Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona2/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLIDział: A: Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2003 r. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Organizacyjnym.

A.I. STRUKTURA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE.


 1. W skład jednostek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wchodzą:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Oleskiej 31,

2. Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” przy ul. Hubala 4, którego kierownikiem jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

3. Dom Dziennego Pobytu „Magda- Maria” przy ul. Barlickiego 1-3, którego kierownikiem jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Małopolskiej 20, którego kierownikiem jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

5. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” przy ul. Małopolskiej 20, którego kierownikiem jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

6. Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem przy ul. Wrocławskiej 44, którego kierownikiem jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). 1. Struktura organizacyjna MOPR przy ul. Oleskiej 31 wygląda następująco:

1.Jednostką kieruje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, któremu podlega:
 • Stanowisko pracy Radców Prawnych,

 • Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej,

 • Z-ca Dyrektora ds. Ośrodków Wsparcia, • Sekcja Administracyjno- Gospodarcza,

W ramach sekcji funkcjonuje Stanowisko pracy ds. informatyki.


 • Stanowisko Pracy Kadr i Spraw Socjalnych,
 • Główny Księgowy.

W skład pionu Głównego Księgowego wchodzą:

 • Kierownik Działu Księgowego,

 • Dział Ekonomiczno- Finansowy.

2. Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej podlega:
 • Sekcja Świadczeń,

 • Dział Pomocy Środowiskowej (Rejony Opiekuńcze)

 • Uniwersytet III Wieku.

3. Zastępcy Dyrektora ds. Ośrodków Wsparcia podlega:
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”,

 • Dom Dziennego Pobytu „Maria Magda”,

 • Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”,

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

 • Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej,

 • Powiatowy Zespół ds. Orzecznictwa,

 • Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych,

 • Zespół ds. Rodziny Zastępczej,

 • Klub Aktywnie Poszukujących Pracy.

III. W kontrolowanym okresie stan zatrudnienia w MOPR kształtował się następująco:


1. Dyrekcja

 • Małgorzata Kozak, p.o. Dyrektora MOPR,

 • Halina Łubniewska, Zastępca Dyrektora MOPR,

 • Irena Wodecka, Główny Księgowy.

2. W skład kierownictwa wchodziły następujące osoby: • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Działu Ekonomiczno- Finansowego,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), Z-ca kierownika Działu ds. Płac,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Sekcji Administracyjno- Gospodarczej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Sekcji Świadczeń,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Działu Pomocy Środowiskowej,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),

kierownik Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Domu Dziennego Pobytu „Magda- Maria”,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

3. Samodzielne stanowiska pracy zajmowały następujące osoby: • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), radca prawny,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zakładowy inspektor BHP,

 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), specjalista ds. kadr i spraw socjalnych.Sekcja/ Dział

Dział Ekonomiczno- Finansowy

Sekcja Świadczeń

Sekcja Administracyjno- Gospodarcza

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Opieki nad Rodziną i dzieckiem

Liczba osób zatrudnionych

9

6

1

42

5

Uwagi
Dodatkowo w sekcji zatrudnione były 3 osoby w ramach robót publicznychSekcja/ Dział

Punkt Konsultacyjny Monar

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”

Domy Dziennego Pobytu

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba osób zatrudnionych

2

6

27

9

Uwagi
* liczba osób zatrudnionych podana jest bez kierownika danego działu.

IV. W ramach zadań własnych w roku 2003 MOPR realizował następujące zadania:


 • przyznawania zasiłków celowych,

 • przyznawanie zasiłków celowych specjalnych,

 • sprawianie pogrzebu,

 • dożywianie dzieci w szkole,

 • opłaty za przedszkola i żłobki,

 • dożywianie w domach dziennego pobytu,

 • udzielanie schronienia w Ośrodku Readaptacji Społecznej,

 • świadczenie usług opiekuńczych.

V. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest administratorem danych osobowych o nazwie: „Kartoteka oraz zbiór wywiadów środowiskowych dotyczących podopiecznych, niepełnosprawnych wywiadów do dodatków mieszkaniowych oraz kombatantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” o numerze GIODO 005440 z dnia 27.09.1999 r.A.II. PLANOWANIE PRACY.

A.II. 1. Strategia rozwiązywania problemów społecznych i lokalny program pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 10 a. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414) do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności: • programy pomocy społecznej,

 • polityki prorodzinnej,

 • ochrony zdrowia,

 • edukacji publicznej,

 • wspierania osób niepełnosprawnych,

 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Artykuł. 46 cytowanej ustawy stanowi, iż zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Punkt 7 art. 46 stanowi, iż Rada gminy w oparciu o potrzeby, o których mowa w ust. 6, opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej.

Zgodnie z Art. 47a. Punkt 1 a powiatowe centrum pomocy rodzinie koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 10a pkt 2.


Zgodnie z § 6 pkt. 1.2. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który stanowi Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5126/2001 z 2.05.2001 r. Dział Pomocy Środowiskowej podlegający Dyrektorowi ds. Pomocy Środowiskowej wśród swoich zadań posiada opracowywanie jako dział wiodący strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenie polityki socjalnej w oparciu o współpracę z innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi rodzinę.
Wymienione w Ustawie o pomocy społecznej dokumenty tj. Strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz lokalny program pomocy społecznej zostały przyjęte w roku 2002 przez Radę Miasta Opola w formie uchwał odpowiednio:

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Opola, która stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/654/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r.,

 • Lokalny program pomocy społecznej na 2002 r., który stanowi załącznika nr 2 do Uchwały Nr LV/654/02 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2002 r.


Z materiałów kontroli wynika, iż w roku 2003 r. Rada Miasta Opola nie przyjęła Lokalnego programu pomocy społecznej, jak również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie przedstawił projektu takiego programu.
Wyjaśniając sprawę lokalnego programu pomocy społecznej oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych Zastępca Dyrektora MOPR p. Małgorzata Kozak w swoich wyjaśnieniach w dniu 26.05.2004 r. stwierdziła, iż „ na 2003 r. nie został napisany i przedstawiony Radzie Miasta lokalny program pomocy społecznej. W roku 2003 w planie sesji Rady Miasta nie przewidziano punktu dot. przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej na 2003 r. Sprawę tą reguluje art. 46 pkt. 6 i 7 (Ustawy o pomocy społecznej). W roku 2003 Wydział Organizacyjny nie ujął w planie sesji lokalnego programu pomocy społecznej. Dokumentacja nie wskazuje na to, aby ktokolwiek zlecił MOPR przygotowanie takiego programu na rok 2003. Przyjęta w roku 2002 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Opola jest dokumentem obowiązującym bezterminowo.” (akta kontroli str. 333)
Kwestia ta była również wyjaśniana przez kierownika Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która w udzielonych w dniu 26.05.2004 r. wyjaśnieniach stwierdziła, że: „strategia rozwiązywania problemów społecznych została opracowana przez MOPR- p. dyrektor Kasprzyk z podziałem na poszczególne działy. Strategia z 2002 r. była opracowywana w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach za lata 1999- 2001. Dodatkowo został opracowany lokalny program w zakresie pomocy społecznej na rok 2002.” (akta kontroli str. 334) Pani kierownik (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie pamiętała, czy taki program został opracowany na rok 2003.

A.II.2. Planowanie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Planowanie pracy zostało wpisane w Regulamin Organizacyjny MOPR w punkcie I, który dotyczy organizacji pracy Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej. Do zakresu zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy:

1. ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz opracowywanie planów ich zaspokojenie,

2. opracowywanie, jako dział wiodący, strategii rozwiązywania problemów społecznych,

3. tworzenie polityki socjalnej w oparciu o współpracę z innymi instytucjami i organizacjami wspomagającymi rodzinę.” (akta kontroli str. 260)

Ponadto do zadań koordynatorów rejonów opiekuńczych zgodnie z Regulaminem MOPR należy:

5. przygotowywanie projektów planów finansowych, dotyczących świadczeń pomocy społecznej i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.” (akta kontroli str. 260)
Odnosząc się do kwestii planowania pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zastępca Dyrektora MOPR p. Małgorzata Kozak w swoich wyjaśnieniach w dniu 26.05.2004 r. stwierdziła, iż: „planowanie pracy ośrodka wynikało z planów pracy kierowników poszczególnych działów. W 2003 r. opracowano plan pracy ośrodka w formie dokumentu. Na przełomie roku są przygotowywane sprawozdania okresowe, które później stanowią podstawę do przygotowania sprawozdania rocznego z pracy ośrodka.” (akta kontroli str. 333)
Wymieniony przez Zastępcę Dyrektora MOPR plan pracy ośrodka ma charakter bardzo ogólny. W poszczególnych punktach są jedynie wymieniane zadania własne gminy i powiatu w zakresie pomocy społecznej. Plan można podzielić na następujące części:
1. Część dotycząca realizacji zadań własnych gminy i miasta na prawach powiatu.

W części tej wpisano m.in.: „w 2003 r. ośrodek będzie realizował zadania własne gminy i miasta na prawach powiatu poprzez: • prowadzenie domów dziennego pobytu i ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

 • przyznawanie pomocy rzeczowej,

 • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym” itd. (akta kontroli str. 360)

2. Część dotycząca zadań zleconych.


W części tej wpisano m.in.: MOPR „w 2003 r. będzie realizował zadania zlecone gminie oraz miasta na prawach powiatu, a w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej i przysługujących dodatków do świadczeń,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej i przysługujących dodatków do świadczeń,

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,

 • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do tego świadczenia.” itd. (akta kontroli str. 360)

3. Część dotycząca jednostek, poprzez które MOPR będzie realizował swoje cele, gdzie są wymienione wszystkie jednostki podległe MOPR, działy i sekcje ośrodka.


4. Część dotycząca finansowania działalności ośrodka.

W punkcie tym znajduje się zapis, iż „wyznaczone zadania na 2003 r. będą finansowane z następujących źródeł:


Wymienione w planie pracy MOPR punkty zostały praktycznie w całości przeniesione z Ustawy o pomocy społecznej.A.II.3. Plany pozostałych jednostek podległych i działów MOPR.
Do kontroli przekazano ponadto plany pracy na rok 2003 następujących jednostek podległych:


    1. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” (akta kontroli str. 361),

Plan ma charakter ogólny. Dominują w nim zapisy dotyczące ogólnych kierunków działania ośrodka: „uaktywnianie mieszkańców ośrodka, kontynuowanie współpracy z Klubem Pracy, prowadzenie świetlicy środowiskowej organizowanie imprez itp.”
    1. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych (akta kontroli str. 362),

Plan pracy punktu konsultacyjnego zawiera więcej elementów sprawozdawczych niż elementów dotyczących planowania działań.
    1. Dom Dziennego Pobytu „Magda- Maria (akta kontroli str. 363),

Plan Domu Dziennego Pobytu „Maria- Magda” stanowi rodzaj kalendarza imprez, gdzie w poszczególnych miesiącach zaplanowano od 2 do 3 wydarzeń o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i religijnym.

    1. Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy (akta kontroli str. 365),

Plan pracy Klubu Aktywnie Poszukujących Pracy zawiera zapisy o charakterze zbioru ogólnych kierunków działania np.: „organizowanie i prowadzenie spotkań, prowadzenie bieżących konsultacji, odbywanie regularnych konsultacji, prowadzenie indywidualnych sesji, organizowanie i prowadzenie grupowych sesji aktywizujących osoby bezrobotne, udzielanie porad indywidualnych”.

    1. Działu Pomocy Środowiskowej (akta kontroli str. 366),

Plan pracy Działu Pomocy Środowiskowej również nie nosi charakteru indywidualnego planu na dany rok, gdyż zawiera ogólne stwierdzenia dotyczące kierunków pracy działu rozpisane na poszczególne miesiące. Program w przedstawionej wersji mógłby stanowić rodzaj stałego zakresu pracy działu. Plan zawiera m.in. następujące sformułowania: „praca socjalna z rodzinami, które nieprzerwanie od kilku lat korzystają z pomocy finansowej MOPR, praca socjalna z osobami bezrobotnymi, kontynuowanie współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowanie osób na Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, odwiedziny u osób niepełnosprawnych, kierowanie osób niepełnosprawnych do Referatu Spraw Społecznych, rozpoznawanie oraz dofinansowanie do zakupu opału osobom starszym, praca socjalna z osobami starszymi i niezaradnymi życiowo, współpraca ze szkołami, przedszkolami i żłobkami.
    1. Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” (akta kontroli str. 367),

Plan pracy Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” jest najbardziej szczegółowym planem pracy spośród wszystkich przedstawionych do kontroli. Szczegółowo opisano w nim z podziałem na poszczególne miesiące zaplanowane zajęcia i imprezy organizowane dla podopiecznych.


7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (akta kontroli str. 370)
Plan pracy zwiera opis ogólnych kierunków działalności bez podziału na poszczególne miesiące. W planie zostały wymienione stałe zadania OIK m.in.: „kontynuacja zadań zgodnie z regulaminem organizacyjnym MOPR, organizowanie systemu wsparcia dla podopiecznych OIK, realizacja programu pomocy środowiskowej dla dzieci w ORS „Gawra”, realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003, dalszy rozwój Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy, działającego na rzecz mieszkańców miasta, potrzebujących pomocy i wsparcia, kontynuacja realizacji programów profilaktycznych na terenie opolskich szkół, realizacja praktyk studenckich oraz stażów absolwenckich.”

8. Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem (akta kontroli str. 371)


Plan pracy zwiera opis ogólnych kierunków działalności Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem bez podziału na poszczególne miesiące. W planie zostały ujęte stałe zadania działu takie jak: „wykonywanie orzeczeń sądowych o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, udzielanie pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym oraz rodzinom zastępczym pełniącym zadania pogotowia rodzinnego, usamodzielnianie i udzielanie pomocy pieniężnej i rzeczowej usamodzielniającym się wychowankom, współpraca z rodzicami zastępczymi, ścisła współpraca z wychowankami z rodzin i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie pracy socjalnej z rodziną zastępczą, kierowanie do placówek opiekuńczo- wychowawczych, ustalanie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi MOPR.”
A.II. 4. Działalność i funkcjonowanie rejonów opiekuńczych
A.II. 4.1 Przyczyny utworzenia rejonów opiekuńczych MOPR.

Z dokumentacji zebranej w trakcie kontroli wynika, iż decyzję o utworzeniu rejonów opiekuńczych w obecnym kształcie podjęła w roku 2000 Zastępca Dyrektora MOPR p. Halina Łubniewska po uprzednim wniosku kierownik Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (akta kontroli str. 412)


W piśmie z dnia 16.04.2004 r. kierownik Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) poinformowała, iż:

Przyczyną utworzenia rejonów opiekuńczych były zadania pracownika socjalnego określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. Zgodnie z art.49a cyt. ustawy do zadań pracownika socjalnego należy wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy , współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi i organizowanie różnorodnych form pomocy .Także zgodnie z art.43 ust.3 cyt. ustawy decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej tutejszego Ośrodka przebywając i pracując w terenie integruje się ze środowiskiem lokalnym, ma lepsze rozpoznanie potrzeb osób potrzebujących pomocy. Bliższy kontakt z osobami i rodzinami umożliwia również lepszą współpracę w niesieniu pomocy poprzez uaktywnianie osób , rodzin, instytucji i organizacji, które znaj duj ą się w rejonie opiekuńczym.W oparciu o Regulamin Organizacyjny z dnia 1.07.1999r. tutejszego Ośrodka zostały utworzone i zmienione rejony opiekuńcze, co wynikało ze zmian powyższej ustawy, ciągłego zwiększania realizowanych zadań oraz znacznego wzrostu liczby podopiecznych.
Po przeprowadzonej analizie funkcjonowania rejonów opiekuńczych dokonano podziału miasta Opola na 29 rejonów opiekuńczych z siedzibą w 5 rejonach terenowych.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej , przypada l pracownik socjalny na 2000 mieszkańców (Art.46 ust.8). Z uwagi na dwukrotnie mniejszą liczbę pracowników , podziału rejonów dokonano również dostosowując do możliwości kadrowych. Corocznie MOPR w Opolu przekazuje informacje do projektu budżetu, zawierającą ocenę poziomu zapotrzebowania na zwiększenie etatów pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka. Znaczne powiększanie się każdej grupy świadczeniobiorców oznacza dla pracowników socjalnych pomocy społecznej konieczność dostosowania dotychczasowych form działania do nowych i większych zadań.

Na rejonach opiekuńczych znajduje się następująca dokumentacja;
1.Dzienniczki wyjść pracy w terenie - zgodnie z zakresem obowiązków

określonych w zakresie czynności każdego pracownika socjalnego tutejszego

Ośrodka.

2.Kartoteki osób i rodzin objętych pomocą .

3. Książka Kancelaryjna dotycząca korespondencji bieżącej

4.Segregatory z pismami przychodzącymi i kopie pism wychodzących z Ośrodka dotyczących spraw w rejonie.
Czas pracy pracowników socjalnych w Dziale Pomocy Środowiskowej

rozliczany jest wg ;
-listy obecności pracowników socjalnych,

-systematycznej kontroli dzienniczków pracy terenowej przez koordynatora

rejonu opiekuńczego a wyrywkowo przez kierownika Działu.
godz.pracy pracowników socjalnych w poniedziałki:
od 8.00 - 10.00-praca biurowa

od 14.00-16.00 -praca biurowa

od 10.00 -14.00 -praca w terenie
od wtorku do piątku;
7.30 - 10.30 - praca biurowa

14.00-15.30 - praca biurowa

10.30 - 14.00 - praca w terenie
Codziennie pozostaje l pracownik socjalny na dyżurze na rejonie opiekuńczym cały dzień aby osoba zainteresowana mogła w każdej chwili dotrzeć do pracownika i załatwić sprawy , a także aby nie narażać na koszty dojazdu do innych instytucji osób nie posiadających dochodów. (akta kontroli str. 379-380)

W dniu 27.05.2004 r. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przekazała informację uzupełniającą dotyczącą powołania rejonów opiekuńczych:

Po przeprowadzonej analizie dotychczasowego funkcjonowania rejonów opiekuńczych w 1999r. dokonano podziału miasta na 29 rejonów opiekuńczych z siedzibą w 5 rejonach terenowych.

Utworzenie 5 rejonów i siedzib pracowników socjalnych uzależnione było od możliwości lokalowych MOPR oraz konieczności opuszczenia dotychczasowych miejsc pracy w przychodniach rejonowych służby zdrowia.

Dodatkowo dokonywana okresowa analiza pracy pracowników socjalnych spowodowała zmianę rejonów w obecnym kształcie .

Przy analizie pod uwagę brałam ilość przeprowadzanych wywiadów, ilość kartotek czynnych , czyli osób aktualnie objętych pomocą oraz osób objętych innymi formami świadczeń , na podstawie opracowanych wewnętrznych zestawień (druków) opracowanych na potrzeby Działu Pomocy Środowiskowej.” (akta kontroli str. 378)
Dane przekazane przez kierownictwo MOPR na temat funkcjonowania rejonów opiekuńczych zostały sprawdzone przez pracowników WKWiA w wyniku wizytacji rejonów. W dniu 5.05.2004 r. w towarzystwie zastępcy dyrektora MOPR p. Heleny Łubniewskiej dokonano wizytacji rejonów opiekuńczych MOPR. W chwili obecnej rejony opiekuńcze znajdują się w następujących miejscach:
I Rejon- ul. Barlickiego 1-3 (tel. 4532126)
Koordynatorem rejonu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Siedziba rejonu znajduje się w Domu Dziennego Pobytu „Maria Magda”. Rejon dysponuje dwoma pokojami. Wyposażenie i stan techniczny można określić jako zadowalający. Budynek został wyremontowany po powodzi. W toku rozmowy z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uzyskano informację, iż w rejonie jest prowadzona i przechowywana dokumentacja dot. podopiecznych rejonu oraz dokumentacja dot. prowadzonej korespondencji:


 • dziennik korespondencji,

 • segregatory z korespondencją,

 • kartoteka prowadzona indywidualnie przez poszczególnych pracowników socjalnych.

II. Rejon- ul. Wrocławska 44 (tel. 4575493)


Koordynatorem rejonu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Rejon dysponuje kilkoma pokojami. W siedzibie rejonu mieści się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wyposażenie i stan techniczny można określić jako zadowalający. Siedziba centrum została wyremontowana po powodzi. W toku rozmowy z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uzyskano informację, iż w rejonie jest prowadzona i przechowywana dokumentacja dot. podopiecznych rejonu oraz dokumentacja dot. prowadzonej korespondencji:

 • dziennik korespondencji,

 • segregatory z korespondencją,

 • kartoteka prowadzona indywidualnie przez poszczególnych pracowników socjalnych.

III Rejon- ul. Ozimska 8 (tel. 4531330, 4532153)


Koordynatorem rejonu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Rejon dysponuje kilkoma pokojami. Wyposażenie i stan techniczny można określić jako niezadowalający. Meble są dość stare, pokoje wymagają remontu. W siedzibie rejonu znajduje się również Zespół Pomocy Specjalistycznej zajmujący się osobami z zaburzeniami psychicznymi.

W toku rozmowy z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uzyskano informację, iż w rejonie jest prowadzona i przechowywana dokumentacja dot. podopiecznych rejonu oraz dokumentacja dot. prowadzonej korespondencji: • dziennik korespondencji,

 • segregatory z korespondencją,

 • kartoteka prowadzona indywidualnie przez poszczególnych pracowników socjalnych.

IV Rejon- ul. Popiełuszki 18 (te. 4532126)


Koordynatorem rejonu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Jest to najbardziej oddalony od centrum rejon opiekuńczy i najsłabiej wyposażony, jeśli chodzi o meble i inne potrzebne sprzęty i urządzenia. Rejon dysponuje dwoma pokojami. W toku rozmowy z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uzyskano informację, iż w rejonie jest prowadzona i przechowywana dokumentacja dot. podopiecznych rejonu oraz dokumentacja dot. prowadzonej korespondencji:

 • dziennik korespondencji,

 • segregatory z korespondencją,

 • kartoteka prowadzona indywidualnie przez poszczególnych pracowników socjalnych.

V Rejon- ul. Hubala 4 (tel. 4568430)


Koordynatorem rejonu jest p. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Siedziba rejonu znajduje się w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. Rejon dysponuje dwoma pokojami. Wyposażenie i stan techniczny można określić jako zadowalający. W toku rozmowy z panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) uzyskano informację, iż w rejonie jest prowadzona i przechowywana dokumentacja dot. podopiecznych rejonu oraz dokumentacja dot. prowadzonej korespondencji:

 • dziennik korespondencji,

 • segregatory z korespondencją,

 • kartoteka prowadzona indywidualnie przez poszczególnych pracowników socjalnych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna