Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Procedura ustalania lub zmiany kryteriówPobieranie 105,94 Kb.
Data03.01.2018
Rozmiar105,94 Kb.


Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
1. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów przyjmuje uchwałą Zarząd LGD (zgodnie z paragrafem 18 Statutu LGD) w toku procesu konsultacji społecznych. Przed podjęciem uchwały propozycja kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów została zaprezentowana wszystkim członkom LGD, Zespołowi Koordynującemu ds. LSR oraz mieszkańcom obszaru LGD podczas wysłuchań publicznych, konsultacji indywidualnych i spotkań strategicznych podczas tzw. Zespołów Tematycznych (LSR rozdział II. Partycypacyjny charakter LSR). Dla każdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z analizy SWOT i diagnozy obszaru.

Zgodnie z § 18 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Zarząd LGD odpowiedzialny jest za opracowywanie kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. W tych kompetencjach Zarządu mieści się także prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Zgodnie z § 25 Regulaminu Rady LGD, Rada LGD w swych kompetencjach może wystąpić do Zarządu LGD z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów wyboru. Wniosek ten powinien zawierać w szczególności pisemną propozycję zmian wraz z szczegółowym wyjaśnieniem.

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru może nastąpić w wyniku: uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, uwag zgłoszonych przez uprawnioną kontrolę, wniosków wynikających z praktycznego stosowania kryteriów wyboru operacji i grantów oraz przeprowadzonej ewaluacji i aktualizacji LSR.

Propozycja zmian kryteriów przedstawiana jest wszystkim członkom LGD oraz lokalnej społeczności poprzez organizacje wysłuchania publicznego oraz w formie ogłoszenia na stronie LGD i stronach samorządów wchodzących w skład LGD. Uczestnicy konsultacji społecznych w terminie 14 dni będą mieli prawo zgłoszenia uwag i wniosków do propozycji zmian kryteriów. Przed przyjęciem zmian decyzję o przyjęciu uwag i wniosków będzie opiniował w formie głosowania Zespół Koordynujący ds. LSR. Propozycje zmian będą uchwalane przez Zarząd LGD przy zachowaniu wiążącej opinii Zespołu Koordynującego.

W przypadku zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji, będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian.

2. Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:


L.p.

Kryteria oceny

Waga

Punktacja

1.

Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:

a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.

b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

2.

Wiek wnioskodawcy w momencie złożenia wniosku:

a) W wieku do 25 roku życia – 12 pkt.

b) W wieku powyżej 25 do 30 roku życia – 10 pkt.

c) W wieku powyżej 50 roku życia – 8 pkt.

d) W wieku powyżej 30 do 50 roku życia – 6 pkt.


1

6 lub 8 lub 10 lub 12 pkt.

3.

Status wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.

b) Wnioskodawca wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.

c) Wnioskodawca nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

4.

Operacja w sposób istotny sprzyja ochronie środowiska lub klimatu:

a) Celem operacji jest utworzenie firmy z zakresu ochrony środowiska lub klimatu – 6 pkt.

b) Operacja ze względu na proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu – 4 pkt.

c) Operacja ma neutralny wpływ na środowisko – 0 pkt.1

0 lub 4 lub 6 pkt.

5.

Liczba ludności w miejscowości, w której wnioskodawca planuje zlokalizować siedzibę firmy:

a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.

b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.

c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.

d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.


1

0 lub 3 lub 6 lub 8 pkt.

6.

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.

b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby, usługi lub produkty wytwarzane na obszarze LGD – 3 pkt.

c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

7.

Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:

a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.

b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

8.

Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:

a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.

b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

9.

Innowacyjność:

a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.

b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.

c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.1

0 lub 6 pkt.

10.

Doświadczenie i wykształcenie wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca posiada wykształcenie adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem lub zaświadczeniem – 2 pkt.

b) Wnioskodawca posiada doświadczenie zawodowe adekwatne do planowanej operacji potwierdzone świadectwem pracy lub rekomendacjami – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie posiada adekwatnego do planowanej operacji doświadczenia i wykształcenia – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

11.

Członkostwo w LGD:

a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.

b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.


1

0 lub 4 pkt.  1. maksymalna liczba punktów: 94

  2. minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 28,20 pkt.

3. Lokalne kryteria wyboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej:

L.p.

Kryteria oceny

Waga

Punktacja

1.

Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:

a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.

b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

2.

Liczba utworzonych miejsc pracy:

a) W wyniku realizacji operacji powstanie powyżej dwóch miejsc pracy – 8 pkt.

b) W wyniku realizacji operacji powstanie dwa miejsca pracy – 6 pkt.

c) W wyniku operacji powstanie jedno miejsce pracy – 2 pkt.2

4 lub 12 lub 16 pkt.

3.

Wkład własny wnioskodawcy:

a) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi powyżej 40% - 14 pkt.

b) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi powyżej 30% do 40 % - 8 pkt.

c) Wkład własny finansowy wnioskodawcy w realizację operacji wynosi 30% - 0 pkt.1

0 lub 8 lub 14 pkt.

4.

Zatrudnienie osób w wyniku realizacji operacji.

a) Osoba/ osoby w wieku do 25 roku życia – 12 pkt.

b) Osoba/osoby w wieku powyżej 25 do 30 roku życia – 10 pkt.

c) Osoba/ osoby w wieku powyżej 50 roku życia – 8 pkt.

d) Osoba/ osoby w wieku powyżej 30 do 50 roku życia – 6 pkt.


1

6 lub 8 lub 10 lub 12 pkt.

5.

Status osoby/ osób zatrudnionej w ramach realizacji operacji:

a) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.

b) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.

c) Osoba/ osoby zatrudniona w ramach realizacji operacji nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.1

0 lub 3 lub 6 pkt.

6.

Operacja w sposób istotny sprzyja ochronie środowiska lub klimatu:

a) Celem operacji jest rozszerzenie zakresu firmy o działania związane z ochroną środowiska lub klimatu – 6 pkt.

b) Operacja ze względu na proponowane rozwiązania ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub klimatu – 4 pkt.

c) Operacja ma neutralny wpływ na środowisko – 0 pkt.1

0 lub 4 lub 6 pkt.

7.

Liczba ludności w miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy:

a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.

b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.

c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.

d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.


1

0 lub 3 lub 6 lub 8 pkt.

8.

Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:

a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.

b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

9.

Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:

a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.

b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

10.

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.

b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby lub usługi lub wytwarzane na obszarze LGD produkty – 3 pkt.

c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.
1

0 lub 3 lub 6 pkt.

11.

Innowacyjność:

a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.

b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.

c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.
1

0 lub 6 pkt.

12.

Członkostwo w LGD:

a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.

b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.


1

0 lub 4 pkt.  1. maksymalna liczba punktów: 104

  2. minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 31,20 pkt.

4. Lokalne kryteria wyboru w zakresie pozostałych operacji konkursowych:


L.p.

Kryteria oceny

Waga

Punktacja

1.

Udział wnioskodawcy w szkoleniach i konsultacjach:

a) Wnioskodawca brał udział w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – 2 pkt.

b) Wnioskodawca konsultował wniosek w biurze LGD – 2 pkt.

c) Wnioskodawca nie brał udziału w spotkaniu informacyjnym, nie konsultował wniosku w biurze LGD – 0 pkt.2

0 lub 4 lub 8 pkt.

2.

Rodzaj wnioskodawcy:

a) Wnioskodawcą jest stowarzyszenie lub fundacja – 10 pkt.

b) Wnioskodawcą jest inny uprawniony podmiot, za wyjątkiem sektora publicznego – 4 pkt.

c) Wnioskodawcą jest sektor publiczny – 0 pkt.1

0 lub 4 lub 10 pkt.

3.

Beneficjenci operacji:

a) Beneficjentami są osoby z katalogu grup defaworyzowanych ze względu na utrudnienia w dostępie do rynku pracy – 6 pkt.

b) Beneficjentami są osoby z katalogu grup defaworyzowanych ze względu na wykluczenia i ograniczenia w życiu społecznym – 3 pkt.

c) Wnioskodawca nie wpisuje się w katalog grup defaworyzowanych – 0 pkt.
2

0 lub 6 lub 12 pkt.

4.

Doświadczenie wnioskodawcy:

a) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji podobnych operacji – 8 pkt.

b) Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji inicjatyw społecznych – 4 pkt.

c) Wnioskodawca nie wykazał doświadczenia w realizacji inicjatyw społecznych – 0 pkt.2

0 lub 8 lub 16 pkt.

5.

Sposób przygotowania budżetu i jego adekwatność do zaplanowanej operacji:

a) Budżet sporządzony w sposób rzetelny, przejrzysty i kompletny - zawiera niezbędne parametry dotyczące określonego wydatku (ilość, cena jednostkowa, jednostka miary itp.). Podane ceny są oszacowane w sposób realny i nie odbiegają od cen rynkowych. Budżet nie zawiera błędów rachunkowych, a zaplanowane wydatki posiadają uzasadnienie w opisie operacji i są logicznie powiązane z założonymi rezultatami – 3 pkt.

b) Budżet jest nierzetelny, nieprzejrzysty i niekompletny, sporządzony wadliwie pod względem rachunkowym i merytorycznym, a jego wykonanie jest mało realistyczne. Brakuje jasnego
i logicznego powiązania planowanych do poniesienia kosztów z zakładanymi rezultatami oraz uzasadnieniem zawartym w opisie operacji. Podane w budżecie ceny są przeszacowane
i odbiegają od cen rynkowych – 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

6.

Przejrzystość, kompletność i spójność opisu projektu:

a) Opis operacji zawiera przejrzyste i przemyślane objaśnienie, które jest spójne z budżetem, harmonogramem działań oraz planowanymi do osiągnięcia rezultatami. Opis operacji zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu i przedsięwzięcia, a także znajduje odzwierciedlenie w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 3 pkt.

b) Opis operacji jest nieprzejrzysty, zaplanowane działania są opisane w sposób niejasny
i niespójny, brakuje odniesień do budżetu oraz harmonogramu działań. W opisie operacji nie założono realizacji co najmniej jednego wskaźnika rezultatu i co najmniej jednego wskaźnika produktu określonego dla danego celu oraz przedsięwzięcia, ponadto nie znajduje on odzwierciedlenia w typach działań określonych w LSR i przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych celów szczegółowych - 0 pkt.


3

0 lub 9 pkt.

7.

Wykorzystanie lokalnych zasobów:

a) Operacja będzie wykorzystywać lokalne produkty rolne – 6 pkt.

b) Operacja będzie wykorzystywać lokalne zasoby lub usługi lub wytwarzane na obszarze LGD produkty – 3 pkt.

c) Operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt.2

0 lub 6 lub 12 pkt.

8.

Innowacyjność:

a) Operacja uruchamia nowe powiązania sieciowe pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami – 6 pkt.

b) Operacja wprowadza nowe rozwiązania techniczne lub technologiczne – 6 pkt.

c) Operacja nie jest innowacyjna w zakresie wskazanym w LSR – 0 pkt.
1

0 lub 6 pkt.

9.

Liczba ludności w miejscowości, w której będzie realizowana operacja:

a) Do 1 tys. mieszkańców – 8 pkt.

b) Od 1 tys. do 2 tys. mieszkańców – 6 pkt.

c) Od 2 tys. do 5 tys. mieszkańców – 3 pkt.

d) Powyżej 5 tyś. mieszkańców – 0 pkt.


1

0 lub 3 lub 6 lub 8 pkt.

10.

Ochrona środowiska:

Operacja przyczynia się do podniesienia świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska

i zmian klimatycznych

TAK – 3 pkt.

NIE – 0 pkt.


1

0 lub 3 pkt.

11.

Członkostwo w LGD:

a) Wnioskodawca jest członkiem LGD min. 12 miesięcy – 4 pkt.b) Wnioskodawca nie jest członkiem LGD, lub jest członkiem LGD krócej niż 12 miesięcy – 0 pkt.

1

0 lub 4 pkt.
  1. maksymalna liczba punktów: 97

  2. minimalny próg punktowy wynosi 30 %, tj. 29,10 pkt.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna