Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Pobieranie 301,1 Kb.
Strona1/5
Data17.05.2018
Rozmiar301,1 Kb.
  1   2   3   4   5
Korekta sprawozdania z realizacji Działania
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej - w przypadku Priorytetu V. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w przypadku Działań Priorytetu V PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą/ Zarządzającą PO KL. Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Załączniki

  • Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Działania. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Działania, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;

  • W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;

  • Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Sprawozdanie zatwierdzone przez IP/IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IP/IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

  1. INFORMACJE OGÓLNE


1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

A. Sprawozdanie okresowe
B. Sprawozdanie roczne

x

C. Sprawozdanie końcowe


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna