Kryteria wyboru projektów z zakresu granty lgd ślężanie w ramach realizacji lsr 2014-2020 przedsięwzięcie 1Pobieranie 41,91 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar41,91 Kb.


Kryteria wyboru projektów z zakresu

GRANTY

LGD Ślężanie w ramach realizacji LSR 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1.


Lp.

Kryterium

Liczba pkt

Sposób weryfikacji

1.

W ramach projektu przewidziano wykorzystanie wizerunku Misia Ślężysława. zgodnie z wytycznymi LGD.

13

Wnioskodawca odniósł się do wytycznych LGD w zakresie promocji operacji finansowanych ze środków LSR i szczegółowo opisał, w jaki sposób zostanie wykorzystany wizerunek Misia Ślężysława w ramach planowanej inwestycji.

2.

Zasięg działań projektowych obejmuje obszar minimum:

- 2 miejscowości - 3 pkt

- 1 gminy - 6 pkt

- 2 gmin - 9 pkt

- całego obszaru LGD - 12 pkt


max 12

Wnioskodawca szczegółowo opisał zakładany zasięg oddziaływania projektu w ramach operacji.

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

Przykład:

- operacja dotycząca publikacji przewodnika po szlakach rowerowych gminy A, przebiegających przez więcej niż jedną miejscowość operacja otrzyma 3 punkty,

- jeśli publikacja obejmowałaby prezentację szlaków na terenie trzech sąsiednich gmin (A, B i C) uzyskałaby 9 punktów.

- jeśli w publikacji opisano wszystkie szlaki rowerowe, na całym terenie LGD, operacja uzyskałaby 12 punktów.

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 lub 9 lub 12 punktów.


3.

Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi/metod/technik wpisujących się w definicję nowoczesnych technologii.


5

Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii, np. szkolenia w formie e-learning lub warsztatu wykorzystującego urządzenia mobilne.
W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania oraz rodzajów narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać element innowacyjności oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu

4.

W ramach operacji zostaną wykorzystane lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne i/lub kulturowe.

- wykorzystanie zasobów z 1 kategorii – 5 pkt.

- wykorzystanie zasobów z więcej niż 1 kategorii – 10 pkt


10

Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, oraz innego potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych. Zadaniem Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu.

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).


Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że będzie wykorzystywał zasoby historyczne obszaru).

5.

Wnioskodawca zobowiązuje się do przekazania opracowanych materiałów w formie elektronicznej do użytku LGD.

3

Kryterium dotyczy zwiększenia zasięgu działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez beneficjentów oraz LGD na temat walorów i zasobów występujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. (Deklaracja przekazania materiałów na formularzu LGD). Wnioskodawca zadeklaruje przekazanie materiałów stworzonych w ramach operacji w wersji elektronicznej do biura LGD, z prawem do bezpłatnego wykorzystania w celach nieodpłatnych. W przypadku materiałów o charakterze promocyjnym, przykładem jest folder, prezentacja, publikacja w wersji elektronicznej, która może zostać rozpowszechniona w wielu egzemplarzach w ramach działań informacyjno-promocyjnych. W celu promowania innowacyjnych rozwiązań, zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka definicji materiałów promocyjnych.

6.

Wnioskodawca opracuje materiały w co najmniej dwóch językach (polskim i jednym obcym).

7

Kryterium dotyczy bezpośredniej promocji w ramach projektu walorów i zasobów występujących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, skierowanej w szczególności do osób i podmiotów spoza obszaru. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu promowania innowacyjnych rozwiązań, zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka definicji materiałów promocyjnych. Wnioskodawca uwzględnił tłumaczenie materiałów promocyjnych na język obcy, w tym uzasadnił wybór języka obcego w kontekście zaplanowanych działań i celów projektu.

7.

Wnioskodawca w naborze złożył tylko 1 wniosek o dofinansowanie.

5

Weryfikacja w oparciu o dane LGD: rejestr wniosków po zamknięciu naboru.

8.

Wnioskowana kwota pomocy nie przekracza 10 tysięcy złotych.

15

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie: wnioskowana kwota dofinansowania.

9.

Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu/doradztwie przeprowadzonym przez LGD w ramach danego naboru.

  • za obecność na szkoleniu - 2 pkt

  • za obecność na doradztwie - 4 pkt

  • za obecność na szkoleniu i doradztwie - 6 pkt

max 6

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.
Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.

10.

Wnioskodawca uwzględnił i opisał działania w ramach projektu dotyczące wykorzystania metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu.

3

Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, np. użycie sprzętu/materiałów posiadającego certyfikaty z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku (fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia kryterium).
Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

11.

Wnioskodawca przewidział wniesienie wkładu własnego na poziomie wyższym niż wymagany w ogłoszeniu naborze wniosków:

- wnioskodawca zapewni większy od wymaganego wkład własny - 3 pkt

- wnioskodawca starać się będzie o maksymalne dofinasowanie - 0 pkt


max 3

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach.
Kryterium premiuje operacje, które starać się będą o mniejsze od możliwego maksymalnego dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, czyli wnioskodawca zapewni większy wkład własny.

(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest możliwe w wysokości 99% kosztów kwalifikowalnych. Preferowani będą wnioskodawcy, którzy starać się będą o mniejszy procent dofinansowania projektów)

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.


12.

Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku jest członkiem Lokalnej Grupy Działania i ma opłacone wszystkie wymagane składki.

3

Weryfikacja w oparciu o dane LGD, po wskazaniu na spełnienie kryterium przez Wnioskodawcę, we wniosku o dofinansowanie. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca znajduje się na liście członków i ma opłacone wszystkie wymagane składki członkowskie Stowarzyszenia LGD.

13.

Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające że:
- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować – 5 pkt

lub
- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować - 5 pkt


lub
- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – 5 pkt

max 15

Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do wniosku:

Doświadczenie - wnioskodawca musi opisać doświadczenie w realizacji operacji o charakterze podobnym do wnioskowanego projektu.

Zasoby – wnioskodawca musi opisać posiadane zasoby o charakterze materialnym oraz zasoby ludzkie (kadrowe) odpowiednie do charakteru operacji, którą zamierza realizować. Zasobami materialnymi są w szczególności zasoby lokalowe, sprzęt, meble, wyposażenie, itp. Zasobami ludzkimi mogą być np. pracownicy, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze czy stażyści, biorący udział w realizacji projektu.

Kwalifikacje - wnioskodawca musi się wykazać certyfikatami, dyplomami ukończenia kursów, szkoleń, kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z zakresem dotyczącym realizacji projektu.

Liczba dokumentów złożonych w ramach danej kategorii nie ma wpływu na liczbę punktów.

Kryterium łączne, punkty sumują się: do zdobycia 0 lub 5 lub 10 lub 15 punktów.RAZEM

100

Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi 50 punktów na 100 możliwych.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna