Kryteria oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi w Klasie VIPobieranie 43,39 Kb.
Data23.05.2018
Rozmiar43,39 Kb.

mgr Lidia Piotrowska

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI

2012/2013

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE
Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach :

 • praca na lekcji – gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć przez nauczyciela, podejmowanie merytorycznej dyskusji, itp.,

 • stopień opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programowych,

 • wiadomości i umiejętności, które uczeń nabył w trakcie samodzielnej działalności informatycznej np. w czasie zajęć pozalekcyjnych (w przypadku gdy uczeń ubiega się o celującą ocenę końcową),

 • stosowanie przez ucznia języka informatycznego - terminów i pojęć w ramach przewidzianych przez program nauczania,

 • przygotowanie do zajęć – posiadanie zeszytu, innych przyborów lub materiałów wymaganych przez nauczyciela, itd.,

 • udział w konkursach i turniejach informatycznych organizowanych przez szkołę lub inne podmioty,

 • samodzielne prace ucznia – prace domowe pisemne, referaty, prezentacje, programy, itp.

 • umiejętność pracy w zespole – gotowość do pomocy innym, sposób komunikowania się w grupie.

PODSTAWA USTALENIA OCENY
Oceny osiągnięć uczniów w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się na podstawie:

 • wyników bieżących sprawdzianów teoretycznych i praktycznych – ćwiczeń praktycznych,

 • odpowiedzi ucznia w rozmowie z nauczycielem,

 • obserwacji działań ucznia w trakcie zajęć,

 • analizy przedstawionych do oceny samodzielnie wykonanych prac – praca ćwiczeniowa, pisemna praca domowa, referat, prezentacja, program komputerowy, dokument, itp.,

 • ocena za zeszyt przedmiotowy – przynajmniej 1 raz w półroczu.

Sprawdziany bieżące (obejmujące zakresem cały ostatni dział), zarówno teoretyczne jak i praktyczne są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczniami i po określeniu przez nauczyciela wiadomości i umiejętności (wymagań programowych), których sprawdzian będzie dotyczył.

Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem.

Ocena bieżąca może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem.

Każdy uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podawania przyczyny 2 razy w ciągu półrocza.


Kryteria oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi w Klasie VI

2012/2013

I półrocze
TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA


dop

Potrafi bezpiecznie uruchomić komputer i zakończyć pracę. Rozumie potrzebę robienia przerw w pracy.

dst

Potrafi prawidłowo zorganizować stanowisko pracy. Wie co to jest prawo autorskie.

db

Zna parametry ergonomicznego ustawienia poszczególnych elementów składowych komputera. Potrafi wskazać podstawowe zastosowania komputera w naszym otoczeniu.

bdb

Potrafi rozpoznać i omówić znaczenie odpowiedzialnych i etycznych zachowań użytkowników systemów informatycznych, dostrzega użytkową rolę komputera jako narzędzia codziennego użytku.

PRACA Z KOMPUTEREM

Dop

Potrafi wyszczególnić elementy zestawu komputerowego, niezbędne do jego funkcjonowania. Rozpoznaje wszystkie elementy okna i zna ich przeznaczenie. Uruchomi program (grę, program edukacyjny).

Dst

Wyjaśni znaczenie podstawowych elementów zestawu komputerowego, głównych części składowych komputera. Potrafi zapisać wyniki swojej pracy na dysku, otworzyć wcześniej zapisane dane. Modyfikuje dane w programie i dokonuje uaktualniania tych zmian.

Db

Zna jednostki informacji stosowane przy opisie danych. Określa wpływ poszczególnych elementów na sprawność i wydajność zestawu komputerowego. Rozpoznaje podstawowe struktury danych. Odszuka podany folder lub plik. Umie korzystać z drukarki.

Bdb
Cel


Potrafi odzyskać przypadkowo usunięte pliki. Kopiuje pojedyncze pliki. Zna podstawowe polecenia pozwalające na obsługę aplikacji użytkowych.

Kojarzy rozszerzenia z podstawowymi aplikacjami. Kopiuje, usuwa grupę plików. Tworzy strukturę folderów.


PROGRAMY UŻYTKOWERYSOWANE I MALOWANIE

Dop

Potrafi uruchomić program do rysowania. Stosuje gotowe narzędzia do rysowania prostych elementów graficznych. Potrafi zapisać rysunek na dysk, otworzyć istniejący plik.

Dst

Korzysta z palety kolorów. Potrafi narysować figury regularne ( okrąg, kwadrat), wstawić tekst.

Db

Stosuje piktogram „krzywa”, dokonuje korekty błędów wykorzystując lupę.

Bdb

Potrafi dobierać czcionkę w wewnętrznym edytorze tekstowym. Potrafi przekształcać figury (obrót, rozciąganie).

Cel

Potrafi kopiować wybrane elementy rysunku i wklejać go w różne miejsca (ten sam plik, inny plik, do notatnika)

EDYTOR TEKSTU

Dop

Potrafi uruchomić dany edytor tekstowy. Pisze krótki, prosty tekst na podstawie wzorca ( zna pisownię znaków polskich). Odczyta z dysku i zapisze dokument na dysku w wybranym folderze. Porusza się po tekście, wykorzystuje klawiaturę, mysz. Poprawia błędy w dokumencie.

Dst

Zachowuje zasady interpunkcyjne. Sprawnie poprawia błędy w tekście. Stosuje różne czcionki, ich rozmiar.

Db

Zna przeznaczenie przycisków paska. Umie je stosować. Stosuje operacje blokowe.

Bdb

Formatuje tekst z zastosowaniem bloków ( kopiowanie, usuwanie, przenoszenie. Dobrze orientuje się w menu programu i stosuje go. Potrafi wydrukować tekst.

Cel

Projektuje i ustawia dla danego dokumentu układ strony. Potrafi zaprojektować i wykonać tabelkę.

WYKONYWANIE OBLICZEŃ

dop

Zna arkusz kalkulacyjny.

dst

Wykorzystuje pamięć kalkulatora do wykonywania operacji powtarzalnych.

db

Wykorzystuje pamięć kalkulatora do wykonywania złożonych operacji.

Wykonuje obliczenia z wykorzystaniem autosumy, średniej.bdb

Rozwiąże zadanie tekstowe przy pomocy kalkulatora

cel

Potrafi skopiować wynik obliczeń do np. Notatnika, wstawić obliczenie do kalkulatora

KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I ROZRYWKI

dop

Potrafi uruchomić grę. Potrafi poruszać się po programie multimedialnym, znaleźć informację dostępną na ekranie. Zna zagrożenia związane z grami komputerowymi.

dst

Potrafi uruchomić program z CD-ROM. Wykorzystuje menu programu.Zna przeglądarki internetowe.

db

Samodzielnie wyszukuje informacje w danym programie. Przygotowuje prezentacje multimedialne

bdb

Samodzielnie wyszukuje informacje ( wybiera program, w którym może je znaleźć). Umie wykorzystać zasoby internetowe dla własnego uczenia się.

cel

Korzysta , np. z internetowej encyklopedii multimedialnej, innych źródeł multimedialnych.

II półrocze

STAJĘ SIĘ EKSPERTEM:

PRACA KOMPILACYJNA – np. kalendarz szkolny, gazetka szkolnandst

Nie wykonuje pracy

dop

Przygotował projekt. Wykonuje pracę z zastosowaniem najprostszych narzędzi komputerowych

dst

Potrafi korzystać z poznanych narzędzi komputerowych, łączy tekst z obrazem, korzysta z zasobów internetowych.

db

Umiejętnie dobiera narzędzia komputerowe, prawidłowo wykonuje kolejne etapy pracy.

bdb

Twórczo realizuje zadanie, dobiera narzędzia w sposób planowy, stosuje skomplikowane procedury.

cel

Wykonuje pracę stosując animacje, dodając dźwięk, stosując program prezentacyjny lub Publisher.

MISTRZ KLAWIATURY

ndst

Nie wykonuje pracy

dop

Wykonuje pracę z zastosowaniem techniki bezwzrokowej

dst

Potrafi korzystać ze skrótów klawiaturowych.

db

Pisze tekst z zachowaniem układu rąk na klawiaturze.

bdb

Opanował technikę bezwzrokową z uwzględnieniem dobrego tempa pisania.

cel

Wykonuje ćwiczenia na tekstach.

PROJEKT EDUKACYJNY-TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ndst

Nie wykonuje pracy

dop

Przygotował projekt. Wykonuje pracę z zastosowaniem najprostszych narzędzi komputerowych.

dst

Potrafi korzystać z poznanych narzędzi komputerowych, łączy tekst z obrazem, korzysta z zasobów internetowych.

db

Umiejętnie dobiera narzędzia komputerowe, prawidłowo wykonuje kolejne etapy pracy. Współpracuje w grupie.

bdb

Twórczo realizuje zadanie, dobiera narzędzia w sposób planowy.

cel

Wykonuje pracę stosując animacje, dodając dźwięk, stosując program prezentacyjny lub Publisher.


DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ w klasie VI
Przy ustalaniu oceny jest brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach i zadaniach dodatkowych. Powinien również zwrócić uwagę, szczególnie w pierwszym roku nauczania informatyki, na utrudnione warunki uczenia się i utrwalania wiadomości w domu - uczniów, którzy nie posiadają własnego komputera.

W przypadku posiadania przez ucznia opinii PPP dostosowanie będzie prowadzone zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna