Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona8/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Akta Sprawy


W wyniku przeglądu dokumentów stwierdzono, że akta spraw prowadzone są niezgodnie z instrukcją kancelaryjną. Nieprawidłowości te polegają na: braku przy decyzjach potwierdzeń ich odbioru, dokumentacja nie stanowi akt sprawy w rozumieniu § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, akta nie znajdują się w teczkach zgodnie z § 3 ust. 24 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, brak spisu spraw w aktach, symbol i klasyfikacja sprawy są niezgodne z Rzeczowym wykazem akt oraz niezachowaniem w nich chronologii.Kontrola wydatkowanych środków

W indywidualnych aktach spraw brak rozliczeń poszczególnych wypłat środków finansowych przedkładanych przez dyrektora przedszkola na koniec każdego miesiąca, Brak weryfikacji zgodności merytorycznej i finansowej przedstawianej przez dyrektora przedszkola, dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty są niewiarygodne, brak kontroli merytorycznej i rachunkowej sprzyja w tym przypadku możliwym nadużyciom.Procedury

W procesie przyznawania dofinansowania do badanego zadania stwierdzona brak procedur postępowania. Określona ścieżka przyznawania pomocy nie określa zakresu obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób realizujących zadania na różnym szczeblu decyzyjności. Niejasna jest również rola dyrektora przedszkola w procedurze wypłacania środków.Decyzje

Przy wydawaniu decyzji od dnia złożenia wniosku do jej wydania organ nie dotrzymuje terminów określonych w art. 35 Kpa co potwierdzono na podstawie dat na zwrotnych potwierdzeniach odbioru. Z treści decyzji wynika także nieprawidłowe i niejasne (procentowe nie wynikające z żadnych przepisów)określenie wysokości udzielonej pomocy. Sytuacja ta uniemożliwia kontrolę zasadności przyznawanych i wydawanych kwot oraz określenie wysokości zobowiązań. Decyzje wydawane są na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej jako uznaniowe. Organ przekroczył granice uznaniowości podejmując decyzje w sposób dowolny. Stwierdzono ponadto poważne uchybienia polegające na braku właściwego prawnego i faktycznego uzasadnienia decyzji. Brak spójności pomiędzy rozstrzygnięciem decyzji a jej uzasadnieniem czyni tą decyzję nieprawidłową czym narusz zapis art. 104 Kpa który mówi, że decyzja rozstrzyga sprawę co do istoty.D.3.5. Wnioski dot. wydawanych decyzji w sprawie dofinansowania pobytu dziecka w przedszkolu:


 1. Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej nie odpowiada wymaganiom w § 7 ust. 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 1220).
 1. Nieprzestrzeganie terminów określonych w art. 35 Kpa oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o nie załatwieniu sprawy w terminie w myśl art. 36 Kpa. Przekroczenie terminów postępowania nie powoduje wadliwości wydanej decyzji, może być jednak podstawą do roszczeń odszkodowawczych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika ponieważ organ pozostawał w zwłoce.
 1. Stwierdzono wadliwość wydawanych decyzji z powodu naruszenia zasad ogólnych Kpa. Zasady te zostały określone w przepisach Kpa i stanowią integralną część procedury administracyjnej. Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu pomocy społecznej określa art. 36 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 • Naruszono zasadę prawdy obiektywnej wynikającej z zapisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta zobowiązuje bowiem organ do dokładnego i wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, zgodnie z art. 77 Kpa w celu ustalenia uprawnień do uzyskania pomocy społecznej. Złamanie tej zasady które miało miejsce przy wydawaniu ww decyzji doprowadziło do naruszenia art. 104 Kpa, gdyż decyzja wydana z naruszeniem tej zasady a wyrażonej w art. 7 Kpa w rzeczywistości nie rozstrzyga sprawy co do istoty, a zatem uznać należy że jest wadliwa.
 • Naruszono zasadę informowania stron wyrażoną w art. 9 Kpa ponieważ strony nie były należycie i wyczerpująco informowane o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogły mieć wpływ na prawa i obowiązki będące przedmiotem postępowania administracyjnego. Ponadto obowiązkiem organu jest należyte i wyczerpujące informowanie poprzez pracownika socjalnego osób ubiegających się o świadczenia, formach pomocy tak aby osoby te nie poniosły szkody z tytułu nieznajomości prawa.


 • Naruszono zasadę uzasadniania decyzji, Ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie wyjaśnił stronom przesłanek, którymi kierował się przy załatwieniu sprawy. Sytuacja ta spowodowała naruszenie art. 107 § 1 i 3 gdyż decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego wyjaśniającego podstawę prawną decyzji oraz faktycznego, w którym organ jest zobowiązany wskazać dowody na których się oparł.
 • Naruszono zasadę wnikliwego i szybkiego działania wyrażonej w art. 12 Kpa
 1. Decyzja nie wskazuje wysokości zasiłku celowego zatem należy uznać, że nie rozstrzyga sprawy co do istoty.
 1. Przekroczono granice uznaniowości decyzji
 1. Brak możliwości rozliczenia wydanych środków oraz zasadności ich wypłaty.
 1. Brak przy decyzjach potwierdzeń ich odbioru.
 1. W wielu przypadkach decyzje nie zostały doręczone bądź doręczono je po upływie około 3 miesięcy
 1. Akta spraw prowadzone są nie zgodnie z instrukcją kancelaryjną tzn:
 • Dokumentacja nie stanowi akt sprawy zgodnie z §

3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z póź. zm.)


 • Akta nie znajdują się w teczkach zgodnie z § 3 ust. 24 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 • Brak spisu spraw w aktach czym naruszono § 17 w związku z art. 3 pkt. 22 ww rozporządzenia.
 • W aktach nie zachowano chronologii zgodnie z § 17 ww rozporządzenia.D.4. Badanie legalności i rzetelności przyznanych zasiłków celowych specjalnych w oparciu o przedłożoną dokumentację oraz wydane decyzje.
W toku prowadzonej kontroli na podstawie list zbiorczych za okres od stycznia do listopada 2003 r. (akta kontroli s 1151-1283) zespół kontrolny zbadał 95 decyzji, z czego z powodu wykrytych nieprawidłowości zakwestionowano wszystkie badane decyzje. W protokole umieszczono opisy uchybień i nieprawidłowości w 8 przykładowych decyzjach, natomiast kopie 87 pozostałych decyzji stanowią materiały kontroli od str do str


D.4.1. Ustalenia:
Badaniu poddano dokumenty znajdujące się w aktach spraw osób ubiegających się o przyznanie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego specjalnego. Analiza zgromadzonej w trakcie prowadzonego postępowania wykazała, że:


 1. Decyzja dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 05.11.2003 r. Nr MOPR-81210/L-64/2003 (akta kontroli s 1288-1299) w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 300 zł przeznaczony na dofinansowanie operacji syna. W wyniku analizy akt stwierdzono, że dochód rodziny przekraczał kryterium dochodowe a operacja dziecka jest uzasadniona to uznano przyznanie rodzinie specjalnego zasiłku celowego za uzasadnione.

Stwierdzono jednocześnie brak w decyzji właściwej podstawy prawnej to jest:
nie wskazano konkretnego przepisu, stanowiącego podstawę przyznania tej formy pomocy

w podstawie prawnej wskazano art. 3 pkt. 6 (niepełnosprawność), choć faktu tego nie potwierdzono, gdyż pracownik socjalny nie ustalił w postępowaniu dowodowym czy dziecko faktycznie jest niepełnosprawne – brak w aktach sprawy orzeczenia.


Uzasadnienie do decyzji nie wyjaśnia okoliczności jakimi kierował się organ przy przyznawaniu pomocy. Nie wskazuje również jaki materiał dowodowy stanowił podstawę podjęcia decyzji. Nie uzasadnia także wysokości przyznanego zasiłku.
Decyzja stał się ostateczna w dniu 21.11.2003 r.
Ustalono ponadto, że w tej samej sprawie na podstawie tego samego wniosku oraz tego samego materiału dowodowego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydał kolejną decyzję o takiej samej treści z dnia 13.11.2003 r. Nr MOPR 1210/l66/2003. W obu przypadkach wysokość przyznanego zasiłku wyniosła 300 zł (akta kontroli tom s)
Mimo zasadności przydzielenia zasiłku w wysokości 300 zł – tylko w jednym przypadku MOPR dopuścił się złamania prawa, bowiem wysokość zasiłku celowego specjalnego mogła być wyższa niż wymieniona na wstępie kwota. Przepis art. 31a pkt. 2 dopuszcza ustalenie wysokości zasiłku do kwoty 100% kryterium dochodowego rodziny, który zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynosi dla ww rodziny 1.132 zł.
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1300-1305)
Decyzja z dnia 4.12.2003r. znak:MOPR-5-81210/L-72/2003

W sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na: uzupełnienie potrzeb.

Nie wskazano podstawy prawnej dla przyznania specjalnego zasiłku celowego.

Uzasadnienie decyzji nie wskazuje na występowanie przesłanek do przyznania specjalnego zasiłku celowego. Uzasadnienie nie odnosi się konkretnie rozpatrywanego przypadku.


Z akt sprawy wynika, że zasiłek celowy został przyznany na pokrycie kosztów z tytułu przyjęcia syna do(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Przyznanie specjalnego zasiłku celowego następować może w szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zatem przyznanie zasiłku celowego na ww. cel jest ewidentnym przekroczeniem uznaniowości i naruszeniem art. 31a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny wskazuje na występowanie jednej przesłanki z art. 3 ust.8 tj. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Przyjęcie tej podstawy jest nie do przyjęcia, albowiem syn osoby składającej wniosek jest osobą dorosłą.

W postępowaniu dowodowym pracownik socjalny nie uzasadnił kierowania się przesłanką określoną w art. 3 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej.
Należy przyjąć, że przyznanie ww. zasiłku celowego rażąco narusza ustawę o pomocy społecznej.

3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli tom s 1306-1311)
decyzja z dnia 23.01.2003r. znak: MOPR-81210/-2/2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego w wysokości 120 zł z przeznaczeniem na zadłużenie w DDP.

Uregulowanie zadłużenia nie należy do kategorii niezbędnych życiowych potrzeb, a zatem przyznanie zasiłku celowego na ten cel stanowi naruszenie przepisów dot. zasiłków celowych.

Decyzja jest niezgodna z wnioskiem strony, która wnioskowała o zapłacenie dwóch obiadów za miesiąc grudzień 2003r.

Z akt sprawy nie wynika, jaki był koszt obiadów.


W uzasadnieniu nie ustosunkowano się do przesłanek, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji. Uzasadnienie decyzji nie dotyczy sytuacji wnioskodawcy.

Pracownik socjalny nie przeprowadził postępowania dowodowego na okoliczność występowania w rodzinie długotrwałej choroby.


4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1312-1316)
decyzja z dnia 2.09.2003r. znak: MOPR-4-81210/L-46/2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu do sanatorium.
Sentencja decyzji jest niezgodna z wnioskiem strony, bowiem strona występowała o dofinansowanie zakupu książek.
Decyzja obejmująca dofinansowanie wyjazdu do sanatorium jest także niezgodna z wnioskiem pracownika socjalnego, który w planie pomocy w wywiadzie środowiskowym proponował dofinansowanie w wysokości 200 zł do wyjazdu do sanatorium oraz do zakupu odzieży dla dziecka.
W prowadzonym postępowaniu dowodowym pracownik socjalny nie ustala faktów związanych z występowaniem w rodzinie niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Fakty te zatem nie zostały udowodnione.
Ponadto ustalono, że podpis osoby na wniosku i wywiadzie środowiskowym nie jest tożsamy. Istnieją poważne wątpliwości co do wiarygodności przeprowadzonego postępowania dowodowego. Zmiany zakresu dofinansowania mogły zostać wprowadzone bez uzgodnienia z wnioskodawcą.
5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1317-1321)
Decyzja z dnia 7.10.2003r. znak: MOPR-81210/L-56/2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na refundacje kosztów dojazdu niepełnosprawnego syna.
We wniosku ww. informuje, że dowóz dziecka następuje prywatnym środkiem transportu – taksówką.
Pracownik socjalny w prowadzonym postępowaniu dowodowym stwierdził występowanie przesłanek określonych w art. 3 ust. 6, 7,8 ustawy o pomocy społecznej. Zebrany materiał dowodowy nie uzasadnia występowania takich okoliczności jak długotrwała choroba, niepełnosprawność (brak orzeczenia) oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Przyznanie specjalnego zasiłku celowego w powyższych okolicznościach wskazuje na rażące naruszenie przepisów o przyznawaniu zasiłków celowych.
Uzasadnienie do decyzji nie odnosi się do rozpatrywanego przypadku.

6. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1322-1325)
decyzja z dnia 7.10.2003r. znak: MOPR-81210/L-56/2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego w wysokości 131,04 zł z przeznaczeniem na koszty usług opiekuńczych.
Strona nie złożyła wniosku.

Z akt sprawy nie wynika, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek PCK, który domagał się zapłaty ze środków publicznych usług świadczonych na rzecz pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej PCK w sprawie w której wystąpił nie był jednostką uprawnioną do składania wniosku. Ponadto w aktach sprawy nie znajduje się żadne pismo PCK, które można byłoby traktować jako wniosek.

Należało by zatem przyjąć, że postępowanie zostało wszczęte z urzędu, jednak zgodnie z art. 61 par. 4 Kpa organ był zobowiązany powiadomić stronę o wszczęciu postępowania. Taka czynność w aktach sprawy nie została utrwalona.
Strona postępowania dysponuje wysokim dochodem w rodzinie – 2.474,77 zł przy kryterium dochodowych ustalonym na kwotę 712 zł. Wysokość wydatków , na które powołuje się pracownik socjalny nie została udokumentowana, w związku z czym trudno jest samo stwierdzenie faktów uznać za udowodnione. Pracownik socjalny nie rozważył możliwości właściwego gospodarowania środkami finansowymi dostępnymi dla członków rodziny.
W aktach sprawy nie znajdują się dowody potwierdzające występowanie długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności, na które powołuje się pracownik socjalny. Pracownik subiektywnie stwierdza, że ww. jest osobą w znacznym stopniu zaburzoną psychicznie. Fakt ten nie został jednak potwierdzony fachowa opinią, zatem nie można uznać go za udowodniony. W prowadzonym postępowaniu naruszono zasadę prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 Kpa.
Prowadzone postępowanie nie uzasadnia celowości przyznania ww. osobie specjalnego zasiłku celowego.
Uzasadnienie decyzji nie wyjaśnia okoliczności rozpatrywanego przypadku i nie odnosi się do konkretnej sytuacji.
Decyzja nie została doręczona zatem nie wywołuje skutków prawnych i nie może stanowić podstawy do wypłaty świadczenia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1326-1332)

Decyzja z dnia 4. 02.2003r. znak: MOPR-81210/ /2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego w wysokości 50 zł z przeznaczeniem na cele bieżące.


Ww. decyzja została wydana w trybie art. 132 Kpa na skutek wniesionego odwołania. Wbrew postanowieniom art. 132 organ wydał nową decyzję, która zgodnie z art. 156 par.1 pkt 3 spełnia warunki do uznania jej za nieważną. Decyzja ta została wydana w sprawie już rozstrzygniętej decyzja z dnia 22.01.2003r. znak: MOPR-81210/L-2/2003 w sprawie przyznania specjalnego zasiłku celowego z przeznaczeniem na cele bieżące.

Zgodnie z art. 132 Kpa organ w nowej decyzji jest zobowiązany zmienić lub uchylić decyzję zaskarżoną. Ponieważ czynność ta nie została dokonana w obrocie prawnym istnieją dwie decyzje wydane w tej samej sprawie, wśród których decyzja wydana później jest decyzja spełniająca warunki do uznania jej za nieważną.

Ponadto z postępowania nie wynika, czy organ stosując art. 132 uznał odwołanie strony w całości, bo tylko w takiej sytuacji jest możliwe stosowanie ww. artykułu.
W postępowaniu dowodowym pracownik socjalny nie udokumentował występowania przesłanek określonych w art. 3 pkt 6 (niepełnosprawność), 7 (długotrwała choroba).
D.4.2. Wnioski:


  1. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek celowy specjalny może być przyznany jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Na podstawie wyłonionej do kontroli próby ustalono, że prowadzone postępowania w celu przyznania zasiłku celowego specjalnego we wszystkich przypadkach nie dokumentowały takich okoliczności, a w większości z nich nie wskazywały nawet na ich istnienie co spowodowało, że przyznanie tej formy pomocy finansowej było nieuzasadnione.

Z akt sprawy nie wynika, aby pracownicy socjalni badali występowanie szczególnych przypadków uzasadniających przyznanie tej formy pomocy socjalnej. Na podstawie wywiadu środowiskowego będącego podstawowym dowodem dokumentującym sytuację życiową wnioskodawcy nie można stwierdzić zaistnienie takiej potrzeby. Nie korzystano również z wykładni Samorządowego Kolegium Odwoławczego zwracającego szczególną uwagę na uzasadnienie przy przyznawaniu tej formy pomocy (akta kontroli s 1287).


2. Większość rodzin które otrzymały bezzwrotny zasiłek celowy specjalny na podstawie złożonego wniosku i przeprowadzonego w związku z tym wywiadu środowiskowego na podstawie art. 31a ustawy o pomocy społecznej kwalifikują się jedynie do otrzymania świadczenia zwrotnego zgodnie z art. 5 ww ustawy.
3. Wśród spraw poddanych analizie kontrolujący uznali zasadność przyznania specjalnego zasiłku okresowego.
4. Z przeglądu akt wynika również, że istnieją przypadki przyznawania świadczeń innego niż wnioskowane.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dopuścił się ograniczenia w decyzji zakresu żądania strony bez uzasadnienia, naruszając tym samym jej prawo do otrzymania właściwej pomocy. W przypadku uznania przez pracownika socjalnego, że wskazany we wniosku zakres prośby o pomoc nie został uzasadniony organ był zobowiązany wydać w nie uznanym zakresie decyzję odmowną. Nie czyniąc tego wnioski te uznać należy za nie załatwione. W tym przypadku organowi należy postawić zarzut bezczynności, a wobec pracownika odpowiedzialnego za taki stan rzeczy zastosować odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną w trybie art. 38 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Z przeglądu dokumentacji wynika również, że wydane decyzje nie uzasadniają celowości przyznania tej formy pomocy jak i jej wysokości, w związku z brakiem właściwego uzasadnienia faktycznego.
7. W wydawanych decyzjach nierzetelnie powoływano podstawę prawną nie konfrontując jej z wnioskami pracownika socjalnego a zawartymi w przeprowadzonym przez niego wywiadzie środowiskowym.
8. Pracownik socjalny sporządzając wywiad środowiskowy nie analizował czy trudna sytuacja materialna rodziny nie jest przypadkiem efektem złego gospodarowania środkami finansowymi, które stanowią podstawę odmowy udzielenia pomocy społecznej. Ponadto potrzeby powinny mieć charakter osobisty (indywidualny) bowiem tylko takie spełniają przesłanki art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
9. Jednocześnie pracownik socjalny w wywiadzie środowiskowym nie analizował i nie dokumentował w należyty sposób czy ewentualna pomoc społeczna stworzy możliwości przezwyciężenia przez rodzinę trudnej sytuacji materialnej. Rodzina taka która nie czyni nic w tym kierunku nie kwalifikuje się do pomocy społecznej.
D.5. Zasadność składanych do SKO odwołań od decyzji MOPR w części lub całości odmawiających przyznanie pomocy pieniężnej w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego w 2003 r.

D.5.1. Ustalenia:

Badaniu poddano dokumentację dotyczącą odwołań składanych na decyzje przyznające lub odmawiające przez MOPR pomoc finansową w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych w 2003 r.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie MOPR prowadzony jest rejestr odwołań. W rejestrze tym na przestrzeni 2003 r. odnotowano 168 wpisów dotyczących odwołań z czego:


 • 55 z nich przekazanych zostało do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

 • 113 natomiast rozpatrzonych zostało we własnym zakresie w trybie art. 132 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Analiza zapisów w przedmiotowym rejestrze ujawniła między innymi nieścisłości polegające na braku możliwości identyfikacji jakich zasiłków lub jakiej pomocy finansowej dotyczą poszczególne wnioski oraz w jaki sposób zostały one rozpatrzone.

Dla potwierdzenia stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji przyznających pomoc finansową w oparciu o składane wnioski, badaniu poddano losowo wytypowaną próbę czterech akt w których stwierdzono, że:
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2478-2486)
Decyzja z dnia 18.11.2003r. Nr: MOPR-1-8121/L-67/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 30 zł na dofinansowanie kosztów instalacji pieca.
Brak wniosku strony. Notatka służbowa z dnia 27.10.2003r. informująca o złożeniu przez stronę w dniu 15.10.2003r. prośby o pomoc finansową w celu zamontowania pieca i zakupu opału. Z powyższego wynika, że wniosek został wniesiony ustnie, zatem zgodnie z art. 63 § 1 Kpa powinien zostać utrwalony w drodze protokołu.

Decyzja częściowo realizuje żądanie. Nie rozpoznano prośby o pomoc finansową na opał. Ponieważ organ nie odniósł się do tej kwestii ani w sentencji, ani w uzasadnieniu decyzji, prośba została rozpatrzona w części. W kwestii prośby nie rozpatrzonej MOPR naruszył art. 35 Kpa. Powód – bezczynność organu. W tej sytuacji zastosowanie mają art. 37 i 38 Kpa. Ponadto naruszono zasady wnikliwego i rzetelnego rozpatrzenia prośby strony wyrażonymi w art. 7 i 12 Kpa.


Brak właściwego uzasadnienia decyzji.
Na zainstalowanie pieca początkowo proponowano kwotę 30 zł (zapis w Części VI wywiadu środowiskowego z dnia 27.10.2003r. ). Kwotę tę zmniejszono (przekreślono kwotę 100 zł, wpisując 30 zł). Nie uzasadniono tej zmiany.

Pracownik socjalny nie ustalił w prowadzonym postępowaniu kosztów instalacji pieca. Kwota zasiłku została przyznana dowolnie.

Strona odwołała się od decyzji pismem z dnia 28.11.2003r. Odwołanie wniesiono w terminie.
Decyzja MOPR z dnia 5.12.2003r. znak: MOPR-6-8121/1/z art. 132 kpa/2003 zmieniająca zaskarżoną decyzje w trybie art. 132 Kpa w zakresie kwoty przyznanego zasiłku do wysokości 180 zł.

2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2487-2493)
Decyzja z dnia 17.12.2003r. Nr: MOPR-1-8121/L-75/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 100 zł na dofinansowanie opału.
Wniosek strony z dnia 1.12.2003r. na zakup opału.

Strona złożyła ponowny wniosek, gdyż wcześniejsza prośbą o pomoc finansowa na zakup opału z dnia 15.11.2003r. nie została przez MOPR rozpatrzona.


Brak właściwego uzasadnienia decyzji.
Pracownik socjalny nie ustalił w prowadzonym postępowaniu niezbędnych kosztów zakupu opału. Kwota zasiłku została przyznana dowolnie.
Strona odwołała się od decyzji pismem z dnia 19.12.2003r. Odwołanie wniesiono w terminie.
Decyzja MOPR z dnia 24.12.2003r. znak: MOPR-6-8121/1/z art.132 kpa/2003 zmieniająca zaskarżoną decyzje w trybie art. 132 Kpa w zakresie kwoty przyznanego zasiłku do wysokości 250 zł.


3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2494-2504)
Decyzja z dnia 7.10.2003r. Nr: MOPR-1-8121/L-55/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 60 zł na zakup leków.
Wniosek strony z dnia 24.09.2003r. na zakup leków

.

Brak właściwego uzasadnienia decyzji.


Pracownik socjalny nie ustalił w prowadzonym postępowaniu niezbędnych kosztów zakupu leków. Kwota zasiłku została przyznana dowolnie.
Strona odwołała się od decyzji pismem z dnia 10.10.2003r. Odwołanie wniesiono w terminie.
W aktach sprawy brak pisma dyrektora MOPR do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w trybie art. 133 Kpa. Nie można stwierdzić, czy został dochowany termin oraz w jaki sposób organ uzasadniał swoja decyzję.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5.11.2003r. znak SKO-I-1860/2003/PS uchylająca zaskarżona decyzję w całości i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zarzut Decyzja naruszyła art. 107 Kpa,, bowiem nie zawierała właściwego wyczerpującego uzasadnienia. W tych okolicznościach sprawy ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ II instancji nie było możliwe.


MOPR naruszył prawo ponieważ nie rozpatrzył ponownie sprawy, a wydana w dniu 30.12.2003r. decyzja znak: MOPR-8121/a/2003 utrzymująca w mocy swoją wcześniejszą (zaskarżoną) decyzję została wydana bez podstawy prawnej, zatem w świetle art. 156 § 1 pkt. 2 Kpa wyczerpuje znamiona decyzji nieważnej. Organ I instancji (tu MOPR) nie posiada kompetencji do utrzymywania w mocy zaskarżonej decyzji po przeprowadzonym postępowaniu odwoławczym. Kompetencje te należą wyłącznie do organu odwoławczego w trybie art. 138 § 1 pkt. 1 Kpa.

Ponadto MOPR nie miał podstaw prawnych do utrzymania w mocy decyzji, która w świetle obowiązującego prawa (art. 138 § 1 pkt. 2 Kpa) została uchylona, zatem nie istniała w chwili wydawania decyzji utrzymującej ją w mocy.


W związku z powyższym MOPR nie zastosował się do przepisów oraz skutków orzeczenia kasacyjnego.
4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2505-2511)
Decyzja z dnia 22.10.2003r. Nr: MOPR-1-8121/L-59/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 50 zł na żywność.
Wniosek strony z dnia 14.10.2003r. na udzielenie pomocy finansowej na wyżywienie i opłatę ogrzewania mieszkania.
Żądanie dot. pomocy finansowej na opłaty za ogrzewanie mieszkania nie zostało rozpatrzone.

Decyzja częściowo realizuje żądanie. Ponieważ organ nie odniósł się do tej kwestii ani w sentencji, ani w uzasadnieniu decyzji, prośba została rozpatrzona w części. W kwestii prośby nie rozpatrzonej MOPR naruszył art. 35 Kpa. Powód – bezczynność organu. W tej sytuacji zastosowanie mają art. 37 i 38 Kpa. Ponadto naruszono zasady wnikliwego i rzetelnego rozpatrzenia prośby strony wyrażonymi w art. 7 i 12 Kpa.


Brak właściwego uzasadnienia decyzji.
Pracownik socjalny nie ustalił w prowadzonym postępowaniu niezbędnych kosztów na wyżywienie oraz opłatę ogrzewania. Kwota zasiłku została przyznana dowolnie.
W aktach sprawy brak odwołania strony oraz pisma dyrektora MOPR do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w trybie art. 133 Kpa. Nie można stwierdzić, czy został dochowany termin oraz w jaki sposób organ uzasadniał swoja decyzję.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5.12.2003r. Nr SKO-I-2020/2003/ps uchylająca zaskarżona decyzję w całości i przekazująca sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Zarzut: decyzja MOPR naruszyła art. 107 Kpa,, bowiem nie zawierała właściwego wyczerpującego uzasadnienia. W tych okolicznościach sprawy ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ II instancji nie było możliwe.
MOPR naruszył prawo ponieważ nie rozpatrzył ponownie sprawy i nie wydał decyzji. MOPR nie zastosował się do przepisów oraz skutków orzeczenia kasacyjnego.

Należy organowi postawić zarzut bezczynności.


W obecnym stanie prawnym strona nie posiada decyzji przyznającej pomoc. Sprawa jest nierozstrzygnięta.

D.5.2. Wnioski:
1. Organ wydający zaskarżoną decyzję, i kontrolujący ją w drodze odwołania w trybie art. 132 Kpa bada własne postępowanie polegające na ponownym rozpoznaniu i rozpatrzeniu sprawy w oparciu o wcześniej zgromadzony materiał dowodowy, a zatem na podstawie ustalonego już stanu faktycznego. Nie przeprowadza nowych dowodów, chyba że zaistnieją przesłanki do wznowienia postępowania określone w art. 145 § 1 pkt. 5 Kpa.


 1. Zastosowanie art. 132, jest możliwe tylko w przypadku uwzględnienia żądań strony w całości. Informacje taką musi zawierać decyzja zmieniająca, albowiem stanowić to będzie dowód na właściwe postępowanie organu. Ponadto żądania stron muszą być jasno sprecyzowane, aby organ mógł z pełną świadomością stosować art. 132. Brak sprecyzowanych żądań należy uzupełnić w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym na okoliczność danej sprawy.

Z akt sprawy nie wynika, czy MOPR słusznie zsanował art. 132, czy nie był zobowiązany przekazać sprawy do SKO w trybie art. 133 Kpa. (uwzględnienie żądania w części).
3. MOPR jako organ w uzasadnieniu decyzji nie wykazał na jakiej podstawie oparł się przyznając świadczenie, bądź w czym wyrażają się przesłanki odmowy.
4. Organ pomijał milczeniem część żądań strony, prowadząc do sytuacji nie załatwienia sprawy. Decyzja taka jest wadliwa, bowiem nie rozstrzyga sprawy w całości i łamie zasadę wnikliwego i rzetelnego rozpatrzenia sprawy w granicach żądania strony, naruszając przy tej okazji terminy określone w art. 35 Kpa.
D.6. Legalność i rzetelność przyznawanych w oparciu o składane wnioski zasiłków celowych w 2003 r.
W toku kontroli na podstawie przedłożonych list zbiorczych za okres od stycznia do grudnia 2003 r. (akta kontroli s 1943-2173) zespół kontrolny zbadał 127 decyzji dotyczących przyznawania zasiłków celowych, z czego zakwestionowano wszystkie. Z tej liczby uchybienia i nieprawidłowości zostały szczegółowo opisane w 8 przykładowych decyzjach, które zostały ujęte w protokole. Spośród 119 pozostałych decyzji:

 • kopie 33 zakwestionowanych decyzji stanowią materiały kontroli

 • lista 48 zakwestionowanych decyzji bez kopiowania materiałów stanowi materiały kontroli

 • lista 38 zakwestionowanych decyzji ze względu na uchybienia formalne stanowi materiały kontroli


D.6.1. Ustalenia:
Na podstawie oględzin akt dokonano szczegółowych ustaleń dotyczących przyznawania zasiłków celowych z których wynika, że:
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2174-2179)
Decyzja z dnia 5.02.2003r. Nr: MOPR-8121/L-5/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 150 zł z przeznaczeniem na energię.
Wysokość dochodu rodziny: 1.040,59 zł

Kryterium dowodowe: 1.132 zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie
Zapłata zaległości za energie nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.

2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2180-2188)
Decyzja z dnia 9.06.2003r. Nr: MOPR-8121/L-23/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na rachunek za gaz.
Wysokość dochodu rodziny: 624,51 zł

Kryterium dowodowe: 712 zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie, 7-długotrwała choroba, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Okoliczności wymienione w art. 3 pkt. 7 i 8 nie zostały udowodnione.


Zapłata zaległości za gaz nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2189-2193)
Decyzja z dnia 13.02.2003r. Nr: MOPR-8121/L-7/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat.
Wysokość dochodu rodziny: 1.254,70 zł

Kryterium dowodowe: 1.846 zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Okoliczności powyższe nie zostały udowodnione.


Dofinansowania do opłat nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2194-2200)
Decyzja z dnia 24.09.2003r. Nr: MOPR-8121/L-51/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 250 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną.
Pracownik socjalny nie ustalił dochodu rodziny oraz kryterium dochodowego. Przyznanie zasiłku celowego w tej sytuacji nie jest możliwe, bowiem narusza art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Okoliczności wymienione w art. 3 8 nie zostały udowodnione.

Wywiad środowiskowy jest nieczytelny.
Zapłata zaległości za energię elektryczną nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2201-2206)
Decyzja z dnia 23.01.2003r. Nr: MOPR-8121/L-1/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie energii elektrycznej.
Wysokość dochodu rodziny: 808,72 zł

Kryterium dowodowe: 922 zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt 5 – bezrobocie, 6- niepełnosprawność, 7-długotrwała choroba,

Okoliczności wymienione w art. 3 pkt 7 nie zostały udowodnione.


Zapłata zaległości za energie elektryczną nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
Rodzina kwalifikuje się do zasiłku okresowego.

6. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2207-2211)
Decyzja z dnia 8.05.2003r. Nr: MOPR-8121/L-15/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 150 zł z przeznaczeniem na czynsz.
Wysokość dochodu rodziny: 1.141,68 zł

Kryterium dowodowe: 1.216zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie, 7-długotrwała choroba, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.
Powyższe okoliczności nie zostały udowodnione.
Zapłata zaległości za czynsz nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
7. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2212-2217)
Decyzja z dnia 2.09.2003r. znak: MOPR-2-8121/L-45/2003w sprawie przyznania zasiłku celowego w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat mieszkaniowych.
Wysokość dochodu rodziny: 299,54 zł

Kryterium dowodowe: 461 zł


Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 5 – bezrobocie, 6- niepełnosprawność, 7-długotrwała choroba, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Okoliczności wymienione w art. 3 pkt. 7 i 8 nie zostały udowodnione.


Zapłata zaległości za czynsz nie może być uznana za niezbędna potrzebę bytową.
Rodzina kwalifikuje się do zasiłku okresowego.
8. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2218-2240)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr: MOPR-2-812 18/3/2144/2003 w sprawie przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003r. do 31.12.2003r.
Wysokość dochodu rodziny: 1.902,16 zł

Kryterium dowodowe: 1.342 zł


Z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego rodzina nie kwalifikuje się do zasiłku celowego zgo9dnie z art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Pracownik socjalny nie wyjaśnił sytuacji dziecka, które w wieku 5 lat realizowało program tzw. „zerówki”.
Strona wystąpiła w dniu 26.09.2003r. z prośbą o korektę decyzji w związku z nie realizowaniem przez dziecko programu „zerówki”.
MOPR wydał ponowna decyzję z dnia 28.10.2003r. Nr: MOPR 81218/3/2144/03 odmawiającą przyznania pomocy finansowej w postaci opłaty za przedszkole w wymiarze 8 godzin dziennego pobytu dziecka.
Ww. decyzja rozstrzyga sprawę uprzednio rozstrzygniętą inna decyzją, zatem z godnie z art. 156 § 1 pkt. 3 Kpa wyczerpuje znamiona nieważności decyzji, bowiem organ nie wycofał z obrotu prawnego wcześniejszej decyzji.
W aktach sprawy nie znaleziono dowodu na doręczenie decyzji.
W związku z powyższym nie jest znana sytuacja prawna strony w zakresie otrzymywania zasiłku celowego.
Dodatkowa przyczyna: art. 3 pkt. 7-długotrwała choroba, 8-bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

Okoliczności wymienione w art. 3 pkt. 8 nie zostały udowodnione.D.6.2. Wnioski:


 1. Zasiłki celowe zostały przyznane na potrzeby, których nie można traktować jako niezbędne potrzeby bytowe. Spłata zadłużeń z tytułu czynszu mieszkaniowego, energii elektrycznej, gazu itp. nie mieszczą się w pojęciu niezbędnej potrzeby bytowej, uzasadniającej przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej.
 1. Pracownik socjalny nie ustalił w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny powstania zadłużenia zwłaszcza w okolicznościach, gdy rodzina posiada dochód zbliżony do wysokości kryterium dochodowego. Pracownik socjalny pracujący z rodziną jest stanie ustalić czy nie zaistniały w konkretnym przypadku okoliczności takie, że rodzina sama, na skutek np. niegospodarności przyczyniła się do powstania zadłużenia. Wątpliwości te nie istnieją w przypadku gdy rodzina posiada bardzo niski dochód lub w ogóle. Także istotne jest ustalenie czy rodzina jest w stanie, przy posiadanych dochodach, w wyjść z zadłużenia. konieczne w tym wypadku jest ustalenie wysokości zadłużenia i proporcji pomiędzy zadłużeniem a dochodami oraz ustalenie czy w rodzinie problem nie powtórzy się. Jednorazowa bowiem pomoc w spłacie zadłużenia nie rozwiązuje problemu. Przyznanie zasiłku celowego nie jest obligatoryjne zatem organ powinien przyznawać go w sytuacjach, w których stanowić on będzie autentyczną pomoc rodzinie i rozwiązanie konkretnego problemu. Zatem powinien być przyznawany w sytuacjach nie budzących wątpliwości, że zostanie on przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby.
 1. W rozpatrywanych przypadkach uzasadnione było stosowanie pomocy zwrotnej w trybie art. 5 ustawy o pomocy społecznej 1. W decyzjach organ powinien zobowiązać stronę do rozliczenia się z przyznanego świadczenia. Celem takiego rozwiązania byłoby dyscyplinowanie strony w prawidłowym wykorzystaniu pomocy. Byłaby to jednocześnie kontrola zasadności przyznanej pomocy
 1. Sentencje decyzji są nieprecyzyjne, powodując dowolność w interpretacji celu, na który przyznano pomoc. Zwłaszcza rozszerzająca interpretacja przeznaczenia zasiłku, umożliwia stronie wydanie pieniędzy niezgodnie z art. 32 ust.2 ustawy o pomocy społecznej
 1. W analizowanych przypadkach organ był zobowiązany odmówić udzielenia bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego, zwłaszcza że dochód rodzin był zbliżony do kryterium dochodowego. Zatem istniały zapewne możliwości samodzielnego rozwiązania problemu przez rodzinę.

Osoba podpisująca decyzję powinna powoływać się w podpisywanej przez siebie decyzji na upoważnienie Prezydenta otrzymane w trybie art. 268 a Kpa. do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. Adresat decyzji powinien mieć pewność, że osoba wydająca jego decyzję, a nie będąca przecież organem właściwym czyli Prezydentem, posiada stosowne umocowanie. Pozwoli to uniknąć wątpliwości i dodatkowego sprawdzania, czy decyzja jest ważna, bo została wydana zgodnie z przepisami o właściwości.

D.7. Badanie decyzji przyznających zakup posiłku dla dzieci w szkole.

W toku prowadzonej kontroli zespół kontrolny zbadał 68 decyzji. Spośród nich uchybienia i nieprawidłowości zostały opisane w przypadku 8 decyzji ujętych w protokole, pozostałe zakwestionowane decyzje zostały ujęte na liście stanowiącej materiały kontroli str.


Spośród 68 zbadanych decyzji w 26 przypadkach pracownik socjalny nie zbadał występowania okoliczności określonych w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art. 4 ust. 1 in fine ww. ustawy.
W 42 przypadkach pracownik socjalny wskazał na występowanie okoliczności z art.3 pkt 2 -11, lecz w decyzji oraz uzasadnieniu organ nie ustosunkował się do ww. okoliczności.
Dokumentacja stanowiąca podstawę ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej nie odpowiada wymaganiom określonym w § 7 ust.4 i 6 rozporządzenia MPiPS z dnia 18 września 2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego ( rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 1220).
W 3 przypadkach na 8 nie przestrzegano terminów określonych w art.35 Kpa oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia strony o niezałatwieniu sprawy w terminie w myśl art. 36 Kpa. Przekroczenie terminów postępowania nie powoduje wadliwości wydanej decyzji, może być jedynie podstawą do roszczeń odszkodowawczych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika, ponieważ organ pozostał w zwłoce.
Ustalono wadliwość decyzji z powodu naruszenia zasad ogólnych Kpa. Zasady te zostały określone w przepisach Kpa i stanowią integralną część procedury administracyjnej. Stosowanie Kpa w sprawach z zakresu pomocy społecznej określa art. 36 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie wyjaśnił stronom przesłanek, którymi kierował się w załatwieniu sprawy. Sytuacja ta powoduje naruszenie art. 107 § 1 i 3, gdyż decyzja nie zawiera uzasadnienia prawnego wyjaśniającego podstawę prawną decyzji (dodatkowo zła podstaw prawna decyzji) oraz faktycznego, w którym organ jest zobowiązany wskazać fakty uznane za udowodnione, dowody na których się oparł, powodów dla których odmówił innym dowodom wiarygodności i mocy dowodowej.
Decyzja nie wskazuje wysokości kwoty przyznanej na zakup posiłku dla dziecka.
Przekazanie środków następuje na podstawie miesięcznego rozliczenia dyrektora Szkoły, Składanego do dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie rozliczenia przedkładanego w formie wykazu dzieci uprawnionych do bezpłatnego posiłku. Z informacji dyrektora MOPR wynika, że wykaz dzieci jest weryfikowany przez pracowników socjalnych. Na tej podstawie następuje wypłata środków. W aktach sprawy nie znajduje się adnotacja dot. Kontroli liczby dni żywieniowych dla poszczególnych dzieci.

1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2577-2581)
Decyzja z dnia 30.09.2003r. Znak: MOPR-812 11/SP5/2003r.
W sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 4 dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 2.09.2003 do 31.12.2003r.
Rodzina 9–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego.
Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 4 ust. 1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2582-2587)

Decyzja z dnia 30.09.2003r. Znak: MOPR – 812 11/SP5/2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 1 dziecka: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 11.09.2003 do 31.12.2003r


Rodzina 2–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (1.246,56zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (1.256 zł)
Pracownik socjalny niewłaściwie wskazał w art.3 pkt 1, albowiem w art. 4 ust.1 in fine ustawy o pomocy społecznej dodatkową przesłanką jest jedynie przesłanka określona w art. 3 pkt 2-11.
W decyzji nie powołano się na art.3 ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2588-2593)

Decyzja z dnia 13.02.2003r. Znak: MOPR – 812 11/2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 1 dziecka: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 15.01.2003 do 30.06.2003r.


Rodzina 2-osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (1.150 zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (1.256 zł)
Pracownik socjalny niewłaściwie wskazał w art.3 pkt 1, albowiem zgodnie z art.4 ust. 1 in fine
Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art.3 ustawy o pomocy społecznej w związku z ar. 4 ust. 1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia. 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2594-2599)

Decyzja z dnia 30.09.2003r. Znak: MOPR – 1-812 11/SP5/2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 1 dziecka: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 2.09.2003 do 31.12.2003r.


Rodzina 2–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (1.066 zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (1.256 zł)
Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2600-2607)

Decyzja z dnia 13.02.2003r. Znak: MOPR – 812 11//2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 2 dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 8.01.2003 do 30.06.2003r.


Rodzina 4–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (1.979,84 zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (2.096 zł).
Pracownik socjalny wskazał w art. 3 pkt 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. W decyzji nie powołano się na tę przesłankę i nie uzasadniono jej.
Brak rzetelnego uzasadnienia. 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2608-2612)

Decyzja z dnia 13.02.2003r. znak: MOPR – 812 11//2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 1 dziecka: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 3.01.2003 do 30.06.2003.


Rodzina 3–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (1.520,14 zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (1.844 zł). Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 4 ust.1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2613-2618)

Decyzja z dnia 27.02.2003r. Znak: MOPR – 812 11//2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 13.02.2003 do 30.06.2003r.


Rodzina 5–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego. Jednak wysokość dochodu w rodzinie (2.114,32 zł) jest zbliżona do obowiązującego kryterium (2.852 zł).
Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art.3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 4 ust. 1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 2619-2624)

Decyzja z dnia 13.02.2003r. znak: MOPR – 812 11//2003r. w sprawie pokrycia kosztów posiłku w szkole dla 2 dzieci: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na okres od 6.01.2003 do 30.06.2003r.


Rodzina 5–osobowa, w której dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego. Wysokość dochodu w rodzinie – 2.833,52 zł, natomist 200% kryterium dochodowego wynosi 2.452 zł.

W związku z powyższym przyznanie posiłków dla dzieci było niezasadne.


Brak wskazania dodatkowych przesłanek określonych w art. 3 ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 4 ust. 1 in fine ww. ustawy.
Brak rzetelnego uzasadnienia.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna