Kwerendy pozwalają w różny sposób oglądać, zmieniać I analizować danePobieranie 241,61 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar241,61 Kb.

Kwerendy pozwalają w różny sposób oglądać, zmieniać i analizować dane. Można ich również używać jako źródeł rekordów dla formularzy, raportów i stron dostępu do danych. W programie Microsoft Access istnieje kilka typów kwerend.

Kwerendy wybierające

Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować (z pewnymi ograniczeniami). Kwerendy wybierające mogą być również używane do grupowania rekordów i obliczania sum, zliczeń, wyliczania średnich i przeprowadzania innych obliczeń.

Kwerendy funkcjonalne

Kwerenda funkcjonalna pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji. Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych: 


  • Kwerendy usuwające   Kwerenda usuwająca usuwa grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Kwerenda usuwająca może być użyta na przykład do usunięcia produktów, które zostały wycofane z oferty i na które nie ma zamówień. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.

  • Kwerendy aktualizujące   Kwerenda aktualizująca dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub wielu tabelach. Na przykład: można podnieść o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej. Za pomocą kwerend aktualizujących można zmieniać dane w istniejących tabelach.

  • Kwerendy dołączające   Kwerenda dołączająca dodaje na końcu jednej lub wielu tabel grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Przypuśćmy na przykład, że firma pozyskała nowych klientów i istnieje baza danych zawierająca tabelę z informacjami o tych klientach. Aby uniknąć wpisywania wszystkich tych informacji w bazie danych, można dane te dołączyć do tabeli Klienci.

  • Kwerendy tworzące tabele   Kwerenda tworząca tabele tworzy nową tabelę na podstawie wszystkich lub części danych przechowywanych w jednej lub wielu tabelach. Kwerendy tworzące tabele są pomocne przy tworzeniu tabel, które mają zostać wyeksportowane do innych baz danych programu Microsoft Access lub tabel historii zawierających stare rekordy.

Wszystkie przykłady i ćwiczenia należy wykonać w bazie Northwind, która jest dostępna na stronie http://student.freeserverhost.net/zadania/bazy danych w pliku Northwind.mdb .
Schemat bazy Northwind dostępny jest pod adresem http://student.freeserverhost.net/zadania/bazy danych w pliku pl_schemat_northwind.doc:
Tworzenie kwerend wybierających
Przykład 1

Kwerenda wybierająca klientów, którzy mają siedzibę firmy w jednym z krajów: Polska, USA, Kanada


Otworzyć bazę Northwind i w głównym oknie programu przejść do grupy obiektów Kwerendy.

Wybrać opcję Utwórz kwerendę w widoku Projektu. Na ekranie pojawi się siatka kwerend z rys. 1.


Wybrać tabelę, która zawiera interesujące nas dane – tabela Klienci. Zamknąć okno z listą tabel. W tabeli Klienci należy zaznaczyć kolumny, które powinna zawierać kwerenda (Nazwa Firmy, Adres, Miasto, Kraj. Dołożyć warunek ograniczający zbiór rekordów do firm, które mają siedzibę w Polsce, USA, Kanadzie. Poszczególne warunki ograniczające należy zapisać w siatce kwerend, w części kryteria tak jak na rys 2. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne kryteria są umieszczone w kolejnych wierszach, dlatego zostaną połączone operatorem LUB. Wynik kwerendy przedstawia rys.3.
.
Lista dostępnych tabel

Siatka kwerend


rys.1.

Warunki w różnych wierszach są połączone operatorem LUB

Wybrane kolumny

Przycisk wykonujący kwerendę

Przycisk przejścia pomiędzy trybem projektowania i trybem podglądu danych

rys.2. Kwerenda z warunkami połączonymi spójnikiem LUB


Rys. 3 Klienci z Polski, USA, Kanady


Tak przygotowaną kwerendę można zapisać i zamknąć.

Przykład 2

Podać produkty z kategorii Napoje, których stan w magazynie jest mniejszy niż 100 szt. Posortować wg stanu w magazynie.
Przygotować nową kwerendę widoku projektu. Wybrać tabele Produktu i Kategorie. Należy zwrócić uwagę, aby wybrane tabele były ze sobą połączone. Jest to wymagane w celu otrzymania poprawnych wyników. Przygotować kwerendę tak jak na rys. 4.


Kryteria połączone spójnikiem ORAZ są zapisane w jednym wierszu
Sortowanie wg Stanu magazynu - rosnące

Tabele muszą być połączone

rys. 4. Produkty z kategorii napoje, których stan magazynu jest < 100


Zadania:

  1. Podać daty i numery zamówień klienta ALFKI złożone w 1997 roku. Wykorzystać tabelę Zamówienia. Daty w warunkach podać w formacie #rrrr-mm-dd#. Uwaga! Znaki # przy dacie są obowiązkowe.

  2. Jakie produkty (podać ich nazwy) zostały zamówione na zamówieniu nr 10290. Wykorzystać tabele Produkty i Opisy Zamówienia.

  3. Wskazać produkty z kategorii Bakalie, które są wycofane ze sprzedaży i ich stan w magazynie jest > 0.

  4. Wskazać kategorie, do których należą produkty kupione przez klienta QUICK-Stop. W celu wyeliminowania powtarzających się nazw kategorii należy, podczas projektowania kwerendy, z menu Widok wybrać Właściwości i ustawić właściwość wartości unikatowe na TAK.

  5. Jakie produkty wysłano do krajów Szwajcaria, Polska? Uwaga Wynikiem jest lista 42 różnych produktów.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna