Kryteria wyboru operacji Weryfikacja wstępnaPobieranie 138,91 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar138,91 Kb.


Załącznik nr 4 do ogłoszenia


Kryteria wyboru operacji
Weryfikacja wstępna


Lp.

Warunek
TAK

NIE

1.

Wniosek został złożony w miejscu, terminie i formie wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

2.

Wniosek został sporządzony na formularzu wskazanym w ogłoszeniu o naborze

3.

Wniosek złożono w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD - dotyczy operacji finansowej ze środków EFRROW

4

Wniosek złożono w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze - w zakresie operacji finansowej ze środków EFS/EFRR

5

Dołączono 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami - dotyczy operacji finansowej ze środków EFS/EFRR

6

Dołączono potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze dotyczy operacji finansowej ze środków - EFS/EFRR

7

Pozytywnie zweryfikowano zgodność sumy kontrolnej wskazanej na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie złożonego do LGD w ramach naboru - dotyczy operacji finansowej ze środków EFS/EFRR

8.

Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

9.

Operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia (jeśli dotyczy)

10

Do wniosku dołączono dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

11.

Prawidłowo wskazano próg limitu wsparcia dotyczący danej operacji, minimalnej/maksymalnej wartości operacji; maksymalnego poziomu wsparcia (jeśli dotyczy)


12.

Planowany okres realizacji operacji jest zgodny z ogłoszeniem w sprawie naboru wniosków (jeśli dotyczy lub jeśli wskazano w ogłoszeniu)


Lp.

Warunek
TAK

NIE
1.

Operacja realizuje cele LSR

2.

Operacja wynika ze zdiagnozowanych potrzeb i jest odpowiedzią na główne i istotne problemy oraz grupy docelowe określone w LSR

3.

Operacja przyczynia się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR
Ocena zgodności z LSR
Ocena zgodności z programem RPO WP 2014-2020B2. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z REGIONALNYM PROGAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPOWP 2014-20)


Lp.

Warunek

Weryfikujący

Sprawdzający

TAK

NIE

ND

TAK

NIE

ND1.

Projekt wpisuje się w typ projektu wskazany w SZOOP RPOWP 2014-2020 dla działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego/9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.2.

Grupa docelowa jest zgodna z katalogiem grup docelowych wskazanych w SZOOP RPOWP 2014-2020.3.

Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wparcia zamieszkują obszar LSR.4.

Wnioskodawca jest zgodny z typem beneficjenta określonym w SZOOP RPOWP 2014-2020.5.

Projekt jest zgodny z celem(-ami) określonym(-nymi) w RPOWP 2014-2020, a jego realizacja pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników.6.

Projekt zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem.7.

Inwestycje w ramach projektu będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o dofinansowanie, co najmniej przez okres realizacji projektu oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.8.

Beneficjent wniósł minimalny wymagany wkład własny w ramach projektu wskazany w ogłoszeniu o naborze.9.

Wnioskodawca zawarł we wniosku opis sposobu, w jaki zostanie zapewniona trwałość projektu (jeśli dotyczy lub jeśli wskazano w ogłoszeniu o naborze).10.

Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.11.

Koszty kwalifikowalne operacji nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.12.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem unijnym oraz z właściwymi zasadami unijnymi, w tym:

- zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans


i niedyskryminacji
, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

- zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami- zasadą zrównoważonego rozwoju.13.

Wydatki w ramach budżetu projektu zostały oszacowane należycie, racjonalne i efektywne.14.

Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem stawek ryczałtowych.15.

Wydatki w ramach budżetu projektu zostały oszacowane z uwzględnieniem obowiązujących stawek rynkowych.16.

Planowany zakres i warunki stosowania cross-financingu są zgodne z zapisami SZOOP RPOWP 2014-2020.17.

Wartość zakupionych środków trwałych nie przekracza poziomu wskazanego w SZOOP RPOWP 2014-2020.18.

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

a) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

b) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w SZOOP RPOWP 2014-2020, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo.

Ocena według lokalnych kryteriów wyboru


Kryteria wspólne dla wszystkich rodzajów operacji
Lp.

Kryterium

Źródło danych

Uwagi

Ocena (pkt)

1.


Doświadczenie wnioskodawcy (nie dotyczy wniosków w ramach działania: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej)

0 pkt - 3 i więcej zrealizowanych projektów

1 pkt – 1-2 zrealizowane projekty

2 pkt - brak zrealizowanych projektówWniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR, dodatkowe informacje zawarte w opisie wskazujące na posiadane doświadczenie lub jego brak. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu/nieposiadaniu doświadczenia opisanego w kryterium pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Weryfikacji dokonują członkowie Rady na podstawie informacji zawartej we wniosku o przyznanie pomocy oraz dodatkowych załączników. Jeżeli członkowie Rady mają wątpliwości co do rzetelności tych informacji i/lub oświadczeń dołączonych do wniosku, mogą poprosić Biuro LGD o weryfikację tych informacji na podstawie powszechnie dostępnych źródeł informacji.2.


Doradztwo LGD

1 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania


Dokumentacja LGD (np. Rejestr usług doradczych, listy obecności na szkoleniach, wydruki wiadomości elektronicznych,

Informację zawartą we wniosku o przyznanie pomocy potwierdza Biuro LGD3.


Wpływ operacji  na poprawę stanu środowiska naturalnego  lub klimatu obszaru LSR

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego i/lub klimatu obszaru LSR.

0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR.

                                                          Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

Aby otrzymać 3 pkt. operacja musi zakładać pozytywny efekt ekologiczny w jednym z obszarów:

- zawierać komponent edukacyjny w zakresie ekologii stanowiący jeden z głównych celów realizacji projektu oraz na który przeznaczono nie mniej niż 20% wartości projektu,

- przyczyniać się do redukcji emisji CO2

- zawierać komponent czynnej ochrony przyrody (sposób ochrony przyrody stosowany na całości lub części rezerwatu przyrody lub parku narodowego, dopuszczający wykonywanie w razie potrzeby zabiegów ochronnych, ingerujących w naturalne procesy) stanowiący nie mniej niż 40% budżetu projektu

- zakładać realizację przedsięwzięcia na skutek którego zostanie ograniczony wpływ ruchu turystycznego na obszarach chronionych, które stanowią minimum 70% obszaru objętego projektem

4.

Innowacyjność operacji

6 pkt - innowacyjność potwierdzona przez jednostkę naukowo - badawczą

3 pkt - innowacyjność na poziomie powiatowym potwierdzona przez JST

2 pkt - innowacyjność na poziomie gminnym potwierdzona przez JST

0 pkt - brak innowacyjności 


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR, zaświadczenie niezależnej jednostki naukowo – badawczej lub JST

Jednostki naukowo – badawcze, których zaświadczenia będą honorowane:

  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

  • instytuty badawcze,

  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  • Polska Akademia Umiejętności,

  • inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjne

W przypadku wniosków składanych przez JST, innowacyjność potwierdza inna JST właściwa ze względu na teren realizacji operacji – dla samorządu powiatowego będzie to gmina, dla samorządu gminnego – powiat.
5.

Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR

3 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na dwie ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR

2 pkt - pozytywne oddziaływanie operacji na jedną ze zidentyfikowanych grup defaworyzowanych na obszarze LSR

0 pkt - brak oddziaływania operacji na grupę defaworyzowaną na obszarze LSR Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

Aby zostały spełnione przesłanki przyznania punktów, członkowie grup defaworyzowanych nie mogą stanowić mniej niż 60% wszystkich uczestników/odbiorców wsparcia w ramach operacji.
6.

Wkład własny wnioskodawcy w finansowanie projektu

6 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o więcej niż 10 p.p. 

4 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego o wartość w przedziale 5-9,99 p.p.

(włącznie)

2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od minimalnego na poziomie 1 - 4,99 p.p. (włącznie)   

0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

Minimalna wysokość wkładu własnego podawana jest oddzielnie dla każdego naboru w ramach każdego działania.

Przykład wyliczania wkładu własnego podczas oceny operacji:

- aby uzyskać 6 pkt. w ramach oceny wniosku gdzie minimalny wkład własny to 30% należy zadeklarować na poziomie 40,01% licząc od kwoty kosztów kwalifikowanych (na podstawie budżetu operacji)

7.

Wypływ operacji na osiągnięcie wskaźników LSR

5 pkt - operacja wpływa na osiągniecie dwóch lub więcej wskaźników produktu/rezultatu LSR

0 pkt - operacja nie wpływa na osiągniecie dwóch lub więcej wskaźników produktu/rezultatu LSR


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

Zapisy o osiągnięciu wskaźników opisanych w LSR muszą znaleźć się w minimum dwóch miejscach w części opisowej wniosku (Cele oraz opis operacji) i pozostawać w ścisłym związku z budżetem operacji.

Niedopuszczalne jest przyznanie punktów za realizację innych wskaźników niż tych, które są przypisane do celu/celu szczegółowego/przedsięwzięcia w ramach których realizowana ma być operacja.


8.

Komplementarność projektu z innymi projektami

5 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność z innymi projektami

0 pkt – wnioskodawca nie wykazał komplementarności z innymi projektami


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach LSR

W ramach operacji można wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową projektu z innymi projektami realizowanymi ze środków ze środków europejskich lub innych (np. FIO, Programy MKiDN itp.), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy rozwiązują ten sam problem; czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych; czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

We wniosku musi znaleźć się ilość danych wystarczających do identyfikacji projektu komplementarnego – minimum: numer umowy o przyznanie pomocy (ewentualnie kopia pisma informującego o jej przyznaniu) , tytuł projektu, fundusz z którego jest/był realizowany.CZĘŚĆ C1: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

Regionalny Program Operacyjny – 8.6 EFRR

Działanie: Ochrona bioróżnorodności i klimatu: projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

Lp.

Kryterium

Źródło danych

Uwagi

Ocena (pkt)

1.


Zwiększenie ilości/polepszenie jakości miejsc związanych z obsługą ruchu turystycznego

3pkt - projekt przyczynia się do zwiększenia ilości miejsc związanych z obsługą ruchu turystycznego

2 pkt - projekt przyczynia się do polepszenia stanu miejsc związanych z obsługą ruchu turystycznego

0 pkt – projekt zakłada realizację innego typu operacjiWniosek o dofinansowanie

We wniosku o dofinansowanie musi znaleźć się zapis o ilości nowych lub zmodernizowanych miejscach obsługi ruchu turystycznego z wymieniem ich lokalizacji2.


Wydłużenie sezonu turystycznego

3 pkt-projekt przyczynia się do

wydłużenia sezonu turystycznego na miesiące zimowe

0 pkt – projekt zakłada realizację innego typu operacjiWniosek o dofinansowanie

We wniosku o dofinansowanie musi znaleźć się zapis o usługach/produktach wdrożonych w ramach projektu, które wpłyną na podniesienie intensywności ruchu turystycznego w okresie zimowym. Projekt musi zawierać jasną informację o sposobie mierzenia tego ruchu i zobowiązanie do jego monitorowania w okresie trwałości projektu.
3.

Wykorzystanie kanałów informacyjnych

2 pkt-projekt wykorzystuje więcej niż jeden kanał informacji turystycznej

0 pkt – projekt zakłada realizację innego typu operacji


Wniosek o dofinansowanie

We wniosku o dofinansowanie musi znaleźć się zapis, skorelowany z budżetem wniosku o ilości i rodzajach kanałów informacyjnych - form informacji i promocji projektu. Za kanał informacyjny uznajemy system techniczno-społeczny, który spełnia przekazywania i udostępniania informacji, np. strona internetowa jako forma przekazu informacji jest uznawana za jeden kanał mimo, że w projekcie może być założone wykorzystanie wielu stron www.
4.

Efekt edukacyjny

3pkt- projekt zakłada stworzenie nowych lub powiązanie z istniejącymi ścieżkami dydaktycznymi0 pkt – projekt zakłada realizację innego typu operacji


Wniosek o dofinansowanie

We wniosku o dofinansowanie musi znaleźć się zapis o efekcie edukacyjnym tworzonej infrastruktury w rozumieniu tworzenia lub wspierania istniejących ścieżek dydaktycznych związanych z ochroną przyrody


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna