Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona9/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Dział E: Zamówienia publiczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Z wykazu postępowań o zamówienie publiczne sporządzonego przez kierownik Sekcji Administracyjno- Gospodarczej MOPR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) wynika, iż w roku 2003 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeprowadził 27 tego rodzaju postępowań. Postępowania były przeprowadzane w różnych trybach przewidzianych w Ustawie o zamówieniach publicznych. Wartość netto wszystkich zamówień realizowanych na rzecz MOPR w roku 2004 wyniosła 407.232,37 zł. Spośród grupy 27 postępowań do kontroli wytypowano próbę wielkości 14 postępowań, co stanowi ponad 50 % populacji. Przy wyborze próby kierowano się przede wszystkim wartością zamówienia.

Badaniu poddano dokumentację dotyczącą następujących postępowań o zamówienie publiczne:
 • nr SAG-341/2/03/BM: „Sprzedaż i dostawa ziemniaków, warzyw świeżych.”

 • nr SAG-341/3/2003/BM: „Opieka nad konfiguracją sprzętową oraz konserwacja i administracja systemu operacyjnego pracującego w sieci MOPR”

 • nr SAG-341/5/2003/BM: „Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku readaptacji społecznej SZANSA w Opolu, ul. Małopolska 20A”

 • nr SAG-341/6/2003 oraz nr SAG-341/6A/2003/BM: „Konwój i ochrona kasjera, ochrona siedziby i pracowników”

 • nr SAG-341/8/03/BM: „Sprzedaż i dostawa ziemniaków i warzyw świeżych dla DDP „Złota Jesień” i DDP „Magda-Maria”.”

 • nr SAG-341/9/2003/BM: „Sprzedaż i dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz wędlin dla DDP „Złota Jesień” i DDP „Magda-Maria””

 • nr SAG-341/15/2003/BM: „Ochrona i monitorowanie siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, konwojowanie wartości pieniężnych i ochrona kasjera”

 • nr SAG-341/18/03/BM: „Sprzedaż i dostawa ziemniaków, warzyw świeżych do DDP „Magda-Maria” i DDP „Złota Jesień” w Opolu.”

 • nr SAG-341/22/03/BM: „Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego do DDP „Złota Jesień” i DDP „Magda-Maria””

 • nr SAG-341/24/03/BM „Dostawa sprzętu komputerowego – drukarka laserowa (czarno – biała).”

 • nr SAG-341/25/03/BM „Dostawa sprzętu komputerowego – zestaw komputerowy.”

 • nr SAG-341/26/03/BM „Dostawa sprzętu komputerowego – terminal graficzny.”

 • nr SAG-341/27/03/BM „Dostawa sprzętu komputerowego – monitor 17" CRT.”


W toku prowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
E.I. Postępowanie nr SAG-341/2/03/BM: „Sprzedaż i dostawa ziemniaków, warzyw świeżych.” 1. Czasokres przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyżej określone czynności przeprowadzono w okresie od 10.03.2003r. – 27.03.2003r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Wartość zamówienia:

Kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – zobowiązana była do podpisania dokumentu określającego z należytą starannością wartość szacunkową tego zamówienia, co wynika z art. 2 ust 1 punkt 9) ustawy.

Dokument ten powinien zawierać datę określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz średni kurs złotego w stosunku do euro ogłoszony w danym dniu przez Narodowy Bank Polski, co wynika z art.2 ust 2 ustawy.
W kontrolowanej dokumentacji brak dokumentu określającego szacunkową wartość zamówienia.
W pismach wytworzonych przez MOPR w dniu 10.03.2003r. i wysyłanych do wykonawców jako forma zapytania o cenę – MOPR określa, że przy udzielaniu tego zamówienia „działa zgodnie z art. 67 ustawy”, z czego jednoznacznie wynika, że szacunkową wartość tego zamówienia MOPR „ocenił” jako przekraczającą równowartość 3000 euro. MOPR jednoznacznie określił więc obowiązek stosowania przy udzieleniu tego zamówienia procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.

O możliwości przekroczenia wartości szacunkowej tego zamówienia kwoty 3000 euro i obowiązku stosowania procedur ustawowych świadczą oferty cenowe firm, które starały się o udzielenie im niniejszego zamówienia.

 1. Osoby uprawnione do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.

Zgodnie z art. 20a ustawy - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia uprawnieni są pracownicy MOPR, którym kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – powierzyła te czynności bądź to poprzez powołanie komisji przetargowej i ustalenie jej regulaminu, bądź też w formie pisemnego powierzenia tych czynności wytypowanym pracownikom MOPR.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak dokumentów dotyczących powołania komisji przetargowej i ustalenia jej regulaminu (co dopuszcza art. 20a ust 1) lub powierzających pracownikom MOPR przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie tego zamówienia.
Z przeglądu kontrolowanej dokumentacji wynika, że przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie tego zamówienia uczestniczyli:

 • (brak danych) kierownik DDP „Złota Jesień” – przy udzielaniu informacji i wyjaśnień oferentom,

 • (brak danych) kierownik DDP „Magda-Maria” – przy udzielaniu informacji i wyjaśnień oferentom,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – przy sporządzaniu projektu dokumentu dotyczącego zapytania o cenę, przy sprawdzaniu spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz przy przygotowaniu propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • Pani Magdalena Kasprzyk – przy zatwierdzeniu trybu przetargu oraz wzoru dokumentu dotyczącego zapytania o cenę oraz przy zatwierdzaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust 1 powyższej ustawy.


Oprócz oświadczenia złożonego przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), w kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak pisemnych oświadczeń pozostałych wyżej wymienionych osób występujących w imieniu zamawiającego w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia, wynikających z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


 1. Wybór trybu przetargu do udzielenia tego zamówienia publicznego.

Przy udzielaniu tego zamówienia MOPR przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę stwierdzając, że będzie działał zgodnie z art. 67 ustawy o zamówieniach publicznych.


Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych – MOPR dokonując wyboru postępowania w trybie zapytania o cenę – zobowiązany był również do stosowania artykułów 68 ust 1 i 69 ustawy, których nie wymieniono w dokumentach dotyczących zapytania o cenę.
Przeprowadzenie procedury przetargowej na udzielenie tego zamówienia w trybie zapytania o cenę jest zgodne z art. 68 ust 1 ustawy, co jednak nie zwalnia zamawiającego od utworzenia dokumentu podającego powody zastosowania tego trybu.

W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak dokumentu zawierającego informacje dotyczące powodów zastosowania przez MOPR trybu zapytania o cenę – czego wymaga art. 26 ust 1 ustawy.
 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia:

Zgodnie z art. 67 ustawy – MOPR określając przedmiot zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcom w sposób, który został opisany w piśmie MOPR z dnia 10.03.2003r. - zobligowany był do skierowania zapytania o cenę takiej liczby wybranych w określony przez siebie sposób wykonawców (co najmniej czterech świadczących dostawy i usługi w zakresie przedmiotu zamówienia), która gwarantuje konkurencję cenową i sprawny przebieg postępowania – czego wymaga art. 67 ustawy.

Wykazanie się zamawiającego, tj. MOPR ze spełnienia tego warunku możliwe jest jedynie w formie pisemnej – dokumentu opisującego czynności związane z wyborem wykonawców, do których skierowane będzie pytanie o cenę.
W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak jakichkolwiek dokumentów opisujących czynności związane z wyborem wykonawców, do których skierowano pytanie o cenę – czego wymaga art. 67 ustawy.

Z opisu ofert o udzielenie tego zamówienia (brak kopert) wynika, że MOPR nie udokumentował dokładnego czasu (godziny i minuty) ich składania – czego wymaga pośrednio art. 16 ustawy oraz czego wymagał sam zamawiający w pismach z dnia 10.03.2003r. kierowanych do wykonawców (określając dzień, godzinę i minutę upływu terminu składania ofert).

 1. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz ocena ofert złożonych w tym postępowaniu.

Z przeglądu trzech ofert złożonych w tym postępowaniu wynika, że wszystkie trzy oferty nie spełniają warunków określonych w zapytaniu o cenę:
 • oferta nr 1:

 • kserokopia „Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” wystawiona jest później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub dostawcę – czego wymagały § 1 pkt 1 ppkt 1) i § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także czego wymagał zamawiający (MOPR) w zapytaniu o cenę z dnia 10.03.2003r.,

 • druk „Oświadczenie oferenta” nie był wypełniony w punkcie 5 (ilość zrealizowanych zamówień publicznych) – czego wymagał zamawiający (MOPR) w zapytaniu o cenę z dnia 10.03.2003r.,
 • oferta nr 2:

 • brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej,

 • druk „Oświadczenie oferenta” nie był wypełniony w punkcie 5 (ilość zrealizowanych zamówień publicznych) – czego wymagał zamawiający (MOPR) w zapytaniu o cenę z dnia 10.03.2003r.,

 • wykonawca (dostawca) nie podał cen netto za 1 kg ziemniaków i warzyw, tj. nie złożył oferty cenowej w formie zgodnej z załączonym (do zapytania o cenę z dnia 10.03.2003r.) formularzem oferty – czego wymagał zamawiający (MOPR) w zapytaniu o cenę.
 • oferta nr 3:

 • kserokopia „Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej” wystawiona jest później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – czego wymagał § 1 pkt 1 ppkt 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

 • druk „Oświadczenie oferenta” nie był wypełniony w punkcie 5 (ilość zrealizowanych zamówień publicznych) – czego wymagał zamawiający (MOPR) w zapytaniu o cenę z dnia 10.03.2003r..


Zgodnie z art. 19 ust 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych – wszyscy trzej wykonawcy powinni być wykluczeni z ubiegania się o udzielenie tego zamówienia publicznego, natomiast zgodnie z art. 27b ust 1 pkt 1) ustawy – to postępowanie o udzielenie zamówienia powinno być unieważnione.
Gdyby nawet założyć, że co najmniej dwóch wykonawców spełniałoby wymagane warunki, to:
Z przeglądu kontrolowanej dokumentacji przetargowej wynika, że „otwarcia ofert”, oceny ofert oraz przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej dokonała jednoosobowo (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

Trudno w przypadku tego zamówienia publicznego mówić o otwarciu ofert, skoro oferty zostały złożone w formie otwartej, tj. bez kopert.

Trudno się też dziwić, że oferta złożona jako ostatnia proponowała najniższą cenę, skoro przed jej złożeniem mogły być znane (były dostępne) ceny ofert złożonych wcześniej.
Wybór „oferty najkorzystniejszej” zatwierdził Dyrektor MOPR – Pani Magdalena Kasprzyk.
W dokumentacji przetargowej brak dokumentów dotyczących daty i godziny otwarcia ofert, ewentualnych poprawek w ofertach czy obecności przy otwarciu oferentów lub innych osób poza (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

Informacji tych i dokumentów nie wymagała ustawa z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, ale ich brak może rodzić podejrzenia o rzetelność i uczciwość przy przeprowadzaniu procedur przetargowych.Wnioski:


 1. Sposób przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zamówienia publicznego na „Sprzedaż i dostawę ziemniaków, warzyw świeżych” dostawcy: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) było niezgodne z art. 2 ust 1 pkt 9), art. 2 ust 2, art. 16, art. 19 ust 1 pkt 8, art. 20 ust 2, art. 26 ust 1, art. 27b ust 1 pkt 1) oraz art. 67 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, a także niezgodne z § 1 pkt 1 ppkt 1) i § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie dokumentów, jakich zamawiający może żądać od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków, uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
 1. Osobą odpowiedzialną za niezgodne z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie powyższego zamówienia jest Kierownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej MOPR w Opolu – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 1. Osobą odpowiedzialną za niezgodne z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych udzielenie powyższego zamówienia jest Dyrektor MOPR w Opolu – Pani Magdalena Kasprzyk.
 1. Osobą odpowiedzialną za podważenie wiarygodności zamawiającego (MOPR-u i pośrednio Urzędu Miasta Opola) poprzez przyzwolenie na przeprowadzenie procedury przetargowej jednoosobowo jest Dyrektor MOPR w Opolu – Pani Magdalena Kasprzyk.


E.II. Postępowanie nr SAG-341/3/2003/BM: „Opieka nad konfiguracją sprzętową oraz konserwacja i administracja systemu operacyjnego pracującego w sieci MOPR”


 1. Czasokres przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyżej określone czynności przeprowadzono w okresie od 14.03.2003r. – 01.04.2003r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Wartość zamówienia:

W celu jednoznacznego określenia, czy przy udzieleniu tego zamówienia MOPR zobowiązany był do stosowania procedur przewidzianych w ustawie, czy też nie (art. 6 ust 1 punkt 7), kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – zobowiązana była do podpisania dokumentu określającego z należytą starannością wartość szacunkową tego zamówienia, co wynika z art. 2 ust 1 punkt 9) ustawy.

Dokument ten powinien zawierać datę określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz średni kurs złotego w stosunku do euro ogłoszony w danym dniu przez Narodowy Bank Polski, co wynika z art.2 ust 2 ustawy.
W kontrolowanej dokumentacji brak dokumentu określającego szacunkową wartość zamówienia.
W pismach wytworzonych przez MOPR w dniu 14.03.2003r. i wysyłanych do wykonawców jako forma zapytania o cenę – MOPR określa, że przy udzielaniu tego zamówienia „działa zgodnie z art. 67 ustawy”, z czego jednoznacznie wynika, że szacunkową wartość tego zamówienia MOPR „ocenił” jako przekraczającą równowartość 3000 euro. MOPR jednoznacznie określił więc obowiązek stosowania przy udzieleniu tego zamówienia procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.

O przekroczeniu wartości szacunkowej tego zamówienia kwoty 3000 euro i obowiązku stosowania procedur ustawowych świadczą oferty cenowe firm, które starały się o udzielenie im niniejszego zamówienia.
 1. Osoby uprawnione do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.

Zgodnie z art. 20a ustawy - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia uprawnieni są pracownicy MOPR, którym kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – powierzyła te czynności bądź to poprzez powołanie komisji przetargowej i ustalenie jej regulaminu, bądź też w formie pisemnego powierzenia tych czynności wytypowanym pracownikom MOPR.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak dokumentów dotyczących powołania komisji przetargowej i ustalenia jej regulaminu (co dopuszcza art. 20a ust 1) lub powierzających pracownikom MOPR przeprowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie tego zamówienia.
Z przeglądu kontrolowanej dokumentacji wynika, że przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie tego zamówienia uczestniczyli:

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – przy udzielaniu informacji i wyjaśnień oferentom,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – przy sporządzaniu projektu dokumentu dotyczącego zapytania o cenę, przy sprawdzaniu spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz przy przygotowaniu propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • Pani Małgorzata Kozak – przy zatwierdzeniu trybu przetargu oraz wzoru dokumentu dotyczącego zapytania o cenę,

 • Pani Magdalena Kasprzyk – przy zatwierdzaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust 1 powyższej ustawy.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak jakichkolwiek pisemnych oświadczeń osób występujących w imieniu zamawiającego w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia, wynikających z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 1. Wybór trybu przetargu do udzielenia tego zamówienia publicznego.

Przy udzielaniu tego zamówienia MOPR przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę stwierdzając, że będzie działał zgodnie z art. 67 ustawy o zamówieniach publicznych.


Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych – MOPR dokonując wyboru postępowania w trybie zapytania o cenę – zobowiązany był również do stosowania artykułów 68 ust 1 i 69 ustawy, których nie wymieniono w dokumentach dotyczących zapytania o cenę.
Zgodnie z art. 68 ust 1 ustawy – wybór trybu zapytania o cenę mógł być zastosowany przez MOPR pod warunkiem, że usługi będące przedmiotem tego zamówienia są „powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych”.
Z opisu przedmiotu zamówienia oraz szczególnych wymagań dotyczących kwalifikacji wykonawcy, a zawartych w pismach MOPR do wykonawców z dnia 14.03.2003r. wynika, że usługi będące przedmiotem tego zamówienia nie są powszechnie dostępne i o ustalonych standardach jakościowych, lecz mają specjalistyczny charakterco podważa zasadność wyboru trybu zapytania o cenę.
Potwierdzeniem specjalistycznego charakteru tego zamówienia jest złożenie tylko jednej oferty z udokumentowanymi (określonymi przez MOPR) kwalifikacjami osób mogących realizować przedmiot zamówienia – co uniemożliwia spełnienie warunków określonych w art. 67 ustawy, tj. dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.
Trybem właściwym dla tego zamówienia jest przetarg nieograniczony, który zgodnie z art. 14 ustawy jest trybem podstawowym i możliwym do stosowania zawsze, gdy okoliczności zastosowania trybu innego nie są w pełni jednoznaczne.
W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak dokumentu zawierającego informacje dotyczące powodów zastosowania przez MOPR trybu zapytania o cenę – czego wymaga art. 26 ust 1 ustawy.


 1. Przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia – przy założeniu dopuszczalności trybu zapytania o cenę:

Zgodnie z art. 67 ustawy – MOPR określając przedmiot zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcom w sposób, który został opisany w piśmie MOPR z dnia 14.03.2003r. - zobligowany był do skierowania zapytania o cenę tylko i wyłącznie do takich wykonawców (co najmniej czterech), którzy świadczą usługi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz posiadają osoby o określonych przez MOPR kwalifikacjach zawodowych.

Skierowanie zapytania o cenę tylko i wyłącznie do takich wykonawców gwarantuje konkurencję cenową i sprawny przebieg postępowania – czego wymaga art. 67 ustawy.

Wykazanie się zamawiającego, tj. MOPR ze spełnienia tego warunku możliwe jest jedynie w formie pisemnej – dokumentu opisującego czynności związane z wyborem wykonawców, do których skierowane będzie pytanie o cenę.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak jakichkolwiek dokumentów opisujących czynności związane z wyborem wykonawców, do których skierowano pytanie o cenę – czego wymaga art. 67 ustawy.

Z opisu kopert, w których złożone zostały oferty o udzielenie tego zamówienia wynika, że MOPR nie dokumentował dokładnego czasu (godziny i minuty) składania ofertczego wymaga pośrednio art. 16 ustawy oraz czego wymagał sam zamawiający w pismach z dnia 14.03.2003r. kierowanych do wykonawców (określając dzień, godzinę i minutę upływu terminu składania ofert).
 1. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz ocena ofert złożonych w tym postępowaniu.

W kierowanych do wykonawców pismach z dnia 14.03.2003r. dotyczących zapytania o cenę MOPR wymaga, aby złożona oferta zawierała „udokumentowane kwalifikacje zawodowe osób realizujących przedmiot zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości systemu SCO lub PROGRESS” .


Z treści dokumentu MOPR pod nazwą „Dokumentacja podstawowych czynności zapytania o cenę” wynika, że z postępowania wykluczono dwóch wykonawców, którzy nie spełnili wyżej opisanego wymogu – nie udokumentowali wymaganych przez MOPR kwalifikacji zawodowych osób.
Z przeglądu dokumentów zawartych w ofercie nr 2 złożonej przez:

INEKOM” Przedsiębiorstwo Informatyczne S.C.45-601 Opole, ul. Ks. J. Popiełuszki 54A

wynika, że wykonawca ten nie złożył w swojej ofercie żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób realizujących przedmiot zamówienia, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości systemu SCO lub PROGRESS, i powinien być wykluczony przez MOPR z postępowania o udzielenie tego zamówienia, czego MOPR nie uczynił, a czego wymaga art. 16 ustawy.


Z przeglądu pozostałych trzech ofert złożonych w tym postępowaniu wynika, że tylko jeden wykonawca, tj.

SyNet” Sp. z o.o.45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 15/5

złożył ofertę nie podlegającą wykluczeniu, a więc:


zgodnie z art. 27b ust 1 punkt 1) ustawy – postępowanie o udzielenie tego zamówienia publicznego powinno być unieważnione, czego MOPR nie uczynił.

Wnioski:


 1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zamówienia publicznego na „Opiekę nad konfiguracją sprzętową oraz konserwację i administrację systemu operacyjnego pracującego w sieci MOPR” wykonawcy „SyNet” Sp. z o.o., 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 15/5 – było niezgodne z art. 2 ust 1 pkt 9), art. 2 ust 2, art. 16, art. 20 ust 1 i 2, art. 20a, art. 26 ust 1, art. 27b ust 1 pkt 1), art. 67 oraz art. 68 ust 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Osobą odpowiedzialną za bezprawne udzielenie powyższego zamówienia jest Dyrektor MOPR w Opolu – Pani Magdalena Kasprzyk.
 1. Osobą odpowiedzialną za niezgodne z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie powyższego zamówienia jest Kierownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej MOPR w Opolu – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).


E.III Postępowanie nr SAG-341/5/2003/BM: „Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku readaptacji społecznej SZANSA w Opolu, ul. Małopolska 20A” 1. Czasokres przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyżej określone czynności przeprowadzono w okresie od 05.06.2003r. – 27.06.2003r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Wartość zamówienia:

Kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – zobowiązana była do podpisania dokumentu określającego z należytą starannością wartość szacunkową tego zamówienia, co wynika z art. 2 ust 1 punkt 9) ustawy.

Dokument ten powinien zawierać datę określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz średni kurs złotego w stosunku do euro ogłoszony w danym dniu przez Narodowy Bank Polski, co wynika z art.2 ust 2 ustawy.
W kontrolowanej dokumentacji brak dokumentu określającego szacunkową wartość zamówienia.
W dokumencie końcowym, opisującym podstawowe czynności w tym postępowaniu stwierdzono jedynie, że wartość szacunkowa tego zamówienia wynosi 87.642,21 zł netto i została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W dokumentacji przetargowej nie ma tego kosztorysu, nie ma też danych o osobie sporządzającej ten kosztorys.


 1. Osoby uprawnione do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.

„Decyzją nr 2/2003” z dnia 05.06.2003r., Pani Magdalena Kasprzyk –Dyrektor MOPR powołała komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono jednak brak dokumentów dotyczących nadania regulaminu tej komisji przetargowej przez Dyrektora MOPR w Opolu – do czego zobowiązywał kierownika zamawiającego § 1 pkt 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
Z przeglądu kontrolowanej dokumentacji wynika, że przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie tego zamówienia uczestniczyli:

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – przewodniczący komisji przetargowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – sekretarz komisji przetargowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – członek komisji przetargowej,

 • Pani Magdalena Kasprzyk – zatwierdzająca wybór oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust 1 powyższej ustawy.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak pisemnego oświadczenia kierownika zamawiajacego - Pani Magdaleny Kasprzyk, uczestniczącej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia, a wynikającego z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych. 1. Wybór trybu przetargu do udzielenia tego zamówienia publicznego.

Przy udzielaniu tego zamówienia MOPR przeprowadził postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego – co jest zgodne z art. 14 ustawy.
 1. Przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

Specyfikacja istotnych warunków tego zamówienia została przygotowana zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy i zatwierdzona została przez kierownika zamawiającego – Panią Magdalenę Kasprzyk dniu 09.06.2003r.


Treść ogłoszenia została zredagowana zgodnie z art. 30 ustawy i opublikowana zgodnie z art. 29 ust 2 w dniu 09.06.2003r.

W odpowiedzi na ogłoszenie - 9 wykonawców pobrało materiały ofertowe a 6 wykonawców złożyło w oznaczonym terminie oferty przetargowe.


Prawidłowo udokumentowano czas złożenia ofert w siedzibie zamawiającego, podając zarówno datę oraz godzinę i minutę wpływu ofert. 1. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz ocena ofert złożonych w tym postępowaniu.

Z przeglądu sześciu ofert złożonych w tym postępowaniu wynika, że tylko jeden wykonawca, tj.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PROMONT” Sp. j.

45-131 Opole, ul. Cygana 1

złożył ofertę nie spełniającą wszystkich wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków tego zamówienia (brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i został wykluczony z tego postępowania - zgodnie z art. 19 ust 1 pkt 8) ustawy.
Pozostałe oferty zawierają wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego i spełniają warunki określone w specyfikacji do tego zamówienia.
Komisja przetargowa prawidłowo oceniła oferty wykonawców nie podlegających wykluczeniu i zgodnie z ustawą udokumentowała czynności związane z oceną ofert.
W wyniku tej oceny Komisja przetargowa zaproponowała Dyrektorowi MOPR w Opolu wybór oferty złożonej przez:

„INSPAW” Zakład Remontowo Instalacyjny Lech Murszewski

45-325 Opole, ul. Światowida 5

jako najkorzystniejszej oferty z pięciu ocenianych w tej procedurze. Jako uzasadnienie wyboru Komisja podała najniższą z oferowanych cen.Wnioski:


 1. Przeprowadzenie postępowania oraz udzielenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu zamówienia publicznego na „Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku readaptacji społecznej SZANSA w Opolu, ul. Małopolska 20A” wykonawcy „INSPAW” Zakład Remontowo Instalacyjny Lech Murszewski, 45-325 Opole, ul. Światowida 5 – było zgodne z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Za niepełne – niezgodne z art. 2 ust 1 pkt 9), art. 2 ust 2 i art. 20 ust 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych – dokumentowanie czynności przy przygotowaniu tego postępowania odpowiedzialny jest bezpośrednio sekretarz komisji przetargowej – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 1. Osobą odpowiedzialną za brak regulaminu komisji przetargowej jest – zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy – kierownik zamawiającego – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).


E.IV. nr SAG-341/6/2003 oraz nr SAG-341/6A/2003/BM: „Konwój i ochrona kasjera, ochrona siedziby i pracowników”. 1. Czasokres przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia:

Wyżej określone czynności przeprowadzono w okresie od 06.06.2003r. – 30.06.2003r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
 1. Wartość zamówienia:

Kierownik zamawiającego – Dyrektor MOPR Magdalena Kasprzyk – zobowiązana była do podpisania dokumentu określającego z należytą starannością wartość szacunkową tego zamówienia, co wynika z art. 2 ust 1 punkt 9) ustawy.

Dokument ten powinien zawierać datę określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz średni kurs złotego w stosunku do euro ogłoszony w danym dniu przez Narodowy Bank Polski, co wynika z art.2 ust 2 ustawy.
W kontrolowanej dokumentacji brak dokumentu określającego szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w euro - podpisanego przez Dyrektora MOPR.
Istnieje jedynie odręczny zapis określający wartość zamówienia jako iloczyn dotychczasowych miesięcznych wydatków MOPR na te usługi i okresu zamówienia (12 miesięcy). Brak w tym zapisie daty obliczenia wartości zamówienia oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro w dniu obliczania wartości. Zapis (udokumentowany na odwrotnej stronie wzoru ogłoszenia) podpisany jest tylko przez pracownika MOPR – (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z zapisu tego jednoznacznie wynika, że wartość zamówienia nie określono z należytą starannością. Można jedynie przypuszczać, że wartość zamówienia mieści się w przedziale od 6.000 euro do 30.000 euro. 1. Osoby uprawnione do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie tego zamówienia.

„Decyzją nr 3/2003” z dnia 06.06.2003r., Pani Magdalena Kasprzyk – Dyrektor MOPR powołała komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego.

W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono jednak brak dokumentów dotyczących nadania regulaminu tej komisji przetargowej przez Dyrektorkę MOPR – do czego zobowiązywał ją § 1 pkt 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
Z przeglądu kontrolowanej dokumentacji wynika, że przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie tego zamówienia uczestniczyli:


 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – przewodnicząca komisji przetargowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – sekretarz komisji przetargowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – członek komisji przetargowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – zatwierdzająca poszczególne etapy postępowania przetargowego oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wszystkie wyżej wymienione osoby zobowiązane są do złożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust 1 powyższej ustawy.


W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono brak pisemnego oświadczenia kierownika zamawiającego - Pani Magdaleny Kasprzyk, uczestniczącej w postępowaniu o udzielenie tego zamówienia, a wynikającego z art. 20 ust 2 ustawy o zamówieniach publicznych.


 1. Wybór trybu przetargu do udzielenia tego zamówienia publicznego.

Przy udzielaniu tego zamówienia MOPR przeprowadził w pierwszym etapie (dokumentacja opatrzona numerem SAG-341/6/2003) postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego – co jest zgodne z art. 14 ustawy.

 1. Przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

Specyfikacja istotnych warunków tego zamówienia została przygotowana zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy i zatwierdzona została przez kierownika zamawiającego – Panią Magdalenę Kasprzyk w dniu 13.06.2003r.


Treść ogłoszenia została zredagowana zgodnie z art. 30 ustawy i opublikowana zgodnie z art. 29 ust 2 w dniu 13.06.2003r.
Prawidłowo udokumentowano czas złożenia ofert w siedzibie zamawiającego, podając zarówno datę jak i godzinę i minutę wpływu ofert.
Złożenie tylko dwóch ofert mogło jednak wyniknąć z krótkiego okresu czasu od momentu pobrania przez wykonawców materiałów przetargowych do upływu terminu składania ofert. Na podstawie dokumentacji dotyczącej tego postępowania nie można tego ustalić, gdyż brak w niej dokumentu potwierdzającego czas pobrania materiałów przetargowych (specyfikacji, formularzy) przez wykonawców.
Krótki (choć zgodny z ustawą) okres od ogłoszenia przetargu nieograniczonego do terminu składania ofert mógł mieć wpływ na ilość zainteresowanych wykonawców, ilość przygotowanych na czas i złożonych ofert do tego przetargu, a w konsekwencji na jego wynik, tj. unieważnienie przetargu. 1. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków oraz ocena ofert złożonych w tym postępowaniu.

Z przeglądu dwóch ofert złożonych w tym postępowaniu wynika, że tylko jeden wykonawca, tj.

GWARANT” Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.

45-131 Opole, ul. j. Cygana 2

złożył ofertę nie podlegającą wykluczeniu, a więc:


zgodnie z art. 27b ust 1 punkt 1) ustawy – postępowanie o udzielenie tego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego unieważniono.

7. II etap - wybór trybu przetargu do udzielenia tego zamówienia publicznego po unieważnieniu przetargu nieograniczonego:


W dniu 27..06.2003r. Dyrektor MOPR w Opolu – Pani Magdalena Kasprzyk wystąpiła w formie pisemnej do jednego wykonawcy, tj.

„GWARANT” Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.

45-131 Opole, ul. J. Cygana 2

z propozycją przystąpienia do rokowań w celu udzielenia powyższego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.


Jako podstawę podjęcia takiej decyzji, tj. wyboru tego trybu postępowania przetargowego, kierownik zamawiającego – Pani Magdalena Kasprzyk podała w tym zaproszeniu okoliczność określoną w art. 71 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.
W kontrolowanej dokumentacji (dokumentacja opatrzona numerem SAG-341/6A/2003)/BM stwierdzono brak dokumentu zawierającego informacje dotyczące powodów zastosowania przez MOPR trybu zamówienia z wolnej ręki – czego wymaga art. 26 ust 1 ustawy. W dokumentacji tej stwierdzono również brak propozycji wyboru trybu udzielenia tego zamówienia wraz z uzasadnieniem (po unieważnieniu przetargu nieograniczonego) przedstawionej przez Komisję przetargową powołaną do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia powyższego zamówienia – do czego obliguje Komisję przetargową

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna