Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania „Tworzenie I rozwój mikroprzedsiębiorstw”Pobieranie 54,52 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar54,52 Kb.


LISTA KRYTERIÓW OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

W RAMACH KOMPONENTU „WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU”
Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy:

2 pkt.-mniej niż 30 tys. zł

1 pkt - od 30 tys. zł do 50 tys. zł

0 pkt- powyżej 50 tys. zł


Preferuje się operacje o niższej wartości kosztów kwalifikowalnych co wynika z ograniczonej ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD.


2.

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki i rekreacji

1 pkt - dotyczy

0 pkt - nie dotyczyPreferuje operacje służące rozwojowi turystyki i rekreacji w oparciu o lokalne zasoby, w szczególności tworzenia i rozbudowy bazy turystycznej i usług na rzecz turystyki, Preferowane są również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.

Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano brak rozwiniętej infrastruktury sportowo - turystycznej i spójnej oferty turystycznej.

3.

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze

0 pkt – nie

2 pkt - takPreferuje operacje wykorzystujące lokalne zasoby, dziedzictwo kulturowe, historyczne lub przyrodnicze. Preferowane są operacje, które w jak największym stopniu opierają działania na zasobach lokalnych oraz dziedzictwie.

4.

Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy

1 pkt – 1miejsce pracy

2 pkt – 2 miejsca pracy

3 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy


Preferuje operacje zakładające tworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD lub samo zatrudnienie beneficjenta. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano wysoki poziom bezrobocia.

5.

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków UE

1 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów

0 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów UEOceniane jest doświadczenie wnioskodawcy
w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego, w tym Unii Europejskiej. Ponadto ocenie może być również poddany opis zarządzania projektem przez wnioskodawcę, jego doświadczenie w odniesieniu do zakresu tematycznego i zasięgu projektu, zaplecze techniczno-organizacyjne, zaangażowana kadra.


6.

Wkład własny wyższy od minimalnego

1 pkt – wkład własny równy minimalnemu,

2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego

3 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego


Preferowane operacje, dla realizacji których zaangażowane zostaną jak największe środki własne wnioskodawcy co wynika także z ograniczonej ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD.

7.

Operacja dotyczy utworzenia mikroprzedsiębiorstwa

0 pkt – nie

1 pkt – takPreferuje operacje zakładające tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza samo zatrudnienia wśród mieszkańców. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wykazano wysoki poziom bezrobocia.

8.

Realizacja operacji na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców

0 pkt – nie dotyczy

1 pkt – dotyczyPreferowane operacje realizowane w małych miejscowościach mające służyć pobudzeniu lokalnych inicjatyw gospodarczych i ograniczyć bezrobocie na obszarze LGD. Kryterium to wynika z analizy SWOT, w której jako słabą stronę wskazano istniejące bezrobocie, a jako mocna korzystną politykę gmin w zakresie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Odnowa i rozwój wsi”L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Oddziaływanie realizacji projektu

2 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej do 500 mieszkańców

1 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej od 500 do 1000 mieszkańców

0 pkt- operacja będzie realizowana w miejscowości liczącej powyżej 1000 mieszkańców


Preferuje się operacje zakładające rozwój małych miejscowości wiejskich poprzez poprawę ich estetyki i funkcjonalności obiektów wiejskich dzięki czemu dojdzie do uporządkowania ładu przestrzennego wsi i pobudzone zostanie życie kulturalne zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.

2.

Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami w ramach LSR

2pkt - powiązany z innymi operacjami/ projektami

0 pkt - brak powiązań z innymi operacjami/ projektamiPreferuje operacje powiązane z realizacją innych operacji realizowanych na obszarze LGD w ramach wdrażania LSR w celu uzyskania efektu synergii. Osiągnięcie tego efektu jest ważne ze względu na ograniczoną ilość środków na wdrażanie LSR.

3.

Wysokość wnioskowanej pomocy

3 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi poniżej 100 tys. zł

1 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi od 100-200 tys. zł

0 pkt - wnioskowana kwota operacji wynosi powyżej 200 tys. zł


Preferuje się operacje o niższej wartości kosztów kwalifikowalnych co wynika z ograniczonej ilości środków na realizacje LSR dla obszaru LGD.


4.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy

2 pkt- co najmniej 3 zrealizowane projekty

1 pkt - co najmniej 1 zrealizowany projekt

0 pkt - brak zrealizowanych projektów


Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. Wnioskodawca musi dokonać zestawienia tabelarycznego projektów z podaniem nazwy projektu, celów projektu, wartość projektu, okres realizacji, źródła dotacji.

5.

Poziom aktywizacji społeczności lokalnej

3 pkt - główny cele operacji dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej

1 pkt - jeden z celów szczegółowych operacji dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej

0 pkt - operacja nie dotyczy aktywizacji społeczności lokalnej


Preferuje operacje dotyczące aktywizacji społeczności lokalnej, w tym stworzenia technicznych warunków do rozwoju ciekawej oferty społeczne, kulturowej i integracji mieszkańców. Preferowane będą operacje dotyczące tworzenia świetlic wiejskich, domów kultury, miejsc spotkań i integracji. Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: migracja, osłabienie więzi międzyludzkich, niedoinwestowania infrastruktura kulturalna.

6.

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki i rekreacji

1 pkt - dotyczy

0 pkt – nie dotyczyPreferowane operacje, które przyczyniają się do powstawania nowych obiektów turystycznych, nowych produktów turystycznych, nowych wydarzeń turystycznych. Preferowane są również operacje wnoszące nową jakość do już istniejących zasobów turystycznych obszaru LSR i jej oferty turystycznej.

Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: słaba infrastruktura sportowo - turystyczna

7.

Działalność, której dotyczy operacja przyczynia się do promowania walorów regionu działania LGD

2 pkt - dotyczy

0 pkt – nie dotyczyPreferowane operacje zmierzające do promocji walorów obszaru LGD lub upowszechniania informacji na ich temat. Oceniany jest również wpływ realizacji operacji na upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD
i współkreowanie jej wizerunku.
Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: słaba promocja oferty kulturalnej, niedostateczne wykorzystanie walorów przyrodniczych obszaru.


Kryteria lokalne dla operacji zgłaszanych do działania
„Wdrażanie LSR – małe projekty”L.p.

Kryterium lokalne

Punktacja

Uzasadnienie / adekwatność do analizy SWOT

1.

Zasoby, doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy

2 pkt - co najmniej 3 zrealizowane projekty

1 pkt - co najmniej 1 zrealizowany projekt

0 pkt - brak zrealizowanych projektów


Preferuje wnioskodawców doświadczonych w obszarach, których dotyczą projekty, zapewniających sprawną i z dużym prawdopodobieństwem skuteczną realizację projektów. Wnioskodawca musi dokonać zestawienia tabelarycznego projektów z podaniem nazwy projektu, celów projektu, wartość projektu, okres realizacji, źródła dotacji.

2.

Poziom rozwoju kapitału ludzkiego

2 pkt - główny cele operacji/ projektu dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego

1 pkt - jeden z celów szczegółowych operacji/projektu dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego

0 pkt - operacja/projekt nie dotyczy rozwoju kapitału ludzkiego


Preferuje operacje dotyczące rozwijania kapitału ludzkiego. Kryterium to wynika ze słabych stron analizy SWOT: migracja osłabienie więzi międzyludzkich, mało rozwinięte społeczeństwo obywatelskie, niskie kwalifikacje zawodowe społeczności wiejskiej.

3.

Wartość projektu

3 pkt - wartość dofinansowania projektu wynosi poniżej 10 tys. zł

2 pkt - od 10 tys. do 15 tys.

1 pkt - powyżej 15 tys. do 20 tys.

0 pkt - powyżej 20 tys.Preferuje operacje na mniejszą kwotę dofinansowania ze względu na bardzo niski budżet LGD. Ważne, aby zrealizowano więcej operacji o mniejszych wartościach dofinansowania osiągając jak największe efekty społeczne i gospodarcze.

4.

Udział partnerów w realizacji projektu

0 pkt – bez innych podmiotów

1 pkt – 1-2 podmioty

2 pkt – powyżej 2 podmiotów


Preferuje operacje realizowane z udziałem kilku partnerów, aby zapewnić szersze oddziaływanie projektów i budowanie sieci współpracy w ramach społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenia zaangażowania jak największej liczby mieszkańców w lokalne działania. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT gdzie w słabych stronach określono: osłabienie więzi międzyludzkich, mało rozwinięte społeczeństwo obywatelskie.

5.

Czas realizacji operacji/projektu

2 pkt - mniej niż 6 miesięcy

1 pkt - od 6 do 12 miesięcy

0 pkt - powyżej 12 miesięcy


Preferuje operacje krótsze, które dadzą oczekiwane efekty w krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do zamknięcia w jednym roku realizacji LRS .

6.

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze

0 pkt – nie

2 pkt - takPreferuje operacje wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalna infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi, w powiązaniu z analizą SWOT w LSR. W analizie SWOT wskazano jako zasób dziedzictwo historyczne i kulturowe, a w słabych stronach niski poziom wykorzystania lokalnych walorów.

7.

Obszar oddziaływania operacji

0 pkt – 1 miejscowość

1 pkt – 2-5 miejscowości2 pkt – powyżej 5 miejscowości

Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz powszechność pożytków z jej realizacji. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak największy obszar LSR.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna