Kryteria lokalne w ramach oceny I wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgdPobieranie 63,44 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar63,44 Kb.

Załącznik nr 2 do uchwały ……………………………

Walnego Zebrania Członków

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania

z dnia ………………………. roku

Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020


Kryterium

Opis

Punktacja

Źródło weryfikacji

Przedsiębiorcy

Inne projekty

Rozliczanie Podatku

Wnioskodawca oświadcza, (i/lub posiada inny dokument potwierdzający ten fakt) że rozlicza i/lub będzie rozliczał podatek dochodowy w lokalnym urzędzie skarbowym w powiecie nowotarskim i tatrzańskim

3 pkt – wnioskodawca przedłożył zaświadczenie do wniosku o przyznanie pomocy i/lub inny dokument potwierdzające ten fakt

0 pkt – brak dokumentu

Wniosek + oświadczenie zaświadczenie

x

--------

Racjonalność budżetu operacji

Koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie są racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, kosztorysach oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen

3 pkt - Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio udokumentowana poprzez oferty cenowe i/lub kosztorys inwestorski oraz innych dokumentach potwierdzających przyjęty poziom cen i wiarygodnie uzasadniona

3 pkt - Racjonalność i konieczność poniesienia kosztów została odpowiednio uzasadniona we wniosku o dofinansowanie (i/lub załącznikach)

0 pkt - Zaplanowane koszty nie posłużą do realizacji działań oraz osiągnięcia celu głównego operacji i/lub są niewystarczająco uzasadnione we wniosku o dofinansowanie

Wniosek z załącznikami

x

x

Zasięg oddziaływania projektu

Preferuje operacje realizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej nie więcej niż 5 tys. mieszkańców

3 pkt - projekt realizowany w miejscowości zamieszkanej przez mniej nie więcej niż 5 tys. mieszkańców

0 pkt – projekt nie jest realizowany w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej niż 5 tys. mieszkańców
Kryterium weryfikowane na podstawie danych pozyskanych z Ewidencji Ludności poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie Wniosku o Przyznanie Pomocy

Wniosek z załącznikami

x

x

Doradztwo/szkolenia w LGD

Preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa/szkoleń organizowanych przez LGD w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Aby otrzymać 3 punkty należy wykazać minimum 3 krotne korzystanie z doradztwa w różnej formie np. kontakt telefoniczny, konsultacje indywidualne, mailowe, szkolenie

3 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa/szkoleń LGD na etapie sporządzania wniosku

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa/szkoleń LGD na etapie sporządzania wniosku

Dokumentacja LGD (np. karta doradztwa, listy ze spotkań informacyjnych i szkoleń)

x

x

Innowacyjność

Operacje o charakterze innowacyjnym. Innowacja rozumiana jako:
- wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu lub usługi
(w tym turystycznego) lub procesu lub organizacji na obszarze LSR
- wdrożenie i/lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów /surowców
przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych czy też nowe metody zaangażowania społeczności lokalnej

5 6 pkt - zupełnie nowy produkt lub usługa lub proces lub organizacja na obszarze LSR albo zupełnie nowy sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących zasobów /surowców
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
innowacyjność operacji na terenie całego obszaru LGD

3 pkt - znacząco udoskonalony produkt lub usługa lub proces lub organizacja na obszarze LSR albo znacząco udoskonalony sposób zmobilizowania istniejących zasobów /surowców
przyrodniczych, historycznych, kulturowych
innowacyjność operacji na poziomie przynajmniej jednej gminy członkowskiej LGD

0 pkt - operacja nie posiada jakichkolwiek znamion innowacji innowacyjność operacji na poziomie mniejszym niż obszar gminy członkowskiej LGD lub brak innowacyjności

Wniosek + załączniki

x

x

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Preferuje się operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałanie zmian klimatycznych

6 pkt zastosowane rozwiązania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmian klimatycznych. Wnioskodawca wskazał w opisie projektu i/lub budżecie kosztów zakres zastosowanych rozwiązań

0 pktWnioskodawca nie wskazał w opisie operacji i/lub w budżecie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmian klimatycznych brak tego typu rozwiązania w operacji

Wniosek

x

x

Miejsce zamieszkania/ wykonywania działalności gospodarczej

Wnioskodawca na dzień złożeni wniosku prowadzi działalność i/lub ma miejsce zamieszkania na obszarze LGD od co najmniej 12 miesięcy

3 pkt – wnioskodawca winien złożyć dokumenty potwierdzające czas prowadzenia działalności gospodarczej i/lub miejsce zamieszkania

0 pkt – brak dokumentu potwierdzającego.


Wniosek wypis z CEDG, zaświadczenie Informacji zawartych we Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzających meldunek stały lub czasowy oraz innych przedstawionych dokumentów (np. pełny wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS)

x

------------------

Gotowość do realizacji operacji/projektu

Każdorazowo w uzasadnieniu należy podać tytuł dokumentacji/programu funkcjonalno-użytkowego, ich autora, datę sporządzenia oraz nazwę organu, tytuł dokumentu oraz datę wydania wszelkich pozwoleń wydanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Preferuje się beneficjentów którzy wykazują gotowość do realizacji projektu.

W zależności od rodzaju operacji beneficjent powinien złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzający wyżej wymieniony fakt.
Diagnoza potrzeb (krótki dokument w którym należy się powołać na obiektywne dane statystyczne lub przytoczyć własne badania potrzeb z opisem ich metodologii)Projekty budowlane, odtworzeniowe, modernizacyjne:

6 pkt - operacja posiada dokumentację techniczną oraz prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych, w stosunku do którego nie wniesiono sprzeciwu

3 pkt. -operacja posiada dokumentację techniczną lub program funkcjonalny

0 pkt - projekt w fazie koncepcji
Projekty inne:

6 pkt - projekt posiada opracowaną diagnozę oraz program funkcjonalny lub deklaracje uczestnictwa (np. w przypadku szkoleń) lub wiarygodne potwierdzenie osiągnięcia zakładanych rezultatów (np. w przypadku imprez)

3 pkt. - projekt posiada opracowaną i wiarygodną (udokumentowaną) diagnozę potrzeb, która jest podstawą opracowania projektu

0 pkt - projekt w fazie koncepcji

Wniosek + załączniki

x

x

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD

Preferuje operacje w znacznym stopniu przyczyniające się do promocji LSR i LGD

2 pkt - promocja poprzez oznaczenie inwestycji np. tablicą informacyjną o realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD lub informacja z odniesieniem
0 pkt - operacja nie zakłada promocji LSR i LGD

WniosekLiczba miejsc pracy

Operacja zakłada utworzenie i utrzymanie więcej miejsc pracy (etat) niż zakładane minimum

6 pkt – 2 etaty- miejsca pracy

0 pkt - 1 etat -miejsce pracy

Wniosek z załącznikami+ oświadczenie

x

--------------

Kwalifikacje wnioskodawcy

Preferuje się wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu operacji

6 pkt - posiada doświadczenie zawodowe odpowiednie do przedmiotu operacji

3 pkt - posiada kwalifikacje zawodowe odpowiednie do przedmiotu operacji(w tym kursy, szkolenia itp.)

0 pkt- nie posiada kwalifikacje zawodowe ani doświadczenia zawodowego odpowiedniego do przedmiotu operacji

Wniosek z załącznikami + oświadczenieCzas realizacji operacji

Preferuje się Wnioskodawców, których czas realizacji planowanej operacji będzie niższy lub równy 12 miesiącom zgodnie z harmonogramem

Harmonogram powinien zawierać:

 • nazwę zadania (dostawy/usługi/robót budowlanych)

 • termin realizacji liczony od podpisania umowy o dofinansowanie.

Punkty są przyznawane jeżeli Wnioskodawca wykaże, że zrealizuje operacje w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie oraz termin zakończenia realizacji operacji w harmonogramie jest tożsamy z planowanym terminem zakończenia operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy

3 pkt - czas realizacji operacji do 12 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę

0 pkt - czas realizacji operacji powyżej 12 m-cy od dnia podpisania umowy o przyznanie pomocy przez Wnioskodawcę

Wniosek Kryterium weryfikowane na podstawie harmonogramu zawartego we Wniosku o Przyznanie Pomocy w sekcji OPIS PLANOWANEJ OPERACJI w polu Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD oraz terminu planowanego terminu zakończenia operacji we Wniosku o Przyznanie Pomocy


x

-----------------

Stopień wykorzystania wskaźnika produktu

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs

jest równy lub mniejszy

od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu.


6 pkt - (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w pozostałych wnioskach złożonych w danym naborze
wniosek

x

x

Stopień wykorzystania wskaźnika rezultatu

Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs

jest równy lub mniejszy

od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu


6 pkt (wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika rezultatu operacji / wielkość wskaźnika dla konkursu) x 100%

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w pozostałych wnioskach złożonych w danym naborzewniosek

x

x

Punktacja w ramach każdego z kryteriów nie podlega sumowaniu.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.

Procedura ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany
dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Użyte nazwy:

 1. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ zadań w ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia.

 2. LGD – Podhalańska Lokalna Grupa Działania

 3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 4. Prezes – Prezes Zarządu LGD.

 5. Rada – Rada LGD (organ decyzyjny LGD).

 6. Strona www LGDwww.podhalanska.pl

 7. Zarząd – Zarząd LGD.Procedura:

 1. Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

 2. Procedurę przyjmuje i zmienia Zarząd LGD.

 3. Zarząd ustala kryteria wyboru oraz dokonuje ich zmian, na wniosek:

 1. Rady,

 2. co najmniej 10% członków LGD,

 3. z własnej inicjatywy.

 4. Na wezwanie pisemne Urzędu Marszałkowskiego

 1. Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie pisemnej i zawierać:

  1. uzasadnienie proponowanych zmian,

  2. określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR,

  3. określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.

 2. Zarząd w okresie:

  1. 30 dni od wpłynięcia wniosku, po jego przeanalizowaniu i określeniu zgodności
   z procedurą i LSR, podejmuje decyzję czy wniosek będzie rozpatrywany i:


   1. jeżeli TAK – umieszcza go na stronie www LGD do konsultacji na 7 dni.
    W ciągu 30 dni po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z ich wynikami, podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia zaproponowanych zmian, oraz umieszcza informację o podjętym rozstrzygnięciu na stronie www LGD,


   2. jeżeli NIE – przekazuje informację Wnioskodawcy.

 3. Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały o zmianie kryteriów oraz akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna