Kryteria wyboru projektówPobieranie 165,16 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar165,16 Kb.

II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu wersja obowiązująca od 22 marca 2016 r.

PROGRAM OPERACYJNY

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO


2014 – 2020
Kryteria wyboru projektów

OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU
Wersja obowiązująca od 22 marca 2016 r.

przygotowany na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2015, 3/2015, 4/2015, 7/2015 z dn. 25 marca 2015 r., 14/2015, 15/2015, 16/2015 z dn. 19 maja 2015 r., 21/2015, 22/2015, 23/2015 z dn. 1 lipca 2015 r., 29/2015, 30/2015 z dn. 21 września 2015 r., 39/2015 z dn. 22 września 2015 r., 44/2015, 45/2015, 46/2015, 48/2015 z dn. 19 października 2015 r., 51/2015 z dn. 8 grudnia 2015 r., 4/2016, 5/2016, 6/2016 z dn. 22 marca 2016 r.


W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów:

 • tryb konkursowy;

 • tryb pozakonkursowy.

W przypadku projektów „dużych”1, niezależnie od trybu wyboru dofinansowanie projektu wymaga potwierdzenia przez Komisję Europejską (po spełnieniu wymogów opisanych w art. 100-103 rozporządzenia ogólnego).

Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty oceniane są: • kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz

 • kryteriami merytorycznymi, tj.

  • kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia w postaci określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie powoduje wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub

  • kryteriami merytorycznymi II stopnia - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny.

Procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) są szczegółowo określone w dokumencie System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej2 w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych (np. brak podpisu, brak pieczęci) lub oczywistych omyłek (np. błąd rachunkowy, błąd pisarski), właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenie projektu do oceny lub dalszej oceny.

Instytucja organizująca konkurs może określić w regulaminie konkursu sposób i tryb uzupełniania/modyfikacji wniosku aplikacyjnego na etapie jego oceny, z zastrzeżeniem, że modyfikacja ta nie spowoduje nierównego traktowania wnioskodawców.

Wszystkie projekty w ramach osi I-IX POIiŚ oceniane będą kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami sektorowymi przyjętymi dla danego działania /poddziałania / typu projektu.

Wszystkie projekty w ramach osi X POIiŚ oceniane będą wyłącznie kryteriami przyjętymi dla danego działania.
Spis treści


Horyzontalne kryteria formalne 4

Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia. 6

Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia 7

DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska 13Horyzontalne kryteria formalne

Nr

Nazwa kryterium

Opis kryterium

TAK/NIE/ NIE DOTYCZYWniosek złożony w terminie3.

Termin składania wniosków, w przypadku projektów konkursowych podany jest w ogłoszeniu o konkursie. Datę złożenia wniosku dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym określa IP/IW indywidualnie dla każdego projektu w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie (o którym mowa w art. 48 ust 1 ustawy wdrożeniowej).


Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych instytucji organizujących nabór wniosków, do których odwołanie zawiera się w ogłoszeniu o naborze projektów lub w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. Formularz dotyczący projektów pomocy technicznej dystrybuowany będzie indywidualnie do potencjalnych beneficjentów (wnioskodawców).


Wniosek wypełniony jest w języku polskim.

Informacje w treści wniosku spełniają wymogi ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Tytuł i opis projektu w jasny i nie budzący wątpliwości sposób powinien obrazować faktyczne zadanie lub realizację pewnego etapu większego przedsięwzięcia, które zostanie w określonych ramach zrealizowane.


Zgodność z realizacją zasady n+3.

W ramach kryterium ocenie podlega, czy harmonogram realizacji projektu nie narusza zasady n+3
w zakresie kwalifikowalności wydatków.


Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.

Rodzaj załączników do wniosku o dofinansowanie i zakres informacji wymaganych w dokumentacji aplikacyjnej dla projektów wybieranych:

 • w trybie konkursowym zawarty jest w ogłoszeniu o konkursie.

 • w trybie pozakonkursowym określa instytucja przyjmująca wniosek.

Kryterium nie ma zastosowania do braków formalnych lub oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którym właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia

Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z odpowiednimi polskimi oraz unijnymi przepisami, szczególnie jeśli chodzi o przepisy o ochronie środowiska, przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ” oraz regulaminem konkursu (w przypadku projektów wybieranych w trybie konkursowym).

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie zgodności projektu co najmniej w zakresie:

 • Typ/rodzaj projektu jest zgodny z przewidzianym w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ,

 • Zgodność projektu z opisem działania / poddziałania (w tym celem oraz zakresem interwencji)

 • Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta lub katalogiem ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych,

 • Nie przekroczono pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania,

 • Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu (o ile dotyczy),

 • Spełniono warunki minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy),

 • Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w zakresie określonym we wniosku,

 • Zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (dotyczy działań 1.3.2, 1.5, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 6.1).


Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że wobec potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów takich jak:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769);

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.).
Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (jeśli dotyczy)

Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)?


Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.


Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do SZOOP

Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie system wyboru projektów, w przypadku projektów w trybie pozakonkursowym, nie ma możliwości wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu, który został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych.
Horyzontalne kryteria merytoryczne I stopnia4.

W wybranych działaniach / poddziałaniach tam gdzie właściwe w trybie konkursowym:

Nr

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Zasady oceny kryterium

Waga

1.

Ponadregionalność projektu

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów:

 1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030)

lub

 1. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)

lub

 1. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej

lub

 1. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej

1

W wybranych działaniach / poddziałaniach tam gdzie właściwe:

Nr

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Zasady oceny kryterium

Waga

2.

Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Ocena zgodnie z następującą punktacją:

2 pkt - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE RMB

1 pkt - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health.


1

Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia

Nr

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Tak/Nie/ Nie dotyczyKompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników.

Zakres wymaganych załączników projektów konkursowych zawarty jest w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym zestawienie wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek. W ramach kryterium oceniana będzie również zgodność zapisów wniosku z wymogami instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie. Aktualna instrukcja do wypełnienia wniosku jest dostępna wraz z regulaminem konkursu bądź wskazana przez właściwą instytucje (dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym).

Kryterium nie ma zastosowania do braków formalnych lub oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ustawy wdrożeniowej, zgodnie z którym właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.


1.1.

Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.

Ocena polegać będzie na weryfikacji spójności informacji zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w tym dokumentacji technicznej. Wymóg spójności dokumentów nie oznacza konieczności sporządzania na nowo dokumentów przygotowanych na wcześniejszym etapie przygotowania projektu (np. studium wykonalności). Różnice pomiędzy dokumentami przygotowywanymi w oparciu o ogólne informacje a dokumentem ostatecznym nie oznaczają niespełnienia kryterium, konieczne jest jedynie wyjaśnienie przyczyn różnic oraz zaktualizowanie informacji, które są umieszczone we wniosku o dofinansowanie, w szczególności tych mających wpływ na wysokość dofinansowania.


Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej5

Sprawdzana jest zgodność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (gdy mają zastosowanie).

W przypadku kwestii nieuregulowanych w powyższych Wytycznych, należy sprawdzić zgodność z Załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. oraz Guide to cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych) z grudnia 2014 r. W przypadku dokumentów sektorowych (np. Blue Books, z ang. Niebieskie Księgi) należy sprawdzić zgodność również z tymi dokumentami.

Kryterium nie ma zastosowania jeśli poprawność została sprawdzona na wcześniejszym etapie oceny projektu, a dane mające wpływ na poziom dofinansowania nie uległy zmianie.Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności

Sprawdzana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, czyli poprawność przypisania wydatków do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zasadami zawartymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków …”. Ponadto weryfikowany jest sposób opisu wydatków kwalifikowalnych pod kątem uzasadnienia włączenia do wydatków kwalifikowalnych tych wydatków, dla których, zgodnie z Wytycznymi6, warunkiem koniecznym dla ich uznania za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie.


Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu / działania POIiŚ

W zależności od priorytetu/działania/typu projektu udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Szczegółową listę wymaganych dokumentów określa instytucja organizująca konkurs w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym listę wymaganych dokumentów określa instytucja przyjmująca wniosek.


Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów.

Sprawdzane jest, czy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) i wszystkie podmioty, które zgodnie z informacją zawartą we wniosku mogą ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach projektu posiadają procedury (tryb postępowania) w obszarze zawierania umów dla zadań objętych projektem.

W przypadku umów zawieranych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ jest zapewniona przez działanie zgodnie z tą ustawą. W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych potencjalny beneficjent (wnioskodawca) powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-20207. Kryterium spełnione jest w przypadku, gdy potencjalny beneficjent (wnioskodawca) przedstawi procedury (własne i podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym) wymagane zgodnie z kryterium, które są zgodne z zasadami obowiązującymi w POIiŚ.
Wykonalność finansowa projektu

Sytuacja finansowa potencjalnego beneficjenta/operatora (wnioskodawcy) nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu co najmniej w okresie trwałości projektu.


Pomoc publiczna

Sprawdzana jest zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej, tj. czy wsparcie będzie stanowiło pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jeśli wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, czy przedstawiono odpowiednie wyjaśnienia, na przykład w zakresie: • braku wystąpienia korzyści dla wnioskodawcy odbiegającej od rynkowej (np. ze względu na spełnienie kryteriów Altmark lub spełnienie Testu Prywatnego Inwestora);

 • nieprowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu prawa UE;

 • braku możliwości zakłócenia konkurencji na wewnętrznym rynku UE;

 • braku wpływu wsparcia na handel między państwami członkowskimi UE?

Wyjaśnienia powinny zawierać odniesienia do właściwych dokumentów instytucji Unii Europejskiej, na przykład do:

 • Siatek analitycznych dotyczących infrastruktury oraz

 • (projektu) Komunikatu Komisji – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Jeśli wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i czy wskazano podstawę zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym UE wraz z wyjaśnieniem, czy pomoc podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, o którym mowa w art. 108 ust. 3 TFUE?


Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Sprawdzane jest, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm);

 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn.zm);

 • ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm);

 • ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn.zm).

Weryfikacji podlega pełna dokumentacja, zgodnie z regulaminem konkursu lub wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego.


Trwałość projektu

Sprawdzane jest zachowanie przez projekt (operację) zasady trwałości, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne wnioskodawca oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 5 lat (okres może zostać skrócony do 3 lat w przypadkach utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej:

 • wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;

 • nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;

 • nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

 1. Czy w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne wnioskodawca nie będący małym lub średnim przedsiębiorstwem oraz podmiot kontrolujący wnioskodawcę (właściciel/ właściciele wnioskodawcy) złożyli oświadczenie, w którym zobowiązali się, że w okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do przeniesienie działalności produkcyjnej, której dotyczyło dofinansowanie, poza obszar UE?


Zasada zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn

Sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury.


Zasada zrównoważonego rozwoju

Sprawdzane jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.


Zdolność do adaptacji do zmian klimatu
i reagowania na ryzyko powodziowe (jeśli dotyczy)

Zdolność do reagowania i adaptacji do zmian klimatu (w szczególności w obszarze zagrożenia powodziowego). Wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniana zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), powinny być zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko. Aplikacja projektowa musi wyraźnie wskazywać czy inwestycja ma wpływ na ryzyko powodziowe, a jeśli tak, to w jaki sposób zarządza się tym ryzykiem.


Klauzula delokalizacyjna (jeśli dotyczy)

Sprawdzane jest, czy w przypadku pomocy udzielonej ze środków POIiŚ 2014-2020 dużemu przedsiębiorcy, wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE w związku z realizacją dofinansowywanego projektu.
DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Typ projektu: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskichTryb wyboru: konkursowy

Projekty oceniane są kryteriami:

Horyzontalne kryteria formalne

Dodatkowe kryteria formalne

Kryteria merytoryczne I stopnia (w tym właściwe kryteria horyzontalne)Horyzontalne kryteria merytoryczne II stopnia

Dodatkowe kryteria formalne

Nr

Nazwa Kryterium

Opis Kryterium

Tak/Nie

11.

Zasadność przedsięwzięć odprowadzających wody opadowe bezpośrednio do wód powierzchniowych

Ocenie podlega, czy we wniosku o dofinansowanie zamieszczono szczegółowe wyjaśnienie, że żadne inne rozwiązanie problemu wód opadowych w obszarze objętym projektem lub jego części nie jest możliwe lub nie jest ekonomicznie uzasadnione.
12.

Gotowość projektu do realizacji

 • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;

 • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) – wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważne j) wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia - min. 40 %;

 • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).
13.

Inwentaryzacja posiadanego majątku

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada inwentaryzację posiadanego majątku (niezbędną do oceny możliwości technicznych infrastruktury odwodnieniowej oraz określenia niezbędnego zakresu budowy, przebudowy lub remontu), w zakresie:
14.

Posiadanie wymaganych danych geo-przestrzennych

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada następujące dane geo-przestrzenne:

 • numeryczna mapa zasadnicza oraz

 • mapa ewidencyjna.
Kryteria merytoryczne I stopnia

Nr

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Zasady oceny kryterium

Waga

Max. punktacja

1.

Posiadanie danych geo-przestrzennych, w tym dotyczących powierzchni przepuszczalnych

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada następujące dane geo-przestrzenne:

• ortofotomapa,

• numeryczny model terenu,

• mapy glebowe oraz/lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni i powierzchni przepuszczalnych), • skaning laserowy powierzchni przepuszczalnych lub metody równoważne.

Powyższe dane są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji zlewni oraz określenia przepuszczalności terenów zlewni, a w efekcie właściwego określenia bilansu wód opadowych oraz terenów narażonych na lokalne podtopienia i zalania.

Przyznane punkty za poszczególne elementy kryterium sumują się (max. 4p)

 • 1 p - ortofotomapa

 • 1 p – numeryczny model terenu

 • 1p - mapy glebowe oraz/lub inne dane dotyczące przepuszczalności terenów zlewni

 1p – skaning laserowy powierzchni przepuszczalnych lub pozyskanie danych dotyczących powierzchni przepuszczalnych metodami równoważnymi o analogicznej dokładności i zakresie wyników.

1

4

2.

Szczegółowa inwentaryzacja: ilości sieci z rozbiciem na średnice oraz powierzchni uszczelnionych lub zasklepionych

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada szczegółową inwentaryzację ilości sieci (z rozbiciem na średnice), która umożliwi ocenę możliwości technicznych infrastruktury odwodnieniowej oraz określenia niezbędnego zakresu budowy, przebudowy lub remontu.

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia gruntów ocenie podlega, czy Wnioskodawca posiada szczegółową inwentaryzację powierzchni gruntu zakrytych szczelnym materiałem lub zasklepionych mechanicznie, chemicznie lub w inny sposób.Przyznane punkty za poszczególne elementy kryterium sumują się (max. 4 p.).

W przypadku wód opadowych:

2 p. – za posiadanie inwentaryzacji ilości sieci z rozbiciem na średnice;

1 p. – za posiadanie inwentaryzacji z rozbiciem na średnice, ale tylko dla części zlewni objętej projektem.


2


8

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia gruntów:

2 p. – za posiadanie inwentaryzacji gruntów uszczelnionych lub zasklepionych dla całego obszaru zlewni cieku lub kolektora, na którym wykonywane będą prace w ramach projektu;

1 p. – za posiadanie inwentaryzacji gruntów uszczelnionych lub zasklepionych dla części obszaru zlewni cieku lub kolektora, na którym wykonywane będą prace w ramach projektu.


3.

Posiadanie wyników numerycznych modeli opadowych

Ocenie podlega posiadanie wyników numerycznych (komputerowych) modeli opadowych umożliwiających zidentyfikowanie obszarów zagrożonych podtopieniami i bezodpływowych uwzględniających stan rzek dla przepływów Q0,2%, Q1% i Q10% przy opadach o natężeniu Q2%, Q3%, Q5% oraz Q10% wykonanych w aplikacjach kompatybilnych z popularnymi aplikacjami GIS, skalibrowanych z zarejestrowanymi opadami i przepływami w korytach (rowach) zlewni /sieci odwodnieniowej zlewni w oparciu o dane hydro-meteorologiczne pochodzące z okresu co najmniej ostatnich 5 lat (w zakresie pomiarów kalibracyjnych dla sieci odwodnieniowej dla kanalizacji deszczowej przykrytej oraz otwartej naturalnej i technicznej kampania pomiarowa nie może być wykonana wcześniej niż w ostatnich 10 latach) w zakresie wysokości opadów oraz innych podstawowych parametrów opadów w miarę ich dostępności, jak również posiadanie wyników numerycznych (komputerowych) modeli opadowych zawierających symulacje parametrów hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych opadów deszczu do roku 2050 zgodnie z przyjętym scenariuszem zmian klimatu (konieczne jest przyjęcie co najmniej jednego scenariusza zmian klimatu, a w tym zakładającego średni poziom zmian klimatu, np. A1B, zgodnie z 4 Raportem IPCC lub RCP4,5 zgodnie z 5 Raportem IPCC uwzględniających co najmniej następujące cechy opadów deszczu:

 • czas trwania opadów deszczu,

 • natężenie opadów deszczu,

 • maksymalną wysokość opadów deszczu (o określonym czasie trwania).

Przedmiotowe modele w części symulacyjnej powinny uwzględniać planowane i dające się przewidzieć zmiany zagospodarowania terenu zlewni w założonym horyzoncie czasu.

Przyznane punkty za poszczególne elementy kryterium sumują się (max.4 p.).

Posiadanie wyników modelu opadowego nie zawierającego symulacji parametrów hydrometeorologicznych opadów deszczu do roku 2050, przy czym dane rzeczywiste powinny być pozyskane obowiązkowo co najmniej w zakresie wysokości opadów deszczu,

dla:

1p - dla zlewni, w tym koryt otwartych cieków naturalnych i technicznych, w tym rowów, w której zlokalizowana jest inwestycja1p - dla sieci odwodnieniowej, to jest sieci kanalizacyjnej zamkniętej (przewody kanalizacyjne) zlewni obszaru inwestycyjnego.

Uzupełnienie wyników modelu opadowego o dane umożliwiające symulacje parametrów hydrometeorologicznych w zakresie prognozowanych opadów deszczu do roku 2050 zgodnie z przyjętym scenariuszem zmian klimatu

dla:

1p - dla zlewni, w tym koryt otwartych cieków naturalnych i technicznych, w tym rowów, w której zlokalizowana jest inwestycja1p - dla sieci odwodnieniowej, to jest sieci kanalizacyjnej zamkniętej (przewody kanalizacyjne) zlewni obszaru inwestycyjnego.

1


4

4.

Zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy

zatrzymania i retencjonowania wód opadowych

w miejscach ich powstawania, a tym samym

opóźnienia ich odpływu, poprzez budowę np.

zbiorników retencyjnych podziemnych i

powierzchniowych, szczelnych i chłonnych,

drenaży rozsączających, nawierzchni chłonnych,

zielonych tarasów, likwidację uszczelnienia lub

zasklepienia gruntu itp.


Przyznane punkty za poszczególne elementy kryterium sumują się (max. 5 p.).

W przypadku wód opadowych, gdy zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych nastąpi:

4 p. – z 60-100% powierzchni objętej projektem;

3 p. – z 40-59% powierzchni objętej projektem;

2 p. – z 20-39% powierzchni objętej projektem;

1 p. – z 1-19% powierzchni objętej projektem


2

10

W przypadku uszczelnienia lub zasklepienia gruntów:

1 p. – gdy przeznaczenie terenu w przypadku likwidacji uszczelnionego lub zasklepionego gruntu zostanie zmienione na teren zieleni lub podłoże ażurowego wzmocnienia będzie chłonne dla wody (np. żwirowe,


z odprowadzeniem wody do zbiorników itp.).

5.

Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych

Punkty przyznawane są na podstawie ilości wykorzystywanej/zagospodarowanej wody w stosunku do ilości wody zretencjonowanej/zatrzymanej z terenu zlewni objętej projektem.

Ocenie podlega też, czy wody te będą wykorzystane np. do: • podlewania zieleni miejskiej;

 • fontann;

 • zasilania zbiorników przeciwpożarowych;

 • szaletów;

 • chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych, w tym ulic, itp.;

 • rozsączania do gruntu.

3 p. – za wykorzystanie co najmniej 50% objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych;

2 p. – za wykorzystanie co najmniej 30%-49% objętości zretencjonowanych/ zatrzymanych wód;

1 p. – za wykorzystanie co najmniej 15%-29% objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód.

Za wykorzystanie wód opadowych uznaje się również ich rozsączanie do gruntu.2

6

6.

Stosowanie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych

Ocenie podlega, czy w projekcie stosowane są metody naturalne lub bazujące na naturalnych, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych danego terenu /środowiska (np. rowy odwadniające w terenie podmokłym, muldy, zbiorniki odparowujące, dopuszczalne w tym zakresie są również rozwiązania semi-naturalne bazujące na lub imitujące metody naturalne, do których należą np. zielone dachy, pasaże roślinne, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych, ogrody deszczowe).

Preferowane metody:

1 p. – jeżeli projekt stosuje metody naturalne lub bazujące na naturalnych.4

4

7.

Lokalizacja przestrzenna powierzchniowych zbiorników retencyjnych

Ocenie podlega, czy budowane, przebudowywane lub remontowane powierzchniowe zbiorniki retencyjne są zlokalizowane poza ciekami wodnymi. Sztuczne zakrycie zbiornika na cieku nie spełnia kryterium; spełniają je np. poldery poza korytem cieku, zbiorniki w obniżeniach bezodpływowych i w suchych dolinach.

Preferencje lokalizacji:

2 p. – wszystkie zbiorniki są zlokalizowane poza ciekami wodnymi;

1 p. – co najmniej 50 % pojemności zbiorników jest zlokalizowana poza ciekami wodnymi.


1

2

8.

Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji

Przyznane punkty w ramach podkryteriów a) – b) sumują się (max. 5 p.).
18

a) własność gruntów (uprawomocniona decyzja ZRID i/lub ZRIP oznacza uregulowanie kwestii własności gruntów dla danego zadania);

a) własność gruntów:

1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych lub obszarowych);

lub

1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych);a) 2

b) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę/decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej)*;

*w przypadku kiedy w ramach projektu realizowane są zadania w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną), które posiadają pozwolenia na budowę/decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie, ich wartość może zostać ujęta przy wyliczaniu punktów w ramach przedmiotowego kryterium, przy czym do wartości odniesienia dolicza się wartość wszystkich zadań planowanych do realizacji w oparciu o Żółtą Książkę FIDICb) w zaokrągleniu do pełnego procenta:

4 p. – 86 % – 100 %;

3 p. – 71 % – 85 %;

2 p. – 56 % – 70 %;

1 p. – 40 % – 55 %.


b) 4


9.

Opłaty za odbiór wód opadowych

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca wprowadził lub planuje wprowadzić system opłat służących utrzymaniu stworzonej w ramach projektu infrastruktury zagospodarowania wód opadowych.

Kryterium podlega ocenie na podstawie uchwały Rady Gminy lub innego równoważnego dokumentu, a w sytuacji przygotowywania systemu opłat – na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.2 p.- Wnioskodawca aktualnie posiada system opłat za wody opadowe;

1 p.- Wnioskodawca przedstawił oświadczenie, że wprowadzi system opłat za wody opadowe w terminie przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie;

0 p. – Wnioskodawca nie podjął żadnych starań w zakresie wprowadzenia systemu opłat za wody opadowe.


1

2

10.

Projekt jest zgodny z lokalnym programem rewitalizacji

Projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

1 p. – w dokumentacji wykazano, że projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji.

1

1

11.

Ponadregionalność projektu

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.

1 p. – spełnienie co najmniej jednego z czterech warunków będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt spełnia jedno, czy więcej z przedmiotowych warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów:

1. przedsięwzięcie wynika ze strategii ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030),

lub

2. projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętego strategią ponadregionalną. Partnerstwo rozumiane jest zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146),lub

3. projekt realizowany jest na terenie więcej niż jednego województwa, przy czym co najmniej jedno z województw objęte jest strategią ponadregionalną oraz jest zgodny z celami strategii ponadregionalnej,

lub

4. projekt jest komplementarny z projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej.1

1

12.

Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Ocena zgodnie z następującą punktacją:

2 p. - projekty, które mają status flagowych projektów w ramach SUE RMB;1 p. - projekty przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników, o których mowa w Planie działania UE dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture, Tourism, Health.

1

2

Maksymalna liczba punktów

62
1 o których mowa w art. 100. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej rozporządzenie ogólne).

2 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146 z późn. zm.)

3 Zgodnie z art. 57 § 5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.)

4 Nie dotyczy projektów ocenianych jedynie kryteriami zerojedynkowymi.

5 Nie dotyczy projektów poddziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

6 Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mir.gov.pl

7 Dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.mir.gov.pl

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna