Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Cel wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczegoPobieranie 275,29 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar275,29 Kb.


Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Cel 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia

Cel 2 Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Wpływ operacji na realizacje celów LSR

Preferowane będą operacje, których realizacja wpłynie na osiągniecie więcej niż jednego celu ogólnego LSR

10 pkt. – operacja ma wpływ na osiągnięcie więcej niż jednego celu ogólnego LSR
0 pkt. – operacja ma wpływ na osiągnięcie 1 celu LSR

Zapisy we wniosku

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców.

10 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR
5 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji
0 pkt. – brak innowacyjności

Odpowiednie zapisy we wniosku o wybór operacji do dofinansowania

Racjonalność wydatkowania środków publicznych

Preferowane są projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w LSR. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

10 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych operacji
5 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych operacji
0 pkt. - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie lub nie deklaruje wkładu własnego

Zapis we wniosku

Trwałość operacji


Preferowane są operacje zakładające dłuższe perspektywiczne oddziaływanie (po zakończonym dofinansowaniu efekty operacji nadal mają wpływ na cele LSR).

5 pkt. – oddziaływanie operacji ma charakter długotrwały
0 pkt. - operacja zakłada skutek jednorazowy

Zapisy we wniosku o wybór operacji do dofinansowania

Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa organizowanego przez Biuro LGD

Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia szkoleniowo -doradczego LGD


5 pkt. - wnioskodawca korzystał ze szkoleń i/lub doradztwa LGD przed złożeniem wniosku o dofinansowanie operacji
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

Dokumentacja LGD (np. karta udzielonego doradztwa, listy obecności, e-maile, ewidencja porad)

Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego  lub klimatu obszaru LSR

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym

5 pkt. - operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.
0 pkt. -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

Zapisy we wniosku

Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGD

Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru lub na integrację społeczności lokalnej. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości; zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć  pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości; rozwinięciu działalności okołoturystycznej

5 pkt. – operacja jest związana z rozwojem i promocją turystyki
0 pkt. -  operacja nie jest związana z rozwojem i promocją turystyki


Zapisy we wniosku


Miejsce realizacji operacji

Preferuje się operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców zameldowanych na stałe lub czasowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

5 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców
0 pkt. - miejsce realizacji operacji w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. i więcej mieszkańców

Zaświadczenie urzędu gminy potwierdzające liczbę mieszkańców w miejscowości na terenie której operacja będzie realizowana

Oddziaływanie operacji na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych

Preferuje się operacje oddziałujące na poprawę sytuacji grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR

10 pkt. - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie zidentyfikowane defaworyzowane grupy na obszarze LSR
5 pkt. - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną zidentyfikowaną grupę defaworyzowaną na obszarze LSR
0 pkt. - brak oddziaływania operacji na grupy defaworyzowaną na obszarze LSR

Zapisy we wniosku

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na obszarze LSR. W ramach kryterium oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich wzajemne dopełnianie się prowadzące do realizacji wspólnego celu. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej w ramach projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

10 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
5 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną inną operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami

Zapisy we wniosku

Uspołecznienie operacji

Preferowane są operacje, w których na etapie planowania i wdrażania przewiduje się udział przedstawicieli społeczności lokalnej zgodnie z zasadą Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przy zachowaniu następujących warunków: uczestnictwo jest w pełni zasadne, wkład pracy jest wymierny ilościowo i kosztowo, wnioskodawcę i przedstawicieli społeczności nie łączy stosunek pokrewieństwa i/lub zależność służbowa.

10 pkt. – we wdrażaniu operacji uczestniczą przedstawiciele społeczności lokalnej
0 - pkt. – we wdrażaniu operacji nie przewiduje się udziału społeczności lokalnej

Zapisy we wniosku i deklaracje współpracy


Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 85

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 42,5 pkt.

Cel 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej

a)     podejmowanie działalności gospodarczej

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców.

10 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR
5 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji
0 pkt. – brak innowacyjności

Zapis we wniosku

Racjonalność wydatkowania środków publicznych i realność kosztów

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Kryterium mierzalne.

10 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych operacji
5 pkt. - deklarowany dodatkowy wkład własny jest na poziomie co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych operacji
0 pkt. - wnioskodawca nie deklaruje wkładu własnego

Zapis we wniosku

Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa

Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD Kryterium mierzalne.5 pkt. - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach, e-maile)

Wykorzystanie produktów lokalnych przy realizacji operacji

Preferowane będą operacje realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);


10 pkt. – operacja jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnych
0 pkt. - operacja nie jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnych


Zapisy wniosku

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na obszarze LSR. W ramach kryterium oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich wzajemne dopełnianie się prowadzące do realizacji wspólnego celu. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej w ramach projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

10 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
5 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną inną operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami

Zapisy we wniosku

Tworzenie zielonych miejsc pracy

Zielone miejsca pracy - miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w każdej branży z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Związane przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii, gospodarką odpadami, poprawą stanu środowiska naturalnego.

10 pkt. - operacja mieści się w definicji zielonego miejsca pracy
0 pkt. - operacja nie mieści się w definicji zielonego miejsca pracy

Zapisy we wniosku

Operacja jest realizowana przez osobę z grupy defaworyzowanej

Preferuje się projekty realizowane przez osoby z grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.

15 pkt. - operacja realizowana przez reprezentanta z grupy defaworyzowanej

0 pkt. – operacja nie jest realizowana przez reprezentanta z grupy defaworyzowanejZapisy we wniosku

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 70

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 35 pkt.
b)    rozwijanie działalności gospodarczej

Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło

weryfikacji:

Innowacyjność operacji

Preferowane są operacje innowacyjne dla obszaru LGD. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu poprzez praktyczne wykorzystanie, wykreowanie nowego rynku i nowatorskie docieranie do odbiorców

10 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie obszaru LSR
5 pkt. - innowacyjność operacji na poziomie gminy członkowskiej LGD, na terenie której operacja jest planowana do realizacji
0 pkt. – brak innowacyjności

Zapis we wniosku

Racjonalność gospodarowania środkami publicznymi i realność kosztów

Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020.

10 pkt. - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o 10 %
5 pkt. - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o 5 %
0 pkt. - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie

Zapis we wniosku

Wpływ operacji na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy

Preferuje się operacje generujące więcej niż 1 miejsce pracy, w ramach których zatrudnione będą osoby bezrobotne lub niepracujące (stosunek pracy bądź umowa cywilno – prawna).

5 pkt. - 2 nowe miejsca pracy i więcej
0 pkt. - 1 nowe miejsc pracy

Zapis we wniosku

Udział w konsultacjach, szkoleniach oraz korzystanie z doradztwa

Preferuje się wnioskodawców korzystających w wsparcia doradczego organizowanego przez biuro LGD.


5 pkt. - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy obecności na szkoleniach, e-maile)

Komplementarność operacji z innymi przedsięwzięciami

Preferuje się projekty komplementarne do innych przedsięwzięć zrealizowanych lub realizowanych na obszarze LSR. Oceniana będzie komplementarność projektów rozumiana jako ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

10 pkt. – operacja jest komplementarna z więcej niż jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
5 pkt. - operacja jest komplementarna z jedną inna operacją realizowaną lub zrealizowaną na obszarze LSR
0 pkt. - brak  komplementarność z innymi przedsięwzięciami

Zapisy we wniosku

Tworzenie zielonych miejsc pracy

Zielone miejsca pracy - miejsca pracy przyjazne środowisku naturalnemu, które mogą powstać w każdej branży z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Związane przede wszystkim z odnawialnymi źródłami energii, gospodarką odpadami, poprawą stanu środowiska naturalnego.

10 – operacja przyczynia się do utworzenia więcej niż 1 zielonego miejsca pracy
5 pkt. - operacja przyczynia się do utworzenia 1 zielonego miejsca pracy
0 pkt. - operacja nie przyczyni się do utworzenia zielonych miejsc pracy

Zapisy we wniosku

Operacja zakłada zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych

Preferuje się projekty przewidujące zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych w zakresie dostępu do rynku pracy zdefiniowanych w LSR.

10 pkt. - operacja zakłada zatrudnienie co najmniej 2osób z grup de faworyzowanych
5 pkt. – operacja zakłada zatrudnienie 1 osoby z grupy de faworyzowanej
0 pkt. - operacja nie zakłada zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej

Zapisy we wniosku

Wykorzystanie produktów lokalnych przy realizacji operacji

Preferowane będą operacje realizowane przez podmioty rozwijające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);

10 pkt. – operacja jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnych
0 pkt. - operacja jest realizowana na bazie lokalnych produktów rolnych

Zapisy we wniosku


Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów – 70

Minimalna liczba punktów niezbędnych do przyjęcia operacji jako zgodnej z kryteriami wyboru – 50% tj. 35 pkt.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna