Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona7/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 2.09.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 952-961)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/8/3143/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 50% odpłatności na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Decyzja podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR.
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 3.09.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 21.08.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.844,87 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.132 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazał na występowanie dodatkowej przesłanki określonej w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.
Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Przyznano zasiłek celowy na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 3.09.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

6. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ( akta kontroli s 962-969 )
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr MOPR-2-812 18/2/3133/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Decyzja podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 4.09.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 16.09.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.446,58 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.132 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej– pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 1 (przepisy nie dopuszczają takiej możliwości) i 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 31a ustawy o pomocy społecznej. nie wskazując na istnienie szczególnie uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 31a, mimo to przyznano zasiłek celowy na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 12.09.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

7. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 970-977)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr MOPR-2-812 18/2/287/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 4.09.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 31.09.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.669 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.636 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na istnienie okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt. 2-11 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ust. 2, pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Strona nie złożyła wniosku. Z akt sprawy nie wynika, kto złożył wniosek oraz czy wszczęto postępowanie z urzędu.
Licząc od dnia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jako pierwszej czynności organu postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

8. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 978-985)
Decyzja z dnia 24.02.2003r. znak: MOPR-2-812 18/3/2144/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR

Decyzję doręczono w dniu 30.04.2003r.. Decyzja stała się ostateczna w dniu 14 maja 2003r. Pokrycie kosztów za okres I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 23.012003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 23.01.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 2.234,92 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 6 (niepełnosprawność) oraz 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 ust. 6 (niepełnosprawność) – w prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym nie ustalono, czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, zatem fakt ten nie został udowodniony.

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Pracownik socjalny wnioskował o sfinansowanie opłat pobytu w przedszkolu, pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 21.01.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

9. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli s 986-994)
Decyzja z dnia 24.02.2003r. znak: MOPR-2-812 18/5/2435/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 2 dzieci (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 50% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR

Decyzję doręczono w dniu 25.04.2003r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 9.05.2003r Pokrycie kosztów za okres od I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 4.09.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 13.01.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.309,40 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 838 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej– pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 7 (długotrwała choroba) oraz 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 ust. 7 – w postępowaniu wyjaśniającym nie udowodniono występowania w rodzinie długotrwałej choroby

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie).
Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 31a ustawy o pomocy społecznej nie znajdując jednak okoliczności szczególnie uzasadniających przyznanie specjalnego zasiłku celowego.

Przyznanie pomocy nastąpiło na podstawie art. 32 ust. 2 mimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 27.01.2003r


10. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 995-1004)
Decyzja z dnia 15.12.2003r. znak: MOPR-2-812 18/8/1974/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 2 dzieci (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 50% odpłatności na okres od 1.11.2003 do 31.12.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 7.11.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 12.10.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.086,23 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 838 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.


Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 31 a ustawy o pomocy społecznej nie wskazując jednakże szczególnie uzasadnionych okoliczności wskazujące na możliwość zastosowania art. 31a.

przyznano zasiłek celowy na podstawie art. 32 ust. 2 pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony z dnia 6.10.2003r. – brak daty wpływu.
Licząc od pierwszej czynności tj. daty sporządzenia wywiadu środowiskowego, postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

11. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1005-1015)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/8/3120/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR
Decyzję doręczono w dniu 7.02.2003r. decyzja stała się ostateczna w dniu 21.02.2003r.
Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy spolecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 4.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 847,41 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 628 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 ustawy o pomocy społecznej. Występowanie dodatkowej przesłanki jest obligatoryjne.

Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie pomocy na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 (niewłaściwa podstawa prawna).

Przyznano zasiłek celowy zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 20.01.2003r


12. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1016-1025)
Decyzja z dnia 24.02.2003r. znak: MOPR-2-812 18/1/3085/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR
Decyzję doręczono w dniu 25.04.2003r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 9.05.2003r. Pokrycie kosztów za okres I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.
Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 10.01.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 10.01.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 788,23 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 628 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 1 (przepisy nie dopuszczają kierowanie się ta przesłana w omawianym przypadku) oraz 3 (bezdomność) oraz bez przywołania pkt 8 pracownik socjalny wskazuje na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 pkt 3 – art. ten został niewłaściwie zastosowany, gdyż w wnioskodawca oświadczył, iż zamieszkuje z rodziną.

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 31a ustawy o pomocy społecznej. nie wskazując jednak okoliczności szczególnie uzasadnionych wskazujących na konieczność zastosowania art. 31a. Pomoc została przyznana na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Strona nie złożyła wniosku. Z akt sprawy nie wynika, kto złożył wniosek, czy postępowanie wszczęto z urzędu.
Biorąc pod uwagę datę podjęcia pierwszej czynności urzędowej tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w dniu 10.01.2003r. postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

13. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1026-1032)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/3/1305/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR

decyzję doręczono w dniu 27.04.203r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 11.05.2003r. Pokrycie kosztów za okres od I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 17.12.2002r.
Zaświadczenie pracodawcy (dane niewidoczne) z dnia 5.12.2002r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 962,23 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 838 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.


Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ust. 2, pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 17.02.2002r.
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

14. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1033-1039)
Decyzja z dnia 5.03.2003r. znak: MOPR-2-812 18/1/1251/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 2 dzieci (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.01.2003 do 30.06.2003

Decyzję podpisała Halina Łubniewska – zastępca dyrektora MOPR

Decyzję doręczono w dniu 13.03.2003r. decyzja stała się ostateczna z dniem 27.03.2003r. Pokrycie kosztów za okres od I-II – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 23.01.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 9.01.2003r.oraz ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 14.012003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.398,38 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 ustawy o pomocy społecznej. Jej występowanie jest obligatoryjne.

Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ust. 2, oraz art. 16 ust. 1 i 3 (który dotyczy innej formy pomocy, niż wnioskowana), pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 17.01.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

15. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1040-1047)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/2476/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 15.09.2003r.

Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.


Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 377,50 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.048 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej przesłanki określonej w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie zasiłku celowego bez wskazania przesłanki wymienionej w art.3 jest niedopuszczalne.

Wniosek strony złożony w dniu 12.09.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.


16. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1048-1054)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/2225/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 2 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR


Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 3.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 537,60 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 5 (bezrobocie), 7 (długotrwała choroba) i 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

W postępowaniu wyjaśniającym nie udowodniono występowania w rodzinie długotrwałej choroby.


Brak wniosku.
Licząc od dnia podjęcia przez organ pierwszej czynności w dniu 3.09.2003r. postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

17. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1055-1064)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/765/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR


Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 26.08.2003r.

Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.


Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.299,06 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 6 (niepełnosprawność) i 7 (długotrwała choroba ustawy o pomocy społecznej. Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Brak daty wniosku i jego złożenia.


Licząc od daty sporządzenia wywiadu środowiskowego postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.
18. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1065-1072)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/2494/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 18.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.332,29 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 922 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej– pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 6 (niepełnosprawność) i 7 (długotrwała choroba ustawy o pomocy społecznej. Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby.
Wniosek strony złożony w dniu 22.08.2003r
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

19. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1073-1080)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/553/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja doręczona w dniu 1.05.2003r., stała się ostateczna w dniu 14.05.2003r.

Pokrycie kosztów za miesiące od I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 7.01.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 727,50 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.048 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.

Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 5 (bezrobocie) i 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej. Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności. Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Przesłanki te ponadto powinny występować łącznie.


20. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1081-1090)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/8/23/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 8.01.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 562,02 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.048 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 5 (bezrobocie) i 7 (długotrwała choroba) ustawy o pomocy społecznej. Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu długotrwałej choroby.


21. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1091-1099)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/94/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja doręczona w dniu 2.05.2003r., stała się ostateczna w dniu 16.05.2003r.

Pokrycie kosztów za miesiące od I-IV – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 14.01.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy nie odpowiada wymogom określonym w § 7 pkt 4 i 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001r. w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.134,64 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.216 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 2 (sieroctwo). Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu sieroctwa.
Brak wniosku strony.

22. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1100-1109)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/3093/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja doręczona w dniu 25.05.2003r., stała się ostateczna w dniu 8.06.2003r.

Pokrycie kosztów za miesiące od I-V – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej .
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 6.01.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.128,65 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 2-11. Przyznanie zasiłku celowego w tych okolicznościach jest niedopuszczalne.
Wniosek strony złożony w dniu 6.01.2003r


23. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 1110-1119)
Decyzja z dnia 29.01.2003r. znak: MOPR-2-812 18/2/287/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 2.01.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja doręczona w dniu 25.04.2003r., stała się ostateczna w dniu 8.06.2003r.

Pokrycie kosztów za miesiące od I-V – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 30.12.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie dodatku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 670 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.636 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 2-11. Przyznanie zasiłku celowego w tych okolicznościach jest niedopuszczalne Wniosek strony złożony w dniu 9.01.2003r
Brak wniosku.


D.3.4. Wnioski dotyczące prowadzonych akt.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna