Kryteria wyboru operacji projekty grantowe kwota wnioskowanego dofinansowaniaPobieranie 22,82 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar22,82 Kb.


KRYTERIA WYBORU OPERACJI - PROJEKTY GRANTOWE
1. Kwota wnioskowanego dofinansowania:

a) 15 300 zł i więcej - 10 pkt.

b) powyżej 8 000 zł do poniżej 15 300 zł - 5 pkt.

c) od 5 000 zł do 8 000 zł - 0 pkt.


2. Miejsce realizacji projektu(2*)

a) miejscowość do 500 mieszkańców – 3 pkt.

b) miejscowość powyżej 500 i nie więcej niż 1000 mieszkańców – 2 pkt.

c) miejscowość powyżej 1000 mieszkańców – 1 pkt.


2* - dotyczy miejscowości, w tym również miejscowości będących jednostkami pomocniczymi gmin (sołectwa lub osiedla ), opisanych liczbą mieszkańców zamieszkałych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku, tj. zameldowanych na stałe lub czasowo.

3. Obszar realizacji projektu (3*)

a) jedna miejscowość – 1 pkt.

b) dwie miejscowości – 2 pkt.

c) więcej niż 2 miejscowości – 3 pkt.


3*- Stowarzyszeniu zależy na rozwoju współpracy, zaciskaniu więzi, rozszerzaniu działań na więcej niż jedna miejscowość.

Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jego realizacji. Preferowane sa te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR.4. Wykorzystanie lokalnych zasobów (4*)

a) projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kult. i hist. i przyrodniczego – 5 pkt.

b) projekt oparty jest na lokalnych zasobach dziedzictwa kult. lub hist. lub przyrodniczego – 3 pkt.

c) projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.


4*- Preferuje się operacje związane z lepszym wykorzystaniem zasobów obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

5. Wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGD (5*):

a) neutralny - 0 pkt.

b) pozytywny - 3 pkt.
5* – wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru polegający na:

a) wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości położonych bezpośrednio na terenem LGD,

b) zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę turystyczną miejscowości położonych na terenie objętym LSR,

c) zrealizowaniu działań promocyjnych i aktywizujących, które mogą mieć pozytywny wpływ na wizerunek turystyczny miejscowości położonych na terenie LGD,

d) rozwinięciu działalności usługowej, która uzupełni istniejącą lukę w tym zakresie w danej miejscowości, przez co turyści będą skłonni częściej ją odwiedzać.
6. Innowacyjność (6*):

a) brak innowacyjności - 0 pkt.

b) na poziomie gminy - 2 pkt.

c) na poziomie obszaru LSR - 4 pkt.


6* - dla projektów grantowych: niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.), a zwłaszcza pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup dewaforyzowanych. Dla operacji z zakresu aktywizacji społecznej, projektów aktywności lokalnej: innowacyjność dotyczyć będzie m.in. zastosowania nowych metod współpracy z różnymi grupami społecznymi, na dotarciu do obecnie zamkniętych, nie zainteresowanych współpracą grup

społecznych tj. osób pozostających bez pracy, kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych. Innowacja będzie dotyczyła zarówno tematyki jak i techniki przeprowadzania szkoleń i warsztatów –dotychczas nie stosowanych w danej gminie/obszarze LSR. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności.7. Oddziaływanie projektu na grupę defaworyzowaną.

a)projekt nie oddziaływałuje na żadną z grup - 0 pkt

b) projekt oddziaływuje na jedną grupę - 1pkt

c) projekt oddziaływuje na dwie grupy - 2 pkt

d) projekt oddziałwuje na trzy grupy - 3 pkt

e) projekt oddziaływuje na cztery grupy - 4 pkt


7*- Grupy defaworyzowane opisane w LSR to:

a) osoby młode do 35 r.ż.,

b) osoby bezrobotne,

c) osoby bez doświadczenia zawodowego,

d) osoby w wieku 55 +.
Preferowane będą operacje które zakładają oddziaływanie w/w grup defaworyzowanych w projekcie z obszaru LGD Razem na Piaskowcu.
8. Korzystanie z doradztwa świadczonego w biurze LGD


  1. Wnioskodawca korzystał z doradztwa pracowników biura LGD przed złożeniem wniosku w ramach ogłoszonego naboru.

-5pkt.

  1. Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa pracowników biura LGD przed złożeniem wniosku w ramach ogłoszonego naboru.

-0pkt.
Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze środków w ramach LSR. Korzystanie z doradztwa zapobiega popełnianiu błędów przy tworzeniu wniosku, a tym samym daje większą szansę na uzyskanie wsparcia. Ponadto, dzięki doradztwu, tworzone projekty będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby.

9. Planowany czas realizacji projektu rozumiany jako okres od planowanego terminu podpisania umowy o przyznanie pomocy do chwili złożenia wniosku o płatność końcową.  1. Zrealizowanie projektu w czasie krótszym niż 90 dni - 15 pkt

  2. Zrealizowanie projektu w czasie nie krótszym niż 90 dni i nie dłuższym niż 180 dni - 5 pkt

  3. Zrealizowanie projektu w czasie dłuższym niż 180 dni - 1 pkt

Preferuje się operacje, które będą realizowane w krótszym czasie. Operacje, powinny szybko przynieść efekty, które pomogą rozwiać istotne lokalne problemy. Planowany czas realizacji operacji oznacza okres od planowanego terminu podpisania umowy, który jest określony w regulaminie naboru.


Operacja zostanie wybrana jeśli uzyska min. 27 pkt.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna