Kontrakt IIPobieranie 36,59 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar36,59 Kb.

POLISA NR 908201117996

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORAPolisa nr 908201117996

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

13/02

Ubezpieczyciel

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000016432. Kapitał zakładowy: 187 938 580 zł, w tym kapitał wpłacony 187 938 580 zł; NIP: 521-04-20-047Ubezpieczający

ROFIA & OPTIMAL Beata Bartecka

Margońska Wieś 57, 64-830 Margonin

NIP; 766-142-29-60

REGON: 300235314


Nr licencji TU-15870

Okres ubezpieczenia

Od 09.02.2015 r. do 08.02.2016 r.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia

OWU OC Operatora Transportowego z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksami Nr 1, 2 i 3

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. TUiR WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, wykonującego usługi spedycyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji (odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów zgodnie z art. 799 kodeksu cywilnego).

 1. Odpowiedzialność TUiR WARTA z tytułu szkód finansowych wymienionych w ust. 2 ograniczona jest do wysokości 5% sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Usługi spedycyjne objęte ochroną ubezpieczeniową

  1. opracowywanie instrukcji wysyłkowych,

  2. zawieranie umów o przewóz i przygotowanie dokumentów związanych z przewozem przesyłek,

  3. załadunek i wyładunek przesyłki,

  4. kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,

  5. znakowanie przesyłek,

  6. pakowanie, przepakowanie towarów,

  7. zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,

  8. zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,

  9. składowanie przesyłek (z wyjątkiem składu celnego lub magazynu celnego) zgodnie z obowiązującymi dla danego rodzaju towaru przepisami, normami oraz zwyczajami przed rozpoczęciem przewozu, w trakcie przewozu oraz po zakończeniu przewozu przez okres nie dłuższy niż 30 dni dla każdego z wymienionych rodzajów składowania.

  10. inne usługi spedycyjne – po uprzednim uzyskaniu akceptacji TUiR WARTA

ADR

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego z tytułu zgłoszonej we wniosku o ubezpieczenie spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII ADR.

Koszty dodatkowe

TUiR WARTA pokrywa także w granicach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia:

 1. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez TUiR WARTA albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia lub rozmiaru szkody,

 2. uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia powstaniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiaru

 3. koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym wszczętym przeciwko ubezpieczającemu, prowadzonym zgodnie z zaleceniami TUiR WARTA. Jeżeli przeciwko ubezpieczającemu, jako sprawcy szkody zostanie wszczęte postępowanie karne, TUiR WARTA pokryje koszty zastępstwa procesowego pod warunkiem, że wyraziło zgodę na pokrycie takich kosztów

INNE POSTANOWIENIA

Rodzaj ładunków podlegających spedycji

Różne w tym:

- części samochodowe,

- meble,

- sprzęt elektroniczny, AGD, RTV,

- opony,

- ładunki niebezpieczne ADR,

- wyroby tytoniowe i alkoholowe,

z wyłączeniem samochodów, ładunków szybko psujących się, żywych zwierząt oraz przesyłek wyłączonych w OWU OCOT.


Zakres terytorialny

Europa

Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie

153.000,00 Euro

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie

225,00 Euro


Klauzule dodatkowe

Klauzula stempla bankowego

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pieniężnych na rachunek TUiR WARTA S.A., pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.


Klauzula terminu zgłaszania szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do TUiR WARTA S.A. niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości przez Ubezpieczającego.


Klauzula prolongaty zapłaty składki

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że TUiR WARTA S.A. przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do TUiR WARTA S.A., przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki.


Klauzula czasu ochrony

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (pierwszej raty składki), odpowiedzialność TUiR WARTA S.A. rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.


Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody/ potrącania rat

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, TUiR WARTA SA nie jest uprawnione do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych, a raty niewymagalne nie stają się wymagalne
STAWKA I SKŁADKA

Planowane przychody z tytułu wykonywania usług spedycyjnych (bez podatku VAT)

500.000,00 zł

Stawka

0,2 (%)

Składka

Składka zaliczkowa obliczana jest od zadeklarowanej wartości przychodów planowanych w okresie ubezpieczenia i wynosi:

500.000,00 zł x 0,2% = 1.000,00 zł słownie: tysiąc złotych 00/100

Składka zaliczkowa płatna jest jednorazowo lub w ratach (bez dodatkowych opłat).

Rozliczenie składki zaliczkowej nastąpi w terminie 20 dni po zakończonym okresie ubezpieczenia na podstawie przesłanej do TUiR "WARTA" S.A. informacji o rzeczywistej wartości przychodów osiągniętych w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy wartość faktycznie osiągniętych w okresie ubezpieczenia przychodów będzie wyższa od wartości przyjętej do naliczenia składki zaliczkowej, Ubezpieczający zapłaci składkę uzupełniającą. W przeciwnym przypadku składką należną od Ubezpieczającego jest składka zaliczkowa.


Płatność składki

 1. Płatność składki następuje przelewem, jednorazowo:

  rata

  kwota

  termin płatności do dnia:

  I

  1.000,00 zł

  27-02-2015

 2. Powyższe kwoty składek prosimy przekazać na konto TUiR WARTA w mBANK S.A. 68 1140 1010 0000 5437 9100 1369

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega polskiemu prawu i jurysdykcji sądów polskich.

 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia OWU OC Operatora Transportowego z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksami Nr 1, 2 i 3

 3. Do umowy załączone są OWU OC Operatora Transportowego z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksami Nr 1, 2 i 3.

 4. W przypadku szkody należy kontaktować się poprzez stronę WWW lub telefonicznie w poniższy sposób:

 • Zgłoszenie szkody – www.warta.pl/formularze-szkody

 • Dosłanie dokumentów do szkody – www.warta.pl/formularze-szkody

 • Informacje o statusie szkody – Infolinia nr: 801 308 308, +48 502 308 308

 1. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje ubezpieczający i jeden TUiR WARTA.
Poznań, 9 lutego 2015 r.

Podpis i pieczęć Ubezpieczającego
Podpis i pieczęć TUiR WARTA

 osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Ubezpieczającego©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna