Koszty kwalifikowalnePobieranie 31,17 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar31,17 Kb.

Zakresy i koszty kwalifikowane dla operacji w ramach LSR

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Pomoc przyznaje się na operację obejmującą inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie określonym w wykazach, będących załącznikami do stosownych rozporządzeń.

W przypadku „Różnicowania” dodatkowo w zakresie wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów
w gospodarstwie rolnym, a w przypadku „Mikroprzedsiębiorstw” dodatkowo w zakresie wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.
Do kosztów kwalifikowanych obu operacji zalicza się koszty:


 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

 3. zagospodarowania terenu;

 4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej (w „Różnicowaniu” - nierolniczej);

 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:

  1. w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

  2. w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe;

 1. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.„Odnowa i rozwój wsi”

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji, kosztów:
 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
  z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

 2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury;

 3. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego,

 4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;

 5. związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności przez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

 6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

 7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

 8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji
  lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

 9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, używanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

 10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

 11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

 12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
  i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

 13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie
  – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12;

 14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

 15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.„Małe projekty”Zakres realizacji małych projektów:


 1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

 2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

  1. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

  2. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

 3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

  1. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

  2. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

  3. kultywowanie języka regionalnego i gwary,

  4. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

  1. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

  2. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

  1. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

  2. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

  3. remont lub wyposażenie muzeów,

  4. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

 7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.


Koszty podlegające refundacji w ramach realizacji małych projektów
Kosztami podlegającymi refundacji w ramach realizacji małych projektów są koszty:

 1. ogólne:

  1. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości,

  2. opłat za patenty lub licencje,

  3. badań lub analiz,

  4. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

 2. robót budowlanych;

 3. wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych;

 4. podłączenia do Internetu;

 5. opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie;

 6. najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu;

 7. zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

 1. zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;

 2. organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

 3. wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych;

 4. utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej;

 5. tworzenia stron internetowych;

 6. upominków lub nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów;

 7. wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia;

 8. podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń;

 9. noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni;

 10. tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.Koszty ogólne

Do kosztów ogólnych zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, obejmujące koszty: 1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w tym (w szczególności):

  1. kosztorysów,

  2. projektów architektonicznych lub budowlanych,

  3. ocen lub raportów oddziaływania na środowisko (nie ma w „Małych projektach”)

  4. dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

  5. wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;

  6. usług geodezyjno-kartograficznych (nie ma w „Małych projektach”)

  7. projektów technologicznych (tylko w „Różnicowaniu” i „Mikroprzedsiębiorstwach”)

  8. usług rzeczoznawcy majątkowego (tylko w „Odnowie”)

 2. opłat za patenty lub licencje;

 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi (w „Małych projektach” – nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego oraz usług zarządzania operacją).

 4. przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji (tylko w „Odnowie”).

W „Różnicowaniu” i „Mikroprzedsiębiorstwach” podano dodatkowo, że do kosztów zalicza się: 1. koszty transportu do miejsca realizacji operacji:

  1. materiałów służących realizacji operacji,

  2. maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją;

 2. koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Koszty zalicza się: 1. „Różnicowanie”, „Mikroprzedsiębiorstwa” i „Odnowa” – od dnia złożenia wniosku;

 2. „Małe projekty” – od dnia zawarcia umowy;

 3. Koszty ogólne – od 1 stycznia 2007 r.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna