Kryteria oceniania z techniki w klasie I gimnazjum Ocena celującaPobieranie 7,85 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar7,85 Kb.

Kryteria oceniania z techniki w klasie I gimnazjum

Ocena celująca


 • Uczeń zdobył wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

 • proponuje nowatorskie rozwiązania lub wykraczające poza program nauczania;

 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych.


Ocena bardzo dobra


 • Uczeń opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska i procesy, rozumie zależności

 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;


Ocena dobra


 • Uczeń opanował w stopniu zadawalającym wiadomości określone programem nauczania;

 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych

 • stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy

 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadawalającym opanował umiejętności technologiczne


Ocena dostateczna


 • Uczeń opanował wiadomości na poziomie podstaw programowych

 • umie wykorzystać wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności

 • przeważnie stosuje zasady dotyczące organizacji i bezpieczeństwa pracy, mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne


Ocena dopuszczająca • Uczeń ma braki na poziomie podstaw programowych

 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności

 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami, z pomocą nauczyciela wykonuje proste operacje technologiczne


Ocena niedostateczna

- Uczeń nie opanował wiadomości określonych programem nauczania • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności

 • nie potrafi zorganizować stanowiska pracy

 • nie przestrzega zasad bhp

 • nie posiadł umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami

 • nie przystępuje do kartkówek ,sprawdzianów nie wykonuje prac wytwórczych nawet z powierzonego materiału
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna