Kwia-i-0914./1 /2004 Opole, 18. 10. 2004r



Pobieranie 1,51 Mb.
Strona1/19
Data30.06.2018
Rozmiar1,51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


KWiA-I-0914./1/1./2004

Opole, 18.10.2004r

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 8/ 2004





Jednostka kontrolowana

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

06.04.2004 r.-9.07.2004 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

 1. Witold Graca- główny specjalista WKWiA,

 2. Jacek Spadło- inspektor WKWiA,

 3. Maciej Wujec- inspektor WKWiA,

 4. Tadeusz Lech- inspektor WKWiA,

 5. Izabella Gaj- inspektor Wydział Polityki Społecznej,

 6. Anna Adamek- podinspektor w Wydziale Administracyjno –Gospodarczym ,

 7. Ryszard Syposz- starszy specjalista Wydział Inwestycji Miejskich




Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Zarządzenia nr OR.I-0151/174/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5.04.2004 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola kompleksowa działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu

Okres objęty kontrolą

2003r, a w przypadku systemu kontroli wewnętrznej 2004r


Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Kozak- p.o. Dyrektora MOPR

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

1. Zdzisław Markiewicz- Dyrektor MOPR (pisemnie)

2. Małgorzata Kozak- zastępca dyrektora MOPR,

3. Irena Wodecka – Główny Księgowy MOPR

4. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPR,

5. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) –Koordynator Rejonu III MOPR,

6. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - specjalista ds. kadr i spraw socjalnych,

7. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - st. księgowa,

8. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

9. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - pracownik socjalny,

10. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - Kierownik Sekcji Administracyjno – Gospodarczej,

11. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – Inspektor BHP



Techniki zastosowane podczas postępowania
W trakcie postępowania dokonano analizy dokumentacji dot.: prowadzonej działalności merytorycznej, spraw kadrowych, dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień finansowych i zamówień publicznych. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia ustne od pracowników MOPR. Badania dokumentacji dokonywano na podstawie wyłonionej zwykle losowo próby.

Poza analizą dokumentacji były przeprowadzane wizytacje poszczególnych obiektów należących do MOPR.




Kryteria


We wszystkich badanych obszarach, poza kryteriami szczegółowymi wynikającymi z odpowiednich przepisów, w trakcie kontroli były brane pod uwagę kryteria ogólne:



 • legalności działań,

 • gospodarności,

 • celowości wydatków,

 • zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem,

 • prawidłowości wykorzystania środków.

Szczegółowe kryteria zostały opisane przy poszczególnych obiektach kontroli.
Podstawy prawne



 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz.U.97.26.140),

 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ (Dz.U.2003.45.391),

 • Ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach pielęgnacyjnych i rodzinnych (Dz.U. 98.102.651),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz.U.2001.114.1220)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U,.97.133.833),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług pielęgnacyjnych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat na te usługi (Dz.U.96.2.12),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów,

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 7 z późniejszymi zmianami),




 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94.121.591 z późniejszymi zmianami),

 • Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • Zarządzenie nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola.

 • Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia z dnia 10.06.1994 r (Dz.U.02.72.664),




 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.02.147.1231),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.06.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji pomocy społecznej (Dz.U.00.55.662),




 • Kodeks postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.80.9.26),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5 , poz. 46)

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. nr 112, poz. 1319)

 • Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (M.P. nr 4 poz. 31)

 • Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 20 maja 1986 r. w sprawie warunków i trybu składania wniosków dotyczących brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( M.P. nr 17, poz. 145),




 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.96.62.286),

 • Regulamin Wynagrodzeń MOPR,




 • Uchwała Nr XII/77/90 Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu,

 • Uchwała Nr VII/94/99 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu,

 • Uchwała nr 6/90 Rady Miejskiej w Opolu z dnia 6 czerwca 1990 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej,

 • Uchwała Nr 1327/97 Zarządu Miasta Opola z dnia 30.04.1997 r. w sprawie odpłatności za wyżywienie w domach dziennego pobytu na terenie miasta Opola.

 • Uchwała nr XVIII/285/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania środkami specjalnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola,

 • Pełnomocnictwa Zarządu Miasta Opola,

 • Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 stycznia 1999 r., 12 stycznia 1999 r. i 10 maja 1999 r.,

 • Regulamin organizacyjny MOPR wprowadzony Uchwałą Nr 5126/2001 z dnia 2.05.2001 r.



Cel kontroli

Celem kontroli była:




 1. Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 2003 r. pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Organizacyjnym.

 2. Ocena zgodności z prawem i prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w 2003 r.

 3. Ocena zasadności i zgodności z obowiązującym prawem wydatkowania środków w 2003 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na działalność związana z wykonywaniem pomocy społecznej.

 4. Ocena prawidłowości oraz zgodności z prawem gospodarki finansowej w 2003 r.

 5. Ocena istniejącego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej oraz analiza sprawności jego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli finansowej.




  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna