Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona19/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
F – Ustalanie wyniku finansowego
 1. Kryteria:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych” do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.01.153.1752). Konto 860 - "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy" do ustalania wyniku finansowego jednostki służy konto 860.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:


 1. poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401,

 2. zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujących to konto,

 3. wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z kontem 760,

 4. dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących oddziałów oraz na inwestycje w zakładach budżetowych i środkach specjalnych, w korespondencji z kontem 740,

 5. kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 750, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 760,

 6. obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 1. uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

 2. zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

 3. dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z kontem 740,

 4. pokrycia kosztów amortyzacji, w korespondencji z kontem 761.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.

 1. Ustalenia:

W tabelach nr 1 i 2 (poniżej) zaprezentowano sposób ustalenia wyniku finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za rok 2003. Tabele skonstruowano na podstawie poleceń księgowania z dnia 31.12.2003r na kontach 860-1 „Wynik finansowy jednostki” i 860-2 „Wynik finansowy jednostki – środki specjalne”
Tabela 1 – „Ustalenie wyniku finansowego MOPR za 2003r.”
860-1 – „Wynik finansowy jednostki”

Konto przeciwstawne

Wn

Ma

Konto przeciwstawne

760-Pozostałe przychody i koszty"

900,10 zł

30 022,38 zł

700- „Sprzedaż produktów”

400-"Koszty według rodzajów"


236,74 zł

71 456,84 zł

760-„Pozostałe przychody i koszty”

946 253,85 zł

53 999,68 zł

761-„Pokrycie amortyzacji”

197 283,99 zł

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1 955 842,91 zł

1 339 152,92 zł

4 602 674,06 zł

57 579,93 zł

249 269,82 zł

2 620 977,88 zł

364 387,00 zł

32 534,73 zł

686 105,20 zł

79 976,00 zł

656 024,44 zł

17 981,58 zł

33 930,31 zł

12 510,00 zł

307 996,60 zł

41 775,09 zł

119 015,57 zł

401-"Amortyzacja"

53 999,68 zł

 

 


14 376 408,40 zł

155 478,90 zł
- 14 220 929,50 zł

 Tabela 2 – „Ustalenie wyniku finansowego MOPR za 2003r. – środki specjalne”
860-2 – „Wynik finansowy jednostki – środki specjalne”

Konto przeciwstawne

Wn

Ma

Konto przeciwstawne

400-"Koszty według rodzajów"

362 768,85 zł

327 801,44 zł

700- „Sprzedaż produktów”22 540,78 zł

760-„Pozostałe przychody i koszty”
362 768,85 zł

350 342,22 zł- 12 426,63 zł


Jak wynika z powyższych tabel wynik finansowy jednostki (konto 860-1) wyniósł -14 220 929,50 zł natomiast wynik finansowy środka specjalnego (konto 860-2) wyniósł -12 426,63 zł co w sumie daje kwotę -14 233 356,13 zł. Kwota ta jest zgodna z kwotą podaną w bilansie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za 2003r w pozycji „strata netto” .

 1. Podsumowanie ustaleń:

W badanym obszarze nie stwierdzono uchybień.
Zgodnie z par. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli (Zarządzenie nr OR-II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola) kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.Data: Opole,......

Zespół kontrolny

Data: Opole, 18.10.2004r


Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna