Konwencja tirPobieranie 220,84 Kb.
Strona1/4
Data27.01.2018
Rozmiar220,84 Kb.
  1   2   3   4

KONWENCJA TIR

KONWENCJA CELNA DOTYCZĄCA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETÓW TIR

SPORZĄDZONA W GENEWIE DNIA 14 LISTOPADA 1975 R.
( ZAŁ. DO DZ. U. Z 1984 R. NR 17, POZ. 76 )
STAN PRAWNY NA DZIEŃ 12 MAJA 2002

(TEKST JEDNOLITY)

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, PRAGNĄC UŁATWIĆ MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY TOWARÓW POJAZDAMI DROGOWYMI, MAJĄC NA UWADZE, ŻE POPRAWA WARUNKÓW PRZEWOZU STANOWI JEDEN Z ZASADNICZYCH CZYNNIKÓW ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIĘDZY NIMI, WYPOWIADAJĄC SIĘ ZA UPROSZCZENIEM I HARMONIZACJĄ FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH, ZWŁASZCZA NA GRANICACH, W DZIEDZINIE PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH, ZGODZIŁY SIĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

 

ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE
A) OKREŚLENIA
ARTYKUŁ 1
W ROZUMIENIU NINIEJSZEJ KONWENCJI:

A) OKREŚLENIE "TRANSPORT TIR" OZNACZA PRZEWÓZ TOWARÓW Z WYJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO DO DOCELOWEGO URZĘDU

CELNEGO ZGODNIE Z PROCEDURĄ ZWANĄ "PROCEDURĄ TIR", USTALONĄ PRZEZ NINIEJSZĄ KONWENCJĘ;

B) OKREŚLENIE "OPERACJA TIR" OZNACZA CZĘŚĆ TRANSPORTU, WYKONYWANEGO W UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONIE Z WYJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO ALBO PRZEJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO PRZY WJEŹDZIE DO DOCELOWEGO URZĘDU CELNEGO ALBO PRZEJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO PRZY WYJEŹDZIE;

C) OKREŚLENIE "ROZPOCZĘCIE OPERACJI TIR" OZNACZA, ŻE POJAZD DROGOWY, ZESPÓŁ POJAZDÓW LUB KONTENER ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W CELU KONTROLI W WYJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM ALBO W PRZEJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM PRZY WJEŹDZIE, WRAZ Z ŁADUNKIEM I ODNOSZĄCYM SIĘ DO NIEGO KARNETEM TIR I ŻE KARNET TIR ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ URZĄD CELNY;

D) OKREŚLENIE "ZAKOŃCZENIE OPERACJI TIR" OZNACZA, ŻE POJAZD DROGOWY, ZESPÓŁ POJAZDÓW LUB KONTENER ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY W CELU KONTROLI W DOCELOWYM URZĘDZIE CELNYM LUB W PRZEJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM PRZY WYJEŹDZIE, WRAZ Z ŁADUNKIEM I ODNOSZĄCYM SIĘ DO NIEGO KARNETEM TIR;

E) OKREŚLENIE "ZWOLNIENIE OPERACJI TIR" OZNACZA UZNANIE PRZEZ WŁADZE CELNE, ŻE OPERACJA TIR ZOSTAŁA PRAWIDŁOWO ZAKOŃCZONA W UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONIE. ZOSTAJE TO USTALONE PRZEZ WŁADZE CELNE NA PODSTAWIE PORÓWNANIA DANYCH LUB INFORMACJI DOSTĘPNYCH W DOCELOWYM URZĘDZIE CELNYM LUB PRZEJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM PRZY WJEŹDZIE ORAZ DANYCH DOSTĘPNYCH W WYJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM LUB PRZEJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM PRZY WJEŹDZIE;

F) OKREŚLENIE "OPŁATY I PODATKI PRZYWOZOWE I WYWOZOWE" OZNACZA OPŁATY CELNE ORAZ WSZYSTKIE INNE OPŁATY, PODATKI, NALEŻNOŚCI I INNE OBCIĄŻENIA FINANSOWE, FINANSOWE, KTÓRE SĄ POBIERANE PRZY PRZYWOZIE LUB WYWOZIE BĄDŹ W ZWIĄZKU Z PRZYWOZEM LUB WYWOZEM TOWARÓW, Z WYJĄTKIEM NALEŻNOŚCI I OBCIĄŻEŃ FINANSOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH PRZYBLIŻONEGO KOSZTU ŚWIADCZONYCH USŁUG;G) OKREŚLENIE "POJAZD DROGOWY" OZNACZA NIE TYLKO MOTOROWY POJAZD DROGOWY, LECZ TAKŻE KAŻDĄ PRZYCZEPĘ LUB NACZEPĘ PRZEZNACZONĄ DO DOCZEPIANIA DO NIEGO;

H) OKREŚLENIE "ZESPÓŁ POJAZDÓW" OZNACZA POJAZDY ZŁĄCZONE, UCZESTNICZĄCE W RUCHU DROGOWYM JAKO JEDNA CAŁOŚĆ;J) OKREŚLENIE "KONTENER" OZNACZA SPRZĘT PRZEWOZOWY (SKRZYNIA, ZDEJMOWANA, CYSTERNA LUB INNY PODOBNY SPRZĘT):

STANOWIĄCY POMIESZCZENIE CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE I PRZEZNACZONE DO UMIESZCZANIA W NIM TOWARÓW,

TRWAŁY I WSKUTEK TEGO DOSTATECZNIE WYTRZYMAŁY, ABY MÓGŁ NADAWAĆ SIĘ DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU,

SPECJALNIE ZBUDOWANY W CELU UŁATWIENIA PRZEWOZU TOWARÓW JEDNYM LUB KILKOMA RODZAJAMI TRANSPORTU BEZ PRZEŁADUNKU TOWARÓW, ZBUDOWANY W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ŁATWE MANIPULOWANIE NIM, ZWŁASZCZA PRZY PRZEŁADUNKU Z JEDNEGO RODZAJU TRANSPORTU NA INNY, ZBUDOWANY TAK, ABY BYŁO GO ŁATWO ZAŁADOWAĆ I WYŁADOWAĆ, ORAZ O POJEMNOŚCI CO NAJMNIEJ JEDNEGO METRA SZEŚCIENNEGO; NA RÓWNI Z KONTENERAMI SĄ TRAKTOWANE "ZDEJMOWANE NADWOZIA";

K) OKREŚLENIE "WYJŚCIOWY URZĄD CELNY" OZNACZA KAŻDY URZĄD CELNY UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY, W KTÓRYM ZACZYNA SIĘ

PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ŁADUNKU;

L) OKREŚLENIE "DOCELOWY URZĄD CELNY" OZNACZA KAŻDY URZĄD UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY, W KTÓRYM KOŃCZY SIĘ PRZEWÓZ

MIĘDZYNARODOWY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ŁADUNKU;M) OKREŚLENIE "PRZEJŚCIOWY URZĄD CELNY" OZNACZA KAŻDY URZĄD CELNY UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY, PRZEZ KTÓRY POJAZD

DROGOWY, ZESPÓŁ POJAZDÓW LUB KONTENER WJEŻDŻA ALBO WYJEŻDŻA Z UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY W TRAKCIE  TRANSPORTU

TIR.

N) OKREŚLENIE "OSOBA" OZNACZA ZARÓWNO OSOBĘ FIZYCZNĄ, JAK I PRAWNĄ;O) OKREŚLENIE "POSIADACZ" KARNETU TIR OZNACZA OSOBĘ, KTÓREJ WYDANO KARNET TIR, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI POSTANOWIENIAMI KONWENCJI I W KTÓREJ IMIENIU ZOSTAŁA ZŁOŻONA DEKLARACJA CELNA W FORMIE KARNETU TIR, WSKAZUJĄCA NA ZAMIAR OBJĘCIA TOWARÓW PROCEDURĄ TIR W WYJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM. BĘDZIE ON ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEDSTAWIENIE POJAZDU DROGOWEGO, ZESPOŁU POJAZDÓW LUB KONTENERA WRAZ Z ŁADUNKIEM ODNOSZĄCYM SIĘ DO NIEGO KARNETEM TIR W WYJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM, W PRZEJŚCIOWYM URZĘDZIE CELNYM I W DOCELOWYM URZĘDZIE CELNYM I ZA ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE INNYCH ODPOWIEDNICH POSTANOWIEŃ KONWENCJI TIR.

P) OKREŚLENIE "TOWARY CIĘŻKIE LUB PRZESTRZENNE" OZNACZA KAŻDY PRZEDMIOT CIĘŻKI LUB PRZESTRZENNY, KTÓRY ZE WZGLĘDU

NA SWÓJ CIĘŻAR, NA SWOJE ROZMIARY LUB SWÓJ CHARAKTER NIE JEST ZAZWYCZAJ PRZEWOŻONY ANI W ZAMKNIĘTYM POJEŹDZIE DROGOWYM, ANI W ZAMKNIĘTYM KONTENERZE;

R) OKREŚLENIE "STOWARZYSZENIE PORĘCZAJĄCE" OZNACZA STOWARZYSZENIE UZNANE PRZEZ WŁADZE CELNE UMAWIAJĄCEJ SIĘ

STRONY JAKO PORĘCZAJĄCE ZA OSOBY, KTÓRE STOSUJĄ PROCEDURĘ TIR.

 

NOTA WYJAŚNIAJĄCA0.1-F)
WYJĄTKI (NALEŻNOŚCI I OBCIĄŻENIA FINANSOWE), O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1 LITERA F) OZNACZAJĄ WSZYSTKIE KWOTY INNE NIŻ OPŁATY I PODATKI POBIERANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY PRZY PRZEWOZIE LUB WYWOZIE ALBO W ZWIĄZKU Z PRZYWOZEM LUB WYWOZEM. KWOTY TE BĘDĄ OGRANICZONE DO WYSOKOŚCI PRZYBLIŻONEGO KOSZTU ŚWIADCZONYCH USŁUG I NIE BĘDĄ STANOWIĆ POŚREDNIEGO SPOSOBU OCHRONY PRODUKTÓW KRAJOWYCH LUB OPŁATY O CHARAKTERZE PODATKOWYM POBIERANEJ OD IMPORTU LUB EKSPORTU. TE NALEŻNOŚCI I OBCIĄŻENIA FINANSOWE OBEJMUJĄ, MIEDZY INNYMI PŁATNOŚCI ODNOSZĄCE SIĘ:
- DO ŚWIADECTW POCHODZENIA, JEŚLI SĄ ONE KONIECZNE PRZY TRANZYCIE,
- DO ANALIZ WYKONYWANYCH PRZEZ LABORATORIA CELNE W CELACH KONTROLI,
- DO INSPEKCJI CELNYCH INNYCH CZYNNOŚCI ODPRAWY CELNEJ, WYKONYWANYCH POZANORMALNYMI GODZINAMI PRACY I POMIESZCZENIAMI URZĘDÓW CELNYCH,
- DO INSPEKCJI WYKONYWANYCH ZE WZGLĘDÓW SANITARNYCH, WETERYNARYJNYCH LUB FITOPATOLOGICZNYCH.

0.1-J)
OKREŚLENIE "ZDEJMOWANE NADWOZIE" OZNACZA POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA ŁADUNEK, KTÓRE NIE JEST WYPOSAŻONE W JAKIKOLWIEK ŚRODEK NAPĘDOWY I JEST PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU NA POJEŹDZIE DROGOWYM A PODWOZIE TEGO POJAZDU I DOLNA RAMA NADWOZIA SĄ PRZYSTOSOWANE SPECJALNIE DO TEGO CELU. OBEJMUJE ONO RÓWNIEŻ WYMIENNE NADWOZIE, KTÓRE JEST POMIESZCZENIEM PRZEZNACZONYM NA ŁADUNEK, ZAPROJEKTOWANYM SPECJALNIE DLA POTRZEB KOMBINOWANEGO TRANSPORTU DROGOWEGO I KOLEJOWEGO.

0.1–J) I)
OKREŚLENIE "CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTE" W ODNIESIENIU DO WYPOSAŻENIA, O KTÓRYM MOWA POD NINIEJSZĄ LITERĄ, OZNACZA URZĄDZENIA ZAZWYCZAJ SKŁADAJĄCE SIĘ Z PODŁOGI I NADBUDOWY ODGRANICZAJĄCEJ PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONĄ NA ŁADUNEK, ODPOWIADAJĄCĄ PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEGO KONTENERA. NADBUDOWA JEST PRZEWAŻNIE ZROBIONA Z ELEMENTÓW METALOWYCH, TWORZĄCYCH SZKIELET KONTENERA. TE RODZAJE KONTENERÓW MOGĄ MIEĆ JEDNĄ LUB WIĘCEJ ŚCIAN BOCZNYCH LUB PRZEDNICH. NIEKTÓRE Z TYCH KONTENERÓW MAJĄ JEDYNIE DACH POŁĄCZONY Z PODŁOGĄ ZA POMOCĄ SŁUPKÓW PIONOWYCH. KONTENERY TEGO RODZAJU UŻYWANE SĄ SZCZEGÓLNIE DO PRZEWOZU TOWARÓW PRZESTRZENNYCH (NP. POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH).

 

B) ZAKRES STOSOWANIAARTYKUŁ 2
NINIEJSZĄ KONWENCJĘ STOSUJE SIĘ DO PRZEWOZU TOWARÓW BEZ PRZEŁADUNKU PRZEZ JEDNĄ LUB KILKA GRANIC, OD WYJŚCIOWEGO URZĘDU CELNEGO JEDNEJ UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY DO DOCELOWEGO URZĘDU CELNEGO INNEJ UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY LUB TEJ SAMEJ UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY, W POJAZDACH DROGOWYCH, ZESPOŁACH POJAZDÓW LUB W KONTENERACH, JEŻELI JAKAŚ CZĘŚĆ PRZEWOZU MIĘDZY ROZPOCZĘCIEM I ZAKOŃCZENIEM TRANSPORTU TIR JEST WYKONYWANA PRZEZ TRANSPORT DROGOWY.
NOTA WYJAŚNIAJĄCA

0.2-1
ARTYKUŁ 2 PRZEWIDUJE, ŻE PRZEWÓZ Z ZASTOSOWANIEM KARNETU TIR MOŻE SIĘ ZACZYNAĆ I KOŃCZYĆ W TYM SAMYM PAŃSTWIE, POD WARUNKIEM, ŻE JEGO TRASA PROWADZI PRZEZ OBCE TERYTORIUM. NIC NIE STOI NA PRZESZKODZIE, ABY W PODOBNYM PRZYPADKU WŁADZE CELNE PAŃSTWA WYJŚCIOWEGO WYMAGAŁY POZA KARNETEM TIR DOKUMENTU KRAJOWEGO, ZAPEWNIAJĄCEGO PONOWNY, SWOBODNY WWÓZ TOWARÓW. JEDNAKŻE ZALECA SIĘ, ABY WŁADZE CELNE UNIKAŁY WYDAWANIA TAKIEGO DOKUMENTU I ZGADZAŁY SIĘ NA JEGO ZASTĄPIENIE PRZEZ SPECJALNĄ WZMIANKĘ W KARNECIE TIR.

0.2-2
POSTANOWIENIA TEGO ARTYKUŁU ZEZWALAJĄ NA PRZEWÓZ TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETU TIR, JEŻELI PRZYNAJMNIEJ NA CZĘŚCI TRASY PRZEWÓZ JEST WYKONYWANY PRZEZ TRANSPORT DROGOWY. NIE OKREŚLAJĄ ONE, NA KTÓREJ CZĘŚCI TRASY PRZEWÓZ POWINIEN BYĆ WYKONYWANY PRZEZ TRANSPORT DROGOWY, I WYSTARCZY, ABY TA CZĘŚĆ MIEŚCIŁA SIĘ MIĘDZY ROZPOCZĘCIEM I ZAKOŃCZENIEM TRANSPORTU TIR. JEDNAKŻE WBREW INTENCJOM NADAWCY PRZY WYJEŹDZIE MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, Z NIEPRZEWIDZIANYCH PRZYCZYN O CHARAKTERZE HANDLOWYM LUB PRZYPADKOWYM, ŻE NA JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI TRASY PRZEWÓZ NIE MOŻE BYĆ WYKONANY PRZEZ TRANSPORT DROGOWY. W TYCH WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY UZNAJĄ KARNET TIR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH POZOSTANIE OBOWIĄZUJĄCA.

 

KOMENTARZUŻYWANIE KARNETÓW TIR
W PEWNYCH WYPADKACH KARNET TIR UŻYWANY BYŁ DO PRZEWOZU TOWARÓW NA OBSZARZE JEDNEGO KRAJU (NA PRZYKŁAD: PRZEWÓZ Z WEWNĘTRZNEGO URZĘDU CELNEGO DO GRANICZNEGO URZĘDU CELNEGO BEZ PRZEDSTAWIANIA KARNETU TIR PRZY WJEŹDZIE DO NASTĘPNEGO KRAJU) W CELU NAŁOŻENIA ZAMKNIĘĆ CELNYCH, JAKO ŚRODKA ZAPOBIEGAJĄCEGO MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA. IRU UZNAŁO ZA CELOWE POINFORMOWAĆ O TAKICH WYPADKACH WŁADZE CELNE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON. {TRANS/GE.30/AC.2/12, USTĘP 34; TRANS/GE.30/35, USTĘPY 64 I 65}

 

ARTYKUŁ 3


W CELU KORZYSTANIA Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ KONWENCJI:

A) PRZEWOZY POWINNY BYĆ WYKONYWANE:

POJAZDAMI DROGOWYMI, ZESPOŁAMI POJAZDÓW LUB KONTENERAMI, UPRZEDNIO UZNANYMI ZGODNIE Z WARUNKAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE III A) BĄDŹ INNYMI POJAZDAMI DROGOWYMI, INNYMI ZESPOŁAMI POJAZDÓW LUB INNYMI KONTENERAMI, ZGODNIE Z WARUNKAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE III C); LUB POJAZDAMI DROGOWYMI LUB POJAZDAMI SPECJALNYMI W SZCZEGÓLNOŚCI: AUTOBUSAMI, DŹWIGAMI, ZAMIATARKAMI, BETONOMIESZARKAMI WYWOŻONYMI, PRZEMIESZCZAJĄCYMI SIĘ SAMODZIELNIE Z URZĘDU CELNEGO WYJŚCIA DO URZĘDU CELNEGO PRZEZNACZENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI WYMIENIONYMI W ROZDZIALE III C); W PRZYPADKU, GDY POJAZDY TE PRZEWOŻĄ INNE TOWARY, ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIO WARUNKI OKREŚLONE W PUNKTACH 1 DO 2,

B) PRZEWOZY POWINNY SIĘ ODBYWAĆ POD GWARANCJĄ STOWARZYSZEŃ UZNANYCH ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 6 I

POWINNY BYĆ WYKONYWANE Z ZASTOSOWANIEM KARNETU TIR, ODPOWIADAJĄCEGO WZOROWI PRZEDSTAWIONEMU W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO NINIEJSZEJ KONWENCJI.

 

KOMENTARZPOJAZDY DROGOWE TRAKTOWANE JAKO TOWARY CIĘŻKIE LUB OBJĘTOŚCIOWE.

JEŻELI POJAZDY DROGOWE LUB POJAZDY SPECJALNE UWAŻANE ZA CIĘŻKIE LUB OBJĘTOŚCIOWE PRZEWOŻĄ INNE CIĘŻKIE LUB OBJĘTOŚCIOWE TOWARY W TAKI SPOSÓB, ŻE ZARÓWNO POJAZD JAK I TOWAR SPEŁNIAJĄ JEDNOCZEŚNIE WARUNKI SFORMUŁOWANE W ROZDZ. III C) KONWENCJI, WYMAGANY JEST TYLKO JEDEN KARNET TIR. KARNET I WSZYSTKIE VOUCHERY TEGO KARNETU MUSZĄ BYĆ ZAOPATRZONE W INDOS OKREŚLONY W ART. 32 KONWENCJI. JEŻELI POJAZDY TAKIE PRZEWOŻĄ ZWYKŁE TOWARY W PRZEDZIALE ŁADUNKOWYM LUB KONTENERACH, POJAZD I KONTENERY MUSZĄ BYĆ UPRZEDNIO ZATWIERDZONE ZGODNIE Z WARUNKAMI SFORMUŁOWANYMI W ROZDZ. III A), A PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY LUB KONTENERY MUSZĄ BYĆ OPIECZĘTOWANE. PONADTO, W PRZYPADKU TAKIEGO TRANSPORTU MUSI BYĆ UŻYTY DODATKOWY KARNET TIR. W TYM CELU W KAŻDYM Z UŻYTYCH KARNETÓW MUSZĄ BYĆ DOKONANE ODPOWIEDNIE WPISY.

POSTANOWIENIA ART. 3 A) III) KONWENCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU POJAZDÓW DROGOWYCH LUB POJAZDÓW SPECJALNYCH EKSPORTOWANYCH Z KRAJU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ WYJAZDOWY URZĄD CELNY I IMPORTOWANYCH DO INNEGO KRAJU, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA. W TYM PRZYPADKU, NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA POSTANOWIENIA ART. 15 KONWENCJI ODNOSZĄCE SIĘ DO CZASOWEGO IMPORTU POJAZDÓW DROGOWYCH. TAK WIĘC, DOKUMENTY CELNE DOT. IMPORTU CZASOWEGO POJAZDÓW NIE SĄ WYMAGANE.

 

ARTYKUŁ 4


OD TOWARÓW PRZEWOŻONYCH ZGODNIE Z PROCEDURĄ TIR NIE BĘDĄ UISZCZANE LUB SKŁADANE DO DEPOZYTU W PRZEJŚCIOWYCH URZĘDACH CELNYCH OPŁATY I PODATKI PRZYWOZOWE I WYWOZOWE.

 

ARTYKUŁ 5


1. TOWARY PRZEWOŻONE ZGODNIE Z PROCEDURĄ TIR POD ZAMKNIĘCIEM CELNYM W POJAZDACH DROGOWYCH, W ZESPOŁACH

POJAZDÓW LUB KONTENERACH NIE BĘDĄ PODLEGAŁY W ZASADZIE KONTROLI CELNEJ W PRZEJŚCIOWYCH URZĘDACH CELNYCH.

2. JEDNAK W CELU UNIKNIĘCIA NADUŻYĆ WŁADZE CELNE MOGĄ W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH, A ZWŁASZCZA W RAZIE

PODEJRZENIA O NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PRZEPROWADZAĆ W TYCH URZĘDACH KONTROLE TOWARÓW.
NOTA WYJAŚNIAJĄCA

0. 5
ARTYKUŁ TEN NIE WYKLUCZA PRAWA PRZEPROWADZENIA REWIZJI TOWARÓW METODĄ SONDOWANIA, LECZ OKREŚLA, ŻE REWIZJE POWINNY BYĆ BARDZO OGRANICZONE POD WZGLĘDEM ILOŚCIOWYM. W RZECZYWISTOŚCI SYSTEM MIĘDZYNARODOWY KARNETU TIR DAJE GWARANCJE DODATKOWE W STOSUNKU DO ZAPEWNIANYCH PRZEZ PROCEDURY KRAJOWE. Z JEDNEJ STRONY DANE W KARNECIE TIR DOTYCZĄCE TOWARÓW POWINNY ODPOWIADAĆ UWAGOM WNIESIONYM DO DOKUMENTÓW CELNYCH, EWENTUALNIE WYSTAWIONYCH W PAŃSTWIE WYJŚCIOWYM, Z DRUGIEJ STRONY PAŃSTWA TRANZYTOWE I DOCELOWE ZNAJDUJĄ JUŻ GWARANCJE W KONTROLACH DOKONYWANYCH PRZY WYJEŹDZIE I KTÓRE SĄ POŚWIADCZONE PRZEZ URZĄD CELNY WYJŚCIOWY (PATRZ RÓWNIEŻ DALEJ NOTA DO ARTYKUŁU 19).
ROZDZIAŁ II

WYDAWANIE KARNETÓW TIR

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH
ARTYKUŁ 6
1. KAŻDA UMAWIAJĄCA SIĘ STRONA MOŻE UPOWAŻNIĆ STOWARZYSZENIA DO WYDAWANIA KARNETÓW TIR BEZPOŚREDNIO LUB ZA

POŚREDNICTWEM ODPOWIEDNICH STOWARZYSZEŃ ORAZ DO WYSTĘPOWANIA W CHARAKTERZE PORĘCZYCIELI, Z ZASTRZEŻENIEM

SPEŁNIENIA PRZEZ NIE MINIMALNYCH WARUNKÓW I WYMOGÓW, OKREŚLONYCH W CZĘŚCI I ZAŁĄCZNIKA 9. UPOWAŻNIENIE BĘDZIE

COFNIĘTE, GDY MINIMALNE WARUNKI I WYMOGI, OKREŚLONE W CZĘŚCI I ZAŁĄCZNIKA 9, PRZESTAJĄ BYĆ SPEŁNIANE.

2. STOWARZYSZENIE MOŻE BYĆ UZNANE W DANYM PAŃSTWIE TYLKO WÓWCZAS, GDY JEGO GWARANCJA OBEJMUJE RÓWNIEŻ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, JAKA MOŻE POWSTAĆ W TYM PAŃSTWIE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM KARNETÓW TIR WYDANYCH PRZEZ

ZAGRANICZNE STOWARZYSZENIA, BĘDĄCE CZŁONKAMI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI, DO KTÓREJ ONO SAMO NALEŻY.

2BIS.ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA, O KTÓREJ MOWA W UST. 2, BĘDZIE UPOWAŻNIONA PRZEZ KOMITET ORGANIZACYJNY TIR DO

PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTECZNE ZORGANIZOWANIE I FUNKCJONOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU

GWARANCYJNEGO, POD WARUNKIEM, ŻE AKCEPTUJE TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.


NOTA WYJAŚNIAJĄCA

0.6-2
STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ TEGO USTĘPU WŁADZE CELNE JEDNEGO PAŃSTWA MOGĄ UZNAĆ KILKA STOWARZYSZEŃ, Z KTÓRYCH KAŻDE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

0.6.2–BIS
WZAJEMNE STOSUNKI MIĘDZY ORGANIZACJĄ MIĘDZYNARODOWĄ I JEJ STOWARZYSZENIAMI CZŁONKOWSKIMI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W PISEMNYCH POROZUMIENIACH W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU GWARANCYJNEGO.
3. STOWARZYSZENIE BĘDZIE WYDAWAĆ KARNETY TIR JEDYNIE OSOBOM, KTÓRYM WŁAŚCIWE WŁADZE KRAJU, W KTÓRYM OSOBA MA

SWOJĄ SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NIE ODMÓWIŁY PRAWA DO KORZYSTANIA Z PROCEDURY TIR.4. POZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR BĘDZIE MOGŁO BYĆ UDZIELONE JEDYNIE OSOBOM, KTÓRE SPEŁNIAJĄ MINIMALNE

WARUNKI I WYMOGI, OKREŚLONE W CZĘŚCI II ZAŁĄCZNIKA 9. Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ARTYKUŁU 38, POZWOLENIE

BĘDZIE COFNIĘTE, JEŻELI TE WARUNKI I WYMOGI PRZESTAJĄ BYĆ SPEŁNIANE.

5. POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR UDZIELA SIĘ ZGODNIE Z TRYBEM OKREŚLONYM W CZĘŚCI II ZAŁĄCZNIKA 9 DO

KONWENCJI.
ARTYKUŁ 7
FORMULARZE KARNETÓW TIR WYSYŁANE DO STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH PRZEZ ODPOWIEDNIE STOWARZYSZENIA ZAGRANICZNE LUB PRZEZ ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, ZWOLNIONE BĘDĄ OD OPŁAT I PODATKÓW PRZYWOZOWYCH LUB WYWOZOWYCH ORAZ NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ŻADNEMU ZAKAZOWI LUB OGRANICZENIU PRZYWOZOWEMU I WYWOZOWEMU.
ARTYKUŁ 8
1. STOWARZYSZENIE PORĘCZAJĄCE ZOBOWIĄŻE SIĘ DO UISZCZENIA NALEŻNYCH OPŁAT I PODATKÓW PRZYWOZOWYCH LUB

WYWOZOWYCH, ZWIĘKSZONYCH EWENTUALNIE O ODSETKI ZA ZWŁOKĘ, KTÓRE MOGĄ SIĘ NALEŻEĆ NA MOCY USTAW I PRZEPISÓW

CELNYCH PAŃSTWA, W KTÓRYM UJAWNIONO NIEPRAWIDŁOWOŚĆ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO OPERACJI TIR. BĘDZIE ONO ZOBOWIĄZANE

DO ZAPŁACENIA TYCH KWOT, NA ZASADZIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WSPÓLNEJ I SOLIDARNEJ Z OSOBAMI, OD KTÓRYCH NALEŻNE SĄ

TE KWOTY.
KOMENTARZ

OPŁATY ADMINISTRACYJNE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO, ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 8 UST. 1, NIE OBEJMUJE OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH LUB INNYCH SANKCJI FINANSOWYCH.
{TRANS/WP30/137, USTĘPY 68-70; TRANS/WP30/AC.2/29, ZAŁĄCZNIK 3}

POBIERANIE OPŁAT DODATKOWYCH
ART. 8 UST. 1 I 2 ZEZWALA WŁADZOM CELNYM NA POBIERANIE OD POSIADACZA KARNETU TIR OPŁAT DODATKOWYCH, TAKICH JAK: WYNIKAJĄCYCH Z LIKWIDACJI SZKÓD LUB INNYCH KAR, KTÓRE WŁADZE TE UZNAJĄ ZA KONIECZNE.
{TRANS/WP30/135, USTĘPY 52-55; TRANS/WP30/137, USTĘP 69}
2. JEŻELI USTAWY I PRZEPISY UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY NIE PRZEWIDUJĄ UISZCZANIA OPŁAT I PODATKÓW PRZYWOZOWYCH LUB

WYWOZOWYCH W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W USTĘPIE 1, STOWARZYSZENIE ZOBOWIĄŻE SIĘ DO ZAPŁACENIA, NA TYCH

SAMYCH WARUNKACH, KWOTY RÓWNEJ OPŁATOM I PODATKOM PRZYWOZOWYM LUB WYWOZOWYM, ZWIĘKSZONYM O

JAKIEKOLWIEK ODSETKI ZA ZWŁOKĘ.

3. KAŻDA UMAWIAJĄCA SIĘ STRONA OKREŚLI MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ KWOT OD JEDNEGO KARNETU TIR, KTÓRYCH MOŻNA ŻĄDAĆ

OD STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO NA PODSTAWIE POSTANOWIEŃ USTĘPÓW 1 I 2.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO W STOSUNKU DO WŁADZ PAŃSTWA, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE

WYJŚCIOWY URZĄD CELNY, ROZPOCZYNA SIĘ W CHWILI, GDY KARNET TIR ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ URZĄD CELNY. W

NASTĘPNYCH PAŃSTWACH, PRZEZ KTÓRE PROWADZI TRASA PRZEWOZU TOWARÓW ZGODNIE Z PROCEDURĄ TIR,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA ROZPOCZYNA SIĘ OD CHWILI WWOZU TOWARÓW PRZYWOZU TOWARÓW NA TERYTORIUM TYCH PAŃSTW,

BĄDŹ - W RAZIE ZAWIESZENIA OPERACJI TRANSPORTU TIR, STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ USTĘPÓW 1 I 2 ARTYKUŁU 26 - OD

CHWILI, GDY KARNET TIR ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ URZĄD CELNY, W KTÓRYM OPERACJA TRANSPORT TIR ZOSTAJE WZNOWIONY

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO BĘDZIE OBEJMOWAĆ NIE TYLKO TOWARY WYSZCZEGÓLNIONE W

KARNECIE TIR, LECZ TAKŻE TOWARY, KTÓRE - JAKKOLWIEK NIE SĄ WYSZCZEGÓLNIONE W TYM KARNECIE - ZNAJDUJĄ SIĘ POD

ZAMKNIĘCIEM CELNYM W CZĘŚCI POJAZDU DROGOWEGO ALBO W KONTENERZE. NIE BĘDZIE ONA OBEJMOWAĆ ŻADNYCH INNYCH

TOWARÓW.

6. W CELU USTALENIA OPŁAT I PODATKÓW WYMIENIONYCH W USTĘPACH 1 I 2 DANE DOTYCZĄCE TOWARÓW, ZAWARTE W KARNECIE

TIR, UWAŻANE BĘDĄ ZA WAŻNE DO CZASU PRZEDSTAWIENIA DOWODU PRZECIWNEGO.

7. W RAZIE, GDY KWOTY WYMIENIONE W USTĘPACH 1 I 2 STANĄ SIĘ WYMAGANE WŁAŚCIWE WŁADZE POWINNY, W MIARĘ

MOŻLIWOŚCI, PRZED SKIEROWANIEM ROSZCZENIA DO STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO ZAŻĄDAĆ ICH ZAPŁATY OD OSOBY LUB

OSÓB, OD KTÓREJ LUB KTÓRYCH KWOTY BEZPOŚREDNIO SIĘ NALEŻĄ.
KOMENTARZ

INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH
WŁADZE CELNE WINNY POWIADOMIĆ JAK NAJSZYBCIEJ STOWARZYSZENIE PORĘCZAJĄCE O WYPADKACH WYMIENIONYCH W ARTYKULE 11 UST., 1 TJ. KIEDY KARNET TIR NIE ZOSTAŁ ZWOLNIONY LUB ZOSTAŁ ZWOLNIONY Z ZASTRZEŻENIAMI.
{TRANS/GE.30/AC.2/14, USTĘP 31; TRANS/GE.30/39, USTĘP 38}
NOTA WYJAŚNIAJĄCA

0.8.2
POSTANOWIENIA TEGO ARTYKUŁU POWINNY BYĆ STOSOWANE, GDY W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEPISÓW, WYMIENIONYCH W ARTYKULE 8 USTĘP 1, PRAWA I PRZEPISY UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY USTANAWIAJĄ ZAPŁATĘ KWOT INNYCH, NIŻ OPŁATY I PODATKI IMPORTOWE LUB EKSPORTOWE TAKICH, JAK PIENIĘŻNE KARY ADMINISTRACYJNE LUB INNE SANKCJE FINANSOWE.
JEDNAKŻE KWOTY DO ZAPŁACENIA NIE POWINNY PRZEKROCZYĆ SUMY OPŁAT I PODATKÓW IMPORTOWYCH LUB EKSPORTOWYCH, KTÓRE BYŁYBY NALEŻNE, GDYBY TOWARY BYŁY IMPORTOWANE LUB EKSPORTOWANE ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PRZEPISAMI CELNYMI; KWOTY TE ZWIĘKSZONE ZOSTANĄ O JAKIEKOLWIEK ODSETKI ZA ZWŁOKĘ.

0.8.3
ZALECA SIĘ WŁADZOM CELNYM OGRANICZYĆ DO RÓWNOWARTOŚCI 50 000 DOLARÓW USA MAKSYMALNĄ WYSOKOŚĆ KWOTY OD JEDNEGO KARNETU TIR, KTÓRA MOŻE BYĆ ŻĄDANA OD STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO.
W WYPADKU PRZEWOZU ALKOHOLU I PAPIEROSÓW, WYMIENIONYCH PONIŻEJ I KTÓRE PRZEKRACZAJĄ LIMITY OKREŚLONE PONIŻEJ ZALECA SIĘ, ABY WŁADZE CELNE ZWIĘKSZYŁY MAKSYMALNĄ KWOTĘ, KTÓREJ MOŻNA ŻĄDAĆ OD STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH, DO RÓWNOWARTOŚCI 200.000 USD:

1) ALKOHOL ETYLOWY NIESKAŻONY O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU 80% VOL LUB WIĘCEJ (KOD HS: 22.07.10)


2) ALKOHOL ETYLOWY NIESKAŻONY O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU PONIŻEJ 80% VOL; WÓDKI, LIKIERY I INNE NAPOJE ALKOHOLOWE; SKŁADNIKI PREPARATÓW ALKOHOLOWYCH UŻYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW (KOD HS: 22.08)
3) CYGARA I INNE WYROBY TEGO TYPU ZAWIERAJĄCE TYTOŃ (KOD HS: 24.02.10)
4) PAPIEROSY ZAWIERAJĄCE TYTOŃ (KOD HS: 24.02.20)
5) TYTOŃ, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZAWIERA SUBSTYTUTY TYTONIU I ICH ILOŚCI (KOD HS: 24.03.10).

ZALECA SIĘ, ABY MAKSYMALNA KWOTA, KTÓREJ MOŻNA ŻĄDAĆ OD STOWARZYSZEŃ PORĘCZAJĄCYCH BYŁA OGRANICZONA DO RÓWNOWARTOŚCI 50.000 USD DLA PONIŻEJ PODANYCH ILOŚCI TYCH TOWARÓW:

1) 300 LITRÓW
2) 500 LITRÓW
3) 40.000 SZTUK
4) 70.000 SZTUK
5) 100 KILOGRAMÓW

DOKŁADNE ILOŚCI (LITRY, SZTUKI, KILOGRAMY) WYŻEJ WYMIENIONYCH WYROBÓW ALKOHOLOWYCH I TYTONIOWYCH MUSZĄ BYĆ WPISANE DO MANIFESTU TOWARÓW KARNETU TIR.


KOMENTARZ

NALEŻNOŚCI CELNE I PODATKOWE
ZGODNIE Z PRZEPISEM ARTYKUŁU 4 KONWENCJI, PRZY PRZEWOZIE TOWARÓW W PROCEDURZE TIR, NIE MOŻNA ŻĄDAĆ UISZCZENIA CŁA I NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PRZYWOZEM LUB WYWOZEM ALBO TEŻ ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA TYCH NALEŻNOŚCI, NAWET JEŻELI PRZEKRACZAJĄ ONE RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 50 000 USD ZA PRZESYŁKĘ PRZEWOŻONĄ NA PODSTAWIE ZWYKŁEGO KARNETU TIR, 200 000 USD ZA PRZESYŁKĘ PRZEWOŻONĄ NA PODSTAWIE KARNETU "TOBACCO/ALCOHOL" ALBO KWOTĘ OKREŚLONĄ PRZEZ WŁADZE CELNE UMAWIAJĄCEJ SIĘ STRONY. W TAKICH WYPADKACH WŁADZE CELNE KRAJÓW TRANZYTOWYCH MOGĄ JEDNAK, ZGODNIE Z PRZEPISEM ARTYKUŁU 23 KONWENCJI ZAŻĄDAĆ, ABY POJAZDY DROGOWE BYŁY KONWOJOWANE NA KOSZT PRZEWOŹNIKA NA OBSZARZE TYCH KRAJÓW.
{TRANS/GE.30/59, USTĘP 34 I 35; TRANS/WP.30/137 USTĘP 75 I 76; TRANS/WP.30/159, USTĘP 25}
NOTA WYJAŚNIAJĄCA

0.8.5
JEŚLI GWARANCJA OBEJMUJE TOWARY NIE WYKAZANE W KARNECIE TIR, ZAINTERESOWANE WŁADZE POWINNY WSKAZAĆ FAKTY, NA KTÓRYCH SIĘ OPIERAŁY TWIERDZĄC, ŻE TOWARY BYŁY ZŁOŻONE W ZAPLOMBOWANEJ CZĘŚCI POJAZDU DROGOWEGO LUB W ZAPLOMBOWANYM KONTENERZE.

0.8.6
1. W BRAKU ISTNIENIA W KARNECIE TIR WYSTARCZAJĄCO SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH DLA OSZACOWANIA TOWARÓW ZAINTERESOWANI MOGĄ DOSTARCZYĆ DOWÓD O RZECZYWISTYM CHARAKTERZE TEGO TOWARU.

2. JEŻELI ŻADEN DOWÓD NIE ZOSTANIE DOSTARCZONY, OPŁATY I PODATKI BĘDĄ STOSOWANE NIE WEDŁUG STAWEK RYCZAŁTOWYCH, NIEZALEŻNYCH OD RODZAJU TOWARÓW LECZ WEDŁUG NAJWYŻSZYCH STAWEK ODNOSZĄCYCH SIĘ DO RODZAJU TOWARÓW, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE W KARNECIE TIR.

  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna