Kurs księgowości od podstawPobieranie 22,97 Kb.
Data12.12.2017
Rozmiar22,97 Kb.

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW
Kurs podstaw księgowości dla początkujących przygotowujący do pracy księgowego jako pierwszy etap zdobywania wiedzy przeznaczonej dla osób chcących pracować w księgowości.
Skierowany jest dla osób nieznających zagadnień z zakresu księgowości, a zamierzających podnosić swoje kwalifikacje oraz planujących pracę w pionie księgowości.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników do pracy w księgowości

 • Zapoznanie się typowymi dokumentami księgowymi: księgi rachunkowe wraz z niezbędnymi ewidencjami,

 • Nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku księgowego

 • Posługiwanie się dokumentami księgowymi, realizacja typowych operacji księgowych, księgowanie ZUS, płac, podatków, dekretacje na kontach ksiąg, zestawień obrotów i sald, rachunek zysków i strat, bilans,

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie tradycyjnej i komputerowej.

Kurs Księgowości od podstaw trwa 60 godzin i składa się z 2 modułów – 3 moduł trwa 20 godzin i skierowany jest do osób nieznających obsługi komputera oraz dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć i utrwalić obsługę komputera:Lp.

Nazwa modułu

ilość godzin

1

Podstawy rachunkowości i księgowości

40

2

Ewidencja księgowa w programie FK - pracownia komputerowa

20

3

Podstawy obsługi komputera

20

 

Razem godzin kursu

80

Prowadzenie ksiąg rachunkowych odbywa się z wykorzystaniem programu finansowo – księgowego w systemie ustalonym z grupą.

Warunki nauki:

 • Podstawowymi środkami przekazu są wykłady i ćwiczenia uzupełniane materiałami pomocniczymi.

 • Część pierwsza kursu to wykłady prezentujące zagadnienia tematyczne oraz praktyczne ćwiczenia i przykłady z rozwiązaniami.

 • Część druga to wprowadzenie do obsługi programu FK oraz ewidencja księgowa conajmniej 50 przykładowych dowodów księgowych w księgach rachunkowych.

 • Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł przynajmniej jeden raz w trakcie zajęć samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem.


Wykładowcy:
Wykładają u nas: wieloletni wykładowcy, główni księgowi, praktycy omawianych zagadnień.
Miejsce zajęć:
Zajęcia odbywają się w Sali konferencyjnej Fundacji Centrum Rozwoju Społeczno- Edukacyjno- Gospodarczego
w Żarach przy ul. Broni Pancernej 6A/6.

Cena i warunki płatności:
Opłata za kurs księgowości wynosi: 660 zł netto (plus 23% VAT )
Opłata dodatkowa za moduł Podstawy komputera 180 zł netto (plus 23 % VAT) – dla osób nieznających obsługi komputera oraz dla tych, którzy chcą sobie przypomnieć i utrwalić obsługę komputera

Zainteresowane osoby w okresie tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kursu wpłacają zaliczkę w wysokości co najmniej 150 zł, która zostanie zaliczona na poczet opłaty za kurs. Pozostała należność jest spłacana w całości lub w ratach wg harmonogramu zawartego w umowie (raty 0%).

Co słuchacz uzyskuje po ukończeniu kursu?
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu - po zaliczeniu wszystkich modułów kursu
2. Wiedzę popartą praktyką umożliwiającą natychmiastowe podjęcie pracy księgowego

Moduły składają się z następujących tematów:


 1. Podstawy rachunkowości i księgowości

Przepisy prawne regulujące zagadnienia objęte kursem


 • Ustawa o Rachunkowości

 • ustawy o podatku dochodowym, VAT

 • ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

 • ustawa o działalności gospodarczej

 • formy prowadzenia księgowości: pełna rachunkowość

Pojęcia i definicje podstawowe


 • Konto księgowe, plan kont, dowody księgowe, metody ewidencji, koszty, przychody, wynik finansowy, rachunek zysków i strat ,bilans

 • Księgi i dzienniki, zapisy i dekretacje księgowe, kontrolne zestawienia obrotów i sald kont

 • Dokumenty księgowe i ich podział, zasady ujmowania w księgach

 • Charakterystyka majątku firmy i źródeł finansowania działalności

 • Środki trwałe - klasyfikacja, podział, metody amortyzacji oraz ujęcie w księgach

 • Zapasy: towary, materiały, księgowość ilościowo-wartościowa w magazynie,
  wycena materiałów, inwentaryzacje i remanenty

 • Krótkoterminowe aktywa finansowe: środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
  obrót gotówkowy i bezgotówkowy, inne środki pieniężne

 • Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ewidencja, rozliczanie

 • Zobowiązania wobec pracowników, rozliczenia listy płac, ewidencja wynagrodzeń,
  pozostałe rozrachunki

 • Zobowiązania podatkowe, ZUS, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Prowadzenie rachunkowości w księgach – praca na drukach


 • Zasady księgowania - przykłady i omówienie

 • Księga handlowa (amerykanka), karty kontowe

 • Ewidencja dowodów księgowych dla różnych typów operacji
  dokumenty proste, bankowe, kasowe, magazynowe, rachunki

 • Faktury VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7

 • Ewidencja przychodów i kosztów

 • Operacje księgowe - naliczanie wyniku finansowego, zamknięcie kont

 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont (obrotówki)

 • Sporządzanie rachunku zysków i strat

 • Sporządzanie bilansu

 • Naliczanie podatków dochodowych i deklaracji VAT-7

2. Zasady pracy z programem finansowo – księgowym

Wymagania programu księgowego FK


 • Opis modułów programu

 • Opis zasad pracy z modułami programu

 • Zakładanie nowej firmy i czynności z tym związane;

 • Ustawienia programu

 • Modyfikacja panu kont: analityki i syntetyki

 • Przypisywanie kont do bilansu i rachunku zysków i strat

 • Definiowanie formularzy dekretacyjnych, rejestrów VAT

 • Rozbudowa kartotek w programie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w FK 

 • Zasady wypełniania formularzy dekretacyjnych

 • Dekretacja dokumentów księgowych prostych: magazynowych, poleceń księgowania

 • Bilans otwarcia - wprowadzanie danych w tym rozrachunki bilansu otwarcia

 • Księgowanie bilansu otwarcia

 • Dekretacja dokumentów bankowych, kasowych

 • Dekretacja faktur VAT w księgach, rejestrach VAT i rozrachunkach

 • Wypełnianie rejestrów VAT

 • Wypełnianie i rozliczanie rozrachunków

 • Kopiowanie dekretacji, stosowanie szablonów i wzorców

 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji VAT

 • Rozrachunki wynagrodzeń z pracownikami; Urzędem Skarbowym, ZUS, kontrahentami.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna