Koszty kwalifikowalnePobieranie 23,41 Kb.
Data26.01.2018
Rozmiar23,41 Kb.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

„MAŁYCH PROJEKTÓW”


tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


*Koszty kwalifikowane muszą być zawsze czytane razem z zakresem pomocy małych projektów!


 1. Koszty ogólne:

  1. przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości

  2. opłat za patenty lub licencje,

  3. badań lub analiz,

Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania badań lub analiz obszaru wdrażania LSR innych niż na potrzeby jednego m.p. może je wykonać LGD w ramach „Funkcjonowania..” lub „Wdrażania projektu współpracy”

  1. sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;

Nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

 1. Roboty budowlane:

   • budowy, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

   • prace konserwatorskie

 2. Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych:

   • nadzór konserwatorski,

   • koordynacji operacji (tylko w uzasadnionych przypadkach)

   • najmu autokaru na szkolenia zamiejscowe..

* Nie ma możliwości wystawienia faktury/rachunku za samodzielne wykonanie usługi przez Beneficjenta (jedyną możliwością wniesienia wymiernego wkładu do projektu jest przeliczenie na liczbę godzin pracy własnej)

 1. Podłączenie do Internetu

 2. Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie

 3. Najmu sali lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu

 4. Zakup materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich

 5. Zakup, najem lub dzierżawa oraz montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku gdy koszt najmu albo dzierżawy przekraczałby koszt zakupu;

Od wypożyczenia można odstąpić, gdy dany sprzęt/urządzenia będą wykorzystywane przez Beneficjenta wielokrotnie zgodnie z celem projektu także po zakończeniu projektu (np.: instrumenty dla zespołu folklorystycznego)

 1. Organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

np.: wynagrodzeń dla koordynatora, wynagrodzeń dla sędziów na zawodach sportowych, ubezpieczenia, ochrony, wynajmu pomieszczeń..

 1. Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych

 2. Utworzenie lub aktualizacja baz danych, w tym bazy informacji turystycznej

 3. Tworzenie stron internetowych

 4. Upominki lub nagrody do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów:

Nie przewiduje się kwalifikowania nagród pieniężnych

 1. Wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących szkolenia

 2. Podróż lub wyżywienie uczestników szkoleń

 3. Nocleg uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni

 4. Tłumaczenia, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

ZAKRES „MAŁYCH PROJEKTÓW”

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań

Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r.

(Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 613) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013
Małe projekty – zakres pomocy


 1. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie;

np. kursy dla przedsiębiorców, projekty edukacyjne, warsztaty z zakresu ginących zawodów (np. dla przyszłych kowali, snycerzy, tkaczek, koronkarek, zdunów, bednarzy, kołodziei, ludwisarzy, rymarzy, garncarzy, plecionkarzy..),

warsztaty teatralne, muzyczne 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

  1. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, np. kafejka internetowa

  2. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne..

 1. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

  1. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę promujące lokalną kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej..

  1. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

np. wyposażenie zespołów folklorystycznych, zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP, spotkania muzyczne..

  1. kultywowanie języka regionalnego i gwary

  2. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

np. zakładanie warsztatów rzemieślniczych, tworzenie miejsc, gdzie można przekazać wiedzę następnym pokoleniom..

 1. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

  1. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

  2. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakach, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

np. zakup kajaków, rowerów dla turystów, budowa pomostów, stanic wodnych, budowa domków letniskowych na wynajem..

Infrastruktura turystyczna – obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokojeniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.

 1. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

Np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów..

W ramach tego pkt. Zakresu pomocy nie przewiduje się zakupu urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.

 1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

  1. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

np. odnowienie zabytkowych kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków, altan..

  1. odnowienie elementów dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

Definicja obiektu małej architektury – zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

  1. remont lub wyposażenie muzeów,

Definicja muzeum zgodna z Ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 204, z późn. zm.)

  1. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

Świetlica wiejska – budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji dla mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnych społeczności.

 1. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

Np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji, promocja, uzyskiwanie certyfikatów jakości, opłaty za uczestnictwo w targach produktów tradycyjnych lub specyficznych dla danego obszaru..

Wprowadzenie produktu na rynek nie może się odbywać przez zakup produktu lokalnego od producenta w celu odsprzedania go osobom trzecim.

Zakup sadzonek tradycyjnych odmian roślin uprawnych (winorośl, śliwy) nie może stanowić kosztu kwalifikowanego, ponieważ pomoc na operacje z zakresu działań

Osi 3. nie może być przyznana na realizację celów Osi 1. (wsparcie działalności rolniczej).

 1. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

Np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej.
Uwaga!!!

Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi,

wyposażenia, sprzętu czy oprogramowanianie może stanowić celu operacji!©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna