Konto Opis kontoPobieranie 75,26 Kb.
Data17.04.2018
Rozmiar75,26 Kb.

Tablica 1. Zakładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych

Konto

Opis

konto

Zespół 0
010
020
030

070
071


080

091


092

093


094
Zespół 1
100
130

131
140


141


Zespół 2
201

202


220

221


222

223


230

231


240

241


242

243

244

245


290

291


292
Zespół 3

300


310

330


340
343

390
Zespół 4


401


402

403


404

405

406

409


490

Zespół 5


500

521


522

523


530

550
580

Zespół 6

600
601


620

640

641

Zespół 7


700

701

730

731

740

741

750

751


760

761


770

771


790

791


Zespół 8

800


820

840

841

850


860

870


MAJĄTEK TRWAŁY
Środki trwałe

A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Wartości niematerialne i prawneA. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Finansowy majątek trwały  1. IV. Inwestycje długoterminowe 3. Długoterminowe aktywa finansowe

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Umorzenie środków trwałychA. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnychA. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

InwestycjeA. Aktywa trwałe IV. Inwestycje długoterminowe
Konta pozabilansowe

Środki trwałe w likwidacji

Środki trwałe dzierżawione

Środki trwałe obce

Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie
ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE
Kasa

B. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Rachunki i kredyty bankowe

Rachunki bankoweB. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Kredyty bankowe

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i inne środki pieniężne

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotuB. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach – inne papiery wartościowe

Inne środki pieniężneB. Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa finansowe – inne środki pieniężne
ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA
Rozrachunki z odbiorcami

B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy
Rozrachunki z dostawcami

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy
Rozrachunki publicznoprawne

Inne rozrachunki publicznoprawneB. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne
VAT naliczony

B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
VAT należny

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Rozrachunki z tytułu VAT

Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Rozrachunki z pracownikami

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeńPasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek h) z tytułu wynagrodzeń

Inne rozrachunki z pracownikamiAktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek c) inne
Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne
Pozostałe rozrachunki

Pożyczki


Aktywa obrotowe III. Inwestycje krótkoterminowe

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach – udzielone pożyczki

Zobowiązania z tytułu własnych obligacji i papierów wartościowychPasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Rozliczenie niedoborów i szkód

B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek c) inne
Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne
Rozrachunki wewnątrzzakładowe

B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek c) inne
Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne
Należności dochodzone na drodze sądowej

B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek d) dochodzone na drodze sądowej
Inne rozrachunki

Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 2. Należności od pozostałych jednostek c) inne
Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek i) inne
Konta pozabilansowe

Należności warunkowe

Zobowiązania warunkowe

Weksle obce dyskontowane lub indosowane


MATERIAŁY I TOWARY

Rozliczenie zakupu

Dt (Wn) Towary (materiały) w drodze

B. Aktywa obrotowe I. Zapasy

Ct (Ma) Dostawy niefakturowanePasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy
Materiały

B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały
Towary

B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały

Odchylenia od cen ewidencyjnych towarówB. Aktywa obrotowe I. Zapasy 4. Towary
Konta pozabilansowe

Zapasy obce


KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE

Koszty według rodzajówB. Koszty działalności operacyjnej
Zużycie materiałów i energii

B. Koszty działalności operacyjnej II. Zużycie materiałów i energii
Usługi obce

B. Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce
Podatki i opłaty

B. Koszty działalności operacyjnej IV. Podatki i opłaty
Wynagrodzenia

B. Koszty działalności operacyjnej V. Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników

B. Koszty działalności operacyjnej VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja

B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja
Pozostałe koszty (rodzajowe)

B. Koszty działalności operacyjnej VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Rozliczenie kosztów (rodzajowych)

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi II. Zmiana stanu produktów
KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE

Konta pozabilansowe lub konta wynikowe, jeśli jednostka prowadzi kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat

Koszty działalności podstawowej

Koszty wydziałowe

Koszty zakupu

Koszty sprzedaży

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej

Koszty zarządu
Rozliczenie kosztów działalności

Konto pozabilansowe
PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Produkty gotowe i półfabrykaty

Produkty gotoweB. Aktywa obrotowe 3. Produkty gotowe

PółfabrykatyB. Aktywa obrotowe 3. Półprodukty i produkty w toku

Odchylenia od cen ewidencyjnych produktówB. Aktywa obrotowe 3. Produkty gotowe
Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe kosztówB. Aktywa obrotowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
Inne rozliczenia międzyokresowe

  1. Aktywa obrotowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania IV Rozliczenia międzyokresowe 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
PRZYCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH OSIĄGNIĘCIEM

Sprzedaż produktówA. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
Koszt własny sprzedanych produktów

Przy kalkulacyjnym wariancie Rachunku Zysków i StratB. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Przy porównawczym wariancie Rachunku Zysków i Strat

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi II. Zmiana stanu produktów
Sprzedaż towarów

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)

B. Koszty działalności operacyjnej VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Sprzedaż materiałów

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu (nabycia)

B. Koszty działalności operacyjnej VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Przychody finansowe

G. Przychody finansowe
Koszty finansowe

H. Koszty finansowe
Pozostałe przychody operacyjne

D. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

E. Pozostałe koszty operacyjne
Zyski nadzwyczajne

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych II. Straty nadzwyczajne
Obroty wewnętrzne

Tylko przy porównawczym wariancie Rachunku Zysków i StratA. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

III. Koszt wytworzenia produktów dla siebie
Koszt własny obrotów wewnętrznych

Nie podpinać, bo saldo konta 790 = saldo konta 791


KAPITAŁY (FUNDUSZE), REZERWY I WYNIK FINANSOWY

Kapitały (fundusze) zasadniczePasywa A. Kapitał (fundusz) własny
Rozliczenie wyniku finansowego

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
Rezerwy i przychody przyszłych okresów

Rezerwy


Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

IV. Rozliczenia międzyokresowe
Fundusze specjalne

Pasywa B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek

3. Fundusze specjalne
Wynik finansowy

Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny

VII. Zysk (strata) netto
Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego I. Podatek dochodowy od osób prawnych

L. Podatek dochodowy / M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia

b j n vat


b j n vat
b j n

b j n
b j n


b j n vat

b j n
b j n

b j n
b j n

b j n


b j b

b j b


b d b

Dt


Ct

b j n


b j n

b d n


Dt

Ct
b j b

b d b

Dt


Ct

b j b


b j b

b d n


Dt

Ct


b j n

Dt

Ct


b j n


Dt

b j n


Dt

Ct

b d n vatb j n vat

b j n vat

b j n
b j n

w j b/n vat

w j b/n vat

w j b/n


w j b/n

w j b/n vat

w j b/n

w j b/n vatw j n
p j n

p j n


p j n

p j n


p j n

p j n
p j n


b j n
b j n
b j n

b d n vat

Dt

Ct


b d n vat

Dt

Ctw j n vat

w j n

w j n vat

w j n

w j n vat

w j n

w j n

w j n


w j n

w j n


w j n

w j n


w j n

w j n

b j n

b j n


b j n

b j n vat


b j n


b j n

w j nZapoznanie z obsługą i funkcjami programu RAKS

Otwarcie firmy w programie RAKS


Kolejność czynności przy wprowadzaniu danych do programu RAKS:

  1. Ustawiamy parametry w administratorze:

  • parametry podstawowe;

  • parametry zaawansowane;

  1. Wprowadzamy plan kont

Dzielimy konta na bilansowe i wynikowe, a następnie podświetlamy i akceptujemy wprowadzenie konta przypisując je do właściwego wiersza bilansu przy kontach bilansowych oraz właściwego wiersza rachunku zysków i strat przy kontach wynikowych. Konta syntetyczne, do których nie tworzymy kont analitycznych wprowadzamy przy wersji niezablokowanej i jednosaldowej, dzieląc wprowadzane konta na bilansowe i wynikowe. Przy wprowadzaniu kont syntetycznych bilansowych podświetlamy odpowiedni wiersz bilansu, przy czym przy kontach aktywnych saldo Wn w aktywach, a przy kontach pasywnych saldo Ma w pasywach. Konta wynikowe wprowadzamy przy wersji niezablokowanej jednosaldowej, dzieląc wprowadzane konta na konta kosztów i przychodów. Konta kosztów wprowadzamy podświetlając odpowiedni wiersz kosztów Rachunku zysków i strat jako saldo Wn, a konta przychodów wprowadzamy podświetlając odpowiedni wiersz przychodów Rachunku zysków i strat jako saldo Ma. Konta analityczne dla danego konta syntetycznego wprowadzamy przy wersji zablokowanej.

  1. Wprowadzamy stany początkowe kont do bilansu otwarcia (stany kont aktywnych po stronie Dt, a stany kont pasywnych po stronie Ct)

  2. Wprowadzamy operacje gospodarcze zgodnie z ich treścią

<< Powrót do strony z zadaniami
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna