Kryteria wyboru projektuPobieranie 95,61 Kb.
Data11.03.2018
Rozmiar95,61 Kb.


KRYTERIA WYBORU PROJEKTU Działanie 5.1

Typ projektu - (,,SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED ZJAWISKAMI KATASTROFALNYMI ")

Kryteria formalne

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Możliwość uzupełnienia

1.

Kompletność złożonego wniosku
o dofinansowanie projektu oraz załączników.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy;

 2. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu);

 3. załączniki do wniosku są aktualne i na właściwych formularzach.

0/1

TAK

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony treścią.

Wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione
a pola opisowe zapisano w języku polskim treścią dającą się interpretować znaczeniowo.

0/1

TAK

3.

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.


Kategoria wnioskodawcy oraz partnera/partnerów jest zgodna z listą beneficjentów dla danego Działania, określoną w SZOOP RPO WM i/lub regulaminie konkursu, Wykazem Projektów Pozakonkursowych EFRR RP0 WM 2014-2020.


0/1

TAK

4.

Wnioskodawca (oraz partnerzy) nie podlega/ podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie kryterium weryfikowane jest czy nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) skutkujące wykluczeniem wnioskodawcy lub partnera/partnerów na okres 3 lat z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

0/1

NIE

5.

Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji1 (art. 125 ust. 3 lit. e),

- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie oraz załącznika w postaci harmonogramu zamówień w ramach projektu.


0/1

TAK

6.

Zgodność interwencji z programem operacyjnym RPO WM 2014 - 2020 oraz Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM.


W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. zgodność projektu z celami Działania;

 2. zgodność typu projektu z zakresem Działania;

 3. prawidłowe wybranie kategorii interwencji;

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania;

 5. poprawność określenia poziomu dofinansowania;

 6. spełnienie warunków min./max. wartości projektu;

 7. poprawność wyboru wskaźników.

0/1

TAK

7.

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu.

Kryterium będzie oceniać zgodność wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu w przypadku projektów konkursowych i zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszką projektu w przypadku projektów pozakonkursowych.

0/1

TAK

8.

Miejsce realizacji projektu.

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami SZOOP RPO WM.

0/1

TAK

9.

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie pomocy publicznej.

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli:

 1. w konkursach zorientowanych wyłącznie na wsparcie projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, dokonana ocena potwierdzi brak spełnienia przesłanek z art. 107 ust. 1 TFUE,

 2. w konkursach, w których dotacja dla projektu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis, ocena dokonywana w oparciu o kryteria szczegółowe zawarte w tabeli nr 1 zakończy się wynikiem pozytywnym (5/5pkt).

0/1

TAK

10.

Zgodność dokumentacji środowiskowej

z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska.Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2.

0/1

TAK

11.

Kwalifikowalność wydatków.


W ramach kryterium weryfikowana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia, tj. czy kategorie wydatków zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są zgodnie z „Zasadami kwalifikowania wydatków ramach RPO WM 2014-2020”.

0/1

TAK

12.

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn.


0/1

TAK

13

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

0/1

TAK

14

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju.

0/1

TAK

15.

Poprawność zaklasyfikowania projektu jako „duży projekt”.

Kryterium ocenia, czy prawidłowo zaklasyfikowano projekt jako spełniający lub nie spełniający definicji dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, tzn. czy ww. status projektu, zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie projektu, jest zgodny z oświadczeniem wnioskodawcy i dokumentacją techniczną (jeśli dotyczy).

W przypadku projektu oznaczonego jako niebędący „dużym projektem”, ocenie podlega także, czy z treści wniosku o dofinansowanie lub załączników nie wynika, że jest on częścią niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiada jasno określone cele i której całkowite koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln EUR,


a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9 pkt 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę75 mln EUR .

0/1

TAK

Kryteria szczegółowe zgodności z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej.L.p.

Kryterium szczegółowe

Opis kryterium

Punktacja

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy.

Kryterium ma potwierdzić, iż podmiot może aplikować o daną kategorię pomocy, nie jest wykluczony na mocy przepisów prawa polskiego i unijnego oraz należy do kręgu podmiotów uprawnionych do aplikowania wskazanych w Regulaminie konkursu ( w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub rozporządzenia KE nr 1407/13 dotyczącego stosowania pomocy de minimis.

0/1

2.

Cel i przedmiot projektu zgodny z przeznaczeniem pomocy/kategorią pomocy.

W ramach kryterium weryfikowana jest zgodność projektu z celem, przeznaczeniem oraz warunkami dopuszczalności danego rodzaju pomocy określonymi we właściwych podstawach prawnych udzielenia pomocy, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.


0/1

3.

Potencjalna kwalifikowalność wydatków.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy  wydatki ujęte jako kwalifikowane w projekcie spełniają  warunki   kwalifikowalności wskazane  we właściwej podstawie prawnej udzielenia pomocy,(…)0/1

4.

Intensywność i maksymalna wartość pomocy oraz procentowy poziom dofinansowania.

W ramach kryterium weryfikowane będzie w szczególności:

- weryfikacja dopuszczalnej intensywności pomocy oraz zasad kumulacji pomocy;

- weryfikacja dopuszczalnego pułapu wsparcia oraz zasad kumulacji w ramach pomocy de minimis;

- właściwy poziom procentowy dofinansowania wynikający z danego programu pomocowego przy uwzględnieniu rodzaju pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa.0/1

5.

Dodatkowe obowiązki warunkujące zgodność wsparcia w świetle postanowień podstaw prawnych udzielania pomocy.

Kryterium ma sprawdzić, czy Beneficjent spełnia dodatkowe szczegółowe warunki otrzymania pomocy określone we właściwym rozporządzeniu MIR, rozporządzeniu Komisji Europejskiej lub innym akcie unijnym i każdorazowo zdefiniowane w Regulaminie konkursu.

0/1

Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowychKryterium

Opis

Ocena

Czy projekt

podlega


procedurze

w zakresie

OOŚ

Tak/NieTAK


Czy przedłożone zostały wszystkie

wymagane załączniki w zakresie OOŚPrzedsięwzięcia podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia wszystkich wymaganych załączników i dokumentacji dotyczących OOŚ (zgodnie z listą załączników do konkursu). Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, a więc nie zostało uznane za konieczne przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG).

0/1

Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny

Kompletność wypełnienia poszczególnych

punktów w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Treść Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być zgodna


z informacjami zawartymi we wniosku dokumentacji środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzję

budowlaną lub z tą decyzją.0/1

Czy procedura OOŚ została

przeprowadzona poprawnieZgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz przepisami krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organów
w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, streszczenie raportu OOŚ w języku

niespecjalistycznym, itp.)0/1

NIE

Wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawności

procedury OOŚ i jest kierowany do dalszej ocenyPrzedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia Formularza do wniosku o dofinansowanie
w zakresie OOŚ wypełnianego (w sposób prawidłowy)
w ograniczonym zakresie.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za

monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane
w przypadku realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.


0/1

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja

1.

Zasadność zakresu wsparcia

Właściwa liczba elementów planowanych do podłączeń do systemu zintegrowanego. Kryterium ma na celu zweryfikowanie czy wnioskowana liczba elementów systemu nie jest zawyżona. Pod uwagę muszą być wzięte Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

0/1

2.

Kompatybilność projektowanego podsystemu z istniejącym systemem sterowania i kontroli Wojewody Mazowieckiego jako Szefa Obrony Cywilnej w województwie mazowieckim odpowiedzialnego za przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z paragrafem 3, pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin.

Wnioskodawca oświadcza, że podsystem gminy/powiatu będzie spełniał wymogi wynikające z Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Wymogi:


Wojewoda Mazowiecki za pomocą posiadanego interfejsu wymiany danych musi mieć możliwości włączenia, wyłączenia, sprawdzenia sprawności punktu alarmowania oraz przekazywania komunikatów głosowych każdej gminie/powiatowi. Wojewoda Mazowiecki udostępni specyfikację interfejsu wymiany danych do posiadanej aplikacji każdemu beneficjentowi.

0/1

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Liczba punktów

1

Intensywność występowania zagrożeń

Kryterium będzie oceniane na podstawie Rekomendacji Wojewody Mazowieckiego dla budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, które określają stopień występowania poszczególnych kategorii zagrożeń na terenie gminy/powiatu.

Zagrożenia: 1. Zagrożenia powodziowe - cykliczne występowanie zagrożenia powodziowego na terytorium gminy/powiatu.

 2. Zagrożenia chemiczne - Rozmieszczenie na terenie gminy/powiatu zakładów przemysłowych składujących lub wykorzystujących w procesie produkcji Toksyczne Środki Przemysłowe.

 3. Zagrożenia związane z eksploatacją składowisk - Rozmieszczenie na terytorium gminy/powiatu składowisk z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznymi.

 4. Zagrożenie w transporcie materiałów niebezpiecznych - Występowanie na terytorium gminy/powiatu szlaków komunikacyjnych po których transportowane są materiały niebezpieczne.

 5. Zagrożenia radiacyjne - Szlaki komunikacyjne którymi transportowane są substancje promieniotwórcze, składowiska substancji promieniotwórczych, oraz reaktory jądrowe na terenie gminy/powiatu .

 6. Zagrożenia niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: Silne huraganowe wiatry, Nadmierne opady deszczu śniegu, gradu - Cykliczne występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terytorium gminy/powiatu.

 7. Zagrożenie terrorystyczne - Występowanie na terytorium gminy/powiatu infrastruktury krytycznej która może stać się celem ataku terrorystycznego.

Zagrożenia:


 1. Duże – 5 pkt.

Średnie –3 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.
 1. Duże – 3 pkt.

Średnie – 2 pkt.

Małe – 1 pkt.


Punktacja w ramach kryterium podlega sumowaniu.23

2.


Zasięg terytorialny

Kryterium będzie promować projekty realizowane przez jak największą liczbę partnerów.

Zasięg projektu obejmuje następujący % gmin należących do powiatu: :


 • powyżej 75% do 100% - 20 pkt.

 • powyżej 50% do 75% - 15 pkt.

 • od 25% do 50% - 10 pkt.

 • poniżej 25% - 5 pkt.

Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu.


Brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.
W przypadku miast na prawach powiatu liczba punktów wynosi 20.

20

3.

Obszar realizacji projektu

Kryterium określa w ramach jakiego obszaru realizowany jest projekt.

 • realizacja projektu obejmuje obszar gminy wiejskiej – 2 pkt.

 • realizacja projektu obejmuje obszar gminy miejsko - wiejskiej – 1 pkt.

 • realizacja projektu obejmuje obszar gminy miejskiej – 0 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

2

4.

Edukacja w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych

Kryterium promuje projekty zawierające elementy edukacyjne w zakresie wiedzy nt. rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych oraz działań prewencyjnych.

Wszystkie gminy uczestniczące w danym projekcie zobowiązują się do przekazania wiedzy z zakresu rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz zagrożeń oraz działań prewencyjnych w formach:

 1. spotkania z mieszkańcami w gminie, która jest objęta projektem.

 2. materiałów w wersji elektronicznej (np. strona internetowa, w tym materiały do pobrania oraz publikacje on-line itd.).

 3. wydawnictw ( ulotki, broszury, plakaty itd.).

 4. artykuł w prasie lub/i audycja radiowa lub/i reklama telewizyjna.

 5. pozostałych narzędzi informacyjno-edukacyjnych niewymienionych powyżej (np. festyn, piknik).

 • projekt obejmujący wszystkie z ww. form edukacyjnych - 8 pkt.

 • projekt obejmujący 4 z ww. form edukacyjnych – 6 pkt.

 • projekt obejmujący 3 z ww. form edukacyjnych – 4 pkt.

 • projekt obejmujący 2 z ww. form edukacyjnych – 2 pkt.

 • projekt obejmujący 1 z ww. form edukacyjnych – 1 pkt.

Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.81Przy czym złożenie oświadczenia i pozytywna ocena kryterium w toku oceny formalnej nie wyłącza możliwości przeprowadzenia przed dniem przekazania informacji o wyborze projektu do dofinansowania kontroli prawidłowości udzielenia zamówień w projekcie, której wynik determinuje ostateczną kwalifikowalność wydatków poniesionych w wyniku tych zamówień. Kontrola dotyczy zarówno postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i przy zastosowaniu zasady uczciwej konkurencji opisanej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna