Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru finansowanych operacji w ramachPobieranie 11,08 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar11,08 Kb.

Kryteria formalne oraz merytoryczne wyboru finansowanych operacji w ramach

Działania 3.3

Poddziałanie 3.3.1

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Kryteria Formalne:

I. Wymogi formalne – wniosek:

 • złożenie wniosku we właściwej instytucji,

 • złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,

 • złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów,

 • kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

 • wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją;

II. Wymogi formalne – Wnioskodawca

 • kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania,

 • Wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

III. Wymogi formalne - projekt:

 • projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),

 • realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,

 • wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,

 • projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy),

 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy);

IV. Kryteria formalne specyficzne:

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.),

 • projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu;

Kryteria merytoryczne

Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena 0-1):

 • projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 3.3 PO IG,

 • pozyskany kapitał zewnętrzny będzie przeznaczony na realizację innowacyjnych przedsięwzięć,

 • podmiot świadczący usługę doradczą dla Wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w spółki sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie notowanych na rynku publicznym,

 • podmiot świadczący usługę doradczą dla Wnioskodawcy zapewnia personel posiadający wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania,

 • planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów Działania,

 • informacje zawarte we wniosku potwierdzają zdolność Wnioskodawcy do sfinansowania projektu,

 • projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb Wnioskodawcy,

 • wskaźniki produktu i rezultatu są:
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna