Kryteria wyboru projektuPobieranie 78,46 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar78,46 Kb.


KRYTERIA WYBORU PROJEKTU

Działanie 5.4Typ projektu – OPRACOWANIE PLANÓW OCHRONY DLA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO

Kryteria formalne

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Możliwość uzupełnienia

1.

Kompletność złożonego wniosku
o dofinansowanie projektu oraz załączników.

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. wniosek i załączniki podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy;

 2. spójność wykazu załączników do wniosku i przedłożonych załączników (zgodnie z listą określoną w Regulaminie Konkursu);

 3. załączniki do wniosku są aktualne i na właściwych formularzach.

0/1

TAK

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniony treścią.

Wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie zostały wypełnione
a pola opisowe zapisano w języku polskim treścią dającą się interpretować znaczeniowo.

0/1

TAK

3.

Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku.


Kategoria wnioskodawcy oraz partnera/partnerów jest zgodna z listą beneficjentów dla danego Działania, określoną w SZOOP RPO WM i/lub regulaminie konkursu, Wykazem Projektów Pozakonkursowych EFRR RP0 WM 2014-2020.


0/1

TAK

4.

Wnioskodawca (oraz partnerzy) nie podlega/ podlegają wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie kryterium weryfikowane jest czy nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.) skutkujące wykluczeniem wnioskodawcy lub partnera/partnerów na okres 3 lat z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

0/1

NIE

5.

Zgodność z przepisami art. 65 ust. 6
i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

- projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji1 (art. 125 ust. 3 lit. e),

- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących integralną część wniosku o dofinansowanie oraz załącznika w postaci harmonogramu zamówień w ramach projektu.


0/1

TAK

6.

Zgodność interwencji z programem operacyjnym RPO WM 2014 - 2020 oraz Działaniem opisanym w SZOOP RPO WM.


W ramach kryterium oceniane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy:

 1. zgodność projektu z celami Działania;

 2. zgodność typu projektu z zakresem Działania;

 3. prawidłowe wybranie kategorii interwencji;

 4. zachowanie pułapu maksymalnego dofinansowania;

 5. poprawność określenia poziomu dofinansowania;

 6. spełnienie warunków min./max. wartości projektu;

 7. poprawność wyboru wskaźników.

0/1

TAK

7.

Zgodność z Regulaminem Konkursu / fiszką projektu.

Kryterium będzie oceniać zgodność wniosku o dofinansowanie z Regulaminem Konkursu w przypadku projektów konkursowych i zgodność wniosku o dofinansowanie z fiszką projektu w przypadku projektów pozakonkursowych.

0/1

TAK

8.

Miejsce realizacji projektu.

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami SZOOP RPO WM.

0/1

TAK

9.

Zgodność z prawodawstwem krajowym
i unijnym w zakresie pomocy publicznej.

Kryterium uważa się za spełnione jeżeli:

 1. w konkursach zorientowanych wyłącznie na wsparcie projektów, których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, dokonana ocena potwierdzi brak spełnienia przesłanek z art. 107 ust. 1 TFUE,

 2. w konkursach, w których dotacja dla projektu stanowi pomoc publiczną/pomoc de minimis, ocena dokonywana w oparciu o kryteria szczegółowe zawarte w tabeli nr 1 zakończy się wynikiem pozytywnym (5/5pkt).

0/1

TAK

10.

Zgodność dokumentacji środowiskowej

z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie ochrony środowiska.Dla weryfikacji tego kryterium opracowano szczegółowe kryteria, zawarte w tabeli nr 2.

0/1

TAK

11.

Kwalifikowalność wydatków.


W ramach kryterium weryfikowana jest potencjalna kwalifikowalność wydatków planowanych do poniesienia, tj. czy kategorie wydatków zawarte we wniosku
o dofinansowanie projektu są zgodnie z „Zasadami kwalifikowania wydatków ramach RPO WM 2014-2020”.

0/1

TAK

12.

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn.


0/1

TAK

13

Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

0/1

TAK

14

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju.

0/1

TAK

15.

Poprawność zaklasyfikowania projektu jako „duży projekt”.

Kryterium ocenia, czy prawidłowo zaklasyfikowano projekt jako spełniający lub nie spełniający definicji dużego projektu w rozumieniu art. 100 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, tzn. czy ww. status projektu, zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie projektu, jest zgodny z oświadczeniem wnioskodawcy i dokumentacją techniczną (jeśli dotyczy).

W przypadku projektu oznaczonego jako niebędący „dużym projektem”, ocenie podlega także, czy z treści wniosku o dofinansowanie lub załączników nie wynika, że jest on częścią niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, które posiada jasno określone cele i której całkowite koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln EUR,


a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9 pkt 7 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę75 mln EUR .

0/1

TAK

Kryteria szczegółowe zgodności z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej.L.p.

Kryterium szczegółowe

Opis kryterium

Punktacja

1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy.

Kryterium ma potwierdzić, iż podmiot może aplikować o daną kategorię pomocy, nie jest wykluczony na mocy przepisów prawa polskiego i unijnego oraz należy do kręgu podmiotów uprawnionych do aplikowania wskazanych w Regulaminie konkursu ( w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub rozporządzenia KE nr 1407/13 dotyczącego stosowania pomocy de minimis.

0/1

2.

Cel i przedmiot projektu zgodny z przeznaczeniem pomocy/kategorią pomocy.

W ramach kryterium weryfikowana jest zgodność projektu z celem, przeznaczeniem oraz warunkami dopuszczalności danego rodzaju pomocy określonymi we właściwych podstawach prawnych udzielenia pomocy, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.


0/1

3.

Potencjalna kwalifikowalność wydatków.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy  wydatki ujęte jako kwalifikowane w projekcie spełniają  warunki   kwalifikowalności wskazane  we właściwej podstawie prawnej udzielenia pomocy,(…)0/1

4.

Intensywność i maksymalna wartość pomocy oraz procentowy poziom dofinansowania.

W ramach kryterium weryfikowane będzie w szczególności:

- weryfikacja dopuszczalnej intensywności pomocy oraz zasad kumulacji pomocy;

- weryfikacja dopuszczalnego pułapu wsparcia oraz zasad kumulacji w ramach pomocy de minimis;

- właściwy poziom procentowy dofinansowania wynikający z danego programu pomocowego przy uwzględnieniu rodzaju pomocy oraz wielkości przedsiębiorstwa.0/1

5.

Dodatkowe obowiązki warunkujące zgodność wsparcia w świetle postanowień podstaw prawnych udzielania pomocy.

Kryterium ma sprawdzić, czy Beneficjent spełnia dodatkowe szczegółowe warunki otrzymania pomocy określone we właściwym rozporządzeniu MIR, rozporządzeniu Komisji Europejskiej lub innym akcie unijnym i każdorazowo zdefiniowane w Regulaminie konkursu.

0/1

Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych

Kryterium

Opis

Ocena

Czy projekt

podlega


procedurze

w zakresie

OOŚ

Tak/NieTAK


Czy przedłożone zostały wszystkie

wymagane załączniki w zakresie OOŚPrzedsięwzięcia podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia wszystkich wymaganych załączników i dokumentacji dotyczących OOŚ (zgodnie z listą załączników do konkursu). Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000, a więc nie zostało uznane za konieczne przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 92/43/EWG).

0/1

Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny

Kompletność wypełnienia poszczególnych

punktów w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ. Treść Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być zgodna


z informacjami zawartymi we wniosku dokumentacji środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzję

budowlaną lub z tą decyzją.0/1

Czy procedura OOŚ została

przeprowadzona poprawnieZgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz przepisami krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organów
w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, streszczenie raportu OOŚ w języku

niespecjalistycznym, itp.)0/1

NIE

Wniosek nie podlega dalszej weryfikacji w ramach poprawności

procedury OOŚ i jest kierowany do dalszej ocenyPrzedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ wymagają przedłożenia Formularza do wniosku o dofinansowanie
w zakresie OOŚ wypełnianego (w sposób prawidłowy)
w ograniczonym zakresie.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za

monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane
w przypadku realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.


0/1

KRYTERIA DOSTĘPU


Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Punktacja

1.

Zgodność z założeniami Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020 ( dot. wyłącznie projektów realizowanych na obszarze Natura 2000).

W ramach kryterium zweryfikowane będzie czy projekt realizowany na obszarze Natura 2000 wpisuje się w założenia Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020.0/1

2.

Zgodność z Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz z Dyrektywą 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

W ramach kryterium zweryfikowane będzie czy projekt wpisuje się w założenia Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

0/1

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGOŁOWE

L.p.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Liczba punktów

1.

Ocena przyjętych rozwiązań pod kątem realizacji celów przedsięwzięcia

Ocenie podlega czy zaplanowane działania

pozwolą na przygotowanie dokumentów

planistycznych wypełniających wymogi z art.

20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Oceniane jest czy zaplanowane działania i

sposoby ich realizacji są trafne i adekwatne w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb, w szczególności wymogów w/w ustawy i pozwolą

na osiągnięcie założonych celów projektu.


 • całość zaproponowanych działań lub środków jest uzasadniona i wystarczająca dla osiągnięcia celów projektu – 5 pkt.

 • część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia celów projektu (<15 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego (wdrożenia rekomendacji) – 3 pkt.

 • część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla

osiągnięcia celów projektu (15 % ‐ 30 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego), zachodzi potrzeba skorygowania zaplanowanego zakresu rzeczowego (wdrożenia rekomendacji) – 1 pkt.

 • znaczna część zaproponowanych działań lub środków nie jest uzasadniona dla osiągnięcia celów projektu (>30 % odnosząc wartość tych działań do kosztu całkowitego) i/lub zaplanowane działania są niewystarczające i nie pozwolą na osiągnięcie założonych celów projektu (konieczność wdrożenia rekomendacji, usunięcia działań nieuzasadnionych) – 0 pkt.

5

2.

Zasięg oddziaływania projektu

Kryterium promuje szeroki zasięg oddziaływania projektu na terenie województwa mazowieckiego.

Zasięg projektu ma charakter:

 • ponadlokalny (min. powiat) – 2 pkt.

 • lokalny (gmina) – 1 pkt.

Punktacja w ramach kryterium nie podlega sumowaniu.

Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym


zakresie - 0 pkt.

21Przy czym złożenie oświadczenia i pozytywna ocena kryterium w toku oceny formalnej nie wyłącza możliwości przeprowadzenia przed dniem przekazania informacji o wyborze projektu do dofinansowania kontroli prawidłowości udzielenia zamówień w projekcie, której wynik determinuje ostateczną kwalifikowalność wydatków poniesionych w wyniku tych zamówień. Kontrola dotyczy zarówno postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak i przy zastosowaniu zasady uczciwej konkurencji opisanej w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 – 2020.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna