Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych w ramach realizacji lsr 2014-2020Pobieranie 103,35 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar103,35 Kb.


Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 - Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych - w ramach realizacji LSR 2014-2020

 1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.

 2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.

 3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. Opis/definicje.

 4. Maksymalną ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny– 88 pkt.

 5. Minimalną ilość punktów, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny–28 pkt.

 6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

 7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować.

L.p.

Kryteria oceny

Opis / definicje

Punkty

1

2

3

4

1

Wsparcie grup defaworyzowanych

Wnioskodawca:

 • jest osobą z grupy defaworyzowanych określonych w LSR lub,

 • zobowiązuje się do utworzenia miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR:

„Ważnym zagadnieniem ustalanym w badaniu było określenie grup defaworyzowanych. Pytanie miało również za zadanie zweryfikować, czy ktokolwiek powinien być uprzywilejowany przy wyborze operacji do finansowania i do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach projektów związanych z realizacją LSR”.

„Na podstawie konsultacji społecznych i diagnozy obszaru LGD, zidentyfikowano następujące kluczowe grupy docelowe, grupy osób wykluczonych czyli inaczej „grupy defaworyzowane” będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy”.Grupa defaworyzowana:

 1. młodzież do 25 roku życia,

 2. kobiety w każdym wieku,

 3. osoby niepełnosprawne,

 4. osoby w wieku 50 +,

 5. rolnicy


Kryterium weryfikowane będzie na podstawie szczegółowego opisu w dokumentach aplikacyjnych.

* młodzież do 25 roku życia –uznaje się osoby, które złożyły wniosek najpóźniej w dniu 25 urodzin,

* osoby w wieku 50 + - uznaje się osoby, które złożyły wniosek najwcześniej w dniu 50 urodzin


Maksymalna ilość punktów: 20 pkt.

20 pkt. – osoba niepełnosprawne i w wieku 50+

10 pkt. – młodzież do 25 roku życia lub kobieta w każdym wieku lub rolnik

0 pkt. – za brak grupy


2

Utworzenie nowych miejsc pracy

Operacja dotyczy utworzenia, co najmniej dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

W diagnozie zła sytuacja na rynku pracy została opisana w następujący sposób: • „Niska ocena przez mieszkańców możliwości znalezienia pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz wsparcia dla osób bezrobotnych i ubogich, została potwierdzona niskim odsetkiem osób pracujących w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym”.

 • „Standardy są zróżnicowane. Większą część stanowią obiekty powstałe przed 1990 r., obecnie zdekapitalizowane i aktualnie w różnym stopniu modernizowane”.

 • „ Agroturystyka na obszarze LGD rozwinięta jest słabo, zważywszy na potencjalne możliwości wynikające z korzystnych właściwości terenów”.


W ramach kryterium preferowane jest utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy oprócz samozatrudnienia, które należy utrzymać przez okres 2 lat w przypadku podejmowania działalności gospodarczej lub 3 lat w przypadku rozwoju działalności gospodarczej. Utworzenie 1 miejsca pracy i utrzymanie go przez 2 lata lub 3 lat jest obowiązkowe i wynika z zapisów rozporządzenia dot. wdrażania LSR.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.
5 pkt. – co najmniej 2 miejsca pracy

0 pkt. – 1 miejsce pracy

3

Innowacyjność operacji

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych na obszarze LGD lub jego części.

Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek. Również innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji.
Innowacja produktowa - to wszelkiego rodzaju zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo.
Innowacja procesowa (technologiczna) - to zmiana w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania / metodach świadczenia usług. Innowacja organizacyjna - jest wprowadzaniem nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa.
Innowacja marketingowa - to zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym.


Innowacja będzie dotyczyła poszczególnych zakresów wsparcia:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR

 • Dywersyfikacja źródeł dochodu , w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. Infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniana jej lokalnym producentom.

 • Rozwój produktów lokalnych.

 • Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk.

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
w dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter.


Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.
5 pkt. – wpływa na obszar LGD

3 pkt. – wpływa na obszar gminy

2 pkt. – wpływa na obszar sołectwa

0 pkt. – brak innowacyjności4

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W ramach kryterium preferowane będą operacje sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Przykładowo mogą to być działania polegające na: zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie emisji gazów, zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność surowcową, energooszczędność, oszczędność wody, tworzenie tzw. „zielonych” miejsc pracy itp.

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają taki charakter.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt.– przewiduje działania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu

0 pkt. – operacja nie przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu


5

Promowanie operacji

Operacja przewiduje działania informujące o dofinansowaniu ze środków LSR zgodnie z wytycznymi LGD (zamieszczanie logo Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz niezbędnych logotypów PROW ) poprzez następujące narzędzia:

 1. tablica informacyjna,

 2. strony www/ portale społecznościowy,

 3. lokalne media,

 4. i inne

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii.

Maksymalna ilość punktów: 3 pkt.
3 pkt. – za promowanie poprzez co najmniej 4 narzędzia,

1 pkt. – za promowanie poprzez co najmniej 1 narzędzie,

0 pkt. –brak promocji


6

Wkład własny

Wnioskodawca zadeklarował większy udział finansowy niż został określony dla danego działania.

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których finansowy wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy programu dla określonego przedsięwzięcia.Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów
w dokumentach aplikacyjnych.


Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. -wkład finansowy przekracza o co najmniej 5% wymagany wkład własny dla danego działania

0 pkt.- nie przekracza


7

Przewidziany czas realizacji projektu od podpisania umowy

Wnioskodawca określił czas realizacji projektu od momentu podpisania umowy

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów
w dokumentach aplikacyjnych.


Maksymalna ilość punktów: 15 pkt.

15 pkt. - czas realizacji operacji do 12 miesięcy

10 pkt. – czas realizacji operacji od 12 miesięcy do 18 miesięcy

5 pkt. – czas realizacji od 18 miesięcy do 24 miesięcy
8

Jakość i kompletność wniosku

Wnioskodawca złożył wniosek, który jest kompletny, spójny, realny i dobrze opisany.

W ramach kryterium preferowane będą spójne i realne do realizacji operacje, o dobrze opisanych działaniach. Wniosek jest prawidłowo wypełniony, zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku i załączonych dokumentach.

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt.- wniosek jest kompletny, spójny, realny, poprawnie wypełniony

3 pkt. - wniosek jest kompletny

0 pkt. - brak spójności i kompletności wniosku
9

Udział w spotkaniach konsultacyjnych i doradczych

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których wnioskodawca skorzystał ze szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu wystawionego przez biuro LGD (lista obecności, karta udzielonego doradztwa potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD)

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. – korzystał z co najmniej dwóch form doradztwa ,

3pkt. – korzystał z jednej formy doradztwa,

0 pkt. –nie korzystał.10

Operacje wspierające produkty lokalne

Wnioskodawca w ramach operacji planuje wsparcie produktów lokalnych.

Preferowane będą operacje wykorzystujące produkty lokalne w celu zachowania dziedzictwa lokalnego, w zakresie kulturowym, historycznym, przyrodniczym, co znalazło odniesienie w diagnozie:

„Istotne jest, aby dany wytwór został poprzez wykreowanie jednoznacznie utożsamiony z własnym terenem. Najlepiej, rzecz jasna, aby produkt ze swej istoty jednoznacznie łączył się z właściwymi dla tego terenu cechami naturalnymi lub kulturowymi”.


Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. – operacja wykorzystuje produkty lokalne,

0 pkt. – operacja nie wykorzystuje produktów lokalnych.


11

Czy miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy mieści się na terenie miejscowości, której liczba mieszkańców wynosi:


Miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy mieści się na terenie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.
Weryfikacja nastąpi na podstawie danych z ewidencji ludności z poszczególnych urzędów gmin należących do LGD według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Maksymalna ilość punktów: 8 pkt.

8 pkt. –miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy jest w miejscowości do 1000 mieszkańców,

7 pkt. – miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy jest w miejscowości od 1001 do 2000 mieszkańców,

6 pkt. - miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy jest w miejscowości od 2001 do 4000 mieszkańców,

5 pkt. - miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy jest w miejscowości od 4001 do 5000 mieszkańców,

0 pkt. – miejsce zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy jest w miejscowości powyżej 5000 mieszkańców.12

Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach wskazanych w LSR

Zakres podejmowanej lub rozwijanej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego w kierunkach wskazanych jako ważne w LSR dla obszaru LGD.

Jako ważne dla dalszego rozwoju obszaru LSR w dokumencie strategicznym jakim jest LSR na lata 2014-2020 uznano turystykę oraz zmniejszenie bezrobocia zatem pogrupowano rodzaje działalności na następujące zakresy:

 1. Działalność związana z zakwaterowaniem

 2. Działalność związana z gastronomią

 3. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, oraz na podstawie budżetu.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.
5 pkt. – operacja dotyczy działalności w co najmniej jednym ze wskazanych zakresów

0 pkt. – operacja nie dotyczy żadnego


z wymienionych zakresów


13

Operacja wspierać będzie realizację celu ogólnego 2 lub 3


Operacja wspiera cel ogólnym 2 i 3 LSR

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
w dokumentach aplikacyjnych.


Członek Rady będzie zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia liczby przyznanych punktów.

Maksymalna ilość punktów: 2 pkt.
2 pkt. – TAK

O pkt. – NIE

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu nr 2 „Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów” i Celu nr 3 „Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior” w ramach realizacji LSR 2014-2020

 1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.

 2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.

 3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. Opis/definicje.

 4. Maksymalną ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny–55 pkt.

 5. Minimalną ilość punktów, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny–21 pkt.

 6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej.

 7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować.

L.p.

Kryteria oceny

Opis / definicje

Punkty

1

2

3

4

1

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do działań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Przykładowo mogą to być działania polegające na: edukacji sprzyjającej ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji, wydarzeń lub zwiększaniu lub rewitalizowaniu terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów, roślin, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałaniu niskiej emisji oznaczeniu i ochronie miejsc i obiektów przyrodniczo cennych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych.

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii.


Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

3 pkt. - przewiduje działania polegające na przekształceniu lub zagospodarowaniu przestrzeni (terenu) w sposób dodatnio wpływający na ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianie klimatu

2 pkt.- przewiduje działania edukacyjne sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu

0 pkt.– nie spełnia2

Innowacyjność operacji

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych na obszarze LGD lub jego części, co ma odniesienie w LSR:

„Rada Stowarzyszenia jako organ decyzyjny będzie weryfikować innowacyjność operacji poprzez ocenę na dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie terytorialnej


i w kontekście dążenia do zupełnie nowych rozwiązań stosowanych przez beneficjenta/grantobiorcę”.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
w dokumentach aplikacyjnych.


Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.
5 pkt. – wpływa na obszar LGD

3 pkt. – wpływa na obszar gminy

2 pkt. – wpływa na obszar sołectwa

0 pkt. – brak innowacyjności3

Wsparcie grup defaworyzowanych

Oferta lub usługa skierowana jest do grup defowaryzowanych:

„Ważnym zagadnieniem ustalanym w badaniu było określenie grup defaworyzowanych. Pytanie miało również za zadanie zweryfikować, czy ktokolwiek powinien być uprzywilejowany przy wyborze operacji do finansowania i do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach projektów związanych z realizacją LSR”.

„Na podstawie konsultacji społecznych i diagnozy obszaru LGD, zidentyfikowano następujące kluczowe grupy docelowe, grupy osób wykluczonych czyli inaczej „grupy defaworyzowane” będące w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy”.

Grupa defaworyzowana:


 1. młodzież do 25 roku życia,

 2. kobiety w każdym wieku,

 3. osoby niepełnosprawne,

 4. osoby w wieku 50 +,

 5. rolnicy

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie szczegółowego opisu w dokumentach aplikacyjnych .

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. – dotyczy jednej z grup

0 pkt. – za brak grupy
4

Miejsce realizacji operacji

Operacja realizowana w zakresie projektów na terenie miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tyś. mieszkańców.
Weryfikacja nastąpi na podstawie danych z ewidencji ludności z poszczególnych urzędów gmin należących do LGD według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. – realizacja operacji w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców,

0 pkt. – realizacja operacji w miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.


5

Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach

Operacja wykorzystuje lokalne wartości, zasoby przyrodnicze, kulturowe lub historyczne, co znalazło odniesienie w diagnozie:

„Obszar LGD jest to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów zachodniej Polski. Położony wzdłuż Odry, poprzecinany innymi mniejszymi rzekami (Obrzyca, Barycz, Rów Krzycki) z największym w makroregionie


J. Sławskim, o powierzchni 817 ha i wieloma innymi jeziorami. Wielorakość zabytków zarówno w Królewskim mieście Wschowa jak i w  Sławie, Szlichtyngowej, Kotli, Siedlisku i gminie wiejskiej Nowa Sól, urozmaicony krajobraz, woda, znaczna lesistość terenu”

„ O dziedzictwie kulturowym i historii na terenie LGD świadczą liczne zabytki. Na obszarze Krainy Lasów i Jezior najlepiej prezentują się zabytki sakralne (…) Niewielkie zespoły zabudowy staromiejskiej (…) W krajobrazie wiejskim dostrzega się jeszcze wiatraki, dawniej charakterystyczne dla całego obszaru, dziś już niezwykle rzadkie (…) Godne uwagi, choć rzadkie, są zabytki inżynieryjne (…)”W ramach kryterium oceniane będzie wykorzystanie w ramach operacji lokalnych wartości i zasobów przyrodniczych, kulturowych lub historycznych, opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych oraz zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii.

Maksymalna ilość punktów: 10 pkt.
5pkt - Operacja wykorzystuje lokalne wartości izasoby przyrodnicze,

5 pkt - Operacja wykorzystuje lokalne wartości kulturowe lub historyczne,

0 pkt - Operacja nie wykorzystuje lokalnych wartości i zasobów.


6

Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Kraina Lasów
i Jezior


Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Kraina Lasów i Jezior.

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które zakładają rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju infrastruktury zaplanowanej w ramach operacji.

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii.


Maksymalna ilość punktów: 8 pkt.

5 pkt. - operacja poprawia lub wzbogaca ofertę turystyczną obszaru LGD

3 pkt. - operacja promuje ofertę turystyczną obszaru LGD poza terenem LGD

0 pkt. – operacja nie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.7

Udział w spotkaniach konsultacyjnych i doradczych

Wnioskodawca korzystał ze szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których wnioskodawca skorzystał ze szkoleń, spotkań informacyjnych, konsultacji prowadzonych przez biuro LGD.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentów tj. lista obecności, karta udzielonego doradztwa potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura LGD

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. – korzystał z co najmniej dwóch form doradztwa ,

3 pkt. – korzystał z jednej formy doradztwa,

0 pkt. –nie korzystał.8

Jakość i kompletność wniosku

Wnioskodawca złożył wniosek, który jest kompletny, spójny, realny i dobrze opisany.

W ramach kryterium preferowane będą spójne i realne do realizacji operacje, o dobrze opisanych działaniach. Wniosek jest prawidłowo wypełniony, zawiera wszystkie wymagane załączniki.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku i załączonych dokumentach.

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.

5 pkt. - wniosek jest kompletny, spójny, realny, poprawnie wypełniony

3 pkt.- wniosek jest kompletny

0 pkt. - brak spójności i kompletności wniosku
9

Promowanie operacji

Operacja przewiduje działania informujące o dofinansowaniu ze środków LSR zgodnie z wytycznymi LGD (zamieszczanie logo Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz niezbędnych logotypów PROW ) poprzez następujące narzędzia:

 1. tablica informacyjna

 2. strony www/ portale społecznościowe

 3. lokalne media

 4. i inne

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii.

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt.
5 pkt. – za promowanie poprzez co najmniej 4 narzędzia,

3 pkt. – za promowanie poprzez co najmniej 1 narzędzie,

0 pkt. –brak promocji


10

Operacja będzie wspierać realizację więcej niż jednego celu ogólnego


Operacja jest zgodna z więcej niż jednym celem ogólnym określonym w LSR

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. Członek Rady będzie zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia liczby przyznanych punktów.

Maksymalna ilość punktów: 2 pkt.
2 pkt. – TAK

O pkt. – NIE


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna