Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona3/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

A.II.4.2. Praca socjalna pracowników rejonów opiekuńczych.
W tej sprawie wyjaśnień pisemnych udzieliła kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w piśmie z dnia 4.06.2004 r.:
Jednym z zadań pracownika socjalnego jest między innymi praca socjalna (art.23 ust.l , art.43 ust.l pkt 2) ustawa o pomocy społecznej z 29 listopada 1990r.)

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Głównym celem w pracy socjalnej jest dążenie do usamodzielnienia osób i rodzin, kształtowanie zachowań i postaw klienta w kierunku zmiany sposobu życia i poprawy sytuacji życiowej. Wspieranie rodziny pod względem finansowym jest jednym z efektów pracy socjalnej ale nie tylko , przede wszystkim działania pracownika socjalnego polegają na indywidualnej pracy z rodziną i motywowaniu do działań bazując na mocnych stronach rodziny.

W wyniku dobrego rozpoznania potrzeb środowiska lokalnego a także poznanie problemów i potrzeb osób i rodzin , które prowadzi pracownik socjalny pomaga tak zorganizować system wsparcia aby rodzina potrafiła przezwyciężyć trudności życiowe i lepiej mogła funkcjonować. Plan pomocy dla rodziny obejmuje szereg działań w ramach udzielania wszelkiego rodzaju pomocy przewidzianej ustawą o pomocy społecznej
PRZYKŁADY:
a. prowadzenie działań w ramach pracy socjalnej mające na celu wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych osób oraz rodzin , nabycie umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami,
b. współpraca stała z organizacjami i stowarzyszeniami pomagającymi i zajmującymi się rodziną
c. doskonalenie metod pracy socjalnej w godzinach popołudniowych

tzw. monitoring socjalny mający na celu odwiedziny u osób i rodzin podopiecznych stwarzających problemy , monitorowanie realizacji uzgodnień zawartych z pracownikiem socjalnym i prawidłowe diagnozowanie.
d. informowanie i kierowanie osób z problemem zdrowotnym na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
e. kierowanie dzieci na wypoczynek letni z rodzin mających problemy
f. kierowanie rodzin i osób w celu poprawy sytuacji np.podwyższenie alimentów do Radcy Prawnego i pomoc w napisaniu pozwu
g. współpraca z Domami Dziecka w zakresie pracy z rodziną wychowanka w środowisku zamieszkanym
h. organizowanie w rejonie i podejmowanie wszelkich działań mających na celu pomoc rodzinie po ustaleniu jej potrzeb i problemów poprzez ;

-wsparcie(rozmowa)

-pomoc finansowa lub w naturze

-kierowanie do innych instytucji i specjalistów
i. nabór i kierowanie dzieci do świetlic środowiskowych
j. organizowanie w XII 2003r. wraz z Kościołem Ewangelickim spotkania gwiazdkowego dzieci , od 1-14 lat z rozdaniem paczek
k. praca socjalna z rodzinami w których wystąpiło uzależnienie (porady i konsultacje dla osób zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin)
l. Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi ( pomoc w organizowaniu sprzętu rehabilitacyjnego : informacje o korzystaniu z pomocy PFRON-u
m. praca socjalna jako przeciwdziałanie bezdomności , kierowanie osób o ubieganie się o dodatek mieszkaniowy
n. praca socjalna z bezrobotnymi , szukanie motywacji i umiejętności odnajdywania siebie i pokonywanie barier wewnętrznych
o. Aktywizacja bezrobotnych do wyjścia z domu w poszukiwaniu pracy , ścisła współpraca z PUP
Aktualnie l pracownik socjalny obsługuje 3790 mieszkańców w rejonie. (akta kontroli str. 376-377)
A.II.4.3. Prowadzenie ewidencji porad udzielonych przez pracowników socjalnych.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza, „na rejonach opiekuńczych prowadzona jest ewidencja udzielonych porad przez pracowników socjalnych w formie wpisów do kartotek ( dotycząca pracy i poradnictwa socjalnego np. kierowania osoby do Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy, sklepu z pracą „Oferta" przy ul. Damrota w Opolu, złożenia wniosku w ZUS-ie czy też w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zgłoszenia się do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, do administracji budynków mieszkalnych czy zakładu energetycznego, skierowania do radcy prawnego czy też psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Opolu). Dodatkowo zakres udzielanych porad pracownik socjalny wpisuje w wywiadzie środowiskowym część I i w aktualizacji - wnioskując pomoc w rożnych formach oddając go do realizacji w celu wydania decyzji i udzielenia pomocy.” (akta kontroli str. 372)
A.II.4.4. Prowadzenie kartotek podopiecznych na rejonach opiekuńczych.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza; „kartoteki na rejonach opiekuńczych prowadzone są dla potrzeb służbowych pracownika socjalnego, jako materiał pomocniczy. Są one źródłem informacji zebranych podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy zostaje oddany do realizacji i podjęcia decyzji, a zapis w kartotece pozostaje na rejonie i pomaga pracownikowi sięgnąć po informację o rodzinie, które mają wpływ na pracę z rodziną ( zastępowanie pracownika socjalnego ). W miarę rozwoju komputeryzacji MOPR, każdy pracownik socjalny będzie wprowadzał dane osobowe swoich podopiecznych do komputera. Prowadzenie kartotek jest wewnętrznym usprawnieniem pracy socjalnej.
Kartoteka w rejonie opiekuńczym zawiera następujące informacje:


 • dane statystyczne, ewidencyjne wynikające z zapisów w dokumencie tożsamości ( dowodzie osobistym tj. nazwisko, imię, adres, datę urodzenia, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego, źródła i wysokość dochodu, posiadane nieruchomości, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz schorzenia).


- warunki mieszkaniowe, wysokość opłat mieszkaniowych, prowadzenie samodzielnego czy też wspólnego gospodarstwa domowego. Kartoteka zawiera również systematyczne wpisy dotyczące podjętych działań w środowisku, wraz z datą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, odwiedzin w domu, sytuacji finansowej.
-zawiera planowane świadczenia i ich realizację oraz informację dotyczące pracy
socjalnej.
- wnioski pracownika - kartoteka do której nie ma wglądu podopieczny jest miejscem
gdzie pracownik socjalny może dokonać opisu subiektywnych spostrzeżeń o rodzinie
np.: osoba uzależniona od alkoholu, bardzo agresywna , osoba posiada w domu
bardzo agresywnego psa, przy kolejnym wywiadzie należy zwrócić uwagę na
zachowanie się dzieci w rodzinie ( podejrzenie o przemoc, molestowanie ).” (akta kontroli str. 375)


A.II.4.5. Oceny pracowników socjalnych.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza; „pracowników socjalnych ocenia kierownik Działu Pomocy Środowiskowej przy pomocy koordynatorów z rejonów opiekuńczych na podstawie wywiązywania się przez nich z codziennych obowiązków służbowych zgodnie z wyznaczonym przez dyrektora zakresu czynności i obowiązków. Każdego pracownika ocenia się dodatkowo za:

a) rozliczanie czasu pracy i okresu pracy

- lista obecności pracownika socjalnego,

-systematycznej kontroli dzienników pracy terenowej przez koordynatora rejonu opiekuńczego, a wyrywkowo przez kierownika działu.
b) obowiązkowość i terminowość załatwiania spraw i rzetelność.
Kierownik Działu wraz z koordynatorem przeprowadza kontrole pracy pracowników socjalnych na rejonach opiekuńczych ( protokoły kontroli do wglądu w siedzibie Ośrodka).

Dodatkowo kierownik Działu Pomocy Środowiskowej dokonuje okresowej analizy i oceny pracy pracowników socjalnych w której bierze pod uwagę:

-ilość przeprowadzonych wywiadów,

-ilość czynnych kartotek, na podstawie opracowanych wewnętrznych zestawień oraz sporządzanych sprawozdań przyglądając się charakterystyce rejonów opiekuńczych.
Pracowników socjalnych ocenia się również za prawidłowość wykonywanej pracy i przygotowywanie dokumentacji. Podczas bieżącej analizy dokumentów ( wywiadów, pism i innych ) oddanych do realizacji koordynator i kierownik ocenia pracę pracownika socjalnego co ma wpływ na wysokość premii. W poniedziałki w ramach przyjmowania skarg i wniosków dyrektor przyjmuje osoby i bada zasadność badanych wniosków również oceniając pracę pracowników socjalnych.” (akta kontroli str. 372)
W sprawie ocen pracy pracowników socjalnych wyjaśnień w dniu 27.05.2004 r. udzieliła koordynatora rejonu III MOPR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która stwierdziła, iż: „W ocenie pracy podległych pracowników socjalnych bierze się pod uwagę własne obserwacje prowadzonych przez pracownika rozmów, terminowość działań, estetykę wywiadów. Oceny dokonuje się w formie protokołu kontroli wewnętrznej, protokół jest przedstawiany pracownikowi do podpisu i jest przekazywany do dyrekcji.” (akta kontroli str. 386)

A.II.4.6. Weryfikacja czasu pracy pracowników socjalnych.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza: „praca pracownika socjalnego jest weryfikowana i sprawdzana u podopiecznych MOPR w formie przeprowadzanych kontrolnych wywiadów środowiskowych przez koordynatora rejonu i wyrywkowo przez kierownika działu wspólnie z pracownikiem socjalnym w sytuacji prośby o szersze zbadanie podanych przez podopiecznych informacji. Sprawdzanie pracy pracownika socjalnego u podopiecznych odbywa się również poprzez rozpatrywanie skarg i wniosków. W 2003 roku wpłynęło 18 skarg w tym 3 wycofano, a 15 rozpatrzono jako nieuzasadnione, a praca pracownika socjalnego była zgodna z przepisami ustawy o pomocy społecznej i KPA oraz z poszanowaniem godności człowieka.

W sprawie kontroli czasu pracy pracowników socjalnych wyjaśnień udzieliła koordynatora rejonu III MOPR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w dniu 27.05.2004 r. stwierdziła: „pracownicy socjalni zaczynają pracę o 7.30 i o tej godzinie muszą podpisać listę w siedzibie rejonu. Codziennie wszyscy pracownicy są w siedzibie rejonu do 10.30. Po przyjęciu wszystkich oczekujących na załatwienie swoich spraw pracownicy wychodzą w teren. Pracownicy wypisują wyjścia w swoich osobistych zeszytach wyjść. W zeszytach są wszystkie dane dot. załatwianych w danym dniu spraw. Dzienniczki są kontrolowane przez koordynatora. Dzienniczki są kontrolowane średnio 2 razy w miesiącu. Na co dzień są sprawdzane wywiady środowiskowe. Zdarza się, że koordynator towarzyszy pracownikom socjalnym w prowadzeniu wywiadów środowiskowych. Pracownicy są kontrolowani w terenie. Pracownicy w terenie są kontrolowani przez koordynatora przeważnie raz w miesiącu. Kontrola wygląda w ten sposób, że koordynator idzie razem z pracownikiem w teren.” (akta kontroli str. 373)
A.II.4.8. Weryfikacja wywiadów środowiskowych.
W sprawie weryfikacji wywiadów środowiskowych wyjaśnień udzieliła koordynatora rejonu III MOPR p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w dniu 27.05.2004 r. stwierdziła: „ Każdy z koordynatorów wykonuje nadzór, opiniuje od strony poprawności formalno- prawnej i merytorycznej wywiady środowiskowe. Każdy jeden wywiad jest wpisywany do zeszytu (każdy rejon ma swój zeszyt) i jest przekazywany za potwierdzeniem do siedziby MOPR (Sekcja Świadczeń).” (akta kontroli str. 386)
A.II.4.7. Rotacja pracowników socjalnych pomiędzy rejonami.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza: „pracownicy socjalni pracują na rejonach opiekuńczych, które podlegają przynajmniej jeden raz w roku analizie polegającej na badaniu obciążenia pracą pracownika przez ilość osób objętych pomocą. Wówczas kierownik działu dokonuje przesunięcia części rejonu do innego pracownika , którego rejon jest mniej obciążony. W ostatnich kilku latach 2 pracowników zmieniło rejony na inne pozostali nie byli zmieniani. Podejmowane próby zmiany pracownika socjalnego spotykały się z dużym niezadowoleniem klientów pomocy społecznej ( ponowne odkrywanie i uzewnętrznianie się kolejnej osobie). W okresach urlopowych przynajmniej l miesiąc w ciągu roku każdy pracownik pracuje na rejonie innego pracownika socjalnego co również stanowi formę okresowej zmiany rejonów. Nowi pracownicy socjalni poznają pracę na kilku rejonach zanim zostanie wyznaczony im rejon opiekuńczy.

Pracownicy socjalni nie obsługują rejonów, w których zamieszkują.” (akta kontroli str. 373)

A.II.4.8. Nowe specjalizacje pracy z rodziną w latach 2002-2004 .
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w piśmie z dnia 07.07.2004 r. przez Dyrektora MOPR p. Zdzisława Markiewicza;w latach 2002 - 2004 w Dziale Pomocy Środowiskowej utworzono Zespół Pomocy Specjalistycznej, który objął pomocą osoby będące pacjentami poradni zdrowia psychicznego w ramach tworzenia systemu integracji ze środowiskiem i uczestniczenia w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Oprócz udzielania pomocy finansowej osoby te są objęte szeroką pomocą w formie pracy socjalnej i usług opiekuńczych specjalistycznych oraz stałą współpracą pracowników socjalnych z lekarzem psychiatrą z Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Opolu. Zespól Pomocy Specjalistycznej został w 2004 roku wzmocniony o dwóch specjalistów psychiatrę i psychologa. Wspólne odwiedziny w mieszkaniu u osoby z zaburzeniami psychicznymi pracownika socjalnego oraz pielęgniarki środowiskowej z Poradni Zdrowia Psychicznego umożliwia skuteczniejszą realizacje pomocy tym rodzinom.

Utworzenie mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którzy mogą przy pomocy wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych uczyć się samodzielnie żyć , jest kolejną nową formą pracy z rodziną.

Dodatkowo w 2003 roku Dział Pomocy Środowiskowej w rejonie l zainicjował nową formę pracy z rodziną w ramach „Monitoringu Socjalnego". W godzinach pracy tj. 7.30 -15.30 każdy pracownik socjalny zgodnie z regulaminem pracy wykonuje swoje czynności związane z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych w rodzinach zgłaszających wniosek o pomoc. W trakcie wywiadu środowiskowego ustalane są zasady współpracy z podopiecznym, zawierane są uzgodnienia dotyczące sposobu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Wywiad przeprowadzany jest w godzinach południowych najczęściej jedynie z osobą zgłaszającą. Pracownik socjalny rzadko ma kontakt z dziećmi lub współmałżonkiem. Nawiązanie kontaktu z pozostałą rodziną jest utrudnione. Podstawą do uzgodnień jest trafna diagnoza socjalna. Do jej stworzenia wymagany jest cały obraz rodziny. Realizacja uzgodnień zawartych z pracownikiem socjalnym przez rodzinę jest trudna do monitorowania jeżeli dotyczą one np. utrzymania abstynencji, sposobu, sposobu sprawowania opieki nad dziećmi, przejawów pomocy w rodzinie itp. Sposób realizacji zadania:

1) wydzielenie grupy podopiecznych, którzy :

- z uwagi na zawarte uzgodnienia z pracownikiem socjalnym wymagają monitorowania ich realizacji stwarzaj ą problem z trafnym wystawieniem diagnozy socjalnej dla rodziny.

2) zespół złożony z dwóch pracowników socjalnych ( osoba prowadząca rejon i osoba
wspomagająca ) raz w tygodniu rozpoczyna dzień pracy od godziny 13.00 - 19.00, przy
czym od godziny 15.00 koncentruje się jedynie na odwiedzinach u podopiecznych
zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

Na rejonach opiekuńczych podobne metody pracy socjalnej tj. odwiedziny u podopiecznych w godzinach pracy w godzinach popołudniowych od dawna są stosowane w sposób nie zorganizowany i nieformalny. Aby ustrzec się przed zarzutem działania pozaregulaminowego można by tę formę przyjąć, bo jej celem jest skuteczna praca socjalna oparta o właściwe rozpoznanie środowiska i trafną diagnozę socjalną.

W 2003 w ramach doskonalenia warsztatu pracy z rodziną 4 pracowników socjalnych podjęło specjalizację z zakresu pomocy społecznej.” (akta kontroli str. 373-374)

A.II.4.9. Sprawozdawczość
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w swoich wyjaśnieniach z dnia 26.05.2004 r. dotyczących prowadzonej w MOPR sprawozdawczości stwierdziła, iż: „Sprawozdawczością zajmuje się pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na koniec roku każdy pracownik przedstawia sprawozdania z pracy w rejonie, w którym najczęściej jest informacja o ilości oddanych wywiadów oraz kartotek czynnych i biernych oraz innych danych statystycznych dot. pomocy”. (akta kontroli str. 334)
1. Roczne sprawozdania pracowników socjalnych.

Roczne sprawozdanie pracownika socjalnego nosi tytuł „Zestawienie rozpoznanych środowisk w ...roku” i składa się z następujących punktów:


 • ilość wywiadów środowiskowych ogółem,

 • ilość nowych środowisk,

 • ilość wyjść podopiecznych,

 • ilość spraw interwencyjnych,

 • ilość kartotek (czynnych i biernych),

 • ilość rodzin podopiecznych z podziałem na formy pomocy (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, PCK, PKPS- usługi specjalistyczne, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe macierzyńskie, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki okresowe specjalne, obiady w szkołach, DDP- obiady, przedszkola),

 • tabela grup dyspanseryjnych od każdego pracownika socjalnego (zgodnie z art. 3 Ustawy o pomocy społecznej),

 • ilość osób usamodzielnionych w rejonie oddzielenie z urzędu od każdego pracownika socjalnego. (akta kontroli str. 435)

Ponadto w sprawozdaniu znajduje się tabela zawierająca następujące pozycje: • ubóstwo,

 • sieroctwo, bezdomność,

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • długotrwała choroba,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (rodzina niepełna, rodzina wielodzietna),

 • alkoholizm,

 • narkomania,

 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

 • klęska żywiołowa lub ekologiczna,

 • zdarzenia losowe,

 • inne (akta kontroli str. 435)

Poszczególne sprawozdania pracowników socjalnych są analizowane przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która sporządza na tej podstawie dokument pn. „Wnioski do sprawozdania za rok 2003 Działu Pomocy Środowiskowej”. Dokument ten zawiera zestawienie liczbowe danych z poszczególnych rejonów opiekuńczych w zakresie sporządzonych przez pracowników wywiadów środowiskowych oraz wnioski wyciągane na tej podstawie w zakresie m.in. potrzeb kadrowych poszczególnych rejonów. (akta kontroli str. 434)Dział B. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
W Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie zatrudnionych jest 132 osoby.
W imieniu jednostki kontrolowanej, dokumenty do kontroli przedkładali i wyjaśnień udzielali:

1) Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Inspektor BHP

2) Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Specjalista ds. Kadr

3) Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych


W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Oleskiej 31 wchodzą następujące jednostki:

1) Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, ul. Hubala 4,

2) Dom Dziennego Pobytu „Magda – Maria”, ul. Barlickiego 1-3,

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20,

4) Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”, ul. Małopolska 20,

5) Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, ul. Wrocławska 44.

W ww. jednostkach dokonano przeglądu, w trakcie którego sprawdzono: stan techniczny pomieszczeń, stan ochrony p.poż., kartoteki odzieżowe, książeczki zdrowia, orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne.
TEMATYKA KONTROLI:
I. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w okresie 11-12 października 2000 r.
Wydano 3 zalecenia, które w pełni zostały zrealizowane.

1. Wykonano badania skuteczności zerowania i rezystancji izolacji w jednostce w Groszowicach przy ul. Popiełuszki 18.

2. Zaświadczenia dotyczące minimum sanitarnego włączono do akt osobowych (dot. pracowników „Złota Jesień” i „Magda-Maria”).

3. Wykonania badania natężenia we wszystkich podległych jednostkach.


II. Posiadanie aktualnych badań lekarskich przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
1. Badania wstępne – posiadają wszyscy pracownicy.

2. Badania okresowe – aktualne.

3. Książeczki zdrowia – aktualne.

4. Orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne – aktualne.

Książeczki zdrowia i orzeczenia sanitarno-epidemiologiczne dotyczą Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i „Magda-Maria”.
III. Odbyte szkolenia BHP i sposób ich dokumentowania.
Kontroli poddano pracowników zatrudnionych w 2003 roku – 18 osób.

U pracownicy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) stwierdzono brak szkolenia podstawowego.

Pozostali pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia szkolenia podstawowego i okresowego bhp, które znajdują się w aktach osobowych.

Nowo zatrudniani pracownicy są szkoleni wstępnie – ogólnie i stanowiskowo i również wydawane jest zaświadczenie, które znajduje się w aktach osobowych.


IV. Odzież robocza, ochrona, ekwiwalent.
Pracownicy otrzymują odzież roboczą i ochronną zgodnie z tabelą norm odzieżowych. prowadzone są kartoteki wyposażenia osobistego odzieży roboczej. Ekwiwalent za pranie odzieży wypłacany jest raz w roku.
V. Wypadki w pracy.
W 2003 roku było 5 wypadków.

1. Protokół wypadkowy Nr 1/03 – wypadek lekki.

– Niezdolność do pracy – 30 dni.

– Skutki wypadku: skręcenie stawu skokowego prawej nogi.

2. Protokół wypadkowy Nr 2/03 – wypadek lekki.

– Niezdolność do pracy – 22 dni.

– Skutki wypadku: wykręcenie stawu skokowego lewego, stłuczenie kolana prawego.

3. Protokół wypadkowy Nr 3/03 – wypadek lekki.

– Niezdolność do pracy – 14 dni.

– Skutki wypadku: stłuczenie i krwiak prawego stawu kolanowego.

4. Protokół wypadkowy Nr 4/03 – wypadek lekki.

– Niezdolność do pracy – 40 dni.

– Skutki wypadku: skręcenie w kolanie lewej nogi.

5. Protokół wypadkowy Nr 5/03 – wypadek lekki.

– Niezdolność do pracy – 14 dni.

– Skutki wypadku: stłuczenie powierzchni grzbietowej obu stóp, stłuczenie uda lewego.

Do każdego wypadku została sporządzona dokumentacja powypadkowa oraz w ramach profilaktyki wydano stosowne zalecenia.

Prowadzony jest również rejestr wypadków.


VI. Badania elektryczne.
– Pomiary skuteczności zerowania i rezystancji izolacji wykonano we wszystkich jednostkach i są aktualne.

– Badania izolacji odgromowej – aktualne.

– Badania szczelności instalacji gazowej – aktualne.

– Badania drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych – aktualne.

– Badania natężenia oświetlenia – wykonane we wszystkich jednostkach.

Badania odgromowe w Domu Dziennego Pobytu:

„Magda-Maria” – wykonuje „Turhand-Ret” Spółka z o.o.

„Złota Jesień” – wykonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa im. ZWM.


VII. Stan ochrony przeciwpożarowej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ma zawartą stałą umowę z firmą „PAVO”, która na bieżąco przeprowadza we wszystkich jednostkach legalizację i konserwację gaśnic.

– Oznakowanie miejsc użytkowania sprzętu jest prawidłowe.

– Oznakowanie dróg, kierunków wyjść ewakuacyjnych jest prawidłowe.
VIII. Wykonanie zaleceń innych instytucji kontrolnych.
W okresie objętym kontrolą nie odnotowano żadnych kontroli organów do tego upoważnionych. W związku z powyższym brak zaleceń pokontrolnych.
IX. Ryzyko zawodowe.
W trakcie wykonywania czynności kontrolnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie sprawdzono ocenę ryzyka zawodowego.
Podstawa prawna: Art. 226 Kodeksu pracy i § 39 Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, zm. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
– Pracodawca zapoznaje pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy w trakcie szkolenia wstępnego.

– Opracowano ryzyko zawodowe na następujących stanowiskach:

– pracownik administracyjno-biurowy,

– pracownik socjalny,

– kucharz,

– sprzątaczka.


X. Wnioski:
1. Poddać szkoleniu podstawowemu bhp pracownika p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

2. Opracować i wdrożyć w życie instrukcję dobrej praktyki higienicznej w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” i „Magda-Maria”.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tym artykułami (Dz.U. Nr 234, poz. 1979). (akta kontroli str. 490-500)
Dział C: Ocena zgodności z prawem i prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w 2003 r.
C.I. Ustalenia ogólne.
Na stanowisku pracy do spraw kadr i spraw socjalnych od 01.01.2001 r. zatrudniona jest Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zgodnie ze Strukturą Organizacyjną (stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego MOPR , stanowisko to podlega bezpośrednio Dyrektorowi MOPR.

Stan zatrudnienia w latach 2001-2003 w zasadzie utrzymywał się na tym samym poziomie i w poszczególnych latach wynosił

- 119 osób i 112 etatów w latach 2001-2002,


 • 118 osób i 112 etatów w 2003 r.

Na dzień kontroli stan zatrudnienia ogółem zmniejszył się do 115 osób i 109,2 etatów. (Akta kontroli str. 610).

Wydatki na wynagrodzenie zasadnicze ogółem w 2003 r. było niższe o 52.074,59 zł. od wydatków na wynagrodzenia zasadnicze ogółem w 2002 r. Natomiast łączna kwota wypłaconych premii w 2003 r. była wyższa o 90.859,43 zł. od wydatków poniesionych na wypłatę premii w 2002 r. (Akta kontroli str. 608-609).

W latach 2002-2003 wypłacono nagrody jubileuszowe 33 pracownikom, na łączną kwotę 97.014,08 zł. (Akta kontroli str, 606).

Odprawy emerytalne wypłacono czterem osobom na łączną kwotę 41.342,82 zł. a ekwiwalenty za urlop wypłacono sześciu osobom na łączną kwotę 2.118,94 zł. (Akta kontroli str,.605).

Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
W trakcie kontroli sprawdzeniu poddano akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie od 01.01.2004 r. do 30.04.2004 r. W tym okresie przyjęto do pracy 21 osób, w tym 14 w ramach robót publicznych, na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. (Akta kontroli str, 600).
Z wnioskiem o zatrudnienie bezrobotnych wystąpił MOPR, wskazując jako pożądane kwalifikacje: przygotowanie do pracy socjalnej i umiejętność obsługi komputera. (Akta kontroli str. 601).

Osoby skierowane przez Urząd Pracy zostały zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres czterech miesięcy. W tym czasie Urząd Pracy pokrywał koszty wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 1000 zł. oraz składki ZUS od tej kwoty.

Poza wymienionymi osobami na stanowisku aspirant pracy socjalnej zatrudniono jeszcze jedną osobę. Wszystkie osoby zarówno skierowane jak i nie skierowane przez Urząd Pracy zatrudnione zostały w IX grupie kategorii zaszeregowania.

Zatrudnienie w tej kategorii zaszeregowania jest zgodne z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, które stanowi, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach aspirant pracy socjalnej mogą być zatrudnieni w IX-X kategorii zaszeregowania.

Ponadto cztery osoby zatrudniono na stanowiskach pracownik socjalny, w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz dwie osoby w charakterze instruktorów terapii zajęciowej, w wymiarze ¼ etatu. Osoby te zatrudniono w XI tj. najniższej kategorii zaszeregowania. przewidzianej w Rozporządzeniu dla tych stanowisk.
C.II. Zatrudnianie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Na podstawie wydruku komputerowego zawierającego wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych w MOPR (205 pozycji ) od utworzenia tej jednostki tj. od 1998 r. (Akta kontroli str. 590-596) ustalono, że na dzień kontroli w niepełnym wymiarze zatrudnione są osoby w następujących działach i podległych jednostkach:
W biurowcu przy ul. Oleskiej w niepełnym wymiarze czasu pracy pracują
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 01.04.1999 r., ½ etatu, pracownik gospodarczy, wynagrodzenie 600 zł. miesięcznie, brak danych dotyczących innego miejsca pracy.
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 01.07.2000 r. ½ etatu, st. inspektor ds. bhp, wynagrodzenie 800 zł. miesięcznie. W aktach osobowych znajduje się informacja, że dobowa norma pracy wynosi 4 godziny, a tygodniowa 20 godzin. oraz pisemne oświadczenie Dyrektor MOPR Pani Magdaleny Kasprzyk z dnia 22.01.2003 r., z którego wynika, że czas pracy zależy od aktualnych zadań z zakresu bhp. (Akta kontroli str. 603)

Pan (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniony jest w Urzędzie Miasta Opola, na stanowisku Kierownika Referatu BHP. W aktach osobowych, w tym w kwestionariuszu osobowym wypełnionym przez pracownika, brak jest danych, o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta (Akta kontroli str. 604).

Z analizy listy obecności za 2003 r. wynika, że pracę tę wykonywał w każdym dniu roboczym.

Z listy obecności za kwiecień 2004 r. (Akta kontroli str. 602) wynika, że od 1 do 21 kwietnia przebywał na urlopie wypoczynkowym. Za dzień 26 i 27.04.2004 r. lista obecności nie jest podpisana.

3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 02.11.1990 r., ½ etatu, radca prawny, wynagrodzenie 935 zł. miesięcznie, W aktach osobowych brak danych o innych miejscach pracy, w tym o zatrudnieniu w Urzędzie Miasta Opola.
W Domu Dziennego Pobytu Magda-Maria w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnione są niżej wymienione osoby:
1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), ¼ etatu, instruktor terapii zajęciowej, wynagrodzenie 300 zł, podstawowe miejsce pracy Zespół Szkół Specjalnych w Opolu.
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), 1/8 etatu, pracownik gospodarczy, wynagrodzenie 140 zł., podstawowe miejsce pracy - intendent w tym samym Domu,.
3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), 1/8 etatu, pracownik gospodarczy, wynagrodzenie 140 zł, podstawowe miejsce pracy- dietetyk w tym samym Domu.
4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), ¼ etatu, instruktor terapii zajęciowej, wynagrodzenie 360 zł., podstawowe miejsce pracy – własna działalność.
5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), w wymiarze ¼ etatu, w charakterze instruktora terapii zajęciowej, za wynagrodzeniem 340 zł miesięcznie. W aktach brak danych dotyczących ewentualnego innego miejsce pracy.
Ogółem w Domu Dziennego pobytu Magda-Maria, w niepełnym wymiarze zatrudnionych jest pięć osób, przy czym dwie osoby są zatrudnione w tym samym miejscu pracy na innych stanowiskach.
W Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa, w niepełnym wymiarze pracuje pięć osób tj.:


 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 01.10.1993 r., ½ etatu, wynagrodzenie 542 zł. miesięcznie, portier, z akt osobowych wynika, że głównym miejscem pracy jest Izba Wytrzeźwień.
 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 02.02.1998 r., 4/5 etatu, wynagrodzenie 868 zł. miesięcznie, portier, brak danych o innym miejscu pracy.

3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 01.11.1996 r., 4/5 etatu, wynagrodzenie 880 zł. miesięcznie, portier, brak danych o innym miejscu pracy.
 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 01.02.2002 r., 4/5 etatu, wynagrodzenie 853 zł. miesięcznie, portier, brak danych o innym miejscu pracy.

5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), od 22.05.2001 r., ½ etatu, wynagrodzenie miesięcznie 512 zł., portier, brak danych o innym miejscu pracy.W Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” od 01.12.1998 r. na stanowisku instruktora terapii zajęciowej, w wymiarze ¼ etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym 365 zł., zatrudniona jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wymieniona jednocześnie pracuje w tym Domu, jako magazynier. w pełnym wymiarze czasu pracy.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej, od 01.01.2000 r. w wymiarze ½ etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym 730 zł., jako specjalista pracy z rodziną zatrudniona jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - rencistka
W Punkcie Konsultacyjnym, na stanowisku po kierownika, w wymiarze ½ etatu za wynagrodzeniem miesięcznym 930 zł. zatrudniony jest(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Jednocześnie w Punkcie tym, w wymiarze ½ etatu, za wynagrodzeniem miesięcznym 720 zł. na stanowisku starszego opiekuna Terapii Zajęciowej zatrudniona jest Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

Z oświadczeń znajdujących się w aktach osobowych obu pracowników wynika, że wymienione osoby są małżeństwem. Z zakresu obowiązków wynika, że służbowo Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) bezpośrednio podlega swojemu współmałżonkowi Panu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Z dokumentacji pracowniczej oraz z ustnego wyjaśnienia pracownika kadr nie wynika, czy osoby te rzeczywiście są małżeństwem w świetle prawa tzn..- czy zawarły związek małżeński.

W wyniku kontroli ustalono, że w tym przypadku nie zachodzi bezpośrednia podległość służbowa. Z pisemnego oświadczenia kierownika Punktu Konsultacyjnego (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), wynika, że nie pozostaje on w związku małżeńskim z Panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (Akta kontroli str. 599). Ponadto ustalono, że znajdujące się w aktach osobowych oświadczenia pracowników są drukami standartowymi o jednakowej treści dla wszystkich pracowników.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna