Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działaniaPobieranie 22,12 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar22,12 Kb.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania:

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU NIEROLNICZYM”(maks. liczba punktów: 37)lp

Kryterium lokalne-nazwa

punktacja

Opis kryterium

1

Wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów

0 – 6 pkt.

(3x2pkt.)

Ocenie podlega:

- realizacja projektów z udziałem środków z UE lub innych,

- doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego operacji,

- zaplecze techniczno-organizacyjnego,2

Powierzchnia gospodarstwa

Pow. gospodarstwa poniżej średniej województwa - 1pkt.

pow. średniej gospodarstwa powyżej średniej województwa- 0 pkt.Ocenie podlega wielkość gospodarstwa, preferowani są wnioskodawcy posiadający gospodarstwa o pow. poniżej średniej województwa zachodniopomorskiego, najbardziej potrzebujące przekwalifikowania swojej dotychczasowej działalności.

3

Operacja ma charakter innowacyjny

0 – 4pkt.

Oceniane jest innowacyjny podejście w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, ale mający innowacyjny charakter na terenie LGD. Przykłady: nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój nowych rodzajów produkcji lub usług, modernizację tradycyjnych form technologii, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania lokalnej społeczności itp.

4

Wysokość wnioskowanej pomocy

Wnioskowana kwota kosztów kwalifikowanych operacji:

mniej niż 25.000,00- 7 pkt.

25.000,00- 50.000,00- 3 pkt.

powyżej 50.000,00- 2 pkt.Preferuje się operacje o niższej wartości kosztów kwalifikowanych co wynika z ograniczonej ilości środków na realizację LSR

5

Operacja jest oparta o lokalne zasoby

0 - 5 pkt.
1 pkt.

1 pkt.

1 pkt.
2 pkt.

Preferowane są operacje wykorzystujące lokalne zasoby:

- społeczne,

-kulturowe (obyczaje, tradycje, …),

-dziedzictwa historycznego(wiedza o ziemi, ludziach, procesach, …)

- lokalnych surowców w tym produktów rolnych i leśnych.


6

Promocja walorów obszaru LGD

Operacja promuje lokalne usługi, produkty z wykorzystaniem logo LGD- 3 pkt.

Operacja nie promuje lokalnych usług, produktów, z wykorzystaniem loga LGD - 0 pkt.
Preferowane są operacje promujące walory obszaru LGD (usługi, zasoby ) z wykorzystaniem logo LGD (promocja przyczyni się do rozpoznawalności obszaru, rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru co jest adekwatne do celów LSR).

7.

Rozwój lokalnego rynku pracy

Utworzenie powyżej 3 miejsc pracy-3 pkt.

Co najmniej 2-2pkt.

Co najmniej 1-

1 pkt.

Nie utworzenie miejsca pracy-0 pkt.Oceniana jest korzyść ekonomiczna dla LGD pod kątem tworzenia miejsc pracy.

8

Rozwój infrastruktury turystycznej lub usług turystycznych

0 - 6 pkt.

(3x2pkt.)

Preferowane projekty służą rozwojowi infrastruktury turystycznej, usług turystycznych w oparciu o lokalne zasoby oraz integrują się z systemem lokalnych oznakowań.


9.

Powstanie markowych produktów „Ziemia Pyrzycka”.

Operacja przyczyni się do tworzenia markowych produktów– 2 pkt.

operacja nie przyczyni się do powstania markowych produktów - 0 pkt.Operacja jest oceniana pod kątem wzmacniania pozycji markowych produktów lokalnych, tradycyjnych jak również certyfikowanych produktów żywnościowych. Preferowane są operacje przyczyniające się do tworzenia markowych produktów.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna