Koszyki pytańPobieranie 66,99 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar66,99 Kb.KOSZYKI PYTAŃ

EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

 1. KOSZYK I – Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna

 2. KOSZYK II – Kardiologia zapobiegawcza i konsultacyjna

 3. KOSZYK III – Elektrokardiologia

 4. KOSZYK IV – Kardiologia zabiegowa i leczenie wad serca

 5. KOSZYK V – Ostre stany kardiologiczne


KOSZYK I – Nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna


 1. Wskazania do zastosowania tomografii komputerowej w kardiologii

 2. Wskazania do zastosowania kardiologicznego rezonansu magnetycznego

 3. Metody oceny żywotności mięśnia sercowego.

 4. Porównanie metod oceny frakcji wyrzutowej lewej komory serca

 5. Scyntygrafia serca - rodzaje, wskazania do wykonywania i przygotowanie chorego

 6. Pozytronowa tomografia emisyjna (PET) w kardiologii – zasady wykonywania, wskazania, potencjalne miejsce w diagnostyce

 7. Algorytmy diagnostyczne w podejrzeniu zatorowości płucnej

 8. Wskazania do echokardiografii przezprzełykowej

 9. Echokardiografia obciążeniowa – rodzaje, wskazania diagnostyczne, zasady przeprowadzenia badania

 10. Nowe rodzaje badań i technologii echokardiograficznych (echokardiografia tkankowa, kontrastowa, 3D)

 11. Diagnostyka zaburzeń oddychania w czasie snu u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego

 12. Zasady diagnostyki i rozpoznawania skurczowej niewydolności serca

 13. Zasady diagnostyki i rozpoznawania rozkurczowej niewydolności serca

 14. Nieinwazyjne metody oceny zmian miażdżycowych w tętnicach

 15. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, rodzaje protokołów badawczych

 16. Ocena czynności nerek u pacjenta z chorobą układu sercowo-naczyniowego

 17. Ergospirometria – miejsce w standardach diagnostycznych

 18. Ocena wyników elektrokardiograficznej próby wysiłkowej

 19. Wskazania do rejestracji EKG metodą Holtera

 20. Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego – wskazania, interpretacja wyników

 21. Test pochyleniowy – miejsce w diagnostyce kardiologicznej, zasady wykonywania

 22. Przetrwałe uniesienie odcinka ST w EKG niezwiązane z niedokrwieniem

 23. Stratyfikacja ryzyka w stabilnej chorobie wieńcowej na podstawie badań nieinwazyjnych

 24. Odrębności diagnostyki choroby wieńcowej u kobiet

 25. Przeciążenie prawej komory serca w badaniach nieinwazyjnych

 26. Echokardiograficzne kryteria i ocena zaawansowania niedomykalności zastawki aortalnej

 27. Echokardiograficzne kryteria i ocena zaawansowania niedomykalności zastawki mitralnej

 28. Echokardiograficzne kryteria i ocena zaawansowania niedomykalności zastawki trójdzielnej

 29. Zwężenie zastawki aortalnej – ocena kliniczna i echokardiograficzna

 30. Różnicowanie sercowych i płucnych przyczyn duszności

 31. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej

 32. Stratyfikacja ryzyka po zawale serca

 33. Laboratoryjna ocena funkcji płytek krwi u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe

 34. Zwężenie zastawki mitralnej – ocena kliniczna i echokardiograficzna

 35. Próba wysiłkowa po zawale serca

 36. Przydatność badań nieinwazyjnych w ocenie wad wrodzonych serca u dorosłych

 37. Nieinwazyjne rozpoznawanie przetrwałego otworu owalnego

 38. Wskazania do wykonania i ocena wyniku badania hemodynamicznego

 39. Zasady diagnostyki przerostu lewej komory serca na podstawie badania elektrokardiograficznego i echokardiograficznego

 40. Zasady diagnostyki przerostu prawej komory serca na podstawie badania elektrokardiograficznego i echokardiograficznego

 41. Nieinwazyjne metody stosowane w diagnostyce omdleń

 42. Test 6-minutowego marszu – zastosowanie diagnostyczne

 43. Diagnostyka nieinwazyjna zapalenia osierdzia

 44. Badania laboratoryjne wysięku osierdziowego – dalsze implikacje terapeutyczne

 45. Elektrokardiograficzne i echokardiograficzne wskazania do terapii resynchronizującej

 46. Badania obrazowe w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

 47. Nieinwazyjne metody oceny proksymalnych odcinków tętnic wieńcowych

 48. Nieinwazyjne metody oceny drożności pomostów aortalno-wieńcowych

 49. Ocena rodzaju i cech szmeru nad sercem pacjenta

 50. Nieinwazyjne metody oceny chorób naczyń

KOSZYK II – Kardiologia zapobiegawcza i konsultacyjna


 1. Epidemiologia czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

 2. Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób sercowo-naczyniowych

 3. Lipidogram – interpretacja, pożądane normy lipidogramu w różnych grupach pacjentów

 4. Peptydy natriuretyczne – rola w diagnostyce kardiologicznej

 5. Rodzaje, zastosowanie i ocena parametrów zapalnych w kardiologii

 6. Dyslipidemia aterogenna – rozpoznawanie, zasady postępowania

 7. Hipercholesterolemia rodzinna, wielogenowa, wtórna – definicje, zasady postępowania

 8. Farmakologiczne leczenie poprawiające rokowanie w stabilnej chorobie wieńcowej

 9. Farmakologiczne leczenie poprawiające jakość życia w stabilnej chorobie wieńcowej

 10. Dławica naczynioskurczowa (Prinzmetala) – patogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

 11. Kardiologiczny zespół X – patogeneza, obraz kliniczny, leczenie, rokowanie

 12. Choroby serca, w których wskazana jest profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

 13. Zabiegi medyczne zwiększające ryzyko wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia

 14. Gorączka reumatyczna – patogeneza, rozpoznanie, leczenie, powikłania

 15. Diagnostyka i postępowanie w podejrzeniu zapalenia mięśnia sercowego

 16. Kardiomiopatia rozstrzeniowa – definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie

 17. Kardiomiopatia przerostowa – definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie

18 . Farmakologiczne leczenie poprawiające rokowanie w niewydolności serca

19. Farmakologiczne leczenie objawowe w niewydolności serca

20. Uszkodzenie mięśnia lewej komory serca po chemio- i radioterapii – diagnostyka i

leczenie

21. Zasady określania wskazań i przeciwwskazań do transplantacji serca

22. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe – patomechanizm, rozpoznawanie, postępowanie

23. Nadciśnienie płucne – rozpoznawanie, klasyfikacja, postępowanie, rokowanie

24. Tętniak aorty – rozpoznawanie, postępowanie

25. Choroby zapalne dużych naczyń

26. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

27. Opieka nad chorym po wszczepieniu sztucznej zastawki serca – zasady leczenia i

kontroli

28. Wskazania do przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego

29. Leczenie przeciwpłytkowe – wskazania, wybór leków przeciwpłytkowych i czas leczenia

różnych populacji chorych

30. Leczenie nadciśnienia tętniczego

31. Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny

32. Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia otyłości

33. Zasady i wskazania do ambulatoryjnego leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi

34. Choroby kardiologiczne wymagające poradnictwa rodzinnego dla najbliższej rodziny

pacjenta

35. Spichrzeniowe choroby mięśnia sercowego – różnicowanie z kardiomiopatią przerostową

36. Kardiomiopatia przerostowa a serce sportowca – różnicowanie

37. Zaburzenia rytmu serca u kobiet w ciąży

38. Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży i karmiących

39. Ciąża i poród u kobiet z wadami serca

40. Wtórne nadciśnienie tętnicze – przyczyny, diagnostyka i postępowanie

41. Orzekanie o powrocie do pracy i aktywności fizycznej po zawale serca

42. Leki hipolipemizujące – mechanizmy działania, dobór, kojarzenie i dawkowanie

43. Zasady oceny ryzyka sercowo-naczyniowego przed operacjami pozasercowymi

44. Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron – porównanie grup leków i ich

wskazań terapeutycznych

45. Możliwości farmakologicznej prewencji pozawałowej przebudowy mięśnia sercowego

46. Leki beta-adrenolityczne – klasyfikacja i wskazania

47. Rola cukrzycy w patogenezie miażdżycy, zalecenia prewencyjne

48. Farmakoterapia kardiologiczna w wieku podeszłym

49. Pacjent z chorobą układu sercowo-naczyniowego i niewydolnością nerek – zasady

postępowania

50. Zasady planowania treningu fizycznego u chorych po ostrych zespole wieńcowym oraz u chorych z niewydolnością serca

KOSZYK III – Elektrokardiologia


 1. Rodzaje częstoskurczów nadkomorowych – definicja, obraz kliniczny, EKG, postępowanie

 2. Wskazania i interpretacja wyników inwazyjnego badania elektrofizjologicznego

 3. Wskazania do czasowej elektrostymulacji w świeżym zawale serca

 4. Diagnostyka różnicowa i postępowanie w częstoskurczach z wąskimi zespołami QRS

 5. Diagnostyka różnicowa i postępowanie w częstoskurczach z szerokimi zespołami QRS

 6. Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym – definicja, patogeneza, rozpoznanie, leczenie

 7. Zasady leczenia arytmii związanych z obecnością drogi dodatkowej

 8. Wskazania do ablacji przezskórnej w zespole preekscytacji

 9. Częstoskurcze przedsionkowe – patogeneza, leczenie, rokowanie

 10. Migotanie przedsionków – definicja, patogeneza, etiologia i klasyfikacja

 11. Zasady farmakologicznego leczenia chorych ze świeżo wykrytym migotaniem przedsionków

 12. Leczenie chorych z nawracającym napadowym migotaniem przedsionków

 13. Leczenie chorych z przetrwałym i utrwalonym migotaniem przedsionków

 14. Wskazania i metody zabiegowego leczenia migotania przedsionków

 15. Przezskórne techniki ablacyjne w migotaniu przedsionków – rodzaje, zasady kwalifikacji chorych, powikłania zabiegu

 16. Trzepotanie przedsionków – definicja, patogeneza, obraz kliniczny, leczenie

 17. Komorowe zaburzenia rytmu – klasyfikacja, ogólne zasady postępowania

 18. Łagodny częstoskurcz komorowy

 19. Częstoskurcz komorowy po zawale serca – leczenie i rokowanie

 20. Zespoły długiego i krótkiego QT – obraz kliniczny, etiologia, klasyfikacja, postępowanie

 21. Zespół Brugadów – definicja, patogeneza, obraz kliniczny, postępowanie

 22. Szczególne postacie częstoskurczów: wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin oraz częstoskurcz z drogi odpływu prawej komory

 23. Wskazania do implantacji ICD w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zatrzymania krążenia

 24. Wskazania do implantacji stymulatora w zespole chorego węzła zatokowego

 25. Wskazania do wszczepienia stymulatora w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego

 26. Zasady wyboru układu stymulującego serce u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym

 27. Wskazania do wszczepienia układu stymulującego serce u chorych z przewlekłym blokiem dwu- lub trójwiązkowym

 28. Skuteczność przezskórnej ablacji w poszczególnych zaburzeniach rytmu serca

 29. Kardiowersja i defibrylacja – zasady wykonania, przygotowanie pacjenta, dobór energii elektrycznej

 30. Zaburzenia stymulacji – rozpoznanie i różnicowanie

 31. Powikłania wszczepienia stymulatora serca

 32. Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa – definicja, rozpoznawanie, postępowanie

 33. Kwalifikacja do terapii resynchronizującej w niewydolności serca i jej następstwa

 34. Metody oceny zagrożenia nagłą śmiercią sercową

 35. Farmakoterapia w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej

 36. Rola kardiowertera-defibrylatora w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej

 37. Rola elektrostymulacji w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej

 38. Rola inwazyjnego badania elektrofizjologicznego w stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego

 39. Wskazania do ablacji łącza przedsionkowo-komorowego

 40. Tachykardiomiopatia – definicja, przyczyny, postępowanie

 41. Stymulacja czasowa serca – sposoby, wskazania, zasady opieki nad chorym

 42. Stymulacja serca - wady i zalety trybu stymulacji: AAI, VVI, DDD, BiV

 43. Zastosowania i ograniczenia farmakoterapii w nadkomorowych zaburzeniach rytmu

 44. Zastosowania i ograniczenia farmakoterapii w komorowych zaburzeniach rytmu

 45. Zjawisko proarytmii – definicja, czynniki sprzyjające

 46. Wielokształtny częstoskurcz komorowy – etiopatogeneza, zasady postępowania

 47. Przewlekłe leczenie amiodaronem – wskazania, monitorowanie, powikłania

 48. Wskazania do przewlekłego stosowania leków antyarytmicznych

 49. Zasady kontroli stymulatorów serca

 50. Zasady kontroli implantowanego kardiowertera-defibrylatora


KOSZYK IV – Kardiologia zabiegowa i leczenie wad serca


 1. Inwazyjne metody oceny zmian miażdżycowych i wizualizacji blaszek w tętnicach wieńcowych

 2. Wskazania do wykonywania badań ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

 3. Wskazania diagnostyczne do cewnikowania jam serca, zasady zabiegu

 4. Wskazania do wykonania biopsji miokardium, zasady zabiegu

 5. Wskazania do leczenia inwazyjnego i wybór metody rewaskularyzacji w stabilnej chorobie wieńcowej

 6. Pacjent z mostkiem mięśniowym nad tętnicą wieńcową – obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

 7. Przezskórne interwencje wieńcowe – rodzaje stosowanych technik, zastosowanie terapeutyczne urządzeń pomocniczych

 8. Powikłania przezskórnej angioplastyki wieńcowej

 9. Powikłania koronarografii

 10. Wskazania do kardiochirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

 11. Rodzaje kardiochirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych i typy zabiegów

 12. Inwazyjne leczenie niewydolności serca

 13. Niedomykalność aortalna – zasady kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego

 14. Niedomykalność mitralna – zasady kwalifikacji chorych do zabiegu naprawczego zastawki

 15. Wskazania i metody leczenia zabiegowego zwężenia zastawki aortalnej

 16. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów przezskórnej interwencji na zastawce mitralnej

 17. Metody zabiegowe stosowane w ubytkach przegrody międzyprzedsionkowej

 18. Metody zabiegowe stosowane w ubytkach przegrody międzykomorowej

 19. Przetrwały otwór owalny – rozpoznanie, obraz kliniczny, postępowanie

 20. Przetrwały przewód tętniczy – rozpoznanie, obraz kliniczny, postępowanie

 21. Późne powikłania po operacjach naprawczych tetralogii Fallota

 22. Zespół Eisenmengera – definicja, obraz kliniczny, postępowanie u chorych dorosłych

 23. Zwężenie drogi odpływu prawej komory – obraz kliniczny, postępowanie

 24. Zwężenie drogi odpływu lewej komory – zabiegowe metody leczenia

 25. Koarktacja aorty – obraz kliniczny, zasady kwalifikacji do leczenia zabiegowego

 26. Współistnienie zwężenia tętnic szyjnych i choroby wieńcowej – wskazania do zabiegów rewaskularyzacyjnych, kolejność przeprowadzania zabiegów

 27. Stratyfikacja ryzyka przed operacjami kardiochirurgicznymi – system oceny EUROSCORE

 28. Zasady stosowania leków przeciwtrombinowych w ostrych zespołach wieńcowych: heparyna niefrakcjonowana, heparyny drobnocząsteczkowe, bezpośrednie inhibitory trombiny, pentasacharydy

 29. Kojarzenie leków przeciwpłytkowych i przeciwtrombinowych w ostrych zespołach wieńcowych

 30. Alkoholowa ablacja przegrody międzykomorowej a chirurgiczne leczenie tej patologii – wskazania, wyniki odległe, ograniczenia metody

 31. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej – co decyduje o leczeniu i jego sposobie?

 32. Zjawisko „no-reflow” – patogeneza, rozpoznawanie, postępowanie

 33. Wskazania do zabiegów rekonstrukcji lewej komory serca i aneuryzmektomii

 34. Pierwotna, ratunkowa i ułatwiona angioplastyka w świeżym zawale serca

 35. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej – zasady postępowania

 36. Rodzaje stentów wewnątrzwieńcowych – wskazania do implantacji, powikłania, zasady leczenia po implantacji stentu

 37. Restenoza po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej – przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie

 38. Farmakoterapia wspomagająca zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej

 39. Rola zabiegów hybrydowych w rewaskularyzacji mięśnia sercowego

 40. Wielonaczyniowa choroba wieńcowa – kwalifikacja do zabiegu, wyniki leczenia

 41. Małoinwazyjna chirurgia naczyń wieńcowych – wskazania, zalety, ograniczenia, wyniki odległe

 42. Metody leczenia miejscowych powikłań zabiegów kardiologii inwazyjnej

 43. Wskaźniki reperfuzji wieńcowej

 44. Pilne wskazania do zabiegów CABG u chorego poddawanego koronarografii

 45. Potencjalne zastosowanie komórek macierzystych w kardiologii

 46. Ryzyko zakrzepicy ostrej, podostrej i późnej w stentach wieńcowych

 47. Najczęstsze zabiegi angioplastyczne poza łożyskiem naczyń wieńcowych

 48. Wtórna niedomykalność mitralna u chorych z niewydolnością serca

 49. Nowe rodzaje stentów i nowe wskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej

 50. Ograniczanie wskazań do rewaskularyzacji kardiochirurgicznej i zabiegów kardiochirurgicznych w dobie rozwoju kardiologii inwazyjnej - przykładyKOSZYK V – Ostre stany kardiologiczne


 1. Markery uszkodzenia miokardium – rodzaj, wskazania do oznaczeń, wyniki fałszywie dodatnie, miejsce w stratyfikacji ryzyka i algorytmach postępowania

 2. Nagłe zatrzymanie krążenia – współczesne standardy postępowania (BLS – basic life suport, ALS – advanced life suport)

 3. Ostre zespoły wieńcowe – definicja, klasyfikacja, ogólne zasady postępowania

 4. Zawał serca – definicja, klasyfikacja, ogólne zasady postępowania

 5. Klasyfikacja kliniczna ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST

 6. Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych

 7. Wczesna strategia inwazyjna a wczesna strategia zachowawcza w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST

 8. Postępowanie i leczenie przedszpitalne ostrych zespołów wieńcowych

 9. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia trombolitycznego

 10. Postępowanie w ostrych powikłaniach świeżego zawału serca

 11. Zawał prawej komory serca

 12. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – definicja, klasyfikacja, etiologia, obraz kliniczny

 13. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – rozpoznanie, zasady leczenia i doboru antybiotykoterapii, wskazania do leczenia chirurgicznego

 14. Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia – rodzaje i zasady postępowania

 15. Tamponada serca – obraz kliniczny, postępowanie

 16. Zasady wykonywania zabiegów perikardiocentezy

 17. Przerzuty nowotworowe do serca i osierdzia – obraz kliniczny, postępowanie

 18. Śluzak lewego przedsionka – obraz kliniczny, postępowanie

 19. Rozpoznawanie i zasady postępowania w sercowo-naczyniowych utratach przytomności

 20. Uraz serca

 21. Wstrząs kardiogenny – definicja, przyczyny, postępowanie

 22. Leczenie obrzęku płuc

 23. Postępowanie przy przedawkowaniu leków kardiologicznych

 24. Zasady postępowania w przypadku zakrzepicy na sztucznej zastawce serca

 25. Nefropatia pokontrastowa – definicja, postępowanie i zapobieganie

 26. Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym

 27. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna – wskazania, przeciwwskazania, powikłania

 28. Urządzenia wspomagające czynność komór (VAD – ventricular assist devices) – rodzaje i zastosowanie

 29. Ostre rozwarstwienie aorty – rozpoznanie, postępowanie

 30. Ostra, niedokrwienna niedomykalność mitralna – obraz kliniczny, postępowanie

 31. Zatorowość płucna – obraz kliniczny, diagnostyka, postępowanie

 32. Masywna i niemasywna zatorowość płucna – odmienności algorytmów terapeutycznych

 33. Burza elektryczna” – definicja, postępowanie

 34. Powikłania mechaniczne świeżego zawału serca – które i kiedy leczyć chirurgicznie ?

 35. Hemofiltracja w ostrych stanach kardiologicznych

 36. Hipotermia w ostrych stanach kardiologicznych – potencjalne zastosowanie

 37. Postępowanie w ostrej hipotonii

 38. Pacjenci wymagający inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego w oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej

 39. Różnice w postępowaniu i rokowaniu pacjentów z rozwarstwieniem aorty typu A oraz typu B

 40. Postępowanie w udarze i po udarze mózgu u osoby ze sztuczną zastawką serca

 41. Postępowanie w okołoreanimacyjnych zaburzeniach rytmu serca

 42. Badanie gazometryczne w ostrych stanach kardiologicznych – implikacje dla postępowania terapeutycznego

 43. Leczenie hipoglikemizujące w świeżym zawale serca

 44. Zagrażające życiu stany hipokaliemii – przyczyny, objawy, powikłania kardiologiczne, zasady postępowania

 45. Zagrażające życiu stany hiperkaliemii – przyczyny, powikłania kardiologiczne, zasady postępowania

 46. Rodzaje leków inotropowo dodatnich i ich zastosowanie w ostrych stanach kardiologicznych

 47. Kryteria optymalnej lokalizacji, rozmieszczenia i zastosowania zewnętrznych defibrylatorów w miejscach publicznych

 48. Pomiary hemodynamiczne w ostrych stanach kardiologicznych – wskazania, interpretacja wyników, implikacje terapeutyczne

 49. Okołozawałowe zaburzenia rytmu serca

 50. Ostra dysfunkcja protezy zastawkowej – przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna