Kryteria wyboru operacji własnych lgdPobieranie 24,5 Kb.
Data17.03.2018
Rozmiar24,5 Kb.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 20/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby
i Czarnej Orawy z dnia 06.09.2017

Kryteria wyboru operacji własnych LGD

Lp

Kryterium

Opis

Punktacja

Źródło weryfikacji

1

Trafność i rzetelność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu

Preferuje się operacje, które wskazują problemy i potrzeby na które ma odpowiadać projekt.
Diagnoza potrzeb (krótki dokument w którym należy opisać czy efekty z planowanego do realizacji projektu będą odpowiadały na potrzeby społeczeństwa lokalnego, należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii)

6 pkt. - projekt posiada opracowaną i wiarygodną diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu
0 pkt - projekt w fazie koncepcji


Wniosek z załącznikami, diagnoza potrzeb

2

Klarowność budżetu i adekwatność przewidzianych w budżecie środków do planowanych działań

Preferuje się projekty w których budżet został prawidłowo skonstruowany, koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach (np. wydruki oraz linki stron internetowych) potwierdzających przyjęty poziom cen.

6 pkt.- koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu operacji oraz przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen na każdy wydatek ujęty w zestawieniu rzeczowo finansowym
0 pkt. – koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie nie są racjonalne i/lub nie dostarczono dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen

Wniosek z załącznikami

3

Innowacyjność

Operacje powinny wykazywać charakter innowacyjny w odniesieniu do całego obszaru LGD. Innowacja rozumiana jest jako:
wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na obszarze LSR
Poprzez zmobilizowanie rozumie się: aktywizację, pobudzanie, uaktywnienie, ożywianie.

Wnioskodawca powinien udowodnić innowacyjność projektu poprzez przygotowanie wiarygodnych i przekonujących dokumentów (analiza rynku, wydruki z Internetu)3 pkt operacja jest innowacyjna w odniesieniu do całego obszaru LGD
0 pkt operacja nie jest innowacyjna w odniesieniu do całego obszaru LGD


Wniosek z załącznikami, wiedza oceniających, Internet

4

Stopień wykorzystania wskaźnika produktu

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.

20 pkt - (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w pozostałych wnioskach złożonych w danym naborzeWniosek

5

Operacja zakłada realizację projektu w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD

Preferowane są projekty zakładające realizacje zadań lub części zadań w partnerstwie z innymi podmiotami z terenu LGD. Działania takie maja przyczynić się do rozwoju współpracy między różnego typu podmiotami z terenu LGD, co ma pozytywnie wpłynąć na zintegrowanie obszaru na którym wdrażana jest LSR.

Partnerstwo powinno być uzasadnione zakresem planowanej operacji.


Partnerstwo powinno być opisane w projekcie (np. zadania partnerów) oraz udokumentowane umową partnerską.

Umowa powinna zawierać m.in. takie elementy jak:

- strony umowy,

- zakres współpracy (który jest spójny z zakresem operacji wniosku)10 pkt. - Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem co najmniej dwóch podmiotów (jako partnerów)

5 pkt. - Operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem jednego podmiotu (jako partnera)

0 pkt. - brak partnerów


Wniosek umowa partnerska

6

Grupy defaworyzowane

Preferowane są projekty skierowane również do osób z grupy defaworyzowanej :
Niepełnosprawni,

Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku życia),

Starsi ludzie(po 50 roku życia)

Młodzi rodzice ( do 35 roku życia), a szczególnie młode matki, w tym matki samotne
Beneficjent zobowiązany jest złożyć deklarację że zamierza realizować projekt skierowany do osób z grupy defaworyzowanej

10 pkt – projekt skierowany do osób z grupy defaworyzowanej
0 pkt – projekt nie jest skierowany do osób z grupy defaworyzowanej


Wniosek, deklaracja

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu.

Kryteria zostały szczegółowo opisane i w zestawieniu punktacji przedstawiono ilość punktów w ramach danego kryterium:Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min 60% punktów oraz zmieścić się w dostępnym dla tego naboru limicie środków finansowych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna