Kurs waluty – to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (cena pieniądza zagranicznego). Spełnia on dwie podstawowe funkcje: informacyjnąPobieranie 247,15 Kb.
Strona1/5
Data01.11.2017
Rozmiar247,15 Kb.
  1   2   3   4   5

KURSY WALUTKurs waluty – to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie (cena pieniądza zagranicznego). Spełnia on dwie podstawowe funkcje:

 1. informacyjną – informacja jest bezpłatna dla osób fizycznych, prawnych o cenie walut obcych. Informacje te można znaleźć w prasie, bankach, kantorach, telewizji i radiu. W Polsce kursy walut bardzo często się zmieniają, nie są stałe. Mamy oddzielne tabele dla walut i dla pieniędzy.

 2. cenotwórczą – wykorzystywana jest przez importerów, eksporterów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, państwo w zarządzaniu. Pojawiła się w okresie wymienialności walut, czyli w gospodarce rynkowej.

Przez kurs waluty zagranicznej przenosi się zagraniczny układ cen i relacje cenowe na krajowy układ cen ze wszelkimi konsekwencjami ekonomicznymi. Państwo może ingerować w kursy walut poprzez system ceł, podatków importowych, opłat, czyli w ten sposób ograniczać rolę cenotwórczą kursów walut.

Kurs waluty służy do przeliczania cen zagranicznych na krajowe i odwrotnie. Przez zastosowanie kursu mamy możliwość porównywania cen towarów zagranicznych z krajowymi.

Kurs waluty wpływa nie tylko na ceny towarów w handlu zagranicznym i na ceny walorów obcych na rynku wewnętrznym, ale również na ceny towarów krajowych.

W kursie waluty mają odbicie stosunki ekonomiczne między różnymi państwami w zakresie wymiany handlowej, współpracy przemysłowej, ruchu podróżnych, itp. Kurs waluty służy nie tylko do przeliczania jednej waluty na drugą, ale jest też ważnym instrumentem polityki gospodarczej kraju. Jest jednym z ważnych instrumentów zarządzania handlem zagranicznym. Przy danym kursie waluty możemy mówić czy dana transakcja jest dla nas opłacalna, czy też nie.Czynniki wpływające na kurs walut to:

 1. czynniki ekonomiczne;

 2. czynniki psychologiczne;

 3. czynniki polityczne.


Czynniki ekonomiczne:


 • podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym;

 • stan bilansu płatniczego kraju;

 • stan bilansu handlowego;

 • różnice w stopach procentowych i stopach inflacji między poszczególnymi krajami;

 • poziom cen w kraju i za granicą;

 • przepływy kapitałów;

 • zakres reglamentacji walutowej (np. ograniczenie wywozu danej waluty);

 • polityka walutowa i pieniężno – kredytowa;

 • koniunktura gospodarcza danego kraju i działalność gospodarcza w kraju i w krajach, z którymi utrzymujemy stosunki ekonomiczne i finansowe.


Czynniki polityczne:


 • wpływ tych czynników jest zauważalny w okresie napięć politycznych i zaostrzeń sytuacji międzynarodowej, a także w okresie konfliktów regionalnych (np. konflikty w Zatoce Perskiej).


Czynniki psychologiczne:


 • optymistyczne lub pesymistyczne przewidywania sytuacji gospodarczej, koniunktury danego kraju przez międzynarodowe organizacje gospodarcze i walutowe; optymistyczne nastawienia będą umacniały kurs waluty, a pesymistyczne – osłabiały.

W okresie napięć na rynkach walutowych pojawiają się czynniki spekulacyjne, które mają wpływ na umocnienie walut mocnych, a większe osłabienie walut już słabych.Na kurs waluty mają wpływ:

 • ceny krajowe,

 • płace,

 • koszty,

 • wydajność pracy,

 • tempo wzrostu gospodarczego.

A z drugiej strony kurs waluty ma wpływ na koszty wytworzenia w danym kraju.

Kursem waluty zainteresowane są także międzynarodowe organizacje finansowe.

Prawidłowy kurs walut to taki, który zapewnia równowagę bilansu płatniczego w dłuższym okresie czasu, sprzyja podnoszeniu efektywności gospodarowania i sprawnemu funkcjonowaniu całej gospodarki. Kurs waluty jest wyrazem dynamiki danego kraju w porównaniu z innymi krajami.

Zmiany kursu walut mogą być dokonywane poprzez:


 • dewaluację,

 • rewaluację.

Dokonują tego banki centralne.

DEWALUACJA – obniżenie kursu waluty wobec walut obcych, tzn., że więcej musimy płacić waluty krajowej za jednostkę waluty obcej.

REWALUACJA – podwyższenie kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, tzn., że mniej płacimy złotych za jednostkę waluty obcej.

Przed zmianą kursu walut następuje deprecjacja, tj. spadek lub aprecjacja, tj. wzrost kursu danej waluty na rynkach walutowych.

Jeżeli kurs waluty krajowej na rynkach walutowych spada poniżej poziomu kursu oficjalnego to następuje usunięcie tej niezgodności przez przeprowadzenie dewaluacji. Mówimy wówczas, że ta waluta jest nadwartościowa lub przeszacowana.

Jeżeli kurs rynkowy danej waluty jest wyższy od kursu oficjalnego to występuje niedoszacowanie inaczej podwartościowość tej waluty i wówczas przeprowadza się rewaluację.


RODZAJE KURSÓW WALUTOWYCHKursy walut można sklasyfikować wg różnych kryteriów:

 1. wg czasu funkcjonowania,

 2. wg czasu trwania,

 3. wg liczebności kursów,

 4. wg stopnia ingerencji państwa w kształtowanie się kursów waluty krajowej.

Ad. a):


 • kurs wolnorynkowy – kształtuje się pod wpływem podaży i popytu na waluty obce na krajowym rynku;

 • kurs czarnorynkowy – kształtuje się pod wpływem nielegalnych transakcji kupna i sprzedaży walut. Występuje, gdy oficjalny kurs odbiega od poziomu kursu kształtowanego przez popyt i podaż;

 • kurs płynny (elastyczny) – ustalany przez popyt i podaż walut obcych i czasami korygowany przez władze walutowe interweniujące na rynkach walutowych. Walutą interwencyjną jest dolar amerykański;

 • kurs stały krótkookresowy (pełzający)jest to kurs stały, który ulega częstym zmianom na niewielką skalę w zależności od tempa inflacji w porównaniu z zagranicą;

 • kurs stały o szerokiej marży wahań wokół parytetu lub kursu centralnego – nie podlega zmianom w krótkim i średnim okresie czasu, jego stosowanie jest możliwe przy bardzo niskim tempie inflacji;

 • kurs sztywny – to kurs walutowy, który nie ulega zmianie nawet w dłuższym okresie czasu.

Stosowanie stałych lub płynnych kursów jest uzależnione od stanu gospodarki. Stałe kursy są stosowane w gospodarce ustabilizowanej, gdzie występuje inflacja z uwagi na to, że kursy płynne działają wyrównująco na bilans płatniczy.
Ad. b):

 • kursy pełzające,

 • kursy sztywne,

 • kursy o szerokiej marży wahań wokół parytetu;

 • kursy zmienne, do których należą:

 • kursy płynne,

 • kursy wolnorynkowe.

Kraje członkowskie MFW od grudnia 1971 r. nie stosują kursów parytetowych (ustalanych w złocie lub dolarze amerykańskim) i ustaliły kursy centralne w stosunku do eura, kursu centralnego innych walut, SDR i koszyka walut. W skład koszyka walut wchodzą: dolar – 45%, marka niemiecka – 35%, funt angielski – 10%, frank francuski i szwajcarski po 5%.
Ad. c):

 • kurs jednolity stosowany do całości obrotów zagranicznych, jeden kurs;

 • kurs dualny (podwójny) stosuje się dwa oficjalne kursy: jeden do obrotów handlowych, drugi – do obrotów kapitałowych;

 • różnicowane kursy walutowe ustala się odrębne poziomy kursów dla poszczególnych kategorii importu lub eksportu. Ich liczebność zależy od celów polityki gospodarczej. W Polsce były stosowane po II wojnie światowej. Stosowanie tych kursów wymaga dobrej ewidencji i sprawnej kontroli nad wpływami z eksportu i wydatkami na import.

Ad. d):


 • kursy wolnorynkowe ustalane pod wpływem podaży i popytu bez jakiejkolwiek ingerencji państwa;

 • kursy, które wymagają ingerencji państwa:

 • pełzające,

 • płynne,

 • kursy o szerokiej marży wahań wokół parytetu;

 • kursy wymagające ingerencji państwa na rynkach walutowych i wymagają zastosowania środków polityki gospodarczej. Są to:

 • kursy sztywne,

 • kursy dualne,

 • kursy zróżnicowane.Kurs równowagi ma dwojakie ujęcie:

 1. to kurs wyrównujący popyt z podażą;

 2. to kurs, który zapewnia równowagę bilansu płatniczego


Kurs nominalny uwzględnia w swych zmianach różnice w stopach inflacji.

Kurs realny to kurs, z którego wyeliminowane są różnice (zmiany) w stopach inflacji.

W praktyce bankowej występują: • kursy bieżące;

 • kursy terminowe.

Ich poziomy są różne. Albo wyższy jest kurs bieżący, od terminowego, albo odwrotnie.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna