Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru finansowanych operacji w ramach działania 4Pobieranie 15,33 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar15,33 Kb.

Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru finansowanych operacji w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Kryteria Formalne:

I. Wymogi formalne – wniosek:

- złożenie wniosku we właściwej instytucji,

- złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,

- złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,

- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

- wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;II. Wymogi formalne – wnioskodawca:

- kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

- wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;III. Wymogi formalne - projekt:

- projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),

- realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,

- wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

- projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

- przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy);IV. Kryteria formalne specyficzne:

- wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),

- w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej,

- biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy),

- Projekt zostanie rozpoczęty nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

- wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu;Kryteria merytoryczne

I. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R:

- wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace lub poniósł wydatki w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

- projekt dotyczy wyposażenia przedsiębiorstwa w aktywa materialne oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozwoju działalności B+R,

- projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

- wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP),

- wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem,

- planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania,

- informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

- wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu;

II. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R:

- wnioskodawca jest MSP (liczba pkt – 15),

- projekt zakłada uzyskanie przez Wnioskodawcę statusu CBR (25),

- projekt przewiduje współpracę z jednostką naukową (15),

- w wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego (25),

- projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10),

- wnioskodawca posiada: akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10);

III. Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa:

- projekt dotyczy opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego i zakończy się wdrożeniem tego wzoru do produkcji,

- projekt obejmuje zlecenie wykonania projektu wzorniczego lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie wzornictwa,

- projekt jest opłacalny,

- projekt dotyczy inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją, produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki,

- wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP),

- wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną zapewniającą wykonalność i stabilne zarządzanie projektem,

- planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania,

- informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

- wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu;IV. Kryteria merytoryczne fakultatywne dla projektów dotyczących wzornictwa:

- istnieje zapotrzebowanie na wyrób/usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (liczba pkt - 15),

- wnioskodawca jest MSP (15),

- projekt dotyczy opracowania i wdrożenia wzoru użytkowego (15),

- wzór użytkowy opracowany w ramach projektu zostanie zgłoszony do ochrony własności przemysłowej (15),

- wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu z zastosowaniem wzornictwa przemysłowego w przedsiębiorstwie (5),

- wzór opracowany w ramach projektu dotyczy struktury złożonej lub linii wzorniczej (15),

- projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub w art. 17 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (10),- wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (10).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna