Kontrolowanie – porównywanie I ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznymPobieranie 139,58 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar139,58 Kb.SŁOWNIK ZDW

A


Akceptacja - wyrażenie zgody na treść i sposób załatwienia sprawy;

Akceptowalny poziom ryzyka – należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania;

Akta sprawy - cała dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany fotokopie, rysunki itp.) zawierającą dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrzeniu danej sprawy;

Analiza ryzyka – przypisanie dla każdego zidentyfikowanego ryzyka prawdopodobieństwa jego wystąpienia i dokonanie oceny jego wpływu na działanie komórki lub jednostki organizacyjnej,

Archiwum zakładowe - wyodrębniona część Zarządu, powołaną do przejmowania, przechowywania, opracowywania i udostępniania dokumentacji;
B

Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Błoto pośniegowe – topniejący śnieg pozostały na nawierzchni drogi po przejściu pługów i posypaniu środkami chemicznymi.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Budowa drogi - wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę.

Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

C


Cel - to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć. Cel może być określany na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania.
Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);
Chodnik – część pasa drogowego przeznaczona dla ruchu pieszego.

Czynniki ryzyka – należy przez to rozumieć cechy charakterystyczne dla danego procesu, które wskazują na możliwość wystąpienia zdarzenia, mogącego niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie określonego celu.

D


Dane osobowe – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Ustawa przewiduje dwie kategorie danych osobowych, są to:
a) dane zwykłe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, wykonywany zawód, numer telefonu, itp.),
b) dane szczególnie chronione – sensytywne, wymienione enumeratywnie w art. 27 ust. 1 ustawy:
– dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, 
– poglądy polityczne, 
– przekonania religijne lub filozoficzne, 
– przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, 
– dane o stanie zdrowia, 
– kodzie genetycznym, 
– nałogach,
– życiu seksualnym,
– dane dotyczące skazań,
– orzeczenia o ukaraniu i dane dotyczące mandatów karnych,
– inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Decyzja administracyjnaakt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli.
Dekretacja - adnotacja umieszczana na piśmie lub do niego dołączana, zawierająca wskazanie osoby lub komórki organizacyjnej, wyznaczonej do załatwienia sprawy, która może zawierać dyspozycje co do terminu i sposobu załatwienia sprawy,
Dialog konkurencyjny - to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Dobra praktyka - sprawdzony (zweryfikowany w praktyce) model działania, możliwy do naśladowania w innych miejscach i okolicznościach, łączący efektywną realizację trafnie zidentyfikowanych celów z przestrzeganiem zasad etycznych i społecznych.
Dokument elektroniczny - dokument w postaci pliku tekstowego, graficznego, muzycznego, filmowego lub mieszanego będącego wynikiem pracy z danym programem komputerowym, dający się zapisać, a następnie odczytać;
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
Droga publiczna - jest to droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Drogowy obiekt inżynierski - obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;
Dyrektor – rozumie się Dyrektora ZDW w Łodzi.
Dyrektor pionowy – rozumie się Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji, Zastępcę Dyrektora ds. Utrzymania lub Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych.
E
F

G

Gołoledź – cienka warstwa lodu powstała na nawierzchni na skutek opadów deszczu, mżawki lub mgły roszącej. Grubość warstwy lodu do 1mm.

Gołoledź występuje gdy zaistnieją jednocześnie trzy warunki:

  1. temperatura nawierzchni ujemna,

  2. temperatura powietrza od –6st. C do + 1 st. C,

  3. względna wilgotność powietrza jest większa niż 85%.

Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni.
H
I

Identyfikacja ryzyka – przypisanie poszczególnych rodzajów czynników ryzyka do realizowanych celów i zadań,
Informatyk – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną min. za funkcjonowanie systemów informatycznych Zarządu, stosowanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony i zabezpieczeń, osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, a także za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.

Informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (np. płyta CD/DVD, pendrive, dysk twardy itp.);

Inteligentne systemy transportowe (ITS) - systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Interpelacja - formalne zapytanie w sprawach urzędowych skierowane do władz.

Inwestycja - to nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego.

Inwentaryzacji - to należy rozumieć zespół czynności zmierzających do ustalenia lub sprawdzenia rzeczywistego stanu składników majątkowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi;

J


Jezdnia – część drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów.

K


Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Kierownik zamawiającego - należy przez to rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. W ZDW w Łodzi należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

Klient wewnętrzny – pracownicy komórek organizacyjnych ZDW w Łodzi.
Klient zewnętrzny - osoby fizyczne, osoby prawne, inne podmioty i organy.
Komisja przetargowa -- należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
Komórka organizacyjna ZDW w Łodzi – Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji, Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy, Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji, Wydział Realizacji Inwestycji, Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego, Wydział Dróg, Wydział Mostów, Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji , Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami , Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Finansowy, Stanowisko ds. BHP i P.Poż., Stanowisko ds. Obronnych, Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kontroli Wewnętrznej, Zespół ds. Informacyjnych, Stanowisko Audytora Wewnętrznego, Kadry, Sekretariat, Radcy Prawni, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Kancelaria Niejawna, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu.
Komórka merytoryczna - komórka załatwiająca merytorycznie daną sprawę, realizująca w tym zakresie przewidziane czynności kancelaryjne, w szczególności rejestrowanie sprawy, przygotowywanie projektów pism, dbanie o terminowość załatwienia sprawy i kompletowanie akt sprawy;
Konkurs – ( wg. ust PZP) jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.
Kontrola bieżąca - polega na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonywanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wyznaczeniami (wskaźnikami planu, limitami wydatków, kwotami kosztorysów, normami zużycia, przepisami, zasadami racjonalnego i efektywnego gospodarowania itp.)
Kontrola funkcjonalna - kontrola sprawowana w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych (kontrola funkcjonalna – pionowa), a także sprawowana przez pracowników na stanowiskach niekierowniczych / funkcyjnych w komórkach organizacyjnych współdziałających przy realizacji danych operacji, procesów i opracowywania dokumentów, jeżeli zostaną zobowiązani do wykonywania określonych czynności w zakresach powierzonych im obowiązków (kontrola funkcjonalna – pozioma);
Kontrola instytucjonalna tj.: kontrola sprawowana przez wyodrębnione komórki organizacyjne lub stanowiska pracy powołane wyłącznie do wykonywania zadań kontrolnych lub audytu oraz komórki organizacyjne lub stanowiska pracy, którym poza własnymi zadaniami przypisano wykonywanie funkcji kontrolnych w określonych dziedzinach i zakresie.
Kontrola następcza -polega na badaniu przedsięwzięć i operacji już zrealizowanych oraz odzwierciedlających je dokumentów.
Kontrola społeczna tj.: kontrola sprawowana z mocy ustaw w określonym zakresie przez organizacje związkowe, a także przez wszystkich pracowników, miedzy innymi poprzez instytucje skarg i wniosków.
Kontrola wstępna - jako kontrola decyzji i operacji ma na celu zapobieganie nieprawidłowym działaniom poprzez sprawdzenie, czy zamierzone czynności są zgodne z kryteriami oszczędnego, celowego, gospodarnego i legalnego wydatkowania środków.
Kontrola zarządcza - rozumie się kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrolowanie – porównywanie i ocena stanu zakładanego ze stanem faktycznym.
Korespondencja - każde pismo wpływające do Zarządu lub wysłane przez Zarząd;
Kwalifikacje zawodowe – układy wiadomości i   umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych wynikających z charakterystyki stanowiska pracy (zajmowanego przez pracownika lub tego, na którym pracownik będzie miał możliwość wykonywać pracę), wyrażanego aktualnym lub mogącym zaistnieć w przyszłości: opisem stanowiska pracy lub powierzanym pracownikowi zakresem czynności,


L


Licytacja elektroniczna - to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
Lodowica – warstwa lodu powstała z wody pozostającej na nawierzchni po opadzie deszczu, stopionego lodu lub śniegu, bądź z nasyconego wodą śniegu grubości do kilku centymetrów. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu temperatura obniży się poniżej 0 st. C . Zwykle grubość warstwy zamarzniętej jest różna.
Ł

M


Mechanizmy kontroli – należy przez to rozumieć metody, polityki, standardy, procedury, fizyczne środki oraz działania itp. stosowane w celu zahamowania lub zmniejszenia negatywnych skutków ryzyka. Koszt mechanizmu kontrolnego jest odpowiedni do zidentyfikowanego ryzyka i/lub potencjalnego ryzyka;
Miernik - miara określająca wielkość, jakość lub wartość jakiegoś przedmiotu lub zjawiska fizycznego a w szczególności określająca stopień realizacji celu.
Monitorowanie - prowadzenie ciągłej lub bieżącej obserwacji, a jeżeli ma to zastosowanie dokonywanie ciągłych lub systematycznych pomiarów, prowadzone w celu zidentyfikowania zmian w zakresie wymaganego lub oczekiwanego poziomu spełnienia kryteriów i podjęcia stosownych działań.


N


Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

Nadzorowanie – kontrolowanie z możliwością oddziaływania na podmiot lub przedmiot kontroli.
Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.
Notacja – oznaczenie czegoś umownymi znakami, zbiór znaków.

O

Obiekt budowlany (ust. prawo budowlane)- należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Obiekt budowlany (ust. PZP)- należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Obiekt mostowy - budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę.

Ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.

Oczywista pomyłka pisarska – błąd o charakterze formalnym widoczny na „pierwszy rzut oka”, niedotyczący merytorycznej strony dokumentu, wykonany przez przeoczenie, mylną pisownię albo widoczne niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów.

Odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

Oferta częściowa- należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego.

Oferta wariantowa - należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.

Osoba upoważniona - pracownik wskazany w Regulaminie organizacyjnym; pracownik upoważniony odrębnym dokumentem, stwierdzającym rodzaj czynności, do których jest uprawniony; pracownik, któremu wskazano w zakresie czynności lub w odrębnym dokumencie powierzenie obowiązku wykonania danej czynności na rzecz ZDW w Łodzi.

P

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

Petycja – jest ogólną nazwą środków, za pomocą których jednostka lub grupa osób zwraca się do organów władzy, przekazując im pewne informacje z zamiarem spowodowania podjęcia przez te organy działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do nich.

Planie zamówień publicznych – należy przez to rozumieć obowiązujący w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi „Plan udzielania zamówień publicznych”.

Pobocze – część pasa drogowego znajdująca się pomiędzy krawędzią jezdni a liną pachołków drogowych (krawędzią skarpy rowu).

Podejście procesowe – pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności przez pracownika w ramach studiów podyplomowych, szkoleń, kursów, seminariów itp.

Pojazd nienormatywny - pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

Postępowanie o udzielenie zamówienia -– należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

Poziom ryzyka – należy przez to rozumieć poziom ryzyka odzwierciedlający wagę ryzyka, jego nasilenie i prawdopodobieństwo wystąpienia.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Pracodawca - należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

Pracownik samorządowy - to osoba zatrudniona w urzędach gminnych (miasta), powiatowych i marszałkowskich oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych na podstawie umowy o pracę, wyboru lub powołania, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka – należy przez to rozumieć szacowane prawdopodobieństwo lub możliwość wystąpienia zdarzenia lub działania, które wpłynie na zdolność Zarządu do realizacji celów jego działalności;


Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Procedura - ustalony sposób postępowania. Procedura może być udokumentowana lub zwyczajowa.
Proces - system działań i zadań, które wykorzystują zasoby w celu przekształcenia danych wejściowych w dane wyjściowe i osiągnięcia celu.
Proces zarządzania ryzykiem – należy przez to rozumieć wykonywanie czynności określających, analizujących i kontrolujących ryzyko działalności;

Projekt - zorganizowane przedsięwzięcie, charakteryzujące się: niepowtarzalnością (unikalne), ograniczeniem czasu trwania (sprecyzowana datą rozpoczęcia i zakończenia), ukierunkowaniem na powstanie konkretnego efektu, wyodrębnieniem zasobów (finansowych, ludzkich, rzeczowych).
Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;
Przetarg nieograniczony - to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Przetarg ograniczony - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Przetwarzanie danych - rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, archiwizowanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie , operacje wykonywane w systemach informatycznych (przesłanie e-maila, sms itp.) i usuwanie, które wykonuje się w systemach informatycznych oraz w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach, w innych zbiorach ewidencyjnych komórek organizacyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi i w podległych Rejonach Dróg Wojewódzkich.
Przewodniczącym komisji przetargowej – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi według przypisanych kompetencji i w zależności od rodzaju postępowań przygotowywanych i prowadzonych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Punktowa ocena ryzyka – należy przez to rozumieć wynik z połączenia skutków wystąpienia ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
R

Reakcja na ryzyko – podjęcie adekwatnych, zasadnych, efektywnych i skutecznych działań (decyzji) zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka,
Rejestr ryzyka – należy przez to rozumieć dokument zawierający informacje o ryzykach zidentyfikowanych w działalności Zarządu, stanowiący podstawę zarządzania ryzykiem.

Reklama - umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Remont drogi - wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Ryzyko – należy przez to rozumieć zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów;

S

Samokontrola - tj.: kontrola prawidłowości wykonania własnej pracy przez wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, zgodnie z zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

Sekretariat – komórka organizacyjna ZDW w Łodzi, załatwiająca sprawy obsługi kancelaryjnej ZDW w Łodzi.

Sekretarzu komisji przetargowej - należy przez to rozumieć pracownika Wydziału Zamówień Publicznych.
SGEN- System geoinformatyczny ewidencjonowania nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
Sieć lokalna– należy przez to rozumieć połączenie systemów informatycznych Zarządu wyłącznie dla własnych jej potrzeb przy wykorzystaniu urządzeń i sieci telekomunikacyjnych,

Sieć rozległa – należy przez to rozumieć sieć publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Skarga – zgodnie z art. 227 kpa – wyrazy niezadowolenia dotyczące w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;

Skład informatycznych nośników danych: uporządkowany zbiór informatycznych nośników danych, zawierających dokumentację w postaci elektronicznej, prowadzony w komórkach organizacyjnych w zależności od potrzeb;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] jest podstawowym dokumentem podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przede wszystkim: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia.

Spis spraw - formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw wpływających lub rozpoczętych w Zarządzie;
Sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy oraz podanie, pismo, dokument, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości;

Stała organizacja ruchu – zatwierdzona przez zarządcę ruchu lokalizacja znaków drogowych pionowych, poziomych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu naniesiona na podkład mapowy w skali 1:500

Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania pasów drogowych oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

Szron – jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temp. Poniżej 0 st. C.

Szadź- jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa niż 0 st. C.

System informatyczny – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
System kontroli zarządczej - rozumie się wszelkie czynności, które służą wystarczającej pewności, że cele stawiane przed Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi zostaną osiągnięte.
Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć:

a) wojnę,

b) konflikt zbrojny,

c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;


Ś
Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drodze na skutek utworzenia się na jej nawierzchni warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Śliskość śniegowa – ubita warstwa śniegu o górnej powierzchni zlodowaciałej pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych.
Śliskość pośniegowa – warstwa o grubości kilku milimetrów powstała z resztek śniegu pozostałego na nawierzchni.
Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywana w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Środki publiczne należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; tj:

1) dochody publiczne;

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

a) ze sprzedaży papierów wartościowych,

b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

c) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,

d) z otrzymanych pożyczek i kredytów,

e) z innych operacji finansowych;5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Środki trwałe - to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

T


Teczka aktowa (spraw) - teczka wiązana, skoroszyt, segregator itp. służące do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną rzeczowym wykazem akt
i stanowiącą przeważnie odrębną jednostkę archiwalną tj. jedną pozycję w spisie zdawczo – odbiorczym, obejmującą teczkę aktową, skoroszyt, segregator itp.;
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne;
Tymczasowa (czasowa) organizacja ruchu – organizacja ruchu zatwierdzona przez zarządcę ruchu, obowiązująca na danym odcinku drogi, funkcjonująca zamiast stałej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, imprezami itp.
U
Umowa ramowa - należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Umowa o udzielenie zamówienia publicznego – umowa zawarta przez Zamawiającego z przyszłym Wykonawcą. Do umów o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ogólnego prawa cywilnego.
Utrzymanie drogi - wykonywanie robót konserwacyjnych, naprawczych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
Urządzenie nie związane z potrzebami drogi – urządzenia i obiekty budowlane, które mogą być zlokalizowane w pasie drogowym ale ich funkcjonowanie nie jest niezbędne dla zarządcy ruchu lub drogi

Urządzenie związane z potrzebami drogi – urządzenia i obiekty budowlane, które są zlokalizowane w pasie drogowym i ich funkcjonowanie jest niezbędne dla zarządcy ruchu lub drogi
Użytkownik systemu – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Zarządu . Użytkownikiem może być pracownik Zarządu, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, osoba odbywająca staż w Zarządzie,

W

Wadiumkaucja, zastaw. Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy.

Właściciel procesu – osoba na stanowisku kierowniczym, rozumie logikę całego procesu, czuwa nad realizacją procesu, podejmuje działania usprawniające, mające na celu podniesienie skuteczności i efektywności całego procesu, obserwuje i kontroluje wyniki procesu i składa raporty dotyczące spełniania przez proces określonych celów. Ustanowienie właściciela nie oznacza, że pozostali uczestnicy procesu są zwolnieni z odpowiedzialności za efekt końcowy.

Właściciel ryzyka – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za dane ryzyko w Zarządzie;

Wniosek – zgodnie z art.241 kpa – przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Wniosek o udzielenie zamówienia - – należy przez to rozumieć wniosek komórki organizacyjnej dotyczący wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej lub powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia postępowania.

Wpływ ryzyka – należy przez to rozumieć oddziaływanie zdarzenia lub działania, na zdolność do realizacji celów;

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Z


Zaangażowanie to wykonane wydatki i podjęte zobowiązania (w tym niespłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.

Zadanie – to, co trzeba zrobić, obowiązek. Zadania realizowane są przez wykonywanie czynności.
Zamawiający - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;
Zamówienia - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych lub zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty netto 30.000 euro w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamówienie z wolnej ręki - tryb udzielenia zamówienia publicznego przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
Zapasy - obejmują materiały, które znajdują się w Obwodach Drogowych. Szczegółowe zasady ewidencji materiałów zawarte są w instrukcjach magazynowych będących w posiadaniu poszczególnych Rejonów
Zapytanie o cenę - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.
Zarząd – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wraz z komórkami organizacyjnymi.

Zarządca ruchu – Marszałek Województwa Łódzkiego lub upoważniona osoba do dokonywania określonych czynności w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich

Zarządca drogi – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie wynikającym Regulaminu Organizacyjnego lub udzielonych pełnomocnictw.

Zarządzanie ryzykiem – proces ograniczania ryzyka poprzez jego identyfikację, ocenę potencjalnego wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia oraz racjonalny dobór środków przeciwdziałających skutkom ryzyka; proces mający na celu optymalizację funkcjonowania komórki lub jednostki organizacyjnej.

Zieleń przydrożna - roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Zlodowaciały lub ubity śnieg – warstwa śniegu w postaci:

  • przymarzniętej do nawierzchni pozostałości z nieusuniętego śniegu, pokrywającej całkowicie lub częściowo nawierzchnię warstwą o grubości kilku milimetrów,

  • przymarzniętej do nawierzchni pozostałości z nieusuniętego śniegu, pokrywającej całkowicie lub częściowo nawierzchnię warstwą o grubości kilku centymetrów,

  • zalegającej na nawierzchni warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Zobowiązania - z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z ewentualnymi odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

ZRID- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawana przez Wojewodę Łódzkiego.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna