Kryteria wymagań z matematyki na poszczególne oceny dla klasy IV i. Liczby I działaniaPobieranie 66,82 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar66,82 Kb.

Kryteria wymagań z matematyki na poszczególne oceny dla klasy IV

I.LICZBY I DZIAŁANIA

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • pamięciowo dodawać liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem

 • pamięciowo odejmować liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem

 • posługiwać się liczbą 0 w dodawaniu i odejmowaniu

 • pamięciowo mnożyć liczby jednocyfrowe przez dwucyfrowe w zakresie 100

 • pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe w zakresie 100

 • mnożyć liczby przez 0

 • posługiwać się liczbą 1 w mnożeniu i dzieleniu

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych bez użycia nawiasów

 • przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej

Dostateczny:

 • dopełniać składniki do określonej wartości

 • obliczać odjemną (lub odjemnik) mając daną różnicę i odjemnik (lub odjemną)

 • powiększać lub pomniejszać liczby o daną liczbę naturalną

 • obliczać jeden z czynników, mając dane iloczyn i drugi czynnik

 • obliczać dzielną (lub dzielnik), mając dane iloraz i dzielnik (lub dzielną)

 • rozwiązywać zadania tekstowe jednodziałaniowe

 • pomniejszać lub powiększać liczbę n razy

 • wykonywać dzielenie z resztą

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów

 • odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej

 • przedstawiać na osi liczby naturalne spełniające określone warunki

 • sprawdzać poprawność wykonanych działań

Dobry:

 • rozwiązywać zadania tekstowe wielodziałaniowe

 • sprawdzać poprawność wykonania dzielenia z resztą

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą

 • obliczać kwadraty i sześciany liczb

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z uwzględnieniem kolejności działań, nawiasów i potęg

 • zapisywać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać ich wartości

 • ustalać jednostkę na osi liczbowej na podstawie danych współrzędnych

Bardzo dobry:

 • dostrzegać zasady zapisu ciągu liczb naturalnych

 • uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniach arytmetycznych tak, by otrzymywać ustalone wyniki

 • wstawiać nawiasy tak, by otrzymywać żądane wyniki

 • układać zadania z treścią do podanych wyrażeń arytmetycznych

 • stosować zasady dotyczące kolejności wykonywania działań

Celujący:

 • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą

 • rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące potęg

II.SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • zapisywać liczbę za pomocą cyfr

 • czytać liczby zapisane cyframi

 • porównywać liczby

 • dodawać i odejmować liczby z zerami na końcu

 • mnożyć i dzielić przez 10,100,1000

 • zamieniać długości wyrażane w różnych jednostkach

 • zamieniać masy wyrażane w różnych jednostkach

 • stosować cyfry rzymskie do zapisywania godzin i wieków

 • posługiwać się zegarami-tradycyjnym i elektronicznym

Dostateczny:

 • zapisywać liczby słowami

 • zapisywać liczby, mając dane ich rozwinięcia dziesiętne

 • stosować cyfry rzymskie do zapisywania dat

 • określić, który to wiek

Dobry:

 • podawać liczby największe i najmniejsze w zbiorze skończonym

 • porównywać sumy i różnice nie wykonując działań

 • mnożyć i dzielić przez liczby z zerami na końcu

 • porównywać odległości wyrażane w różnych jednostkach

 • przedstawiać odległości będące ich wielokrotnościami

 • posługiwać się jednostkami długości stosownie do potrzeb

 • porównywać masy ciał wyrażane w różnych jednostkach

 • przedstawiać masy będące ich wielokrotnościami

 • posługiwać się jednostkami masy stosownie do potrzeb

 • obliczanie upływu czasu związane z kalendarzem

 • obliczanie upływu czasu związane z zegarem

 • zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki

Bardzo dobry:

 • zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki

 • obliczać łączną masę ciał wyrażoną w różnych jednostkach

 • zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki

 • przedstawiać za pomocą cyfr rzymskich liczby wielocyfrowe

 • odczytywać liczby wielocyfrowe zapisane za pomocą cyfr rzymskich

 • wykorzystywanie obliczeń upływu czasu w praktycznych sytuacjach np.: wyznaczanie dnia tygodnia po upływie określonego czasu

 • podawać liczby największe i najmniejsze w systemie rzymskim za pomocą podanych cyfr

Celujący:

 • zapisywać liczby, których cyfry spełniają podane warunki

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane z monetami i banknotami

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane ze skalą

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem ważenia w praktyce

 • znajdować liczby z podanego zbioru, do zapisu których w systemie

 • rzymskim potrzeba określonej liczby cyfr

III.DZIAŁANIA PISEMNE

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • dodawać pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego

 • odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego

 • mnożyć pisemnie liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe

Dostateczny:

 • dodawać pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych

 • obliczać odjemną, mając dane różnicę i odjemnik

 • powiększać liczby o liczby naturalne

 • odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych

 • sprawdzać poprawność odejmowania pisemnego

 • obliczać odjemnik, mając dane różnicę i odjemną

 • obliczać jeden ze składników, mając dane sumę i drugi składnik

 • pomniejszać liczby o liczby naturalne

 • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe

 • obliczać dzielną, mając dane dzielnik i iloraz

 • powiększać liczby n razy

 • mnożyć pisemnie przez liczby zakończone zerami

 • obliczać dzielną, mając dane dzielnik i iloraz

 • powiększać liczbę n razy

 • dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe

 • pomniejszać liczbę n razy

 • sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych dwudziałaniowych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań i nawiasów

Dobry:

 • odtwarzać brakujące cyfry w dodawaniu i odejmowaniu pisemnym

 • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe

 • sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego

 • wykonywać dzielenie z resztą

 • obliczać jeden z czynników, mając dane iloczyn i drugi czynnik

 • obliczać dzielnik (dzielną), mając dane iloraz i dzielną (dzielnik)

 • dzielić pisemnie przez liczby wielocyfrowe

Bardzo dobry:

 • obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych wielodziałaniowych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań, nawiasów i potęg

 • tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartości

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych

 • uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniach arytmetycznych tak, by otrzymać ustalone wyniki

 • wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądane wyniki

 • układać zadania z treścią do podanych wyrażeń arytmetycznych

 • stosować zasady dotyczące kolejności wykonywania działań

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego

Celujący:

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego

 • rozwiązywać kryptarytmy (zadania, w których litery należy zastąpić cyframi, tak aby liczby, które w ten sposób powstaną, tworzyły poprawne działania, każdej literze odpowiada jedna cyfra, różnym literom różne cyfry)

III. FIGURY GEOMETRYCZNE

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • rozpoznawać podstawowe figury geometryczne

 • kreślić podstawowe figury geometryczne

 • kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe na papierze w kratkę

 • rozpoznawać proste odcinki prostopadłe i równoległe

 • mierzyć długości odcinków

 • kreślić odcinki danej długości

 • mierzyć kąty w skali stopniowej

 • nazwać wielokąt na podstawie jego cech

 • kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego na papierze w kratkę

 • wyróżniać spośród czworokątów prostokąty i kwadraty

 • kreślić przekątne prostokąta i kwadratu

 • wskazywać równoległe i prostopadłe boki prostokąta i kwadratu

 • kreślić koło i okrąg o danym promieniu

 • wyróżniać spośród figur płaskich koła i okręgi

Dostateczny:

 • kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe na papierze gładkim

 • zamieniać jednostki długości

 • mierzyć długości łamanej

 • kreślić łamane danej długości

 • porównywać długości odcinków

 • odtwarzać brakujące części kątów

 • kreślić kąty o danej mierze stopniowej

 • na podstawie rysunku określić punkty należące i nienależące do wielokąta

 • kreślić prostokąt, kwadrat o danych wymiarach lub przystający do danego na papierze gładkim

 • obliczać obwody prostokąta i kwadratu

 • obliczać bok kwadratu przy danym obwodzie

 • wskazywać poszczególne elementy w okręgu i w kole

 • kreślić koło i okrąg przystające do danego

 • kreślić odcinki w skali

 • odróżniać poszczególne rodzaje kątów

 • kreślić poszczególne rodzaje kątów

Dobry:

 • kreślić łamane spełniające dane warunki

 • określać miarę stopniową poszczególnych rodzajów kątów

 • narysować wielokąt o określonych cechach

 • kreślić prostokąty i okręgi w skali

 • obliczać długości odcinków w skali lub w rzeczywistości

 • obliczyć na podstawie skali długość odcinka na planie(mapie) lub w rzeczywistości

 • zamiana skali na podziałkę liniową lub odwrotnie

Bardzo dobry:

 • określać wzajemne położenia prostych i odcinków na płaszczyźnie

 • mierzyć kąty wklęsłe

 • obliczać miary kątów wklęsłych

 • kreślić czworokąt o danych kątach

 • obliczać bok prostokąta przy danym obwodzie i długości drugiego boku

 • obliczać skalę

 • dobierać skalę planu stosownie do potrzeb

 • zastosować skalę planu stosownie do potrzeb

 • zastosować skalę do sporządzania planu

 • rozwiązywać zadania na obliczanie obwodów prostokątów i kwadratów

Celujący:

 • rozwiązywać zadania tekstowe związane z prostopadłością i równoległością prostych

 • rozwiązywać zadania związane z zegarem

 • rozwiązywać zadania związane z podziałem kątów na części

 • rozwiązywać zadania z podziałem wielokąta na części będące innymi wielokątami

 • kreślić prostokąty mając dane mniej niż 4 wierzchołki

 • rozwiązywać zadania związane z kołem, okręgiem, prostokątem i kwadratem

 • powiększać lub pomniejszać dane figury

 • obliczanie skali mapy na podstawie długości odpowiedniego odcinka podanego w innej skali

IV. UŁAMKI ZWYKŁE

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • zapisywać słownie ułamek zwykły i liczby mieszane

 • stosować odpowiedniości: dzielna- licznik, dzielnik- mianownik, znak dzielenia- kreska ułamkowa

 • porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach

 • dodawać i odejmować ułamki zwykłe o tych samych mianownikach

Dostateczny:

 • porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach

 • skracać(rozszerzać) ułamki zwykłe, mając daną liczbę, przez którą trzeba podzielić(pomnożyć) licznik i mianownik

 • odróżniać ułamki właściwie od niewłaściwych

 • zamieniać całości na ułamki niewłaściwe

 • dodawać i odejmować liczby mieszane o tych samych mianownikach

 • obliczać składnik, znając sumę i drugi składnik

Dobry:

 • opisywać część figury lub zbioru skończonego za pomocą ułamka

 • zaznaczać określoną ułamkiem część figury lub zbioru skończonego

 • przedstawiać ułamek zwykły na osi

 • zaznaczać liczby mieszane na osi

 • odczytywać współrzędne ułamków na osi liczbowej

 • odczytywać współrzędną- liczbę mieszaną na osi

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych

 • podawać liczbę, przez którą podzielono(pomnożono) licznik i mianownik jednego ułamka, aby otrzymać drugi

 • uzupełniać brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych

 • zapisywać ułamki zwykłe w postaci nieskracalnej

 • zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe

 • zaznaczać ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej

 • przedstawiać ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie

 • wyłączać całości z ułamków

 • dopełniać ułamki do całości

 • obliczać odjemną, znając odjemnik i różnicę

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych

 • odejmować ułamki od całości

 • obliczać odjemnik, znając odjemną i różnicę

 • rozwiązywać zadania z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych

Bardzo dobry:

 • rozwiązywać zadania tekstowe nawiązujące do dzielenia mniejszej liczby przez większą

 • rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

 • zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe

Celujący:

 • zaznaczanie na jednej osi liczbowej ułamków o różnych mianownikach

 • porównywać ułamki zwykłe o różnych mianownikach

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania ułamków zwykłych

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem porównywania dopełnień ułamków zwykłych do całości

 • znajdować liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej

 • rozwiązywać kryptarytmy

 • rozwiązywać zadania tekstowe nawiązujące do dzielenia mniejszej liczby przez większą

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

 • dodawać i odejmować ułamki zwykłe i liczby o różnych mianownikach

V. UŁAMKI DZIESIĘTNE

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne

 • porównywać dwa ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku

Dostateczny:

 • pamięciowo i pisemnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne

 • powiększać i pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne

Dobry:

 • przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej

 • zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe

 • zastosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie

 • porządkować ułamki dziesiętne

 • zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem zer nieistotnych

 • porównywać ułamki dziesiętne

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych

 • sprawdzać poprawność odejmowania

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych

Bardzo dobry:

 • zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie lub skracanie

 • obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów

 • rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe

Celujący:

 • obliczać współrzędną liczby zaznaczonej na osi liczbowej, mając dane współrzędne dwóch liczb

 • znajdować liczbę wymierną dodatnią między dwiema danymi na osi liczbowej

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

 • wstawiać przecinki do liczb w dodawaniu i odejmowaniu tak, aby otrzymać żądany wynik

VI. POLA FIGUR

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • mierzyć pola figur kwadratowymi jednostkami, trójkątami jednostkowymi itp.

Dostateczny:

 • budować figury z kwadratów jednostkowych

 • obliczać pola prostokątów i kwadratów

Dobry:

 • obliczać długość boku kwadratu, znając pole

 • obliczać długość boku prostokąta, znając pole i długość drugiego boku

Bardzo dobry:

 • zamieniać jednostki pola

 • porównywać pola figur wyrażonych w różnych jednostkach

 • obliczać pola figur złożonych z kilku prostokątów

 • układać figury tangramowe

 • szacować pola figur nieregularnych pokrytych siatkami kwadratów jednostkowych

 • określać pola części figur

Celujący:

 • obliczać wymiary figur wypełnionych kwadratami jednostkowymi

 • wskazywać wśród prostokątów o równych polach ten, którego obwód jest najmniejszy itp.

 • określać pola wielokątów wypełnionych siatkami kwadratów jednostkowych

 • rysować figury o danym polu

VII. PROSTOPADŁOŚCIANY I SZEŚCIANY

Uczeń umie:Dopuszczający:

 • wyróżniać prostopadłościany wśród figur przestrzennych

Dostateczny:

 • wyróżniać sześciany wśród figur przestrzennych

 • wskazywać elementy budowy prostopadłościanu

 • kreślić siatki prostopadłościanów i sześcianów

 • sklejać modele z zaprojektowanych siatek

 • obliczać pola powierzchni sześcianów

 • obliczać pola powierzchni prostopadłościanów na podstawie narysowanej siatki

Dobry:

 • obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich krawędzi

 • wskazywać w prostopadłościanie ściany prostopadłe i równoległe oraz krawędzie prostopadłe i równoległe

 • obliczać sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu

 • projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów

 • podawać wymiary prostopadłościanów na podstawie siatek

 • obliczać pola powierzchni prostopadłościanów bez rysunku siatki

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów

Bardzo dobry:

 • obliczać długość krawędzi prostopadłościanu, znając sumę wszystkich krawędzi oraz długość dwóch pozostałych

 • przedstawiać rzut prostopadłościanu na płaszczyznę

 • projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów w skali

 • wskazywać na siatkach ściany prostopadłe i równoległe

 • określać wymiary prostopadłościanów zbudowanych z sześcianów

 • obliczać długości krawędzi sześcianów, znając ich pola powierzchni

Celujący:

 • wskazywać w prostopadłościanie krawędzie skośne

 • rozwiązywać zadania z treścią dotyczące krawędzi prostopadłościanów

 • określać liczbę poszczególnych elementów bryły powstałej w wyniku wycięcia sześcianu z prostopadłościanu

 • stwierdzać, czy rysunek przedstawia siatkę sześcianu

 • rysować siatki prostopadłościanów w skali

 • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów

 • obliczać pola powierzchni brył złożonych z prostopadłościanów

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna