Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004r


C.III. Przyznawanie i wypłacanie pracownikom premiiPobieranie 1,51 Mb.
Strona4/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

C.III. Przyznawanie i wypłacanie pracownikom premii.

Zgodnie z Zakładowym Regulaminem (Akta kontroli str. 607) fundusz premiowy tworzy się w wysokości 20-100% planowanego funduszu płac zasadniczych pracowników uprawnionych.

Podstawą do przyznania premii pracownikowi stanowi wystawiony przez bezpośredniego przełożonego wniosek premiowy, który winien zawierać jedynie nazwisko i imię pracownika oraz kwotę przyznaną za zrealizowanie zadania, bez uzasadnienia przyznania premii i jej wysokości. Ponadto Regulamin wylicza przypadki,, w których pracownik może stracić prawo do premii.

Nie przyznanie premii, każdorazowo wymaga uzasadnienia i poinformowania o tym pracownika, któremu przysługuje prawo sprzeciwu do Dyrektora MOPR. Wysokość indywidualnej premii wynosi od 10 do 100% wynagrodzenia zasadniczego.

W wyniku kontroli ustalono, że w 2002 r wypłacone premie stanowiły - 15,6%, a w 2003 r. - 20,9% wynagrodzeń zasadniczych. Premie wypłacane były każdorazowo na podstawie pisemnych wniosków.

Szczegółowej analizie poddano premie wypłacone w 2003 r. oraz w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. (Akta kontroli str. 576-585). Ustalono, że w okresie tym, w poszczególnych miesiącach kwoty wypłaconych premii były zróżnicowane.

Wysokość najniższej premii wynosiła 10% wynagrodzenia zasadniczego. Premie w tej wysokości otrzymały 22 osoby zatrudnione na stanowiskach instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. k o, pomoc kuchenna, kucharz, kierownik działu uzależnień, st. opiekun terapii zajęciowej, inspektor i st. inspektor, st. pracownik pracy socjalnej, kierownik ORS, pracownik socjalny. specjalista pracy socjalnej, referent. portier.

Premię w maksymalnej wysokości tj. 100% wynagrodzenia zasadniczego wypłacono w grudniu 2003 r. pracownikowi gospodarczemu. Premie w wysokości powyżej 20% wynagrodzenia zasadniczego otrzymało 113 pracowników, przy czym część pracowników premie w tej wysokości otrzymało tylko w niektórych miesiącach.

Ze sporządzonego zestawienia wynika, że w okresie tym, premie w wysokości powyżej 20% we wszystkich miesiącach otrzymały jedynie dwie osoby tj. zakładowy inspektor bhp – każdorazowo po 40% oraz starsza księgowa – po 25%, a w grudniu 2003 r.- 60%.

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że z punktu widzenia formalnego. premie pracownikom naliczane były zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

Natomiast Dyrektorowi MOPR, zgodnie z regulaminem, premię przyznaje Prezydent Miasta Opola. Ze sporządzonego wykazu wynika, że w każdym miesiącu, w okresie od stycznia 2003 r. do stycznia 2004 r. (oprócz czerwca 2003 r.) wysokość premii dla Dyrektora MOPR wynosiła 31%. W czerwcu 2003 r. Dyrektorowi MOPR premii nie przyznano.

.

C.IV. Wykonywanie dodatkowej pracy przez pracowników MOPR na podstawie umów zleceń.

Oprócz pracy etatowej, niektórzy pracownicy MOPR wykonywali w tej jednostce prace na podstawie umów zleceń.

Sprawami związanymi z naliczaniem wynagrodzeń od umów zleceń i o dzieło zajmuje się Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

Z przeprowadzonej analizy sporządzonego przez wyżej wymienioną - wykazu zawartych umów zleceń i o dzieło (Akta kontroli str. 586-589) wynika, że największe wydatki dotyczyły pełnionych przez pracowników MOPR. nocnych dyżurów interwencyjnych i dyżurów przy telefonie zaufania.

W wyniku kontroli ustalono, że pełnienie tych dyżurów było realizacją zadań przyjętych w „Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Opola na 2003 r.” Program ten został zatwierdzony Uchwałą Nr XII/81/03 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2003 r.

W planie finansowo-rzeczowym w układzie zadaniowym dla tego programu, na realizację wyżej wymienionych zadań przyznano następujące środki finansowe:

Lp.

Zadanie

Przyznana kwota

1.

Kontynuacja działalności w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nocnego

Telefonu Zaufania” prowadzonego przez specjalistów z zakresu przeciw-

Działania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz innych dysfunkcji.


32.256,00 zł.


2.

Kontynuacja prowadzenia „Nocnych grup interwencyjnych” skierowanych na bezpośrednie udzielanie pomocy osobom doświadczających przemocy.

70.000,00 zł.

Wyżej wymieniony plan został parafowany przez kierownika Referatu Zdrowia Urzędu Miasta Panią Halinę Guzikowską i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Opola Zarządzeniem Nr OR.II-0155/183/2003 z dnia 14 maja 2003 r. (Akta kontroli str. 564-565).

Na podstawie miesięcznych grafików oraz zestawień wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło ustalono, że w 2003 r. dyżury przy Telefonie Zaufania pełniło siedmiu pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej tj. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli str. 501-510).

Z dokumentacji pracowniczej wynika, że osoby te ukończyły specjalistyczne szkolenia i kursy z zakresu pomocy psychologicznej.

Dyżury pełnione były w okresie od stycznia do października 2003 r. (oprócz kwietnia), w systemie ciągłym, od soboty godzina 8,00 do poniedziałku godzina 8,00, na zmiany przez dwie osoby po 12 godzin.

Stawka wynagrodzenia za pełnienie dyżuru przy Telefonie Zaufania wynosiła 14 zł. za godzinę. Łącznie w 2003 r poszczególni pracownicy uzyskali z tego tytułu wynagrodzenie w kwotach od 3.360 zł do 8.232 zł. brutto.Zapisów z przebiegu dyżurów pracownicy dokonywali w prowadzonym Rejestrze Telefonów Zaufania. Zapisy te zawierają datę i godzinę przyjętego telefonu, tematykę poruszanego problemu, rodzaj udzielonej porady oraz nieczytelne podpisy.. Nie zawierają natomiast nazwisk pracowników załatwiających daną sprawę i pełniących w tym czasie dyżur (Akta kontroli str. 511-534).
Ilość odebranych telefonów i przeprowadzonych rozmów w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższa tabela:


Lp.

Miesiąc

Ilość dyżurów

Ilość godzin

Ilość telefonów

1.

styczeń

18

216

22

2.

luty

24

288

30

3.

marzec

18

216

23

4.

kwiecień

0

0

0

5.

maj

8

96

16

6.

czerwiec

18

216

24

7.

lipiec

16

192

18

8.

sierpień

20

240

27

9.

wrzesień

16

192

18

10

październik

18

216

34

Razem:

9 miesięcy

156

1872

212


Z powyższych danych wynika, że średnio, w ciągu jednego dwunastogodzinnego dyżuru, dwuosobowy zespół przeprowadził 1,36 rozmowy telefonicznej, przy czym telefon odbierano średnio co 8,83 godziny.
Ponadto w wyniku analizy miesięcznych grafików i Rejestrów Telefonów Zaufania stwierdzono, że w niektórych dniach brak jest zapisów o odebranych telefonach i przeprowadzonych rozmowach.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Miesiąc

Brak zapisów w dniach

Razem brak zapisów

1.

styczeń

12, 13, 27

za 3 dni

2.

luty

8, 17

za 2 dni

3.

marzec

1, 8, 10,

za 3 dni

4.

maj

25,

za 1 dzień

5.

czerwiec

8, 21, 29

za 3 dni

6.

lipiec

6, 13,

za 2 dni

7.

sierpień

9,

za 1 dzień

8.

wrzesień

27, 28

za 2 dni

Razem

8 miesięcy
za 17 dni

Jak wynika, z powyższych danych, w Rejestrze Telefonu Zaufania brak jest zapisów dotyczących pracy wykonywanej łącznie podczas 17 dni pełnionych dyżurów.

Jeżeli chodzi o udział pracowników MOPR w nocnych grupach interwencyjnych, to wynika on z Porozumienia z dnia 14 lipca 1999 r. zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Opola i Komendantem Miejskim Policji w Opolu w sprawie prowadzenia współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach procedury interwencji Policji wobec przemocy domowej pod nazwą:” Niebieskie karty”.(Akta kontroli
str
. 574-575 ).

Do uczestnictwa w interwencjach domowych na wezwanie, rekomendowanych zostało 14 pracowników socjalnych wymienionych w wykazie sporządzonym przez psychologa (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli str. 571).

Z wykazu tego wynika, że cyt: ”wszyscy rekomendowani pracownicy uczestniczyli w szkoleniu w zakresie interwencji domowych na wezwanie, realizowanym w czerwcu 2000 r. i wykazało się aktywnością w zajęciach pozwalającą na stwierdzenie, iż dysponują one wiedzą i umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do sprawnego prowadzenia interwencji domowych na wezwanie, we współpracy z patrolem policyjnym”.

W programie realizacji tego zadania (Akta kontroli str. 573), została ustalona stawka wynagrodzenia w wysokości 24 zł. za godzinę pracy. Ponadto z tego programu wynika, że cyt: „działalność prowadzona jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 19,00 – 2,00. W trakcie interwencji funkcjonariusze policji podejmują działania wobec sprawców, natomiast cywilni specjaliści otaczają opieką i wsparciem psychologicznym ofiary przemocy, szczególnie dzieci”.

Miesięczne grafiki opracowywane były przez Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Praca w ramach nocnych grup interwencyjnych wykonywana była przez dwóch pracowników MOPR, w okresie od stycznia do września z przerwą w kwietniu 2003r.

Podejmowane w ramach tych prac działania, dokumentowane były w „Rejestrze Interwencji Domowych” (Akta kontroli str. 535-548), który zawiera takie pozycje jak: lp., data, imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej interwencję, opis interwencji oraz podjęte działania. Rejestr nie zawiera nazwisk pracowników MOPR wykonujących pracę w poszczególnych dniach oraz ich podpisów.

Z wyjaśnień kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownika biorącego udział w zespołach interwencyjnych wynika, że zapisów w Rejestrze dokonywano w siedzibie Ośrodka w następnym dniu po zakończeniu wykonywania zadań. (Akta kontroli 561).

Na podstawie tego Rejestru ustalono, że brak jest w nim zapisów dotyczących wykonywanej w niektórych dniach pracy i podejmowanych działaniach.W poszczególnych miesiącach brak zapisów w Rejestrze stwierdzono w następujących dniach:1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna