Kryteria oceny operacji z kategorii,,Małe Projekty”Pobieranie 0,61 Mb.
Data25.06.2018
Rozmiar0,61 Mb.
Kryteria oceny operacji z kategorii ,,Małe Projekty”

 1. Lokalizacja wnioskodawcy (preferowane gminy wiejskie – poza miejscowością siedziby gminy).

 2. Wykonalność i rzetelność budżetu – ocena na ile przedstawiony budżet i harmonogram
  są realistyczne i dopasowane do opisu operacji przyznając jej od 0 do 3 punktów.

 3. Efekt ekonomiczny – ocenia na ile operacja będzie miała pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę przyznając jej od 0 do 3 punktów.

 4. Operacja realizuje trudne, innowacyjne lub szczególnie ważne przedsięwzięcia, stanowiące wzór do naśladowania – ocenia na ile operacja realizuje najbardziej pożądane na terenie LGD operacje, bardzo jasno wpisujące się w kierunki strategiczne, rzadko realizowane ze względu na stopień trudności lub innowacyjności, mogące być pozytywnym wzorem dla innych przyznając jej od 0 do 3 punktów,

 5. Udział innych partnerów w realizacji operacji – ocenia się czy w bezpośrednią realizację operacji lub jej skutków są zaangażowani inni lokalni partnerzy, pod uwagę brany jest również faktyczny stopień zaangażowania przyznając jej od 0 do 3 punktów.

 6. Jasno określony wpływ na wskaźniki produktu i rezultatu jednego wybranego przedsięwzięcia LSR – ocenia czy jasno określono główne przedsięwzięcie LSR, którego dotyczy operacja oraz czy ma ona faktyczny wpływ na określone w LSR wskaźniki produktu i rezultatu tego przedsięwzięcia, od 0 punktów (brak wpływu, niejasny wybór przedsięwzięcia) do maks. 3 punktów (dokładna realizacja założeń przedsięwzięcia i jasny wpływ na wskaźniki).

 7. Wnioskowana kwota dofinansowania operacji – ocena dotyczy wnioskowanej kwoty, kryterium zostało opracowane na podobnych zasadach jak dla innych kategorii operacji, z tym że preferowane operacje są jeszcze mniejsze niż kwota średnia wyliczona w tabeli 10.1 LSR. Wynika
  to z faktu, iż kwotę średnią na przewidywaną ilość projektów ustalono na poziomie 18 500 PLN, a maksymalna kwota na mały projekt wynosi 50 000 PLN. Projekty wnioskujące o kwoty w przedziale od 30 000PLN do 40 000PLN mogą otrzymać 1-2 punkty, a 3 punkty tylko wtedy, jeżeli wnioskowane kwoty są mniejsze lub równe 30 000 PLN. Wynika to z uprzednio
  już wyjaśnianej woli LGD realizowania większej ilości projektów w mniejszych kwotach,
  co wynika zarówno z przeprowadzonych analiz potrzeb jak i z wybranych do realizacji przedsięwzięć.

 8. Komplementarność z innymi przedsięwzięciami LSR – ocenia na ile operacja przedstawia holistyczne i komplementarne podejście do realizacji strategii i może stanowić ułatwienie
  w realizacji pozostałych przedsięwzięć LSR, można otrzymać 3 punkty za wyraźny wpływ
  na pozytywną realizację dodatkowych przedsięwzięć.

 9. Bezpośrednia korzyść dla mieszkańców – ocenia na ile operacja niesie bezpośrednią korzyść dla mieszkańców, powyżej 500 przyznaje się maksymalną ilość punktów. Kryterium ma na celu faworyzowanie operacji dotyczących obiektów przeznaczonych na cele publiczne lub działań, których beneficjentami są bezpośrednio mieszkańcy.

 10. Wykorzystywanie i waloryzacja zasobów w tym ludzkich – ocenia się wpływ operacji na zasoby ludzkie oraz wykorzystanie zasobów rolniczych, przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych poprzez: zachowanie lub promocję lokalnych zasobów; wzrost wiedzy, kompetencji, świadomości mieszkańców; pobudzenie aktywności lub przedsiębiorczości mieszkańców; doposażenie miejsc pracy - przyznając jej od 0 do 3 punktów.

 11. Operacja wpływa na co najmniej jedną z grup docelowych: osoby bezrobotne
  poniżej 26 roku życia lub kobiety bezrobotne lub osoby powyżej 50 roku życia lub organizacje pozarządowe – Kryterium ocenia na ile operacja wpływa na jedną z w/w grup docelowych. Operacja może uzyskać 3 punkty, jeżeli wpływa na co najmniej jedną z w/w grup docelowych, w przypadku braku wpływu – otrzymuje 0 punktów.

 12. Operacja wpisuje się w jedno z nowych lub rozszerzonych przedsięwzięć LSR, na które LGD Zielone Mosty Narwi uzyskało dodatkowe środki w ramach Konkursu o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań
  w ramach PROW 2007-2013
  , tj.:

1.1.2 Wsparcie działalności gospodarstw rolnych poprzez tworzenie dodatkowych źródeł dochodów lub

2.1.2 Baza wypoczynkowo- rekreacyjna wykorzystująca odnawialne źródła energii lub

3.1.2 Rozwój nowoczesnej lub funkcjonalnej infrastruktury przyjaznej mieszkańcom lub

3.1.3 Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze LSR lub

3.1.6 Działalność gospodarcza źródłem dochodu dla lokalnej społeczności.

Kryterium ocenia na ile operacja wpisuje się w jedno z nowych lub rozszerzonych przedsięwzięć LSR. Operacja może uzyskać 3 punkty, jeżeli wpisuję się w jedno


z w/w przedsięwzięć, w przypadku gdy nie wpisuję się – otrzymuje 0 punktów.

Sposoby wypełniania kart i procedury podliczania głosów oraz punktacji określono


w Regulaminie Rady LGD.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

: upload -> articles
articles -> Materiał informacyjny na temat zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego
articles -> Załącznik nr 5 formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles -> Wykonywanie operacji macierzowych z wykorzystaniem dodatku matrix
articles -> Zmienne nauki
articles -> Iw-1 321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki I ludności wiejskiej objętego prow na lata 2007-2013
articles -> Autoreferat Imię I nazwisko
articles -> Import danych typu ascii do ms excel
articles -> Publikacje z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu 2011-2014 Marek Ciesielski
articles -> Krakowskie lotnisko wyemituje obligacje o wartości 615 milionów złotych spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II kraków-Balice I Bank Pekao sfinalizowały umowę na przygotowanie I obsługę emisji obligacji spółki o wartości do 615 mln
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna