Kryteria oceniania w zakresie podstawowychPobieranie 74,14 Kb.
Data23.05.2018
Rozmiar74,14 Kb.

Kryteria oceniania w zakresie podstawowych

i ponadpodstawowych wiadomości i umiejętności uczniów kl.1-3 Informatyka Europejczyka wyd. HelionDział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

  1. Wprowadzenie

Czym zajmuje się informatyka?

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.


Bezpieczna praca

z komputerem.


Budowa zestawu komputerowego.
Prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie pracy

z komputerem.


Podstawowe terminy

i pojęcia używane podczas pracy z komputerem.Organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przestrzega regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.
Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z zestawem komputerowym według wskazówek.
Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego.
Omawia prawa użytkownika komputera podczas korzystania z programów w szkolnej pracowni komputerowej.
Zna pojęcia: licencja i prawo autorskie.
Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.

Zwraca uwagę na skutki niewłaściwego zachowania się

w pracowni komputerowej.


Potrafi odróżnić właściwe i niewłaściwie zachowanie

w szkolnej pracowni.


Klasyfikuje podstawowe urządzenia w zestawie komputerowym (mysz, klawiatura, monitor, drukarka)

i określa ich zastosowanie.


Omawia sposób prawidłowego rozpoczęcia i zakończenia pracy zestawu komputerowego, objaśnia kolejność uruchamia elementów, zestawu komputerowego.
Samodzielnie uruchamia zestaw komputerowy.
Objaśnia zasady korzystania z programów i zbiorów dokumentów w szkolnej pracowni komputerowej.Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe
Komputer a prawo
Uruchamia program z płyty CD dołączonej do podręcznika i prawidłowo kończy pracę z programem.
Potrafi wyjaśnić, czym zajmuje się informatyka.
Rozumie pojęcia: licencja, prawa autorskie.

II. Środowisko pracy

Opis pulpitu systemu Windows.
Budowa okna programu.
Akcesoria komputerowe.
Porządkowanie prac na dysku: kopiowanie, przenoszenie oraz usuwanie plików.
Praca w oknach

Wykorzystuje mysz do uruchamiania programów. Wykonuje za pomocą myszy: wskazanie, klikanie, wybieranie oraz przeciąganie.
Określa podstawowe elementy pulpitu.
Rozpoznaje okno programu.
Zna budowę okna programu.
Wskazuje i nazywa elementy okna programu.
Rozpoznaje ikonę skrótu do programu.
Tworzy i zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalogu według wskazówek nauczyciela
Tworzy katalog według wskazówek

Prawidłowo rozpoznaje stan gotowości komputera do pracy.
Opisuje przeznaczenie poznanych elementów okna programu.
Sprawnie wykonuje operacje przy użyciu myszy: wskazanie, klikanie, wybieranie, oraz przeciąganie.
Samodzielnie zmienia rozmiar i polożenie okna programu według potrzeb.
Wyjaśni przeznaczenie skrótu do programu w środowisku Windows.
Nazywa rodzaje pamięci zewnętrznych komputera, jakie wykorzystuje w pracy z komputerem (dyskietka, płyta CD)
Przełącza się między kilkoma uruchomionymi aplikacjami.Otwiera plik według wskazówek nauczyciela.
Kopiuje i usuwa pliki, katalogi według wskazówek nauczyciela.
Utrzymuje porządek na dysku według wskazówek nauczyciela.
Obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów według wskazówek nauczyciela.
Uruchamia aplikację Kalkulator, Notatnik, WordPad przy użyciu przycisku Start.
Wykorzystuje do obliczeń klawisze na klawiaturze numerycznej. Wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem aplikacji Kalkulator.
Uruchamia gry komputerowe według wskazówek nauczyciela i prawidłowo kończy z nimi pracę.
Wymienia przykłady aplikacji poznanych na lekcji.
Rozróżnia katalogi i pliki po ikonie.


Samodzielni dokonuje poprawek w pracy i zapisuje zmiany na dysku.
Wyjaśnia pojęcia: plik i katalog.
Zmienia nazwę katalogu i pliku.
Samodzielnie utrzymuje porządek na dysku.
Potrafi wyszkukać plik lub katalog, poruszając się po dysku z wykorzystaniem okna Mój komputer
Samodzielnie otwiera plik ze wskazanego przez nauczyciela dysku i katalogu.
Wyjaśnie na podstawie ikony pliku, z jaką aplikacją jest on skojarzony.
Kopiuje i usuwa grupą plików.
Wykorzystuje aplikację Kalkulator do rozwiązywania zadań tekstowych. Kopiuje wyniki obliczeń do Notatnika.
Omawia rolę Kosza.
Omawia przeznaczenie okna Moj komputer.
Wyjaśnie konieczność zapisywanie na dysku wyników pracy z komputeremDział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawoweObjaśnia zasady przechowywania dyskietki i płyty CD.
Otwiera okno dysku i wskazanego katalogu z pomocą nauczyciela.
Z pomocą nauczyciela odnajduje plik i katalog.
Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.Samodzielnie tworzy nowy katalog w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
Wyjaśnia konieczność utrzymania porządku na dysku.

III. Nauka pisania na klawiaturze komputera i posługiwania się myszą

Klawiatura i mysz komputera bez tajemnic.
Budowa klawiatury.
Układ rąk na klawiaturze.
Ćwiczenia do nauki pisania.

Uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera według wskazówek nauczyciela.
Wykonuje polecenia według wskazówek zgodnie z instrukcją zawartą w programie do nauki pisania.
Obsługuje klawiaturę i posługuje się myszą.
Zna przeznaczenie klawiatury.
Poprawnie zapisuje polskie litery z użyciem klawisza Alt
Poprawnie zapisuje litery z użyciem klawisza Shift oraz Caps Lock.

Samodzielnie uruchamia program do nauki pisania na klawiaturze komputera wykorzystywane na lekcji.
Prawidłowo stosuje układ rąk na klawiaturze.
Omawia budowę klawiatury i zna przeznaczenie klawiszy.
Sprawnie posługuje sie klawiaturą i myszą.
Omawia sposób uzyskania polskich liter i wielkich liter.

Posługuje się dwukrotnym kliknięciem myszy.
Uzupełnia tekst w miejscu, gdzie znajduje się kursor tekstowy.
Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.
IV. Podstawy edycji grafiki

Poznajemy program TuxPaint.
Poznajemy program Paint.
Tworzymy rysunek zgodnie z instrukcją.
Tworzymy rysunek na podany temat.

Uruchamia z pomocą nauczyciela program graficzny wykorzystywany na lekcji.

Uruchamia program graficzny korzystając z ikony skrótu na pulpicie komputera.

Rozpoznaje ikone pliku graficznego utworzonego w programie Paint.

Wypełnia kolorem gotowe elementy rysunku w edytorze grafiki.

Rysuje proste elementy graficzne z zastosowaniem myszy i wykorzystaniem przybornika.

Posługuje się poleceniem cofnij do zmiany wykonanej pracy.

Zna przeznaczenie klawisza Shift przy rysowaniu kół i kwadratówSamodzielnie uruchamia program graficzny wykorzystywany na lekcji.

Wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania poziomych linii, pionowych, pod kątem 45o , kwadratów i kół.

Korzysta ze schowka do kopiowania elementów rysunku.

Przekształca elementy rysunku (np. obraca je, pochyla, tworzy lustrzane odbicie).

Sprawnie posługuje się przybornikiem programu graficznego.

Ustala rozmiar rysunku w edytorze grafikii.

Zapisuje plik, nadając mu nazwe z wykorzystaniem polecenia zapisz jako
Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Rozróżnia rodzaje zaznaczenia fragmentu rysunku.

Kopiuje pojedyncze elementy rysunku.

Z pomocą nauczyciela zapisuje rysunek, nie zmieniając jego nazwy.

Z pomocą nauczyciela zapisuje rysunek pod zmienioną nazwą.

Wykonuje samodzielnie proste rysunki według określonego wzoru

Uzupełnia rysunek dorysowując fragmenty według własnego pomysłu.

Wypełnia kolorem wskazane miejsca na rysunku, odpowiednio dobiera kolory.

Z pomocą nauczyciela umieszcza napis w obszarze rysunku.

Operuje kolorem rysowania i tła.

Dokonuje poprawek w pracach graficznych według wskazówek.

Zmienia rozmiary elementu rysunku według wskazówek.

Nazywa poznane edytory grafiki.

Wskazuje elementy okna edytora grafiki.

Drukuje rysunek bez zmiany parametrów drukowania, według wskazówek.

Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.


Wyjaśnia sposób otwarcia pliku przy użyciu polecenia otwórz.

Świadomie podejmuje decyzje o zapisywaniu lub rezygnacji z zapisu zmian w pliku na dysku.

Korzysta z lupy do likwidowania przerw (szczelin) w konturze rysunku.

Objaśnia zastosowanie elementów okna edytora grafiki.

Zna dwa przyciski myszy i korzysta z nich podczas kolorowania rysunku.

Dba o estetykę tworzonego rysunku i trafny dobór kolorów.

Samodzielnie umieszcza napis w obszarze rysunku.

Samodzielnie drukuje rysunek bez zmiany parametrów drukowania.

Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w poznanych programach graficznych.
Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

V. Podstawy edycji tekstu

Tworzenie dokumenty za pomocą edytora tekstu na podany temat.

Zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego.

Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego.

Wstawienie rysunku do dokumentu tekstowego.Z pomocą nauczyciela uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji.

Pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków.

Przepisuje tekst według wzoru, zachowując akapity.

Używa klawisza Enter do wstawiania nowego akapitu.

Zna wyrównanie tekstu i stosuje je na różne sposoby.

Wyszukuje błędy w gotowym tekście i wprowadza poprawki.

Wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu


Samodzielnie uruchamia edytor tekstu wykorzystywany na lekcji.

Redaguje i formatuje proste teksty według podane wzoru.

Wyjaśnia pojęcie akapitu.

Pisze teksty bez błędów zgodnie ze wzorem, zachowując akapity.

Redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem poznanych narzędzi i funkcji edytora tekstu.

Wykorzystuje klawisz Tab do wyrównania tekstu w kolumnach.

Samodzielnie zapisuje dokument w pliku we wskazanym katalogu, posługując się poleceniem zapisz jako z menu plik.
Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe


Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac.

Zapisuje dokument w pliku według instrukcji, posługując się poleceniem Zapisz jako w menu plik.

Zapisuje dokument po wprowadzeniu w nim zmian według instrukcji, posługując się poleceniem Zapisz z menu Plik.

Pisze krótki tekst z zachowaniem zasad poprawnego wpisywania tekstu.

Posługuje się poleceniem Cofnij do zmiany wykonanej operacji.

Dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku.

Wykonuje operacje zaznaczania tekstu, usunięcia, przeniesienia w inne miejsce, kopiowania według instrukcji.

Dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu: wyrównanie tekstu, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów.

Drukuje dokument bez zmiany parametrów drukowania, według wskazówek.

Nazywa poznane edytory tekstu.

Wskazuje elementy okna edytora tekstu.

Wskazuje kursor tekstowy i kursor myszy.

Wykonuje ćwiczenia zgodne z instrukcją.
Samodzielnie zapisuje dokument po wprowadzeniu w nim zmian, posługując się poleceniem Zapisz jako w menu Plik.

Wyjaśnia sposób otwarcia pliku przy użyciu polecenia Otwórz.

Wstawia rysunki, obiekty WordArt i clipart do dokumentu tekstowego.

Z pomocą nauczyciela tworzy listy numerowane i punktowane.


Według instrukcji ustawia wydruk i drukuje dokument tekstowy.

Rozpoznaje pliki tekstowe na podstawie ich ikon.

Wskazuje podobieństwa i różnice w pracy w różnych programach tekstowych poznanych na lekcji.

Wyjaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu.

Samodzielnie drukuje dokument bez zmiany parametrów drukowania.
Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

VI. Komputer w edukacji rozrywce

Co to są multimedia?

Poznajemy multimedialne programy edukacyjne.

Gry komputerowe.

Przygotowanie gazetki szkolnej.
Obsługuje programy multimedialne poznawane na lekcji według wskazówek nauczyciela.

Obsługuje programy multimedialne bez zmiany opcji.

Wymienia poznane programy edukacyjne, encyklopedie, słowniki multimedialne, gry.

Wymienia elementy zestawu komputerowego niezbędne do prezentacji programów multimedialnych.

Uruchamia gry komputerowe według wskazówek.

Korzystając z programów i gier edukacyjnych, weryfikuje swoją wiedzę.

Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.


Samodzielnie obsługuje programy multimedialne poznane na lekcji. Wybiera i wykorzystuje dostępne opcje w poznanych programach multimedialnych. Omawia sposób wybierania poleceń z menu uruchomionego programu.

Tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji.

Wymienia rodzaje programów multimedialnych.

Opisuje charakter tyczne cechy programów multimedialnych.

Omawia ogólne zasady pracy z programami multimedialnymi.

Świadomie wykorzystuje poznane gry i programy edukacyjne do nauki.

Samodzielnie uruchamia gry komputerowe, sprawnie się nimi posługuje. Samodzielnie dokonuje analizy treści edukacyjnych programów multimedialnych i na ich podstawie formułuje wypowiedź.

Sprawnie rozwiązuje zadania w grach i zabawach edukacyjnych.VII. Internet

Przeglądanie stron internetowych o podanych adresach.

Wyszukiwanie w Internecie informacji na podany temat za pomocą wyszukiwarki internetowej.

Przesyłamy listy pocztą elektroniczną.

Edukacja w Internecie.

Internetowy Savoir-vivre.


Uruchamia wybraną przeglądarkę internetową z pomocą nauczyciela.

Wprowadza w polu adresowym przeglądarki podany adres internetowy.

Przegląda otwartą stronę WWW o podanym adresie, posługuje się przyciskami Wstecz i Dalej.

Zna i stosuje zasady internetowego Savoir-vivr’u.

Odczytuje informacje zgromadzone na stornach WWW.

Wysyła, odbiera i odczytuje poczt elektroniczną według wskazówek nauczyciela.

Nazywa przeglądarkę internetową wykorzystywaną na lekcji.

Wskazuje poznane elementy okna redagowania wiadomości.

Rozróżnia charakterystyczne elementy strony WWW.

Korzysta z dostępnych w Internecie gier i zabaw dla dzieci.

Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.


Wyszukuje w Internecie informacje z różnych dziedzin według zainteresowań.

Odpowiada na zadane pytania, korzystając ze zdobytych informacji.

Wskazuje charakterystyczne elementy strony WWW.

Wyjaśnia pojęcia: przeglądarka, wyszukiwarka, Internet.

Wymienia charakterystyczne elementy okna programu pocztowego.

Omawia charakterystyczne elementy okna przeglądarki.

Omawia zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej.

Omawia elementy okna redagowania wiadomości.

Rozumie pojęcie: netykieta.
Dział

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

VIII. Komputer w naszym otoczeniu

Komputery wokół nas.

Poznajemy zakres zastosowań komputerów.
Wymienia zastosowania komputera w najbliższym środowisku.

Wymienia sposoby zastosowania komputera w szkole.

Wymienia poznane dziedziny zastosowania komputerów w najbliższym otoczeniu i wskazuje korzyści wynikające z ich zastosowania.

Wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją.Opisuje korzyści płynące z wykorzystania komputera w szkole.

Wskazuje wykorzystanie techniki komputerowej w urządzeniach z życia codziennego.

Wyjaśnia pojęcie urządzenia opartego na technice komputerowej.

Omawia dziedziny życia w których zastosowano komputer.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna