L p. Tytuł projektu rozporządzenia ministra sprawiedliwośCIPobieranie 1.15 Mb.
Strona1/12
Data13.06.2018
Rozmiar1.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


L.p.

TYTUŁ PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

PRZYCZYNY I POTRZEBY WPROWADZENIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA ORAZ WSKAZANIE ISTOTY ROZWIAZAŃ, KTÓRE PLANUJE SIĘ ZAWRZEĆ W PROJEKCIE ROZPORZĄDZENIA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ STANOWISKO LUB FUNKCJA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

TERMIN PRZEWIDYWANEGO WYDANIA ROZPORZĄDZENIA ALBO INFORMACJA
O REZYGNACJI
Z PRAC NAD PROJEKTEM WRAZ
Z UZASADNIENIEMProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.) w brzmieniu, które będzie nadane przez art. 1 pkt 47a projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Departament Prawa Karnego


II półrocze 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Projekt precyzuje sposób dokonywania przez sędziów wizytatorów ocen kwalifikacji poszczególnych grup kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Anna Malczewska

28 marca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 32a § 13 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego

Planowany termin wejścia w życie grudzień 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora sądu i jego zastępcy oraz sposobu ustalania wysokości dodatku specjalnego oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 32c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego

1 stycznia 2013 r. (termin ustawowy)Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Konstytucyjnego, p. Joanna Milewska

Marzec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 57i § 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Anna Malczewska


28 marca 2012 r. (termin ustawowy)

Planowany termin – lipiec 2012 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu gromadzenia, poświadczania i przechowywania dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena kwalifikacji.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 57i § 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Łukasz Cieciorowski

28 marca 2012 r. (termin ustawowy)

Planowany termin – lipiec 2012 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu oceny pracy sędziego i sposobu opracowywania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 106e ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego

Planowany termin – 31 stycznia 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych kryteriów oraz szczegółowego sposobu dokonywania ocen okresowych referendarzy sądowych i asystentów sędziego.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 148 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Marcin Ciężki

28 marca 2012 r. (termin ustawowy)

Planowany termin – przełom maja i czerwca 2012 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sprawowania kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, warunków w jakich one tam przebywają oraz sposobu jej dokumentowania.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Administracyjnego, p. Karina Barankiewicz

Do 11 lutego 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Administracyjnego, p. Paweł Żurek

Do 1 lipca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – znowelizowany art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 28 marca 2012 r.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Marcin Ciężki

II kwartał 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenie sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – znowelizowany art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), który wejdzie w życie z dniem 28 marca 2012 r.

Departament Prawa Cywilnego

II kwartał 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności decyzjom wydanym przez Radę, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego oraz wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należących do właściwości innych sądów rejonowych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – znowelizowany art. 20 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), który wejdzie w życie w dniu 28 kwietnia 2012 r.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz

28 marca 2012 r. (termin ustawowy)

Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych, szczegółowego sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposobu i trybu wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz trybu wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 176 Kodeksu karnego wykonawczego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1431).

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Z. Żelaźnicki

Czerwiec 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 1046 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe brzmienie ww. przepisu zostało nadane ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 1342).

Departament Prawa Cywilnego

Styczeń 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu składania zabezpieczenia w papierach wartościowych.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 807 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381). Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu, że dotychczasowe sposoby zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym polegające na złożeniu gotówki lub książeczek oszczędnościowych są archaiczne i nie odpowiadają potrzebom współczesnego obrotu finansowego.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Krzysztof Sadowski

Kwiecień 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 115 § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) wprowadzona ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Łukasz Cieciorowski

Do 1 lipca 2012 r. (termin ustawowy)

Planowany termin – 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.

Podstawa prawna – art. 249 § 3 pkt 4 - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) – nowelizacja w związku ze zmianą koncepcji ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w związku z wprowadzaniem oddziałów penitencjarnych

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego, p. Piotr Kula

Do 1 lipca 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie.

Upoważnienie ustawowe z art. 14j ust. 2 ustawy o prokuraturze wprowadzone ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Anna Malczewska

28 marca 2012 r. (termin ustawowy)Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu dokonywania okresowej oceny pracy prokuratora.

Upoważnienie ustawowe z art. 62j ustawy o prokuraturze wprowadzone ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Pracy i Ustroju Sądów, p. Grażyna Leoncewicz28 marca 2012 r. (termin ustawowy)

Planowany termin wejścia w życie 31 stycznia 2013 r.


Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobu przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia - art. 147 § 5 Kodeksu postępowania karnego.

Ewentualne zastąpienie obowiązującego rozporządzenia przez nowy akt prawny, modernizujący aktualne rozwiązania i zmniejszający ich koszty — jednakże celowość wprowadzenia nowych rozwiązań wymaga dodatkowych uzgodnień z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Karnego,

p. A. WładzińskaLuty 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w postępowaniu cywilnym.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 125 § 31 Kodeksu postępowania cywilnego.

Departament Prawa Cywilnego, Wydział Prawa Cywilnego, p. Piotr Pełczyński

Do 23 kwietnia 2012 r.

Prace nad projektem zostały wstrzymaneProjekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych doręczanych drogą elektroniczną.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 21a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.). Potrzeba wydania aktu prawnego wynika z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym; rozporządzeni ma na celu uregulowanie warunków, sposobu i trybu udzielania informacji z Rejestru drogą elektroniczną.

Departament Prawa Karnego

Styczeń 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Podstawa prawna wydania rozporządzenia – art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z późn. zm.). Potrzeba wydania aktu prawnego wynika z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Wydanie rozporządzenia związane jest z koniecznością uregulowania sposobu uiszczania i zwrotu opłat pobieranych za wydanie z Rejestru informacji.

Departament Prawa Karnego

Styczeń 2013 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Projekt stanowi wykonanie zmienionej ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) delegacji, zawartej w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.). Określa sposób organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

Departament Prawa Karnego, Wydział Prawa Administracyjnego, p. Igor Sadowski/p. Karina Barankiewicz

1 lipca 2012 r.Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

Uzupełnienie implementacji decyzji ramowych 2009/948/WSiSW i 2009/829/WSiSW w zakresie właściwym dla materii rozporządzenia. Podstawa prawa wydania rozporządzenia - art. 607zd § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Departament Prawa Karnego, Wydział Europejskiego Prawa Karnego, p. Sławomir Buczma

IV kwartał 2012 r.

Rozporządzenie zostało wydane

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stosowanego w razie przekazania do państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o naruszeniu obowiązków nałożonych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Uzupełnienie implementacji decyzji ramowych 2009/948/WSiSW i 2009/829/WSiSW w zakresie właściwym dla materii rozporządzenia. Podstawa prawa wydania rozporządzenia - art. 607zm § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.).

Departament Prawa Karnego, Wydział Europejskiego Prawa Karnego, p. Sławomir Buczma

IV kwartał 2012 r.

Rozporządzenie zostało wydane

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

Uzupełnienie implementacji decyzji ramowych 2009/948/WSiSW i 2009/829/WSiSW w zakresie właściwym dla materii rozporządzenia. Podstawa prawa wydania rozporządzenia - art. 41 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Departament Prawa Karnego, Wydział Europejskiego Prawa Karnego, p. Sławomir Buczma

IV kwartał 2012 r.

Rozporządzenie zostało wydane

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Uzupełnienie implementacji decyzji ramowych 2009/948/WSiSW i 2009/829/WSiSW w zakresie właściwym dla materii rozporządzenia. Podstawa prawa wydania rozporządzenia - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 j.t. z późn. zm.).

Departament Prawa Karnego, Wydział Europejskiego Prawa Karnego, p. Sławomir Buczma

IV kwartał 2012 r.

Rozporządzenie zostało wydane
Pobieranie 1.15 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna