Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Wdrażanie lsr – małe projekty”Pobieranie 25,71 Kb.
Data30.01.2018
Rozmiar25,71 Kb.

Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Wdrażanie LSR – małe projekty”


Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów:

- doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych i z Unii Europejskiej – 10 pkt

- doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych – 5 pkt

- brak doświadczenia – 0 pktOceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów inwestycyjnych oraz finansowanych z Unii Europejskiej. Ponadto ocenie może być również poddany opis zarządzania projektem przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego i zasięgu projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, zaangażowana kadra.

2.

Działalność, której dotyczy operacja przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy turystycznej obszaru LGD albo wzmocnienia jej marki turystycznej:
0 – 10 pkt

Ocenie podlega wpływ realizacji operacji na rozwój lokalnej bazy turystycznej, poszerzanie oferty turystycznej obszaru LGD oraz kreowania marki turystycznej. Preferowane są operacje, które przyczyniają się do powstawania nowych obiektów turystycznych, nowych przedsiębiorstw działających w szeroko rozumianej branży turystycznej, nowych produktów turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych. Preferowane są również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.

3.

Korzyści lub oddziaływanie operacji dotyczy:

- wszystkich gmin objętych LSR – 10 pkt

- co najmniej 2 gmin objętych LSR –
7 pkt

- co najmniej 2 miejscowości, lecz nie więcej niż jednej gminy – 5 pkt

- jednej miejscowości – 2 pkt


Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR.

4.

Innowacyjność projektu/oparcie o wykorzystanie lokalnych zasobów albo lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego:

- nowe rozwiązania/wykorzystanie lokalnych zasobów na obszarze LGD –


10 pkt

- nowe rozwiązania/wykorzystanie lokalnych zasobów na obszarze gminy –


6 pkt

- nowe rozwiązania/wykorzystanie lokalnych zasobów na obszarze miejscowości – 4 pkt

- rozwiązanie nieinnowacyjne – 0 pkt


Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu do obszaru LGD. Może to oznaczać zastosowanie pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu należy również nowatorski sposób wykorzystania zasobów lokalnych i dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Preferowane są operacje nowatorskie lub w jak największym stopniu wykorzystujące zasoby lokalne, rozwój nowych funkcji obszaru, nowy sposób angażowania społeczności lokalnej w rozwój, itp.

5.

Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów regionu/obszaru działania Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”: 0 – 10 pkt

Ocenie podlega uwzględnienie w realizacji operacji działań zmierzających do promocji walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD i współkreowanie jej wizerunku.

6.

Działalność, której dotyczy operacja, przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców i/lub pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania:

- tak – 10 pkt

- nie – 0 pkt


Oceniany jest wpływ realizacji operacji na kwalifikacje mieszkańców i młodą część społeczności obszaru LGD. Preferowane są te operacje, które podnoszą umiejętności i kwalifikacje społeczności lokalnych i kierują swoje działania do dzieci i młodzieży w celu przybliżania wiedzy o regionie, aktywizowania do inicjatyw społecznych i wolontariatu, upowszechniania projektów międzypokoleniowych, itp.

7.

Działalność, której dotyczy operacja, promuje zdrowy i ekologiczny tryb życia lub podnosi świadomość ekologiczną:
0 – 10 pkt

Operacja oceniana jest pod kątem propagowania zdrowego i ekologicznego trybu życia społeczności lokalnej. Preferowane są te operacje, które realizują działania z zakresu zdrowia, rozwiązań ekologicznych, propagowania aktywnego wypoczynku, podnoszenia świadomości ekologicznej, itp.

8.

Trwałość projektu będzie widoczna w (maks. 10 pkt):

- powstałym partnerstwie – 2 pkt

- wpływie na środowisko – 2 pkt

- wpływie na społeczność lokalną – 2 pkt

- promocji obszaru LGD – 2 pkt

- wpływie na rozwój gospodarczy obszaru LSR – 2 pktOceniana jest trwałość pożytków powstałych po realizacji operacji. Preferowane są te operacje, które zawiązują partnerstwa lokalne (formalne lub nieformalne), trwale poprawiają stan środowiska naturalnego, zwiększają potencjał kapitału ludzkiego z obszaru LGD, promując obszar objęty LSR i przyczyniają się do wzmocnienia lokalnej gospodarki.

9.

Działania operacji mają na celu integrację z istniejącymi systemami oznakowania atrakcji turystycznych: 0 – 10 pkt

Oceniana jest możliwość włączania lokalnych walorów do szerszych (regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych) systemów oznakowania atrakcji turystycznych, dzięki realizacji operacji. Preferowane są operacje umożliwiające włączanie lokalnych atrakcji do takich systemów.

10.

Ingerencja w środowisko naturalne:

- brak ingerencji – 10 pkt

- minimalna ingerencja – 6 pkt

- umiarkowana ingerencja – 4 pkt

- wzmożona ingerencja – 0 pkt


Oceniany jest wpływ realizacji operacji na środowisko naturalne. Preferowane są operację, które w najmniejszym stopniu ingerują w środowisko naturalne. Preferowane są również operacje wykorzystujące energię odnawialną, zmierzające do poprawy parametrów jakości wody, powietrza, gleby, żywności, itp.

11.

Działania operacji wykorzystują/

aktywizują potencjał ludzki z obszaru LGD:


- tak – 5 pkt

- nie – 0 pktOceniany jest stopień aktywizacji i zaangażowania społeczności lokalnej w realizację operacji oraz w udostępnianiu pożytków wynikających z realizacji operacji. Preferowane są te operacje, które aktywizują społeczność i realizują działania służące później szerokiej grupie odbiorców. Preferowane są również działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej.

12.

Realizacja operacji spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

- powyżej 3 miejsc pracy – 10 pkt

- od 1 do 3 miejsc pracy – 5 pkt

- poniżej 1 miejsca pracy – 0 pktOceniana jest korzyść ekonomiczna operacji dla obszaru LGD pod kątem tworzenia nowych miejsc pracy. Preferowane są operacje wskazujące na utworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna