Kryteria oceny technicznej I ekonomicznej wniosków składanych w ramach Działania 123Pobieranie 75,09 Kb.
Data24.12.2017
Rozmiar75,09 Kb.

Kryteria oceny technicznej i ekonomicznej wniosków składanych

w ramach Działania 123

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(PROW 2007-2013)
Na etapie oceny technicznej i ekonomicznej, prowadzonej w Wydziale Oceny Technicznej i Ekonomicznej Projektów Przetwórstwa Departamentu Obsługi Wniosków i Odwołań ARiMR, brane są pod uwagę następujące kryteria oceny wniosku:
I. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


 1. OCENA MERYTORYCZNA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ

Wykonywana na tym etapie ocena odnosi się do weryfikacji zadań polegających na zakupie m.in. maszyn i urządzeń, uznanych za koszty kwalifikowalne zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 oraz pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1444) wraz z późniejszymi zmianami. Podczas oceny, weryfikacji podlegają poniżej wymienione, podstawowe kwestie.
  1. Potwierdzenie spełniania przez inwestycję norm mających zastosowanie do tej inwestycji.

  2. Potwierdzenie przydatności/komplementarności technologicznej projektu z istniejącą infrastrukturą i wyposażeniem.

  3. Uzasadnienie projektu ze względu na wymagania technologiczne.

  4. Uzasadnienie zgodności projektu z dotychczasową skalą i profilem działalności lub potwierdzenie, że wzrost mocy produkcyjnych ma swoje uzasadnienie w kontekście chłonności rynku.

  5. Potwierdzenie prawidłowego przeprowadzenia ścieżki ofertowej i wyboru dostawców.

  6. Potwierdzenie zgodności planowanych wartości zadań z cenami rynkowymi 1. KRYTERIA OCENY KOSZTORYSOWEJ ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonywana na tym etapie ocena odnosi się do weryfikacji robót budowlanych, uznanych za koszty kwalifikowalne zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17 października 2007 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1444) wraz z późniejszymi zmianami. Ocena kosztorysowa robót budowlanych sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie – czy szacowany w kosztorysie inwestorskim koszt robót budowlanych nie przekracza ich wartości rynkowej. Wcześniej jednak weryfikuje się czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz czy posiada właściwe decyzje administracyjne i zgody odpowiednich instytucji, umożliwiające rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Odpowiedzi na postawione pytania uzyskuje się poprzez potwierdzenie:
  1. Prawa wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacją projektu;

  2. Spełnienia przepisów prawa budowlanego w zakresie uzyskania przez wnioskodawcę ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonywania robót budowlanych;

  3. Spełnienia norm mających zastosowanie dla realizowanej inwestycji;

  4. Wartości rynkowej robót budowlanych wykazanej w kosztorysie inwestorskim, który zawierać powinien poprawnie wykonaną kalkulację kosztorysową, sporządzoną metodą uproszczoną i właściwie obliczoną wartość kosztorysową w oparciu o ceny rynkowe.

  5. Zgodności rzeczowej i finansowej kosztorysu z zestawieniem rzeczowo-finansowym. 1. KRYTERIA OCENY EKONOMICZNEJ

Ocena ekonomiczna wniosków składa się z czterech elementów:
 1. Ocena wskaźnikowa dotychczasowej działalności (3 lata);

 2. Ocena wskaźnikowa planu inwestycyjnego wnioskodawcy (3 lata projekcji);

 3. Ocena sprawności zarządzania firmą;

 4. Ocena możliwości sfinansowania zaplanowanej operacji przez wnioskodawcę;
 1. Ocena ekonomiczna dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa polega na porównaniu wskaźników osiągniętych przez wnioskodawcę (i uśrednionych za analizowany okres) ze średnimi wskaźnikami referencyjnymi z branży, w której będzie realizowana operacja. Wskaźniki referencyjne są określane przez ARiMR w oparciu o dane uzyskiwane z GUS dla poszczególnych sektorów przemysłu objętych wsparciem.

Wskaźniki przyjęte do oceny:
  1. Rentowność sprzedaży ROS%

ROS = (zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży) (%)


  1. Rentowność aktywów ROA%

ROA = (zysk brutto/aktywa) (%)


  1. Wskaźnik płynności bieżącej CR

CR = aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące


  1. Wskaźnik płynności szybkiej QR

QR = (aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania bieżące


  1. Wskaźnik autonomii ER%

ER= kapitał własny / aktywa ogółem (%)


  1. Zdolność obsługi zadłużenia DSCR

DSCR= (zysk brutto + amortyzacja) / (rata spłaty kredytu + odsetki finansowe)

Wskaźniki ROS, ROA i ER, których wartość znajdzie się w przedziale ± 20% wartości wskaźnika referencyjnego, uznawane są za wskaźniki przyjmujące wartości referencyjne. Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość poniżej 80% wartości wskaźnika referencyjnego – wartość takiego wskaźnika uznawana jest za niską. Natomiast wskaźniki osiągające wartości powyżej 120% wskaźnika referencyjnego, uznawane są za wskaźniki osiągające wartość wysoką.

Dla wskaźników CR i QR poziom optymalny zawarty jest w zakresie pomiędzy 80%, a 150% wartości wskaźnika referencyjnego.

Wskaźnik DSCR osiąga wartość zadowalającą jeżeli:


- przyjmuje wartość ≥ 1,00 dla dotychczasowej działalności;

- przyjmuje wartość ≥ 1,20 dla planu inwestycyjnego.


Każdemu ocenianemu parametrowi przypisywane są punkty (w zależności od osiągniętego poziomu), a w następnej kolejności ważone współczynnikiem istotności. Minimalna, wymagana ilość punktów dla uzyskania pozytywnego wyniku oceny to 31 punktów, na 100 możliwych do uzyskania.


 1. Ocena planu inwestycyjnego przedsiębiorstwa polega na analizie identycznego zestawu 6 wskaźników, jak w przypadku badania dotychczasowej działalności opisanego powyżej. Analogiczna jest również punktacja.
 1. Sprawność zarządzania firmą – oparta jest na badaniu treści biznes planu oraz innych załączonych do wniosku dokumentów. Badanie to składa się z 8 poniżej wymienionych kryteriów podlegających ocenie:
   1. Wzrost wartości dodanej brutto dla dotychczasowej działalności

   2. Wartość dodana brutto na 1 zatrudnionego dla dotychczasowej działalności

   3. Wzrost wartości dodanej brutto dla prognozowanej działalności

   4. Udział umów długoterminowych w sprzedaży firmy (dane za ostatni rok)

   5. Tendencje w pozycji rynkowej firmy

   6. Lokalizacja inwestycji w powiecie o dużym bezrobociu

   7. Zatrudnienie

   8. Sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu Artykułu 28, ust.3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r.


Uwaga: brak wzrostu wartości dodanej brutto dla działalności prognozowanej skutkuje odrzuceniem wniosku. Zasada ta nie dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska.


 1. Ocena możliwości sfinansowania zaplanowanej przez wnioskodawcę operacji – oparta jest o załączone dokumenty finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych. Prowadzona w tym zakresie weryfikacja ma na celu stwierdzenie, czy planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma pokrycie w źródłach finansowania.

Wskaźniki referencyjne dla branż, które mogą zostać objęte wsparciem finansowym
w ramach działania 123

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(na kolejne lata kalendarzowe wskaźniki będą aktualizowane w miarę dostępności danych
z GUS)

Wskaźniki dla wniosków złożonych do dnia 31-12-2008:
Nr PKD

ROS

ROA

CR

QR

ER

01.11

1,12%

8,07%

2,16

1,10

60,55%

15.11

1,78%

4,48%

0,99

0,73

39,24%

15.12

1,47%

3,11%

1,04

0,76

35,04%

15.13

3,09%

7,80%

1,00

0,69

41,05%

15.31

4,50%

6,41%

2,20

1,69

64,07%

15.32

4,13%

4,88%

1,20

0,59

46,96%

15.33

4,74%

5,93%

1,29

0,61

39,12%

15.41

5,35%

5,48%

1,14

0,37

34,82%

15.42

4,06%

4,25%

1,31

0,55

38,33%

15.51

2,01%

5,48%

1,27

0,91

47,52%

15.61

5,61%

6,52%

1,08

0,55

45,75%

15.62

-0,76%

2,26%

1,83

0,86

64,08%

15.71

4,69%

8,41%

1,43

0,91

44,65%

15.72

4,69%

8,41%

1,43

0,91

44,65%

15.89

7,38%

10,91%

1,72

1,32

48,82%

15.92

6,30%

10,47%

1,47

1,23

45,98%

15.94

1,21%

1,76%

0,96

0,51

28,28%

17.17

*

*

*

*

*

51.21

2,72%

5,95%

1,41

0,81

40,17%

51.22

5,87%

10,52%

1,46

0,83

41,91%

51.31

2,69%

8,99%

1,11

0,87

31,39%

51.33

1,57%

8,45%

1,07

0,74

27,21%

63.12

6,81%

9,00%

1,35

1,01

57,58%


Wskaźniki dla branży objętej kodem PKD 17.17 oraz dla branż dotyczących przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne (które nie zostały uwzględnione w powyższej tabeli) zostaną podane w terminie późniejszym.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna