Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004rPobieranie 1,51 Mb.
Strona14/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Zestawienie należności wymagalnych MOPR – 2003r

Lp.

Rodzaj należności


Kwota w zł

Uwagi

1.

Zwrot nienależnie pobranego zas. stałego wyrów. 01.09.99-30.04.02

11.405,85

  1. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia została wydana w dniu 12.07.2002r (Akta kontroli s 95).

  2. Wezwanie do zapłaty zostało sporządzone w dniu 12.07.2002r (Akta kontroli s 96).

  3. Decyzja oraz wezwanie zostało przesłane stronie w dniu 22.08.2002r (Akta kontroli s 97)

  4. Notę obciążającą wystawiono w dniu 18.11.2002r (Akta kontroli s 98) na podstawie dyspozycji Kierownika Sekcji Świadczeń MOPR z dnia 24.10.2002r (Akta kontroli s 99)

  5. Nota obciążająca została przesłana stronie w dniu 25.11.2002 (Akta kontroli s 100)

  6. Kolejne wezwanie do zapłaty (notę) przesłano stronie w dniu 22.01.2003r (Akta kontroli s 101-102)

  7. Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 19.03.2003r (Akta kontroli s 103-104)
2.

Zwrot nienależnie pobranego zas. stałego wyrów. 31.10.99-31.07.02

7.842,14

 1. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia została wydana w dniu 06.09.2002r (Akta kontroli s 105).

 2. Wezwanie do zapłaty oraz decyzję wysłano stronie 06.09.2002r (Akta kontroli s 106).

 3. Notę obciążającą wystawiono w dniu 18.11.2002r (Akta kontroli s 107) na podstawie dyspozycji Kierownika Sekcji Świadczeń MOPR z dnia 08.11.2002r (Akta kontroli s 108).

 4. Nota obciążająca została przesłana stronie w dniu 25.11.2002r (Akta kontroli s 109).

 5. Kolejne wezwanie do zapłaty (notę) przesłano stronie w dniu 22.01.2003r (Akta kontroli s 110-111).

 6. Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 19.03.2003r (Akta kontroli s 112-113).3.

Zwrot nienależnie pobranego zas. stałego wyrów. 01.10.00-31.10.01, 01.04.02-31.10.02.

2.327,92

stan na 31.12.2003 – 1.781,92 1. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nienależnie pobranego świadczenia została wydana w dniu 08.11.2002r (Akta kontroli s 114).

 2. Wezwanie do zapłaty zostało wystawione w dniu 12.11.2002r (Akta kontroli s 115)

 3. W dokumentacji brak zwrotki potwierdzającej wysłanie stronie decyzji i wezwania.

 4. Notę obciążającą wystawiono w dniu 18.11.2002r (Akta kontroli s 116) (w dokumentacji brak dyspozycji Kierownika Sekcji Świadczeń MOPR.

 5. Nota obciążająca została przesłana stronie w dniu 25.11.2002r (Akta kontroli s 117).

 6. Kolejne wezwanie do zapłaty (notę) przesłano stronie w dniu 22.01.2003r (Akta kontroli s 118-119).

 7. Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 19.03.2003r (Akta kontroli s 120-121)
4.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki 01.09.02-31.01.03

2.431,50

 1. Notę obciążającą wystawiono w dniu 31.01.2003r (Akta kontroli s 122) na postawie dyspozycji Kierownika Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPR z dnia 29.01.2003r (Akta kontroli s 123).

 2. Notę obciążającą przesłano stronie 11.02.2003r (Akta kontroli s 124).

 3. W dniu 09.07.2003r po odwołaniu się strony Samorządowe Kolegium Odwoławcze z urzędu stwierdziło nieważność decyzji w sprawie przyznania stronie świadczenia.

 4. Kolejne wezwanie do zapłaty (notę) przesłano stronie 13.08.2003r (Akta kontroli s 125-126)

 5. Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 08.01.2004r (Akta kontroli s 127-128).
5.

Opłata za pobyt dziecka w PO

1.928,44

Upomnienie z dnia 04.05.2004r (Akta kontroli nr s 129), upomnienie z dnia 19.05.2004r (Akta kontroli s 130), wezwanie do zapłaty (nota) z 13.05.2004r (Akta kontroli s 131-132)


6.

Opłata za pobyt dziecka w PO

1.525,90

Należność rozłożona na raty (decyzja z dnia 18.03.2004r (Akta kontroli s 133-134). Wezwanie do zapłaty (nota obciążająca) z dnia 26.04.2004r (Akta kontroli s 135-136).


7.

Opłata za pobyt dziecka w PO

2.675,60

Umorzenie na kwotę 2.351,60 zł w związku z nieskutecznością postępowania egzekucyjnego (postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 02.04.2004 (Akta kontroli s 137). Pozostała kwota rozłożona na raty (pismo z dnia 26.04.2004r (Akta kontroli s 138)).


8.

Opłata za pobyt dziecka w PO

3.488,40

Decyzja w sprawie naliczenia zaległości z dnia 09.05.2003r (Akta kontroli s 139-140). Tytuł wykonawczy wystawiono w dniu 29.12.2003r (Akta kontroli s 141-142)
 1. Podsumowanie ustaleń:

Proces egzekwowania należności w MOPR jest wydłużony. W przypadku opisanym w pkt. 1 tabeli wyniósł 8 miesięcy, w przypadku opisanym w pkt. 2 tabeli wyniósł 6 miesięcy, w przypadku opisanym w pkt. 3 wyniósł 4 miesiące, w przypadku opisanym w pkt. 4 wyniósł 6 miesięcy. Wydłużenie okresu egzekwowania należności wynika z braku procedur normujących to zagadnienie oraz braku właściwej organizacji pracy w szczególności w zakresie przekazywania (terminowego) spraw związanych z należnościami przeterminowanymi z Sekcji Świadczeń do Działu Ekonomiczno- Finansowego MOPR.


D – Dotacja na zadanie z zakresu pomocy społecznej – „Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych, gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w ilości 300 dziennie”


 1. Kryteria:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej „w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej” (Dz.U.00.55.662):


(par. 6)

 1. Podmiot zlecający zadanie, planując jego realizację z udziałem podmiotu, ogłasza, ze stosownym wyprzedzeniem, informację o rodzaju zadania, wysokości środków finansowych przeznaczonych na to zadanie oraz o szczegółowych procedurach ich rozdysponowania w celu umożliwienia równego dostępu oraz właściwego przygotowania działań przez wszystkie podmioty zainteresowane podjęciem współpracy.

 2. Informację o możliwości składania ofert na realizację zadania, o którym mowa w pkt. 1, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu krajowym (wojewódzkim) lub lokalnym, wybranym przez podmiot zlecający zadanie, z uwzględnieniem terytorialnego i środowiskowego zakresu rozpowszechniania tego dziennika, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie podmiotu zlecającego zadanie lub w inny sposób zapewniający dostęp do informacji przez zainteresowanych potencjalnych oferentów, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych elektronicznych sieci informacyjnych.
 1. Informacja, o której mowa w ust. 2, określa terminy i warunki realizacji zadania, termin składania ofert oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
 1. Podmiot zlecający zadania podaje do publicznej wiadomości informacje o zrealizowanych zadaniach i związanych z tym kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych podmiotom.


(par. 8)

 1. Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

  2. termin i miejsce realizacji zadania,

  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji,

  5. deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

 2. Podmiot zlecający zadanie może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.

(par. 9)

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest w szczególności:

  1. zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania polegającego na świadczeniu określonych usług socjalnych,

  2. przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego,

  3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności - za miniony okres.

(par. 10)

 1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

  1. znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów,

  2. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,

  3. innowacyjność proponowanych rozwiązań,

  4. ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

  5. analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

  6. wysokość środków publicznych, które są przeznaczone na realizację zadania.

(par. 11)

 1. Podmiot zlecający zadanie może wyznaczyć działające w jego imieniu osoby upoważnione do przyjmowania składanych ofert oraz powołać zespół osób opiniujących złożone oferty w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty (ofert), na którą proponuje się udzielenie dotacji.

 2. W zespole osób opiniujących powinni uczestniczyć w szczególności:

  1. upoważnieni przedstawiciele podmiotu zlecającego zadanie,

  2. specjalista z zakresu pomocy społecznej,

  3. przedstawiciel reprezentujący podmiot,

  4. radny organu jednostki samorządu terytorialnego zlecającego zadanie, uczestniczący w pracach odpowiedniej komisji tego organu,

  5. przedstawiciel właściwej merytorycznie komórki bądź jednostki organizacyjnej podmiotu zlecającego zadanie.

 3. Osoba uczestnicząca w opiniowaniu, będąca przedstawicielem podmiotu, który wystąpił o dotację, nie bierze udziału w rozpatrywaniu oferty tego podmiotu.

 4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji nie mogą być rozpatrywane ze względów formalnych.

 5. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji są podawane do wiadomości publicznej.


(par. 12)

 1. W terminie do 30 dni po złożeniu oferty podmiot zlecający zadanie informuje podmiot składający ofertę o sposobie, w jaki powinna ona być zrealizowana.

(par. 13)

 1. Podstawą do uruchomienia przyznanej dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie a podmiotem.

 2. Podmiot zlecający zadanie dokonuje, zgodnie z zawartą umową, okresowej oceny realizacji zadania, a w szczególności:

  1. stanu realizacji umowy,

  2. efektywności i jakości wykonania,

  3. prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania,

  4. właściwego prowadzenia dokumentacji, przewidzianej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 3. Ocena dokonywana jest na podstawie określonych w umowie dokumentów i wyjaśnień przekazywanych przez podmiot, jak również, w miarę potrzeby, na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez podmiot zlecający zadanie.

(par.14)

 1. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

 2. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż rok, okresem sprawozdawczym jest okres, na który umowa została zawarta.

 3. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie powinno zostać sporządzone, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
 1. Ustalenia:
 1. Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania „Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych, gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w ilości 300 dziennie” (Akta kontroli s 143) ukazało się w dniu 18 stycznia w Nowej Trybunie Opolskiej. W zaproszeniu tym określono:
  1. termin realizacji zadania na 1 luty 2003r. – 31 grudzień 2003r,
  1. wysokość środków na realizację zadania: 277.000,00 zł,
  1. termin składania ofert: 24.01.2002r,
  1. następujące kryteria oceny ofert:
   1. cena posiłku,
   1. warunki lokalowe – dysponowanie ogrzewanym lokalem z zapleczem gastronomicznym na minimum 80 osób, przeznaczonym do dyspozycji podopiecznych MOPR przez co najmniej 6 godzin dziennie,
   1. przygotowanie fachowe.
 1. Do MOPR w Opolu wpłynęły dwie oferty dotyczące realizacji zadania:
  1. oferta Polskiego Czerwonego Krzyża (pierwsza strona (Akta kontroli s 144)) (wpłynęła do MOPR w dniu 12.12.2002r) - cena jednego posiłku w ofercie - 3,20 zł,
  1. oferta Pizzerii Perfect Dragon Pub Radosław Koc (pierwsza strona (Akta kontroli s 145)) (wpłynęła do MOPR w dniu 16.12.2002r) - cena jednego posiłku w ofercie - 3,06 zł, 1. Jak wynika z pisma Dyrektora MOPR Magdaleny Kasprzyk z dnia 31.01.2003r, syg. MOPR/327/2003 (Akta kontroli s 146) skierowanego do Prezydent Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego Zespół Opiniujący powołany do opiniowania wyboru ofert nie osiągną porozumienia co do wyboru jednej z ofert. 1. W protokole z posiedzenia Zespołu Opiniującego, które odbyło się w dniu 28.01.2003r, (Akta kontroli s 147) podpisanym przez 3 z 4 wymienionych w nim osób proponuje się wybrać ofertę Firmy Pizzeria Perfect Dragon Pub Radosław Koc. Na dokumencie tym widnieje podpisana w dniu 31.01.2003r adnotacja Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego następującej treści: „...Upoważniam Dyrektora MOPR do przygotowania umowy z oferentem R. Kocem. Zobowiązuję MOPR do egzekwowania wszystkich elementów tej oferty”. 1. Umowa na realizację zadania z „Pizzerią Perfect” Radosław Koc została zawarta w dniu 31.01.2003r (Akta kontroli s 148-149). Umowa zawiera zał.1 „wykaz osób korzystających z posiłków w miesiącu ..... 2003”. Załącznik nie jest podpisany przez strony. W treści umowy nie ma odesłania do załącznika. W umowie kwotę dotacji ustalono na 242.352,00 zł. 1. W umowie firma Pizzeria Perfect Radosław Koc zobowiązuje się do :
  1. wydawania jednodaniowych gorących posiłków dla podopiecznych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w ilości 300 dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia (w godzinach od 12:00 do 14:00),
  1. zorganizowania w Punkcie Socjalnym świetlicy wyposażonej w telewizor, radio i prasę z zapleczem sanitarnym i możliwością kąpieli,
  1. wydłużenia czasu otwarcia Punktu Socjalnego do godziny 19 w okresie zimowym, od listopada do marca,
  1. wydawania w okresie zimowym gorących napojów,
  1. zorganizowania wydawania odzieży w Punkcie Socjalnym,
  1. organizowania imprez okazjonalnych, świąt i festynów,
  1. organizowania seminariów, odczytów i poradnictwa w myśl działań profilaktycznych w zwalczaniu alkoholizmu i narkomani,
  1. organizowania koncertów połączonych z kwestą na rzecz podopiecznych MOPR oraz inne cele. 1. W trakcie czynności kontrolnych dokonano przeglądu sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania sporządzonych przez beneficjenta dotacji i znajdujących się w teczce oznaczonej Pizzeria Perfect R. Koc umowa Rb 107/2003. Na podstawie sprawozdań ustalono co następuje:
  1. beneficjent otworzył świetlicę, która była czynna do godziny 18, także w miesiącach zimowych, (w protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 08.06.2004r (Akta kontroli s 150) (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPR poświadcza, że w rzeczywistości świetlica była czynna do godziny 19),
  1. beneficjent zrealizował wszystkie warunki umowy opisane w pkt. 6.
  1. zestawienia rachunków załączone do sprawozdań częściowych nie spełniają wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej „w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej” (Dz.U.00.55.662). Załączone zestawienia zawierają jedynie oznaczenie rachunków oraz kwoty, natomiast zgodnie z rozporządzeniem powinny zawierać także datę wystawienia rachunku, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została ona pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Brak tych danych utrudnia wstępną kontrolę związku poniesionych wydatków z realizacją zadania.
  1. sprawozdanie za miesiąc listopad 2003r zostało złożone 07.01.2004r chociaż zgodnie z umową termin jego przedłożenia upływał 07.12.2004r.
 1. W 2003r w okresach miesięcznych Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPR (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) przeprowadzała analizę i ocenę wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR z poszczególnych rejonów. Analiza ta opierała się na dostarczanych przez Pizzerię Perfect listach osób korzystających w danym miesiącu z posiłków oraz dostarczanych przez rejony opiekuńcze, OIK i Zespół ds. Specjalistycznych listach osób skierowanych na posiłek.

W celu zweryfikowania adekwatności tego typu kontroli dokonano badania losowo wybranej dokumentacji związanej z analizą i oceną wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR za miesiąc listopad . Dokumentacja ta obejmowała:
  1. Kartę –„Analiza i ocena wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR z poszczególnych rejonów opiekuńczych za miesiąc XI rok 2003” – podpisaną przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej MOPR w Opolu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz parafowaną przez koordynatorów rejonów oraz przedstawicieli OIK i Zespołu Ds. Specjalistycznych. (Akta kontroli s 151)
  1. Pismo z Pizzerii Perfect z dnia 08.12.2003r podpisane przez Kierownika ds. Socjalnych (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). (Akta kontroli s 151)
  1. Listy osób korzystających z posiłków w miesiącu listopadzie 2003r sporządzone przez Pizzerię Perfect i podpisane przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (Akta kontroli s 152-158). Listy zatytułowane są: „Ludzie z miasta listopad 2003r”, „Osoby dodatkowe spoza listy”, „Lista osób bezdomnych listopad 2003r”.
  1. Listy osób, którym wydano skierowania na posiłki w poszczególnych rejonach, OIK i Zespole ds. Specjalistycznych (Akta kontroli s 159-170)

Ustalono, że karta opisana w pkt. 8.a stanowi zestawienie ilości osób skierowanych na posiłki z poszczególnych rejonów, OIK i Zespołu ds. Specjalistycznych z ilością osób, które korzystały z posiłków. Na karcie widnieje adnotacja: „Z posiłków w miesiącu listopadzie 2003r. skorzystało 311 osób”. Natomiast w piśmie opisanym w pkt. 8.b. stwierdza się :”Z posiłków skorzystało 320 podopiecznych MOPR ...”. Różnicę tą (320 –311) (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPR tłumaczy w następujący sposób (protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 08.06.2004r (Akta kontroli s 171)): „Dane podawane przez Pizzerię Perfect w miesięcznych sprawozdaniach i innych dokumentach dotyczące podopiecznych MOPR korzystających z posiłków określały ilość podopiecznych MOPR, także tych, którzy nie posiadali skierowań od pracowników socjalnych.”


Listy „Ludzie z miasta listopad 2003r” oraz „Osoby dodatkowe z poza listy” opisane w pkt. 8.c stanowią zestawienie osób korzystających z posiłków wraz z podaniem ilości wydanych danej osobie posiłków. Natomiast lista zatytułowana „Lista osób bezdomnych listopad 2003r” stanowi zestawienie osób korzystających z posiłków wraz z podaniem całkowitej ilości wydanych tym osobom posiłków.
Listy opisane w pkt. 8.d stanowią zestawienie osób, które skierowano na posiłki z podaniem ilości tych posiłków.
W celu zweryfikowania zgodności danych zawartych w listach dostarczanych przez Pizzerię Perfect i opisanych w pkt. 8.c oraz danych zawartych w listach opisanych w pkt. 8.d. dokonano porównania losowo wybranej lisy osób skierowanych na posiłki z rejonu II „Zaodrze” z listami sporządzonymi przez Pizzerię Perfect. Wyniki porównania przedstawiono w poniższej tabeli:1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna