L p. Elementy sylabusa OpisPobieranie 73,12 Kb.
Data29.11.2017
Rozmiar73,12 Kb.

L.p.

Elementy sylabusa

OpisJednostka

Wydział Nauk o ZdrowiuKierunek studiów

Pielęgniarstwo/pomostowe C oraz DNazwa modułu

kształcenia/

przedmiotu

K PRZEDMIOTY KIERUNKOWE POŁOŻNICTWO GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POLOŻNICZO -GINEKOLOGICZNO-Kod modułu

kształcenia/

przedmiotu

K23Punkty ECTS

Nie dotyczyRok studiów

ISemestr

2Typ zajęć

Wykład, zajęcia praktyczne, praca własna studenta skLiczba godzin

C Wykład - 20 godzin, zajęcia praktyczne 40 godzin

D Wykład - 20 godzin.Koordynator

Prof. dr hab.G.PolakProwadzący

Prof. dr hab.G.Polak, mgr A.Pawłowska-MucJęzyk wykładowy

polskiWymagania wstępne

Przedmioty wprowadzające: Anatomia i fizjologia Psychologia, Promocja Zdrowia
Efekty kształcenia

Cel kształcenia:

Doskonalenie umiejętności studenta w zakresie opieki nad kobietą w różnym okresach życia oraz dzieckiem od etapu poczęcia do okresu noworodkowego.W zakresie wiedzy:

D.W19.omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka; D.W20. charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem D.W21. wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej; D.W22. charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego;

D.W23. zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu;

D.W24. identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych;

W zakresie umiejętności:

planuje opiekę nad kobietą w okresie przed

koncepcyjnym

zaplanuje opiekę w poszczególnych okresach porodu

opracowuje plan opieki położnicy po porodzie

fizjologicznym i po cięciu cesarskim

ocenia stan ogólny, położniczy i psychiczny położnicy

planuje opiekę nad noworodkiem i wcześniakiem w

stanach zagrożenia życia

promuje karmienie piersią

pomaga w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych

zaproponuje plan opieki nad kobietą ze schorzeniami

ginekologicznymi w tym chorobami nowotworowymi

W zakresie kompetencji społecznych

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece;

D.K2. systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i

kształtuje umiej ętności, dążąc do profesjonalizmu;

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność moralną za

człowieka i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5.przestrzega praw pacjenta;

D.K6.rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7.przestrzega tajemnicy zawodowej;

Stosowane metody dydaktyczne

wykład: wykład informacyjny prezentacja multimedialna

ćwiczenia praktyczne medyczne - ćwiczenia praktyczne,

metoda problemowa, praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela, seminarium
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Test wielokrotnego wyboru, referat lub prezentacja

multimedialna, esej dokumentacja medyczna chorego,

Zaliczenie o charakterze praktycznym w oparciu o kryteria oraz test wielokrotnego wyboru,

Samoocena studenta, obserwacja, opinia (nauczyciela,

pacjenta, zespołu terapeutycznego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin:

- treści programowych w formie pisemnej po zakończonych wykładach (uzyskanie zaliczenia z testu wielokrotnego wyboru - 70% pozytywnych odpowiedzi)


Ćwiczenia praktyczne medyczne: 100% obecność na

zajęciach, pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, zaliczenie tematów seminaryjnych, zaliczenie umiejętności praktycznych, pozytywna postawa studenta na zajęciach.

Ocena końcowa ustalona według przyjętych kryteriów zajęć praktycznych
Treści kształcenia

Wykłady:

1. Biologiczny rytm płodności kobiety.

2. Ciąża fizjologiczna.

3. Rozwój zarodka i płodu.

4. Zmiany zachodzące w organizmie ciężarnej w

poszczególnych trymestrach ciąży.

5. Poradnictwo przedciążowe jako forma promocji

zdrowej ciąży. Opieka nad kobietą ciężarną z

uwzględnieniem organizacji opieki położniczej

6. Czas trwania ciąży. Rozpoznawanie ciąży:

objawy domyślne, prawdopodobne, pewne.

Sposoby obliczania terminu porodu.

Przygotowanie kobiety i jej rodziny do

świadomego uczestnictwa w porodzie

7. Badania laboratoryjne i diagnostyczne w ciąży

fizjologicznej.

8. Ciąża o nieprawidłowym przebiegu: poronienie,

ciąża zakończona przed czasem, ciąża

biologicznie przenoszona. Niedokrwistość i

krwawienia w ciąży -w I i II połowie, konflikt

serologiczny. Rzucawka w ciąży. HIV w ciążyzasady

postępowania.

9. Poród fizjologiczny- objawy rozpoczynającego

się porodu, okresy porodu fizjologicznego,

rozpoznanie, przebieg, badanie rodzącej, zasady

udzielania pomocy doraźnej w przypadku

wystąpienia porodu nagłego. Cele i plan

pielęgnowania kobiety w poszczególnych

okresach porodu w zależności od czasu trwania

ciąży i przebiegu porodu

10. Przygotowanie kobiety do cięcia cesarskiego w

zależności od wskazań -pielęgnowanie położnicy

po operacji

11. Połóg fizjologiczny- zamiany w organizmie

kobiety. Proces pielęgnowania pacjentki w

połogu fizjologicznym w oparciu o standardy

opieki położniczej.

12. Różnicowanie opieki nad położnicą w zależności

od stanu zdrowia i przygotowania do

umiejętności karmienia piersią

13. Holistyczne podejście do opieki nad

noworodkiem. Standard postępowania

pielęgniarskiego z ciężko chorym noworodkiem

14. Nieprawidłowości w przebiegu połogu. Proces

pielęgnowania położnicy w wybranych

patologiach połogu

15. Niepłodność- przyczyny, diagnostyka,

możliwości leczenia w aspekcie biologicznym,

psychicznym i społecznym.

16. Ginekologia dziecięca.

17. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży

18. Stany zapalne narządu rodnego- przyczyny,

objawy, diagnostyka, epidemiologia, ogólne

zasady leczenia.

19. Różnicowanie planowania pielęgnowania w

przygotowaniu chorych do operacji

ginekologicznych przez pochwę i powłoki

brzuszne.

20. Pielęgnowanie pacjentek po operacjach

ginekologicznych z uwzględnieniem stanu biopsycho-

społecznego przestrzegając standard

postępowania pooperacyjnego w środowisku

szpitalnym i domowym. Określenie współpracy z

rodziną


21. Epidemiologia i etiologia chorób

nowotworowych narządów płciowych żeńskich i

piersi. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie.

Powikłania związane z leczeniem nowotworów.

Problemy w pielęgnacji chorych

ginekologicznych onkologicznych.


Zajęcia praktyczne medyczne

Oddział położniczy:

1. Przejęcie całościowej opieki nad pacjentką po porodzie fizjologicznym.

2. Uwzględnienie teorii pielęgniarskich w projektowaniu procesu pielęgnowania w połogu fizjologicznym w oparciu o standardy opieki położniczej.

3. Współczesne trendy w karmieniu naturalnym (zalecenia WHO, Program Promocji Karmienia Piersią w Polsce),samodzielne wychwytywanie czynników wzmacniających i hamujących laktację.

4. Różnicowanie pielęgnowania pacjentek po cięciu

cesarskim ze szczególnym uwzględnieniem wskazań, trybu,

sposobu znieczulenia i stanu położnicy po zabiegu

operacyjnym..

5. Zapobieganie możliwościom wystąpienia powikłań

połogu. Ukierunkowana obserwacja i projektowanie procesu pielęgnowania w połogu powikłanym.

Oddział noworodkowy:

1. Obserwacja i pielęgnacja dziecka w okresie

noworodkowym, metody oceny stanu zdrowia noworodka, ukierunkowana obserwacja noworodka zdrowego i chorego w kolejnych dobach życia w odniesieniu do poszczególnych układów.

2. Zasady żywienia noworodków i wcześniaków (żywienie naturalne i sztuczne). Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej matki i/lub rodziny ukierunkowanej na znaczenie karmienia naturalnego.

3. Pielęgnowanie noworodka zdrowego i chorego w

warunkach naturalnych w inkubatorze, profilaktyka swoista (szczepienia ochronne, zapobieganie krzywicy, niedoborowi jodu i próchnicy zębów), testy przesiewowe.

4. Ukierunkowana obserwacja i pielęgnacja dziecka

przedwcześnie urodzonego oraz noworodka z wybranymi wadami i w stanach zagrożenia życia (choroba hemolityczna, żółtaczka, stany septyczne, urazy okołoporodowe, martwicze zapalenie jelit). Formy wsparcia oraz podstawowe zasady komunikacji z matką i/lub rodziną noworodka chorego oraz z zaburzeniami genetycznymi.

5. Pielęgnacja noworodka w wybranych chorobach układu oddechowego, krążenia, moczowego, pokarmowego, nerwowego, narządu ruchu, endokrynnego). Modele pielęgnowania w odniesieniu do pielęgnacji wcześniaka i noworodka.


Literatura podstawowa

i uzupełniająca


Literatura podstawowa:

1.Brębowicz G. H.(red.): Położnictwo. Podręcznik dla

położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2007

2.Łepecka-klusek C: Pielęgniarstwo we współczesnym

położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Czelej, Lublin

2010


3.Malarewicz A. (red.) Położnictwo. Podstawy opieki

położniczej. Podręcznik dla studentów licencjackich i

magisterskich kierunków położnictwa i pielęgniarstwa 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Bałanda- Bałdyga A. Opieka nad noworodkiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

2. Bień A. Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2009 3. Bręborowicz G. Położnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

4. Opala T. (red.): Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

5. Pilewska- Kozak A.B. (red.) . Opieka nad wcześniakiem. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 20096. Stadnicka G. Opieka przedkoncepcyjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Nie dotyczy
Liczba punktów ECTS - zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

Nie dotyczyLiczba punktów ECTS - zajęcia o charakterze praktycznym

Nie dotyczy

23

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Praktyka zawodowa według odrębnego sylabusa – 80 godz.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna