L p. Elementy sylabusa OpisPobieranie 78,8 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar78,8 Kb.

L.p.

Elementy sylabusa

OpisJednostka

Wydział Nauk o ZdrowiuKierunek studiów

Pielęgniarstwo/profil praktycznyNazwa modułu

kształcenia/

przedmiotu

D_ NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kod modułu

kształcenia/

przedmiotu

D7Punkty ECTS

7Rok studiów

3Semestr

5Typ zajęć

Wykład, ćwiczenia praktyczne medyczne, praca własna studenta bunLiczba godzin

Wykłady - 45 godzin Praca własna studenta sk- 30 godzin . Zajęcia praktyczne medyczne - 80 godzinKoordynator

Dr I. Czerwińska - PawlukProwadzący

Dr I. Czerwińska - PawlukJęzyk wykładowy

polskiWymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu grupy przedmiotów realizujących treści w obszarach nauk podstawowych z zakresu psychologii, podstaw pielęgniarstwa; wybranych przedmiotów opieki specjalistycznej oraz nauk społecznych.Efekty kształcenia

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i jej rodziną.

Po zakończeniu zajęć student
W zakresie wiedzy:

D.W3.Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne oraz przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach powikłania schorzeń układu kostno-stawowego

D.W6. Wyjaśni zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia; (w

opiece nad osobą niepełnosprawną)

D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia (osoby niepełnosprawnej)

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia;

D.W37. Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia);

D.W38. Charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych;

D.W39. Zna formy rehabilitacji zawodowej;


W zakresie umiejętności:

D.U4. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego;

D.U8. Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;

D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, wydaliny , wymazy z jam ciała)

D.U18.Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych

D.U24.Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej

D.U26.Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U28. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich, raportów, profilaktyki i leczenia odleżyn.


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1.Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece.

D.K2.Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.

D.K3.Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece.

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych.

D.K5.Przestrzega praw pacjenta.

D.K6.Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe.

D.K7.Przestrzega tajemnicy zawodowej.

D.K8.Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu

etyki zawodowej.


D.K9.Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta.

D.K10.Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami.

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład: informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, opis przypadku, studium pacjenta, samokształcenie, esej.

Zajęcia praktyczne medyczne: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, pokaz, zadania realizowane indywidualnie i zespołowo.

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Zaliczenie pisemne: test wielokrotnego wyboru

Zasady dopuszczenia do egzaminu: udokumentowane

samokształceniekryterium zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego

Samokształcenie: zaliczenie do wyboru: udział czynny w konferencji potwierdzony certyfikatem wraz ze streszczeniem wybranego wystąpienia; praca pisemne w formie eseju na jeden wybrany temat z pośród kilku podanych przez nauczyciela; potwierdzony udział w

wolontariacie.


kryteria zaliczenia zajęć praktycznych:

 • Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiej ętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej,

 • Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązuj ącymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej,

 • Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania),

 • Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu (dziennika) umiejętności,

 • Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studentów,

W przypadku nieobecności zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane w innym terminie (ustalonym z koordynatorem zajęć).
Forma i warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych

programem.


Wykład – egzamin

Zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną

Praktyka zawodowa - zaliczenie z oceną

Samokształcenie – zaliczenie bez oceny.

Zaliczenie egzaminu pozytywna ocena z testu wiedzy obejmującego treść wykładów. Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat

Treści kształcenia


Wykłady:

 1. Wprowadzenie ogólnych pojęć dotyczących rehabilitacji i niepełnosprawności-definicje, podział, przykłady

 2. Podział, omówienie ćwiczeń w rehabilitacji i ich zastosowanie.

 3. Wybrana nowoczesna metoda rehabilitacji-metoda McKenzie- wyjaśnienie założeń, celu leczenia i diagnostyki oraz ilustracja metody wieloma przykładami.

 4. Rehabilitacja w pulmonologii-różne metody i techniki pracy z pacjentem pulmonologicznym, pozycje drenażowe, wibracje, oklepywania i inne.

 5. Krioterapia-leczenie zimnem, cel, zastosowanie w nowoczesnej rehabilitacji.

 6. Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego przenoszenia pacjentów, ich pionizacja.

 7. Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.

 8. Wprowadzenie do masażu klasycznego i leczniczego-wskazania i metodyka.

 9. Laseroterapia-cel, metodyka, wskazania i p/wskazania.

Rehabilitacja w wybranych jednostkach chorobowych.

ll. Osoby z niepełnosprawnością-podstawowe pojęcia, podejście personalistyczne, wpływ niepełnosprawności na osobę z niepełnosprawnością. Podział niepełnosprawności. Karta praw osób niepełnosprawnych.

Współpraca z człowiekiem z niepełnosprawnością, jego środowiskiem oraz instytucjami wspieraj ącymi warunki skuteczności procesu rehabilitacji.

Cele, zasady, etapy rehabilitacji. Etapy rehabilitacji kompleksowej (leczniczej, zawodowej, społecznej). Rola i zadania pielęgniarki w procesie rehabilitacji.

Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki. Podstawowe metody i techniki usprawniania.

Zakres i zasady współpracy pielęgniarki z zespołem interdyscyplinarnym.

Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością.

Proces integracji w środowisku zamieszkania, pracy, nauczania i wychowania. .Ogólne zasady rehabilitacji osób głuchych i niedosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących. Model opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej osoby z upośledzeniem umysłowym.

Zajęcia praktyczne medyczne:

 1. Podstawy leczenia usprawniającego.

 2. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z reumatoidalnym zapaleniem stawów

 3. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym

 4. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z paraplegią.

 5. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem z tetraplegią.

 6. Rehabilitacja i opieka pielęgniarska nad pacjentem po udarze mózgu.

 7. Pielęgnowanie pacjenta po alloplastyce stawu biodrowego. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji pacjenta.

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z dysfunkcją słuchu.
Literatura podstawowa

i uzupełniająca

Literatura podstawowa:

1. Kurpas D., Kassolik K.: Rehabilitacja w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

2. Opara J.: Podręcznik rehabilitacji medycznej. Wyd I.

Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

3. Rutkowska E. (red.): Rehabilitacja i Pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

4. Zimmermann-Górska I.: Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.Literatura uzupełniająca:

• Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień

ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Wydawnictwo AWF,Katowice 2004.

• Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna tom I i II.

Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004

• Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

• Przeździak B.: Zaopatrzenie rehabilitacyjne. Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2003.

• Szczygłowski J. : Zwyrodnienia narządu ruchu - objawy, przyczyny, leczenie, unikanie powikłań

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

• Widuchowski J.: Kolano - endoprotezoplastyka – całkowita wymiana stawu. Wydawnictwo: Sport & Med., Katowice 2001.

• Kózka M., Płaszewska –Żywko L.: Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa 2010.

• Kózka M., Płaszewska –Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
Sposób określenia liczby punktów ECTS

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta:

 • wykłady - 45 godz.

 • Zajęcia praktyczne medyczne - 80 godz.

Praca własna studenta:

 • analiza literatury przedmiotu i sprawozdanie pisemne - 30 godz.

 • przygotowanie do ćwiczeń praktycznych medycznych - 25 godz.

 • przygotowanie do zaliczenia -30 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 210 godz.Liczba punktów ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

Wykład, egzamin – 3 ECTS

Zajęcia praktyczne medyczne – 4 ECTS

Liczba punktów ECTS - zajęcia o charakterze praktycznym

4 ECTS

23

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Praktyka zawodowa według odrębnego sylabusa – 80 godz.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna