Kryteria wyboru projektuPobieranie 103,53 Kb.
Data28.02.2019
Rozmiar103,53 Kb.

[Wpisz tekst]

KRYTERIA WYBORU PROJEKTU

Działanie 1.2Typ projektów - Bon na innowacje

Kryteria formalne

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Możliwość uzupełnienia

1.

Kompletność złożonego wniosku
o dofinansowanie projektu oraz załączników.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy;

 2. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu);

 3. załączniki do wniosku są aktualne i na właściwych formularzach.

0/1

TAK

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony treścią.

Wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione
a pola opisowe zapisano w języku polskim treścią dającą się interpretować znaczeniowo.

0/1

TAK

3.

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.


Kategoria wnioskodawcy oraz partnera/partnerów jest zgodna z listą beneficjentów dla danego Działania, określoną w SZOOP RPO WM i/lub regulaminie konkursu, Wykazem Projektów Pozakonkursowych EFRR RP0 WM 2014-2020.


0/1

TAK

4.

Wnioskodawca (oraz partnerzy) nie podlega/ podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie kryterium weryfikowane jest czy nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) skutkujące wykluczeniem wnioskodawcy lub partnera/partnerów na okres 3 lat z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

0/1

NIE

5.

Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji1 (art. 125 ust. 3 lit. e),

- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie oraz załącznika w postaci harmonogramu zamówień w ramach projektu.


0/1

TAK

6.

Zgodność interwencji z programem operacyjnym RPO WM 2014 - 2020 oraz Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM.


W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. zgodność projektu z celami Działania;

 2. zgodność typu projektu z zakresem Działania;

 3. prawidłowe wybranie kategorii interwencji;

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania;

 5. poprawność określenia poziomu dofinansowania;

 6. spełnienie warunków min./max. wartości projektu;

 7. poprawność wyboru wskaźników.

0/1

TAK

7.

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu.

Kryterium będzie oceniać zgodność wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu w przypadku projektów konkursowych i zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszką projektu w przypadku projektów pozakonkursowych.

0/1

TAK

8.

Miejsce realizacji projektu.

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami SZOOP RPO WM.

0/1

TAK

9.

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie pomocy publicznej.

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli:

 1. w konkursach zorientowanych wyłącznie na wsparcie projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, dokonana ocena potwierdzi brak spełnienia przesłanek z art. 107 ust. 1 TFUE,

 2. w konkursach, w których dotacja dla projektu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis, ocena dokonywana w oparciu o kryteria szczegółowe zawarte w tabeli nr 1 zakończy się wynikiem pozytywnym (5/5pkt).

0/1

TAK

10.

Zgodność dokumentacji środowiskowej

z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska.Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2.

0/1

TAK

11.

Kwalifikowalność wydatków.


W ramach kryterium weryfikowana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia, tj. czy kategorie wydatków zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są zgodnie z „Zasadami kwalifikowania wydatków ramach RPO WM 2014-2020”.

0/1

TAK

12.

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn.


0/1

TAK

13

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

0/1

TAK

14

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju.

0/1

TAK

15.

Poprawność zaklasyfikowania projektu jako „duży projekt”.

Kryterium ocenia, czy prawidłowo zaklasyfikowano projekt jako spełniający lub nie spełniający definicji dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, tzn. czy ww. status projektu, zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie projektu, jest zgodny z oświadczeniem wnioskodawcy i dokumentacją techniczną (jeśli dotyczy).

W przypadku projektu oznaczonego jako niebędący „dużym projektem”, ocenie podlega także, czy z treści wniosku o dofinansowanie lub załączników nie wynika, że jest on częścią niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiada jasno określone cele i której całkowite koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln EUR,


a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9 pkt 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę75 mln EUR .

0/1

TAK

Kryteria szczegółowe zgodności z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej.L.p.

Kryterium szczegółowe

Opis kryterium

Punktacja

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy.

Kryterium ma potwierdzić, iż podmiot może aplikować o daną kategorię pomocy, nie jest wykluczony na mocy przepisów prawa polskiego i unijnego oraz należy do kręgu podmiotów uprawnionych do aplikowania wskazanych w Regulaminie konkursu ( w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub rozporządzenia KE nr 1407/13 dotyczącego stosowania pomocy de minimis.

0/1

2.

Cel i przedmiot projektu zgodny z przeznaczeniem pomocy/kategorią pomocy.

W ramach kryterium weryfikowana jest zgodność projektu z celem, przeznaczeniem oraz warunkami dopuszczalności danego rodzaju pomocy określonymi we właściwych podstawach prawnych udzielenia pomocy, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.


0/1

3.

Potencjalna kwalifikowalność wydatków.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy  wydatki ujęte jako kwalifikowane w projekcie spełniają  warunki   kwalifikowalności wskazane  we właściwej podstawie prawnej udzielenia pomocy,(…)0/1

4.

Intensywność i maksymalna wartość pomocy oraz procentowy poziom dofinansowania.

W ramach kryterium weryfikowane będzie w szczególności:

- weryfikacja dopuszczalnej intensywności pomocy oraz zasad kumulacji pomocy;

- weryfikacja dopuszczalnego pułapu wsparcia oraz zasad kumulacji w ramach pomocy de minimis;

- właściwy poziom procentowy dofinansowania wynikający z danego programu pomocowego przy uwzględnieniu rodzaju pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa.0/1

5.

Dodatkowe obowiązki warunkujące zgodność wsparcia w świetle postanowień podstaw prawnych udzielania pomocy.

Kryterium ma sprawdzić, czy Beneficjent spełnia dodatkowe szczegółowe warunki otrzymania pomocy określone we właściwym rozporządzeniu MIR, rozporządzeniu Komisji Europejskiej lub innym akcie unijnym i każdorazowo zdefiniowane w Regulaminie konkursu.

0/1

Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych

Kryterium

Opis

Ocena

Czy projekt

podlega


procedurze

w zakresie

OOŚ

Tak/NieTAK


Czy przedłożone zostały wszystkie

wymagane załączniki w zakresie OOŚPrzedsięwzięcia podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia wszystkich wymaganych załączników i dokumentacji dotyczących OOŚ (zgodnie z listą załączników do konkursu). Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, a więc nie zostało uznane za konieczne przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG).

0/1

Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny

Kompletność wypełnienia poszczególnych

punktów w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Treść Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być zgodna


z informacjami zawartymi we wniosku dokumentacji środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzję

budowlaną lub z tą decyzją.0/1

Czy procedura OOŚ została

przeprowadzona poprawnieZgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz przepisami krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organów
w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, streszczenie raportu OOŚ w języku

niespecjalistycznym, itp.)0/1

NIE

Wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawności

procedury OOŚ i jest kierowany do dalszej ocenyPrzedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia Formularza do wniosku o dofinansowanie
w zakresie OOŚ wypełnianego (w sposób prawidłowy)
w ograniczonym zakresie.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za

monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane
w przypadku realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.


0/1

KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

1.

Zgodność z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego.

W ramach kryterium oceniana będzie zgodność projektu z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckiem wskazanymi poprzez obszary inteligentnej specjalizacji (załącznik nr 1 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku).

0/1

2.

Brak możliwości osiągnięcia celów projektu bez wsparcia środkami publicznymi.

Zakres prac B+R objętych wnioskiem o dofinansowanie nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

0/1

3.

Utrzymanie pozytywnych efektów inwestycji w przyszłości.

Wnioskodawca zakłada wdrożenie wyników prac B+R w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku tych prac i przedkłada wiarygodny plan komercjalizacji.

0/1

4.

Brak aktywności B+R+I finansowanej ze środków publicznych.

Wnioskodawcy nie została przyznana pomoc publiczna lub pomoc de minimis na projekty związane z pracami B+R lub wdrożeniem (komercjalizacją) wyników prac B+R, w okresie 2 lat poprzedzających ogłoszenie naboru wniosków.

0/1

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymalna liczba punktów

1.

Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu ponad wymagany wkład własny.

Kryterium premiuje projekty, w których przewidziano wkład własny większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wkład własny Beneficjenta przekraczający wymagany minimalny wkład własny, liczony od kwoty kwalifikowalnej ogółem:

 • od 5% do 10% - 2 pkt;

 • powyżej 10% do 15% - 4 pkt;

 • powyżej 15% do 20% - 8 pkt;

 • powyżej 20% - 10 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków – 0 pkt.

10

2.

Zgodność projektu z kilkoma obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Kryterium promuje projekty o większym potencjale oddziaływania na gospodarkę regionu, dzięki wykorzystaniu powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami inteligentnej specjalizacji.

Projekt jest zgodny:

 • z dwoma obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – 3 pkt;

 • z trzema lub więcej obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – 6 pkt.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji
w tym zakresie – 0 pkt.

6

3.

Znaczenie i potencjał rozwojowy nowej wiedzy.

W ramach kryterium oceniany będzie, związek przedmiotu prac B+R ze strategią/modelem biznesowym realizowanym w przedsiębiorstwie oraz faktyczne nowatorstwo rozwiązania i jego potencjał na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy. Ocena powinna wziąć pod uwagę istnienie podobnych produktów na rynku.

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów uwzględniającą min. zakres zmian w procesach biznesowych.Wykazanie przez Wnioskodawcę wiarygodnego wpływu planowanych prac B+R na procesy biznesowe oraz rozwój firmy – do 5 pkt

Zaproponowanie przez Wnioskodawcę faktycznie nowatorskich rozwiązań i wykazanie ich wpływu na stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz realnej perspektywy wzrostu firmy – 5 pkt.

Punkty sumują się.


10

4.

Realizacja projektu w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika.


Ocenie podlega, czy projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego lub technologii produkcji poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu.

Projekt zakłada włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego – 5 pkt.

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.5

5.

Rozwój technologii, obszarów gospodarczych lub procesów usługowych, zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionu.

Wnioskodawca wykazał, że projekt ma związek z rozwojem przynajmniej jednego z następujących sektorów gospodarki, procesów usługowych lub technologii:

Sektory gospodarki: • sektor chemiczny,

 • sektor medyczny,

 • sektor rolno-spożywczy,

 • sektor energetyczny,

 • sektor IT,

 • sektor budowlany,

Technologie wiodące:

 • biotechnologia,

 • technologie informacyjno-komunikacyjne,

 • nanotechnologie,

 • fotonika,

 • elektronika.

Procesy usługowe:

 • usługi B2B,

 • usługi B+R.

Minimum 2 wspierane sektory gospodarki/technologie wiodące/procesy usługowe - 2 pkt.

Powyżej 2 wspieranych sektorów gospodarki/technologii wiodących/procesów usługowych - 4 pkt.

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.


4

6.

Promowanie niskoemisyjności, oszczędności energii i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W ramach kryterium promowane będą projekty, których planowanym rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących następujących obszarów:

 • czyste procesy, materiały i produkty;

 • produkcja czystej energii,

 • wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym,

 • zamknięcie obiegu wodnego
  i ściekowego w ramach projektu etc.

w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenie stopnia wykorzystania bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.Projekt zapewni: rozwiązania, które w wyniku projektu B+R pozytywnie oddziałują na ochronę środowiska – 3 pkt.

Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.
3

7.

Obszar realizacji projektu

Kryterium premiuje realizację projektów przez Wnioskodawców posiadających siedzibę lub oddział na obszarze wiejskim; kryterium badane będzie na podstawie bazy TERYT, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Projekt realizowany jest na obszarze wiejskim – 2 pkt.

Projekt realizowany jest poza obszarem Miasta Stołecznego Warszawy i poza obszarem wiejskim – 1 pkt.

Projekt realizowany jest na terenie Miasta Stołecznego Warszawy – 0 pkt.

Punkty nie sumują się.2

RAZEM:

40
1Przy czym złożenie oświadczenia i pozytywna ocena kryterium w toku oceny formalnej nie wyłącza możliwości przeprowadzenia przed dniem przekazania informacji o wyborze projektu do dofinansowania kontroli prawidłowości udzielenia zamówień w projekcie, której wynik determinuje ostateczną kwalifikowalność wydatków poniesionych w wyniku tych zamówień. Kontrola dotyczy zarówno postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i przy zastosowaniu zasady uczciwej konkurencji opisanej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna