Kryteria wyboru grantobiorców projekty grantowe maksymalna liczba punktów 37, minimalna liczba punktów 14,80Pobieranie 67,3 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar67,3 Kb.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia grantuKRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW

Projekty grantowe - maksymalna liczba punktów 37, minimalna liczba punktów 14,80.

Lp.

Kryterium lokalne-nazwa

Punktacja

Opis kryterium

1.

Doświadczenie w realizacji projektów

Wnioskodawca uzyskał wsparcie realizując :

- jeden projekt – 1 pkt,

- dwa projekty i więcej- 2pkt

- brak projektów – 0 pktOceniane jest doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów z udziałem środków z UE, wnioskodawca przedkłada kopie umowy podpisanej z IW na realizację operacji.

2.

Innowacja

Operacja ma innowacyjny charakter 1- 3 pkt

-nie ma innowacyjnego charakteru-0 pktInnowacja może oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, ale mających innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady: nowy sposób zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju lub aktywizacji nowych, grup i środowisk lokalnych w sferze społecznej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, innowacyjność będzie się przejawiała w przedsięwzięciach aktywizujących mieszkańców do działań na rzecz swoich miejscowości, rozwijaniem aktywności fizycznej mieszkańców, propagowaniem zdrowego stylu życia. Wnioskodawca uzasadnia/udowodnia innowacyjny charakter operacji. Wskaźnik jakościowy-członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę.

3.

Wzrost integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz wzrost wiedzy

Czy operacja wpływa na:(max 6 pkt)

-wzrost integracji i aktywności -2 pkt

-wzrost wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego-2 pkt

-wzrost wiedzy ekologicznej - 2pktPreferowane operacje stworzą warunki do rozwoju ciekawej oferty kulturalnej, rekreacyjnej, rozwijającej zainteresowania poszczególnych grup społecznych i przyczynią się do integracji lokalnej społeczności w szczególności grup defaworyzowanych. Preferowane operacje mają na celu podniesienie aktywizacji i integracji mieszkańców oraz wzrost wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego, a także wzrost wiedzy ekologicznej. Wnioskodawca musi uzasadnić kryterium. Wskaźnik jakościowy-członek Rady musi uzasadnić swoją ocenę.


4.

Korzyści lub oddziaływanie operacji

Operacja swym zasięgiem obejmuje:

wszystkie gminy objęte LSR – 6 pkt.

co najmniej 6 gmin– 4 pkt.

co najmniej 4 miejscowości – 1 pkt.

jedną miejscowość – 0 pkt.


Ocenie podlega zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LGD. Wnioskodawca musi określić w jaki sposób operacja obejmie np. obszar 4 miejscowości czy zaprosi mieszkańców z innej miejscowości , czy zaproponuje im udział w projekcie itd.


5.

Partnerstwo

Czy wnioskodawca będzie realizował operacje w partnerstwie

Tak- 3 pkt

Nie-0 pkt.


Preferowane są operacje, które angażują wiele podmiotów np. wnioskodawca odpowiada za finansowe i merytoryczne rozliczenie operacji, ale gmina za darmo użycza pomieszczeń, KGW odpowiada za frekwencje zajmuje się powiadamianiem, rozwieszaniem plakatów, rekrutacją osób defaworyzowanych itd. Należy opisać i przedłożyć oświadczenie partnera o jego udziale w projekcie.

6.

Promocja LGD i LSR

Promocja:

- operacja promuje obszar LGD i PROW z wykorzystaniem logo UE, PROW, Stowarzyszenia „WIR” w formie innej niż tablica informacyjna (np. folder, strona internetowa audycja, wystawa itp.) – 2 pkt

- operacja nie promuje obszaru z wykorzystaniem logo UE, PROW, Stowarzyszenia „WIR” w innej formie niż tablica informacyjna – 0 pkt


Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD z wykorzystaniem logo LGD, UE, PROW. Taka promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju, służy informacji, że operacja została zrealizowana dzięki dotacji unijnej. Wnioskodawca składa oświadczenie o zastosowanych formach promocji.

7.

Wiedza o PROW

Wnioskodawca uczestniczył w szkolenia organizowanych przez LGD i uzyskał pozytywną ocenę
TAK- 2 pkt

NIE-0 pktW celu dobrze przygotowanej dokumentacji konkursowej nieodzownym warunkiem jest uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez LGD dot. poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w danym zakresie tematycznym, wnioskodawca oprócz uczestnictwa musi uzyskać pozytywną ocenę z przeprowadzonego testu.


8.

Wysokość wnioskowanej pomocy

Wnioskowana kwota grantu

5000,00 - 7000,00 - 7 pkt

7001,00 -10.000,00 - 2 pkt.

Powyżej 10.000,00 - 0 pkt
Ze względu na ograniczone środki preferowane będą projekty o niższej dotacji.

9.

Zaangażowanie mieszkańców

Powyżej 15% -4 pkt

10 - 15 - 3 pkt

5%-10% -2 pkt

Do 5 %- 1 pkt
Operacje stworzą warunki do rozwoju ciekawej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, rozwijającej zainteresowania poszczególnych grup społecznych w szczególności grup defaworyzowanych i przyczynią się do integracji lokalnej społeczności. Preferowane będą operacje, które zaangażują lokalną społeczność w postaci ich pracy tj. wkładu rzeczowego na rzecz projektu oraz udział środków wnioskodawcy przewyższa udział środków wynikających z przepisów programowych.

10.

Konsultacje w biurze LGD przed złożeniem wniosku

Czy wnioskodawca korzystał z konsultacji w biurze LGD

Tak - 2 pktNie - 0 pkt

Konsultacja w biurze LGD ma na celu zweryfikowanie, czy operacja wpisuje się w program, LSR, przeprowadzenie wstępnej prognozy w zakresie osiągnięcia minimalnej ilość punktów podczas oceny zgodności z lokalnymi kryteriami oraz czy składany wniosek jest kompletny tj. posiada wszystkie niezbędne załączniki.

Suma 1-10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna