Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona6/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPRDecyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 17.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 2.063,65 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny proponował przyznanie pomocy mimo wyraźnego przekroczenia kryterium dochodowego, powołując się na bezradność rodziny. W takiej sytuacji podstawę do przyznania pomocy stanowi art. 31 a ustawy o pomocy społecznej. pod warunkiem udowodnienia występowania szczególnie uzasadnionej sytuacji. Występowanie takich okoliczności nie zostało udowodnione.


Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 3a a pkt 2. Mimo to decyzja została wydana na podstawie art. 32 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 17.09.2003r
Odcinek renty za miesiąc lipiec 2003r.

Dochód ustalony został niezgodnie z art. 2a ust.1 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej, bowiem stanowi go suma miesięcznych przychodów z miesiąca 07 i 08’2003r. Ustawodawca wymaga ustalanie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W tym przypadku powinien być to wyłącznie miesiąc sierpień. Zatem wskazany przez pracownika socjalnego dochód rodziny nie może stanowić podstawy oceny czy rodzina spełnia podstawowa przesłankę określoną w art. 4 ust. 1 ustawy ops.


3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 837-852)
Decyzja z dnia 3.12.2003r. znak: MOPR-2-812 18/5/2555/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.11.2003 do 31.12.2003Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 24.11.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 491,73 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zg. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 628 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Wniosek strony złożony w dniu 30.10.2003r
Dochód ustalony został niezgodnie z art. 2a ust.1 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej, bowiem stanowi go suma miesięcznych przychodów z miesiąca 10’2003r. Ustawodawca wymaga ustalanie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W tym przypadku powinien być to wyłącznie miesiąc wrzesień. Odcinek renty dotyczy miesiąca października 2003r. Zatem wskazany przez pracownika socjalnego dochód rodziny nie może stanowić podstawy oceny czy rodzina spełnia podstawowa przesłankę określoną w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.
4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 853-861)
Decyzja z dnia 6.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/7/260/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR

Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 2.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 50 zł ( nie udokumentowano) zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.132 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej. Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności.

Rodzina nie jest ani niepełna, ani wielodzietna. Nie został zatem spełniony warunek określony w art. 3 ust.8 ustawy o pomocy społecznej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.

Wniosek strony złożony w dniu 19.09.2003r
5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 862-877)
Decyzja z dnia 7.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/5/2554/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR
Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 30.09.2003r.

Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy ops.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 588,39 zł ( nie udokumentowano) zł. Pracownik socjalny nie wyliczył kryterium dochodowego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Pracownik socjalny nie badał, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe określone w art. 2a ust. 1 pkt 2a oraz art. 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Osoba zatwierdzająca jego wnioski oraz wydająca decyzje nie weryfikowała braku istotnych danych.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) ) z dnia 25.09.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.

Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 5 (bezrobocie). Postępowanie dowodowe prowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezrobocia.

Wniosek strony złożony w dniu 30.09.2003r

6. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 878-886)
Decyzja z dnia 6.05.2003r. znak: MOPR-2-812 18/7/369/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.04.2003 do 30.06.2003

Podpisana przez Halinę Łubniewską – zastępcę dyrektora MOPR

Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 18.04.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z dnia 12.04.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.081,10 zł nie przewyższa kryterium dochodowego ustalonego zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.636 zł, z czego wynika, że rodzina kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 1 (ustawa nie dopuszcza takiej możliwości), 7 (długotrwałej choroby), 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Ww. okoliczności nie zostały udowodnione w prowadzonym przez pracownika socjalnego postępowaniu wyjaśniającym.

Wniosek strony złożony w dniu 16.04.2003r
D.3.2.2. Wypłata środków na podstawie ww. decyzji
Środki przekazywano miesięcznie na konto Przedszkola nr 20 w Opolu, ul. Grudzicka 48 na podstawie wniosku dyrektora Przedszkola. Na przelewach nie wskazywano podstawy prawnej przekazania środków tj. właściwej decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej.

Wysokość wnioskowanych wpłat nie była weryfikowana a wypłaty następowały zawsze zgodnie z wnioskiem lecz nie wiadomo czy zgodnie z decyzją. Pracownik socjalny stwierdzał jedynie, że dzieci znajdujące się na liście korzystają z dofinansowania zgodnie z decyzją ( akta kontroli s 887-912)

Dofinansowaniu podlegały opłaty: stała i za wyżywienie (zupełnie inaczej niż w Przedszkolu „Bajka”)
Przekazywanie środków na konto przedszkola jest łamaniem postanowień decyzji, która przyznaje zasiłek celowy rodzicom dziecka. Ponieważ w decyzji nie określono innego trybu przekazywania środków domniemywa się, że środki powinny zostać przekazane adresatowi decyzji. W aktach spraw nie znajdują się wnioski stron o przekazanie środków na konto konkretnego przedszkola. Ta dowolność organu przyczyniła się do złamania procedur ustalonych w decyzji tj. przyznanie pomocy rodzinie dziecka.

D.3.3. Legalność i rzetelność przyznawanych w oparciu o składane wnioski dofinansowań do pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 14 w Opolu

D.3.3.1. Ustalenia:
Na podstawie oględzin akt dokonano szczegółowej analizy decyzji wydanych na rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 14 w Opolu z których wynika, że:
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 913-922)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr MOPR-2-812 18/4/425/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR

Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 24.09.2003r.

Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.


Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.285 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.216 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Dochód ustalony został niezgodnie z art. 2a ust.1 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej, bowiem stanowi go suma miesięcznych przychodów z miesiąca września 2003r. Ustawodawca wymaga ustalanie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W tym przypadku powinien być to wyłącznie miesiąc sierpień. Odcinki renty dotyczą miesiąca września 2003r. Zatem wskazany przez pracownika socjalnego dochód rodziny nie może stanowić podstawy oceny czy rodzina spełnia podstawową przesłankę określoną w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 5 (bezrobocie) i 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Art. 3 pkt 8 – postępowanie dowodowe przeprowadzone w postępowaniu wyjaśniającym nie uzasadnia przyznania pomocy z tytułu bezradności, bowiem nie dowodzi występowania bezradności. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.


Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie specjalnego zasiłku celowego na podstawie art. 31a ustawy o pomocy społecznej.
Mimo to przyznano pomoc na podstawie art. 32 ust. 2.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 24.09.2003r


2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 923-931)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. znak: MOPR-2-812 18/8/23/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności za 5 godzin dziennego pobytu na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Decyzja podpisana przez Małgorzatę Kozak – zastępcę dyrektora MOPR
Decyzja doręczona w dniu 17.11.04.2003r. Stała się ostateczna z dniem 1.12.2003r.

Pokrycie kosztów za okres IX-XI 2003 r. – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 8.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.440,57 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.048 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny wskazuje na występowanie drugiej przesłanki tj. okoliczności wymienionej w art. 3 pkt 6 (niepełnosprawność), 7 (długotrwała choroba) oraz 8 (bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych) ustawy o pomocy społecznej.

Postępowanie dowodowe prowadzone przez pracownika socjalnego nie potwierdziło występowania przesłanek wymienionych w art. 3 pkt 7 i 8. W sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (przesłanki te musza wystąpić łącznie). Sam fakt istnienia rodziny niepełnej nie może być utożsamiany z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.


Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ust. 2, pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.
Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Brak wniosku strony.

Z postępowania wyjaśniającego nie wynika kto złożył wniosek czy postępowanie wszczęto z urzędu.


Licząc od dnia wywiadu środowiskowego (data powiadomienia strony o wszczęciu postępowania o przyznanie pomocy) postępowanie zakończono po upływie terminu określonego w art. 35 Kpa. Nie przedłużano terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 932-940)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr MOPR-2-812 18/1/1251/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003


Decyzja nie doręczona.

Pokrycie kosztów za okres wskazany w decyzji – następowało na podstawie decyzji niewiążącej, bowiem nieistniejącej w obrocie prawnym.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy ops.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 26.09.2003r.
Zaświadczenie pracodawcy ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 16.09.2003r. oraz ((Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))) z dnia 8.09.2003r. niezgodne z wymogami § 7 pkt 4 i 6 ww. rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.454,18 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zgodnie . z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje występowania dodatkowej przesłanki, o której mowa w art. 3 ust.2-11 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.


Decyzja powinna zostać uchylona na podstawie art. 105 Kpa. z powodu bezprzedmiotowości.
Wniosek strony złożony w dniu 22.09.2003r


4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli s 941-951)
Decyzja z dnia 16.10.2003r. Nr MOPR-2-812 18/2/3073/2003

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu dla 1 dziecka (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 100% odpłatności na okres od 1.09.2003 do 31.12.2003

Decyzja podpisana przez Małgorzatę Kozak - zastępcę dyrektora MOPR

Brak daty doręczenia decyzji. Nie jest możliwe ustalenie dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.


Nieprawidłowa podstawa prawna decyzji:

Brak wskazania jednoczesnego występowania okoliczności wymienionych w art.3 oraz 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Nieuzasadnione wskazanie w podstawie prawnej art. 16 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
Sentencja decyzji:

Nie określona wysokość przyznanej pomocy.

Procentowe określenie wysokości nie znajduje odniesienia do wysokości opłaty w przedszkolu.
Uzasadnienie:

Uzasadnienie ww. decyzji (uznaniowej) nie uzasadnia jej podjęcia, nie stanowi integralnej części z sentencją decyzji.


Decyzja podjęta na podstawie ustaleń z wywiadu środowiskowego z dnia 8.09.2003r.
Przesłanki uzasadniające przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej.
Dochód rodziny ustalony przez pracownika socjalnego w wysokości 1.646,25 zł przewyższa kryterium dochodowe ustalone zg. z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.342 zł, z czego wynika, że rodzina nie kwalifikuje się do uzyskania zasiłku celowego na podstawie art. 32 ustawy o pomocy społecznej – pierwsza przesłanka.
Pracownik socjalny nie wskazuje na występowanie drugiej obligatoryjnej przesłanki określonej w art. 3 pkt 2-11 ustawy o pomocy społecznej.
Pracownik socjalny wnioskował o przyznanie zasiłku celowego na podstawie art. 32 ust. 2, pomimo, że wnioskodawca nie kwalifikował się do uzyskania bezzwrotnej pomocy pieniężnej.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna