Kryteria wyboru dla operacji z zakresu „Małe projekty” określonePobieranie 81,61 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar81,61 Kb.


Kryteria wyboru dla operacji z zakresu „Małe projekty” określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Forum Mieszkańców Wsi "SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

Operacja może być uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju tylko wówczas, gdy wdrożenie operacji przyczyni się do realizacji co najmniej jednego celi ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz jednego przedsięwzięcia zapisanego w Strategii.

Operacja uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju podlega dalszej ocenie wg poniższych lokalnych kryteriów wyboru.

Operacje uznane za niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie.
 1. Lokalne kryteria wyboru.
    1. Wnioskodawca jest członkiem LGD „SANŁĘG”:

   1. nie – 0 pkt

   2. tak – 10 pkt

    1. Wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikowalności określone w PROW:

   1. nie – 0 pkt

   2. tak – 40 pkt

    1. Projekt sporządzony został na wymaganym formularzu:

   1. nie – 0 pkt

   2. tak – 40 pkt

    1. Wnioskodawca zamieszkuje lub ma siedzibę na obszarze objętym LSR:

  1. nie – 0 pkt

  2. tak – 40 pkt

    1. Operacja realizowana będzie na terenie miejscowości w której nie realizowano projektów
     w ramach „Małych projektów”:

  1. nie – 0 pkt

  2. tak – 10 pkt
    1. Operacja przyczyni się do realizacji:

  1. dwóch i więcej celów ogólnych – po 5 pkt za każdy cel powyżej 1

  2. dwóch i więcej celów szczegółowych – po 1 pkt za każdy cel powyżej 1

  3. dwóch i więcej przedsięwzięć – po 1 pkt za każde przedsięwzięcie powyżej 1

    1. Operacja ma innowacyjny charakter:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 5 pkt

    1. Wkład własny wnioskodawcy jest:

 1. równy lub mniejszy niż 30% kosztów kwalifikowanych – 0 pkt

 2. większy niż 30% kosztów kwalifikowanych – 10 pkt

    1. Operacja jest komplementarna w stosunku do innych projektów realizowanych lub zrealizowanych na obszarze wdrażania LSR:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 10 pkt

    1. Wdrożenie operacji przyczyni się do promocji obszaru LGD:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 10 pkt

    1. Wdrożenie operacji wpłynie na poprawę stanu porządku i estetyki terenu:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 10 pkt

    1. Operacja wykorzysta istniejącą infrastrukturę techniczną lub przestrzenną:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 10 pkt

    1. Operacja będzie realizowana w oparciu o wykorzystanie istniejących obiektów zabytkowych, miejsc o znaczeniu historycznym, ustanowionych chronionych obszarów i obiektów przyrodniczych:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 10 pkt

    1. Wdrożenie operacji przyczyni się do rozszerzenia kierowanej do mieszkańców oferty z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki:

 1. nie – 0 pkt

 2. tak – 5 pkt
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna