Kryteria wyboru projektówPobieranie 69,47 Kb.
Data01.01.2018
Rozmiar69,47 Kb.

Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców)

Lp.

Kryterium lokalne

Opis / potencjalne oddziaływanie

Waga

Punkty

Źródło weryfikacji

Wspólne dla wszystkich operacji

1

Innowacyjność projektu

(dotyczy projektów inwestycyjnych tj. ponad 50% budżetu projektu stanowi inwestycja)

(dotyczy projektów o charakterze szkoleniowo-warsztatowym tj. ponad 50 % budżetu projektu ma charakter „miękki”)Preferuje się projekty innowacyjne w skali LGD, gminy lub sołectwa.

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego, (lub znacząco udoskonalonego) produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem.1


Preferuje się projekty, które przekazują wiedzę na temat innowacyjności w tym KIS.3

 • Projekt innowacyjny na terenie LGD (w rozumieniu definicji z Podręcznika Oslo”)1 – 3 pkt

 • Projekt innowacyjny na terenie gminy (w rozumieniu definicji z Podręcznika Oslo”)1 – 2 pkt

 • Projekt innowacyjny na terenie sołectwa (w rozumieniu definicji z Podręcznika Oslo”)1 – 1 pkt

 • Brak innowacyjności – 0 pkt

 • Przynajmniej 5% czasu szkolenia lub warsztatu poświęcone jest zagadnieniom związanym z innowacyjnością w tym KIS – 1 pkt

 • Brak zagadnień związanych z innowacyjnością w tym KIS – 0 pkt

Podstawą weryfikacji będą informacje zawarte we wniosku i biznes planie (jeśli dotyczy) oraz karcie opisu projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Kryterium będzie oceniane na podstawie w/w opisów oraz wiedzy własnej członków Rady.

Podstawą weryfikacji będą informacje zawarte we wniosku i biznes planie (jeśli dotyczy) oraz karcie opisu projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto obowiązkowe jest przedstawienie wraz z wnioskiem programu szkolenia lub warsztatu z podziałem na czas poświęcony poszczególnym zagadnieniom.2

Realizacja projektu w partnerstwie z innymi podmiotami – dotyczy wszystkich rodzajów projektówIntegracja minimum 3 branż gospodarczych – dodatkowo dla projektów grantowych

Preferuje się projekty realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami na obszarze LGD w okresie realizacji projektu i/lub w okresie zachowania trwałości projektu.

Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych
1

W projekcie wskazano na partnerstwo z innymi podmiotami:

 • co najmniej dwoma – 2 pkt

 • jednym – 1 pkt

 • Brak wskazania – 0 pkt • Projekt przyczynia się do współpracy (integracji) minimum 3 branż – 3 pkt.

  (W przypadku projektów grantowych punkty się sumują)Źródłem weryfikacji będzie przedstawienie wraz z wnioskiem umowy partnerskiej określającej zadania partnerów w projekcie. Umowa powinna być zawarta przynajmniej na czas realizacji projektu i/lub okres zachowania trwałości projektu, jeżeli w partnerstwie przewidziano zadania w okresie trwałości projektu.

Źródłem weryfikacji będzie przedstawienie porozumienia podmiotów z minimum 3 branż gospodarczych w którym zawarte będą informacje na czym ma polegać współpraca przyczyniająca się do integracji tych branż.3

Aktywność wnioskodawcy
(Nie dotyczy operacji własnych realizowanych przez LGD)

Preferuje się projekty, które są konsultowane w LGD podczas indywidualnego doradztwa oraz podczas szkoleń


1

 • Operacja była konsultowana w biurze LGD w okresie od momentu ogłoszenia naboru do momentu złożenia wniosku – 2 pkt

 • Operacja była konsultowana podczas szkolenia w ciągu ostatnich 6 miesięcy wstecz od momentu rozpoczęcia danego naboru – 1 pkt

(Punkty się sumują)

Źródłem weryfikacji będzie lista udzielonego doradztwa w biurze LGD oraz lista obecności na szkoleniu.

4

Czas realizacji operacji

Preferuje się projekty, w których czas realizacji planowanej operacji jest zaplanowany do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową


1

 • Wnioskodawca zaplanował czas realizacji projektu do 6 m-cy – 2 pkt

 • Wnioskodawca zaplanował czas realizacji projektu powyżej 6 miesięcy – 0 pkt

Źródłem weryfikacji będą informacje zawarte we wniosku i biznes planie (jeśli dotyczy) oraz opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

Aby punkty zostały przyznane obowiązkowo Wnioskodawca musi wypełnić pole „planowane terminy realizacji operacji” we wniosku oraz pole „przewidywana data dokonania płatności ostatecznej” w biznes planie (jeśli dotyczy).5

Działania promujące LGD

W budżecie operacji zaplanowano środki na działania promocyjne o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR poprzez zamieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu (w przypadku operacji inwestycyjnych) lub w siedzibie Wnioskodawcy ( w przypadku projektów nie inwestycyjnych) opracowanej wg wzoru udostępnionego przez LGD dla danego naboru.


1

 • Tak – 1 pkt

 • Nie – 0 pkt

Źródłem weryfikacji będzie wydzielona pozycja w budżecie całkowitym projektu.

Kryteria dodatkowe w zależności od przedsięwzięcia

6

Zgodność z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami
(wyłącznie dla projektów gospodarczych)


Preferuje się projekty zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami i takie które wiążą się z zakupem patentu lub wdrażają nowe rozwiązanie naukowo-badawcze.


3

 • Jest zgodny z KIS – 1 pkt.

 • Jest zgodny z KIS 5 lub 8 – 1 pkt.

 • Wdraża patent lub nowe rozwiązanie naukowo-badawcze – 1 pkt.

(Punkty się sumują)Podstawą weryfikacji będą informacje zawarte we wniosku i biznes planie (jeśli dotyczy) oraz karcie opisu projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Kryterium będzie oceniane na podstawie w/w opisów oraz wiedzy własnej członków Rady, a także na podstawie dokumentu Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

7

Wkład w postaci pracy własnej lub usług świadczonych nieodpłatnie
(dotyczy projektów grantowych).

Preferuje się projekty, w których wykazano w budżecie całkowitym projektu wkład w postaci pracy własnej Beneficjentów lub usług świadczonych nieodpłatnie.

1

 • Powyżej 20 % - 3 pkt

 • Powyżej 10 % do 20 % - 2 pkt

 • Powyżej 5% do 10 % - 1 pkt

 • 0 % do 5 % - 0 pkt

Podstawą weryfikacji będą informacje zawarte w budżecie projektu we wniosku oraz zawarte w karcie opisu operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

8

Wykorzystania lokalnych zasobów w projekcie (bez projektów gospodarczych) dla przedsięwzięcia dziedzictwo kulturowe (1.1.1, 1.2.2) oraz projekty grantowe

Preferuje się projekty wykorzystujące lokalna historię, tradycję, kulturę, zasoby przyrodnicze.

1

W projekcie wykorzystuje się lokalne zasoby:

 • Przyrodnicze – 1 pkt

 • Kulturowe – 1 pkt

 • Historyczne – 1 pkt

(Punkty się sumują)

Podstawą weryfikacji będą koszty zawarte w zestawieniu – rzeczowo - finansowym we wniosku, w którym muszą znaleźć odzwierciedlenie wykorzystywane zasoby oraz informacje zawarte w opisie projektu oraz opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

9

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu

(wyłącznie dla projektów gospodarczych)

Preferuje się projekty w zależności od liczby nowo utworzonych etatów (średnioroczne etaty) powyżej wymaganego minimum.


2

 • Wnioskodawca deklaruje utworzenie 2 etatów lub więcej etatów powyżej wymaganego minimum – 3 pkt.

 • Wnioskodawca deklaruje utworzenie 1 etatu lub więcej, ale mniej niż 2 etaty wymaganego minimum – 2 pkt.

 • Wnioskodawca deklaruje utworzenie więcej niż 0,5 etatu, ale mniej niż 1 etat powyżej wymaganego minimum – 1 pkt.

 • Wnioskodawca nie deklaruje utworzenia więcej niż 0,5 etatu powyżej wymaganego minimum – 0 pkt.

Źródłem weryfikacji będą informacje zawarte we wniosku i biznes planie oraz opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

10

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (dotyczy projektów inwestycyjnych tj. ponad 50% budżetu projektu stanowi inwestycja)

(nie dotyczy projektów grantowych)


(dotyczy projektów o charakterze szkoleniowo-warsztatowym, bez projektów grantowych tj. ponad 50 % budżetu projektu ma charakter „miękki”)


Preferuje się projekty stosujące rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu poprzez zakup odpowiedniej technologii (w przypadku projektów inwestycyjnych) lub przekazanie odpowiedniej wiedzy (w przypadku projektów szkoleniowych).

2

 • Wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 10% kwalifikowalnego budżetu projektu – 2 pkt

 • Wnioskodawca zastosował preferowane rozwiązanie i stanowi ono powyżej 5% do 10% kwalifikowalnego budżetu projektu – 1 pkt

 • Wnioskodawca nie zastosował preferowanego rozwiązania lub stanowi ono do 5% kwalifikowalnego budżetu projektu - 0 pkt.


 • Przynajmniej 10% czasu szkolenia lub warsztatu poświęcone jest zagadnieniom związanym z ochroną środowiska i klimatu oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – 1 pkt

 • Brak zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii – 0 pkt

Źródłem weryfikacji będą informacje zawarte w zestawieniu rzeczowo-finansowym we wniosku i biznes planie (jeśli dotyczy), opisie projektu we wniosku oraz opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Weryfikacja na podstawie wydzielonej pozycji w budżecie projektu.

Za działania mające wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałające zmianą klimatu uznaje się: inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii (energię słoneczną, wodną, geotermalną, wiatru, biopaliwo, biomasa, biogaz), wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków oraz wymianę kotłów na niskoemisyjne lub gazowe.Podstawą weryfikacji będą informacje zawarte w opisie projektu we wniosku oraz karcie opisu projektu według lokalnych kryteriów wyboru. Ponadto obowiązkowe jest przedstawienie wraz z wnioskiem programu szkolenia lub warsztatu z podziałem na czas poświęcony poszczególnym zagadnieniom.11

Intensywność wsparcia


(nie dotyczy przedsięwzięć związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, nie dotyczy JST w projektach powyżej 50 tys. zł)

Preferuje się projekty, w których przewidziano mniejszą intensywność wsparcia niż przewidziana w warunkach dostępu czyli większy udział finansowy.

1

 • Wnioskodawca wnioskuje o intensywność wsparcia o 20% lub więcej, mniejszą niż maksymalna – 2 pkt.

 • Wnioskodawca wnioskuje o intensywność wsparcia o powyżej 10% do 20% mniejszą niż maksymalna – 1 pkt.

 • Wnioskodawca wnioskuje o intensywność wsparcia równą lub mniejszą, ale mniej niż 10% niż maksymalna – 0 pkt.

Źródłem weryfikacji będą informacje zawarte w budżecie projektu we wniosku oraz w opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru.

12

Wielkość miejscowości

(dla operacji w zakresie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej)* Nie dotyczy projektów związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej.
*W przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach każda z nich musi spełniać w/w kryterium.

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

1

 • Miejscowość jest mniejsza niż 5 tys. mieszkańców – 2 pkt.

 • Miejscowość ma 5 tys. i więcej mieszkańców – 0 pkt.

Źródłem weryfikacji będzie informacja o lokalizacji zawarta we wniosku oraz opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru, a także informacja GUS dotycząca mieszkańców w danej miejscowości.

13

Doświadczenie wnioskodawcy (projekty powyżej 50 tys. zł i własne, nie dotyczy projektów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej i rozwojem działalności gospodarczej.)

Preferuje się wnioskodawców, którzy mają większe doświadczenie w realizacji projektów

1

 • Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych na kwotę powyżej 200 tys. zł – 3 pkt.

 • Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych na kwotę powyżej 100 tys. zł, ale mniej niż 200 tys. – 2 pkt.

 • Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych na kwotę powyżej 50 15 tys. zł, ale mniej niż 100 tys. – 1 pkt.

 • Wnioskodawca zrealizował w okresie ostatnich sześciu lat projekty z funduszy zewnętrznych na kwotę 50 15 tys. zł lub mniej – 0 pkt.

Źródłem weryfikacji będzie opis zawarty w opisie projektu według lokalnych kryteriów wyboru, w którym muszą być wskazane numery umów, tytuły projektów oraz kwoty uzyskanego wsparcia. Na potwierdzenie należy dołączyć kopie umów zawartych z instytucjami udzielającymi wsparcia oraz dokumenty potwierdzające wypłatę uzyskanego wsparcia.

14

Stan przygotowania projektu do realizacji.

Preferuje się Wnioskodawców, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów pozwalających zweryfikować przygotowanie projektu do realizacji.

2
 • Dla operacji dotyczących budowy, remontu lub modernizacji przedłożono pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeśli są wymagane) i kosztorysy– 1 pkt

 • Dla operacji nie zawierających elementów budowy przedłożono oferty cenowe dla pozycji kosztów powyżej 3 500,00 zł – 1 pkt

 • Dla operacji „mieszanych” zawierających elementy budowy oraz zakupy przedłożono pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeśli są wymagane), kosztorysy oraz oferty cenowe dla pozycji kosztów powyżej 3 500,00 zł – 1 pkt

 • Nie przedstawiono wymaganych dokumentów – 0 pkt

(Punktów się nie sumuje)Weryfikacja na podstawie załączonych do wniosku załączników.

15

Grupy defaworyzowane

(dotyczy wyłącznie podejmowania działalności gospodarczej)

Preferuje wnioskodawców, którzy należą do grup defaworyzowanych określonych w LSR.

4

 • Wnioskodawca należy do grupy defaworyzowanej – 1 pkt

 • Wnioskodawca nie jest z grupy defaworyzowanej – 0 pkt

Źródłem weryfikacji będzie przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających przynależność do grupy defaworyzowanej.

Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji).
W przypadku równej ilości punktów decydują kryteria według kolejności:


 1. Miejsca pracy – kto tworzy ich więcej (jeżeli dotyczy)

 2. Wkład własny wyrażony w % (im wyższy tym wyższa pozycja na liście)

 3. Termin złożenia wniosku (im wcześniej tym wyższa pozycja na liście rankingowej)

1 „Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2008 opracowany przez OECD i Eurostat

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna